Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń

[LA-DMA] Solidny filar i największą wartość Grupy TAURON stanowią pracownicy.  To ich wiedza, umiejętności oraz zaangażowanie napędzają rozwój Grupy i przekładają się na jakość procesów mających miejsce w organizacji. Jednocześnie pracownicy są najlepszymi ambasadorami firmy, indywidualnie i zbiorowo kształtując jej wizerunek w otoczeniu.

 

Z tego względu jednym z priorytetów Grupy jest troska o bezpieczeństwo oraz rozwój załogi. Zależy nam, aby nasi pracownicy czuli się dobrze w miejscu pracy i mogli realizować swoje ambicje zawodowe. Naszym celem jest zwiększenie potencjału zawodowego pracowników oraz wsparcie ich w budowaniu ścieżek kariery w Grupie TAURON.

W 2016 r. w strukturach Grupy zatrudnione były 25 542 osoby. Wzrost zatrudnienia (o ponad 1 tys. osób) jest spowodowany przyłączeniem do Grupy Zakładu Górniczego „Brzeszcze” (TAURON Wydobycie). 98% pracowników posiada umowy na czas nieokreślony.

Zatrudnienie pracowników ze względu na typ umowy stałej w podziale na płeć

[G4-10]

Eksportuj do Excela Powiększ
Liczba pracowników
zatrudnionych na umowę o pracę
25 542 kobiety 5 403
mężczyźni 20 139
Na okres próbny 112 kobiety 14
mężczyźni 98
Na czas określony 366 kobiety 154
mężczyźni 212
Na czas nieokreślony 25 033 kobiety 5 211
mężczyźni 19 822
Na zastępstwo 31 kobiety 24
mężczyźni 7

ROZWIJAMY KULTURĘ ETYCZNĄ WŚRÓD PRACOWNIKÓW

Wartości korporacyjne Grupy, zweryfikowane w maju 2016 r., obejmują Partnerstwo, Rozwój i Odwagę. To na ich bazie budowana jest cała kultura organizacyjna firmy. Więcej na temat wartości PRO opisane jest TUTAJ.

Wartości są także fundamentem Kodeksu Etyki, określającego pożądane postawy i zachowania w miejscu pracy. W 2016 r. miało miejsce wiele ważnych wydarzeń, które przyczyniły się do znowelizowania Kodeksu. Przede wszystkim została opublikowana nowa Strategia biznesowa Grupy TAURON. Wdrożono również nowy model biznesowy wraz ze strukturą organizacyjną, w ramach której w TAURON Polska Energia pojawił się Zespół Pełnomocnika ds. Zgodności. Obecnie w jego kompetencjach leży zarządzanie obszarem etyki w Grupie, jak również zarządzanie zgodnością, w tym opracowanie polityki zgodności, która będzie stanowić podstawę systemu zarządzania zgodnością (CMS – tzw. compliance management system).

Do grudnia 2016 r. w Grupie TAURON obowiązywały dotychczasowe zasady zgłaszania naruszeń, oparte na funkcjonujących w poszczególnych spółkach Komisjach Etycznych.

Zadaniem Komisji Etycznej jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego i rozstrzygnięcie kwestii. Analizie podlegają także zgłoszenia anonimowe, które mogą być przekazywane Komisji mailowo lub za pośrednictwem skrzynki pocztowej znajdującej się w każdej spółce. Każda osoba zgłaszająca naruszenie Kodeksu Etyki jest chroniona i jeśli pragnie zachować anonimowość, musi ona zostać jej zapewniona.

 

Wszyscy pracownicy Grupy TAURON są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki. W każdej chwili można spojrzeć w jego zapisy, gdyż pełna treść dokumentu jest dostępna w Tauronecie w zakładce „Etyka i wartości”. Co więcej, każdy nowy pracownik ma obowiązek zapoznania się z Kodeksem i fakt ten potwierdza, składając stosowne oświadczenie.

[G4-15] Jako współtwórca i sygnatariusz Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050  wywierający duży wpływ na otoczenie lokalne i krajowe, TAURON zamierza nadal kłaść duży nacisk na kwestie związane z etycznym prowadzeniem biznesu.

 

DBAMY O RÓWNE SZANSE W MIEJSCU PRACY

Mamy świadomość, że promowanie różnorodności oraz dbałość o równość szans w miejscu pracy są niezbędne. Posiadanie kapitału ludzkiego o różnorodnym doświadczeniu i innych cechach wpływa na kreowanie i rozbudowywanie środowiska pracy. Zbieranie wskaźników ze sfery różnorodności jest istotne, gdyż umożliwia identyfikację obszarów, które należy ulepszać. Respektowanie różnorodności i równości szans ma pozytywny wpływ na firmę, gdyż przyczynia się do budowy wizerunku dobrego pracodawcy, co przekłada się na osiągane wyniki.

[LA-DMA] Z  tego względu naszym priorytetem jest zapewnienie równych szans wszystkim pracownikom. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przejawy dyskryminacji w miejscu pracy. Na straży przestrzegania tych zasad stoją Komisje Etyczne, funkcjonujące we wszystkich spółkach Grupy.

 

[LA-DMA] Zasady zachowania równości  obowiązują na każdym etapie rozwoju pracownika w organizacji. Pracownicy przyjmowani są na podstawie obiektywnej oraz niedyskryminującej weryfikacji ich kwalifikacji i predyspozycji. Równość szans w kwestii rozwoju i awansu zawodowego wyraża się w tym, że rekrutacje zewnętrzne oraz wewnętrzne kierowane są do ogółu pracowników, oraz w tym, że jedynym kryterium jest doświadczenie zawodowe kandydata, jego umiejętności oraz potrzeba rozwoju.

Ponadto, w celu umożliwienia obiektywnej oceny pracy oraz ujednolicenia zakresów obowiązków i wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach w spółkach Grupy, przeprowadzono wartościowanie stanowisk pracy  oraz wprowadzono kategorie zaszeregowania.

Zasada równości szans obowiązuje także w kwestii dostępu do świadczeń oraz benefitów dla pracowników niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru godzin, w którym zostają zatrudnieni.

 

[G4-LA2] Wśród oferowanych świadczeń dodatkowych znajdują się:

  • Pracowniczy Program Emerytalny;
  • ubezpieczenia grupowe na życie;
  • karta MultiSport dla pracowników i ich rodzin;
  • zniżka na zakup energii elektrycznej;
  • deputat węglowy;
  • dofinansowanie dojazdów do pracy;
  • dofinansowanie obiadów;
  • kasa zapomogowo-pożyczkowa.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności zarządzanie różnorodnością w niektórych aspektach (m.in. płci) stanowi spore wyzwanie. W całej Grupie 79% kadry pracowniczej stanowią mężczyźni. Wpływ na ten wynik mają głównie spółki produkcyjne – TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja oraz TAURON Ciepło. W spółkach o biurowym charakterze pracy – TAURON Polska Energia, TAURON Obsługa Klienta oraz TAURON Sprzedaż – można zauważyć odwrotne lub co najmniej wyrównane proporcje w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn.

 

Dobra praktyka – Skrócenie czasu pracy kobietom w ciąży  

Inicjatywa została wdrożona w 2015 r. w TAURON Polska Energia. Ma ona na celu umożliwienie pracownicom w ciąży świadczenia pracy w skróconym czasie – przez 6 godzin dziennie, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za pełny etat. Wprowadzenie stosownego zapisu do Regulaminu Pracy Pracowników TAURON Polska Energia zostało bardzo dobrze przyjęte. Nieoczekiwanym efektem skróconego czasu pracy był spadek liczby zwolnień lekarskich, na które udawały się kobiety w ciąży.

Powrót po urlopach rodzicielskich

[G4-LA3]

Eksportuj do Excela Powiększ
2016 Łącznie Grupa TAURON Kobiety Mężczyźni
Liczba pracowników upoważniona do urlopu rodzicielskiego 1 321 291 1 030
Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego 815 265 550
Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego 655 122 533
Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończeniu urlopu i którzy byli nadal zatrudnieni przez 12 miesięcy od powrotu 697 127 570
Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego w poprzednim roku raportowania 713 143 570
Odsetek powrotów do pracy 80% 46% 97%
Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim 98% 89% 100%

 

ANGAŻUJEMY PRACOWNIKÓW W ROZWÓJ GRUPY

Dzięki codziennej pracy oraz zaangażowaniu pracowników Grupa TAURON buduje swoją wartość i umacnia pozycję konkurencyjną. Mając tego świadomość, priorytetowo traktujemy dbałość o ciągły rozwój oraz bezpieczeństwo kadry pracowniczej, a także komunikację wewnętrzną i wzrost satysfakcji pracowników z wykonywanych obowiązków.

Pracownicy są źródłem dobrych pomysłów, ponieważ najlepiej znają organizację i wiedzą, co wymaga poprawy. Z tego względu w 2016 r. w Grupie TAURON miało miejsce wiele różnorodnych inicjatyw angażujących pracowników w życie firmy

– od zgłaszania projektów generujących oszczędności (TAURON PRO oszczędny) czy zwiększających bezpieczeństwo (konkurs Bezpieczni w pracy), poprzez konkurs na tytuły wydawnictw wewnętrznych TAURON, aż po umożliwienie skupiania się pracowników wokół ich pasji, czego rezultatem jest m.in. powstanie w intranecie Strefy Rowerowej i Strefy Biegacza.

Wszystkie te inicjatywy spotkały się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem ze strony pracowników. Ważnym krokiem w kierunku wykorzystywania ich wiedzy i doświadczeń było utworzenie Stefy Innowacji, która umożliwia kadrze pracowniczej zgłaszanie pomysłów optymalizujących jej codzienną pracę. Strefa jest swoistą bazą wiedzy, do której mają dostęp wszyscy pracownicy Grupy.

Dobre praktyki – Inicjatywy angażujące pracowników w życie firmy

Dobra praktyka - Konkurs TAURON PRO oszczędny

Celem inicjatywy było wyłonienie najlepszych pomysłów generujących oszczędności, zarówno na poziomie Grupy, jak i poszczególnych spółek. Konkurs miał formę zespołową – prace mogły zgłaszać zespoły 2-4-osobowe. O zwycięstwie decydował wybór jury, w którego skład weszli przedstawiciele Zarządu, specjaliści z poszczególnych dziedzin oraz przedstawiciel strony społecznej. Laureaci otrzymali nagrody finansowe, a także możliwość uczestnictwa we wdrażaniu zgłoszonych projektów.

Dobra praktyka - Konkurs Bezpieczni w Pracy

Celem konkursu było zebranie pomysłów na działania poprawiające bezpieczeństwo, komfort i higienę pracy w Grupie TAURON. Propozycje można było zgłaszać indywidualnie bądź zespołowo, a oprócz jury oceniali je także pracownicy. Pomysł o największej liczbie głosów otrzymał „Nagrodę publiczności”. Pomysłodawcy nie tylko otrzymali nagrody finansowe, ale również biorą aktywny udział we wdrażaniu swoich inicjatyw.

Dobra praktyka - Krzyżówka PRO RIO 2016

Uczestnicy musieli rozwiązać krzyżówkę sportową, a następnie w dowolny sposób rozwinąć utworzone hasło „Moje olimpijskie wspomnienie…”. Konkurs był wspierany przez serwis Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej RIO 2016 w Tauronecie (TAURON był sponsorem kadry olimpijskiej). Nagrodami były dwuosobowe zaproszenie na Galę Olimpijską w Warszawie oraz gadżety olimpijskie.

Dobra praktyka - Rowerowi Pasjonaci TAURONA

W Tauronecie została utworzona sekcja poświęcona amatorom jazdy na rowerze. W ramach  konkursu pracownicy przysyłali zdjęcia rowerowe w trzech kategoriach: „Sport”, „Rekreacja” oraz „Dojazd do pracy”. O zwycięstwie decydowało głosowanie pracowników (liczba zebranych polubień). Nagrodami były m.in. gadżety związane z Tour de Pologne oraz wyposażenie do rowerowych przejażdżek.

Dobra praktyka - Konkurs na nazwę magazynu Grupy TAURON

Pracownicy proponowali nazwę dla nowych wspólnych dla wszystkich spółek magazynów Grupy. W konkursie padł rekord frekwencji – zgłoszono ponad 230 propozycji! W głosowaniu przyznano dwie pierwsze nagrody pomysłodawcom tytułów – „PROspekt” oraz „Puls TAURON.

PROMUJEMY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PRACY

[EU-DMA] Z uwagi na zróżnicowaną działalność  w Grupie TAURON nie ma jednolitego dokumentu dla wszystkich spółek regulującego kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Każda spółka posiada własne regulacje w tym zakresie, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Co więcej, wewnątrz samych spółek regulacje BHP są dostosowywane do charakteru wykonywanych obowiązków.

W spółkach o charakterze produkcyjnym – TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, KW „Czatkowice” oraz TAURON Ekoenergia – kwestie związane z ochroną zdrowia i życia pracowników są przedmiotem szczególnego zainteresowania. Objawia się ono w rozbudowanych systemach bezpieczeństwa, jak również w kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP na poszczególnych stanowiskach pracy. Wśród najważniejszych dokumentów regulujących kwestie BHP znajdują się Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Wydobycie, Procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w TAURON Ciepło czy Polityka jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy TAURON Wytwarzanie. Pracownicy tych spółek przechodzą cykl szkoleniowy (instruktaż ogólny, instruktaże stanowiskowe i szkolenia okresowe), właściwy dla swojej grupy zawodowej.

Ważny element w promowaniu zasad BHP stanowi podnoszenie świadomości pracowników, głównie za pomocą szkoleń, prowadzonych w formie spotkań i warsztatów oraz interaktywnej (platforma e-learningowa). Z uwagi na to, że najlepszymi promotorami bezpiecznych zachowań w miejscu pracy są sami pracownicy, spółki organizują szkolenia wewnętrzne, kampanie informacyjne, a także konkursy z nagrodami z zakresu wiedzy o BHP.

W 2016 r. w spółkach Grupy miało miejsce 199 wypadków. To o 16 więcej niż w poprzednim roku. Wśród nich były 2 wypadki śmiertelne – oba miały miejsce w zakładach górniczych TAURON Wydobycie. Z uwagi na wzrost liczby wypadków zintensyfikowano działania promujące bezpieczne zachowania w pracy. Poszczególne spółki prowadzą liczne kampanie informacyjno-edukacyjne. Został także uruchomiony konkurs Bezpieczni w pracy.

 

Rodzaj urazów oraz wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych i nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą, z podziałem na regiony i płeć

[G4-LA6]

Eksportuj do Excela Powiększ
Łączna liczba wszystkich wypadków 199 Kobiety 16
Mężczyźni 183
Liczba wypadków śmiertelnych przy pracy 2 Kobiety 0
Mężczyźni 2
Liczba wypadków lekkich przy pracy 192 Kobiety 16
Mężczyźni 176
Liczba wypadków ciężkich przy pracy 3 Kobiety 0
Mężczyźni 3
Liczba wypadków zbiorowych 2 Kobiety 0
Mężczyźni 2
Wskaźnik częstości wypadków

Wskaźnik częstości wypadków = (liczba wypadków przy pracy x 1000) / średnie zatrudnienie w 2016 r.

7,7 Kobiety 0,6
Mężczyźni 7,1
Wskaźnik ciężkości wypadków

Wskaźnik ciężkości wypadków = łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy / liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyłączeniem osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych)

51,3 Kobiety 28,9
Mężczyźni 53,3

Dobra praktyka – Dzień dobry z BHP

Inicjatywa ma na celu wzrost świadomości i zaangażowania pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zwiększenie zaangażowania kadry nadzorującej w kreowanie bezpiecznych warunków pracy. Dzień dobry z BHP zakłada poświęcanie bezpieczeństwu pracy co najmniej minuty dziennie. Projekt polega na codziennym wskazywaniu/przypominaniu pracownikom prawidłowych zachowań podczas wykonywania obowiązków służbowych. Na koniec każdego dnia pracownik służby BHP przesyła do przełożonego zagadnienie/hasło dotyczące bezpieczeństwa pracy na kolejny dzień. Otrzymane zagadnienie/hasło przełożony przekazuje pracownikom w czasie pierwszego spotkania w danym dniu roboczym – tj. „na dzień dobry”. Taka praktyka ma za zadanie eliminację zagrożeń wypadkowych poprzez zbudowanie wśród pracowników właściwej kultury bezpieczeństwa pracy.

Zasady BHP na terenie zakładów Grupy TAURON. Podmioty zewnętrzne, wykonujące prace w spółkach Grupy, są zobligowane do przestrzegania obowiązujących procedur, w tym w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Od pracowników firm zewnętrznych (wykonawców i podwykonawców) wymagane jest także posiadanie aktualnych badań lekarskich, odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do wykonywanych prac. Niektóre spółki TAURON (szczególnie te, gdzie warunki pracy są szczególnie niebezpieczne) wprowadzają dodatkowe wymagania oraz szkolenia dla podmiotów zewnętrznych.

 

Odsetek pracowników, wykonawców i podwykonawców, którzy przeszli dodatkowe szkolenia BHP

[G4-EU18]

Eksportuj do Excela Powiększ
2016 Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Ciepło TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Dystrybucja Pomiary TAURON Serwis
Odsetek pracowników zatrudnionych przez wykonawców i podwykonawców, którzy przeszli dodatkowe szkolenia BHP 0% 0% 100% 14% 0% 41%

Tabela przedstawia odsetek przeszkolonych pracowników firm zewnętrznych. Pozostałe spółki Grupy (nieujęte w tabeli) nie prowadzą ewidencji w tym zakresie.

EDUKUJEMY I ROZWIJAMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

[LA-DMA] Rozwój pracowników  jest niezwykle ważnym aspektem budowania wartości każdej organizacji. Korzyści z uczestnictwa pracowników w szkoleniach odnoszą zarówno oni sami, jak i pracodawcy, gdyż dobrze wykwalifikowana kadra to dla przedsiębiorstwa kapitał, który będzie owocował. Ponadto szkolenia zmniejszają fluktuację personelu. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników pozwala również osiągnąć odpowiedni poziom bezpieczeństwa i realizacji zadań.

Zapoznawanie pracowników z nowymi technologiami i zmieniającymi się przepisami przekłada się na rozwój organizacji, a nabywanie kompetencji specjalistycznych i liderskich – na większą motywację oraz efektywność w pracy. Dlatego tak ważne jest, aby szkoleniami byli objęci pracownicy wszystkich szczebli organizacyjnych.

 

Zapoznawanie pracowników z nowymi technologiami i zmieniającymi się przepisami przekłada się na rozwój organizacji, a nabywanie kompetencji specjalistycznych i liderskich – na większą motywację oraz efektywność w pracy. Dlatego tak ważne jest, aby szkoleniami byli objęci pracownicy wszystkich szczebli organizacyjnych.

Więcej o polityce szkoleniowej Grupy TAURON znajdziesz TUTAJ.

 

 

białe certyfikaty białych certyfikatów "białe" certyfikaty "białych" certyfikatów Świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.
biomasa Biomasa biomasy biomasowe biomasą biomasowych Oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.
bloki podszczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane w okresie zwiększonego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są od 2000 do 4000 godzin w roku.
bloki szczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane tylko w okresie największego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są poniżej 2000 godzin w roku.
błękitne certyfikaty błękitnych certyfikatów "błękitne" certyfikaty "błękitnych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z biogazu rolniczego.
CAPEX Nakłady inwestycyjne.
czerwone certyfikaty czerwonych certyfikatów "czerwone" certyfikaty "czerwonych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii w wysokosprawnej kogeneracji węglowej.
dług netto Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów.
dywidenda dywidendę dywidendy Przypadająca na 1 akcję część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy lub wspólników.
EBITDA Wynik na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).
elektromobilność elektromobilności Korzystanie z pojazdów elektrycznych, zarówno indywidualnych, takich jak samochód elektryczny, skuter elektryczny, motocykl elektryczny czy rower elektryczny, jak i środków transportu publicznego: tramwajów, trolejbusów, pociągów. Założenia Planu Rozwoju Elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zakładają, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. TAURON prowadzi badania i analizy w zakresie rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności Polaków, rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce, a w szczególności współdziałania w uruchamianiu i we wdrażaniu wyników prac naukowo-technicznych w tym zakresie. Ponadto wraz z PGE, Energą i Eneą TAURON złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na utworzenie spółki ElectroMobilityPoland, której celem ma być stworzenie podstaw do rozwoju elektromobilności.
EMAS System ekozarządzania i audytu (ang. Eco Management and Audit Scheme), będący unijny instrumentem mającym na celu zachęcanie wszelkiego typu organizacji do ciągłego doskonalenia się w sferze ochrony środowiska. Funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Wymagania EMAS stanowią wskazówki, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami. EMAS to także system raportowania wpływu organizacji na środowisko, ułatwiający prowadzenie dialogu z interesariuszami w tym obszarze. Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań środowiskowych.
energetyka prosumencka energetykę prosumencką energetyki prosumenckiej Wytwarzanie energii elektrycznej, przede wszystkim na potrzeby własne, na małą skalę, z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które się tego podejmują, nazywane są prosumentami, czyli jednocześnie odgrywają rolę producenta i konsumenta energii.
energia ze źródeł rozproszonych źródeł rozproszonych energii ze źródeł rozproszonych energetyka rozproszona rozproszone wytwarzanie generacja rozproszona energetyki rozproszonej generacji rozproszonej Wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy, zwykle produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne.
fioletowe certyfikaty "fioletowe" certyfikaty "fioletowych" certyfikatów Fioletowe certyfikaty Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z metanu pozyskiwanego z kopalń.
grid parity Oznacza zrównanie się kosztów produkcji energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w porównaniu z energią produkowaną w elektrowniach konwencjonalnych.
Global Reporting Index GRI Niezależna międzynarodowa organizacja, której misją jest stworzenie wspólnych w skali świata ram dla komunikowania odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wytyczne GRI stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania dla organizacji niezależnie od wielkości, sektora działalności oraz lokalizacji. Ich stosowanie gwarantuje spójność języka i wskaźników.
International Integrated Reporting Council IIRC Międzynarodowa Rada ds. Raportowania Zintegrowanego, organizacja, której celem jest stworzenie globalnie akceptowanych wytycznych do raportowania zintegrowanego, opartych na połączeniu raportowania finansowego, środowiskowego, społecznego oraz dotyczącego ładu korporacyjnego w jasnym, zwięzłym, spójnym oraz porównywalnym formacie. Zrzesza globalnych liderów z organizacji takich jak Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych, Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju czy Global Reporting Initiative (GRI).
Indeksy RTT TGE indeksów RTT TGE Towarowa Giełda Energii (TGE) jest giełdą energii, która prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy – RTT, Rynek Dnia Następnego – RDN, Rynek Dnia Bieżącego – RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych.
interesariusz interesariuszy interesariusze interesariuszami Podmiot (osoba, społeczność, instytucja, organizacja, urząd), która może wpływać na przedsiębiorstwo lub pozostać pod wpływem jego działalności.
IoT Internet rzeczy (również internet przedmiotów, ang. Internet of Things – IoT) – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.
Interwencyjna Rezerwa Zimna IRZ Mechanizm wprowadzany przez operatora systemu przesyłowego od 2016 r. - polega na tym, że OSP płaci właścicielom planowanych do wycofania źródeł wytwórczych za utrzymywanie ich w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy.
ISO 14001 norma PN-EN ISO 14001:2005 Jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu ochroną środowiska. Norma, przeznaczona dla wszystkich organizacji niezależnie od ich rodzaju i wielkości, określa wymagania, których spełnienie wspiera osiąganie celów środowiskowych (np. zapobieganie emisji zanieczyszczeń) i ekonomicznych.
jednostki EUA jednostek EUA Jednostka emisji CO2. 
Kowenant kowenantu kowenantów Klauzula umowna, nakaz lub zakaz nakładany na kredytobiorcę w celu minimalizacji ryzyka jego niewypłacalności. Najczęściej kowenanty stanowią ochronę źródeł spłaty długu wobec wierzycieli, np. poprzez zakaz zaciągania kolejnych zobowiązań lub rozporządzania aktywami.
kruszywo kruszyw kruszywa kruszywowo Materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.
Linie WN i SN linii WN i SN sieci WN i SN WN – Sieć wysokiego napięcia, w której napięcie wynosi od 110 kV. Sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. SN – Sieć średniego napięcia, czyli sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 110 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.
Lojalizacja klienta Strategia pozwalająca pozyskać i utrzymać klienta w dobie rosnącej konkurencji.
Micro-grid micro-grid Mikrosieć elektroenergetyczna – zbiór urządzeń wytwórczych, zasobników i odbiorników energii elektrycznej połączonych we wspólną sieć, mającą na celu zapewnienie niezawodnej dostawy energii elektrycznej oraz zminimalizowanie jej kosztu.
Mikrokogeneracja mikrokogeneracja Proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy. Mikrokogeneracja może być stosowana we wszystkich obiektach, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną. Największe korzyści ze stosowania mikrokogeneracji uzyskuje się w obiektach, w których zapotrzebowanie na te dwa typy energii jest mało zmienne bądź stałe. Dlatego też najczęstszymi użytkownikami układów skojarzonych są zarówno odbiorcy indywidualni, jak również szpitale i ośrodki edukacyjne, centra sportowe, hotele i obiekty użyteczności publicznej.
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index Indeks obejmujący kluczowe spółki notowane na rynkach wschodzących w Europie.
MSCI Poland Index Indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW.
MSSF MSR Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (ang. International Financial Reporting Standards (IFRS) – standardy i ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards Board).
Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) BAT Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) - najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. BAT wyznaczane są dla różnych gałęzi przemysłu. W energetyce stanowi on podstawę ustalania m.in. granicznych wielkości emisyjnych, które mają na celu eliminowanie lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość.
Norma PN-EN 14001 normy PN-EN 14001 Międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Norma przeznaczona jest dla wszystkich organizacji niezależnie od rodzaju i wielkości.
odbiorca wrażliwy odbiorców wrażliwych Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne jest nim osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, będąca stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Odpisy aktualizujące odpisy aktualizujące odpisów aktualizacyjnych Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przeprowadzane zgodnie z przepisami MSSF (MSR).
odpowiedzialność społeczna CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – Filozofia prowadzenia biznesu oraz strategia zarządzania zakładająca odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Jej podstawami jest etyczne i transparentne postępowanie, uwzględnianie oczekiwań interesariuszy oraz budowanie dobrych i trwałych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem. Odpowiedzialność społeczna biznesu jest jednym z kluczowych sposobów urzeczywistniania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
ogniwa PV Ogniwo fotowoltaiczne (PV) – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
omni-channel Zgodnie z ideą omni-channel, przyszłością handlu jest prowadzenie sprzedaży online, równocześnie zachęcając klientów do tradycyjnych zakupów. Sprzedaż online i offline w dobie rewolucji cyfrowej powinna płynnie się przenikać.
Operacyjna Rezerwa Mocy ORM Mechanizm polegający na dostarczeniu rezerwy operacyjnej przez Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane (JWCD), w przypadku gdy miały one zdolność do dostawy energii elektrycznej do systemu, ale z powodów rynkowych nie zostały wykorzystane. W Polsce został wprowadzony w 2014 r.
OZE Odnawialne źródła energii.
PMOZE Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE.
poligeneracja poligeneracji Równoległe wytwarzanie energii i mediów chemicznych
RESPECT Index Indeks spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wyodrębniający podmioty zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Uwzględnia m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich, ład korporacyjny i płynność, dzięki czemu stanowi jednocześnie realną referencję atrakcyjności inwestycyjnej spółek.
RFX Zapytanie ofertowe.
Rynek bilansujący rynku bilansującym Rynku Bilansującym Rynek bilansujący jest tzw. rynkiem technicznym, czyli nie jest miejscem handlu energią. Jego celem jest fizyczna realizacja zawartych przez uczestników umów kupna/sprzedaży energii i bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Istnienie rynku bilansującego jest niezbędne dla funkcjonowania rynku energii, a udział w nim podmiotów kupujących energię jest obowiązkowy.
Rynek CATALYST rynku Catalyst Rynek obligacji. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot.
SAIDI Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerw długich w dostawach energii elektrycznej, liczonych w minutach na odbiorcę. Jest to współczynnik niezawodności, którego wartość stanowi suma iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci.
SAIFI Wskaźnik przeciętnej systemowej częstotliwości przerw długich w dostawie energii. Jest to wskaźnik niezawodności, którego wartość stanowi liczba odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
Skała płona skały płonej Skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną.
Smart City smart city Inteligentne miasto to projekt polegający na wprowadzeniu konkretnych rozwiązań mających realny wpływ na obywateli. Przykładem może być dostarczenie mieszkańcom miast narzędzi m.in. do monitorowania zużycia energii. Jest to możliwe dzięki specjalnej platformie eLicznik. TAURON dostarcza inteligentne liczniki np. w ramach projektu Smart City Wrocław.
smart grid Smart grid System to control a smart home. SMART HOME technologies control burglar alarms, temperature control and electricity supply systems. This is a real-time power consumption monitoring solution that TAURON offers via a platform to check readings from the smart power meter.
Smart Home smart home System sterowania inteligentnym domem. Technologie SMART HOME kontrolują m.in. alarmy antywłamaniowe, regulację temperatury czy dostawę energii elektrycznej. Rozwiązanie pozwalające na obserwacje zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, które oferuje TAURON za sprawą platformy pozwalającej na sprawdzanie odczytów z inteligentnego licznika poboru prądu.
smart metering smart meteringu Smart metering Inteligentny system pomiarowy – system elektroniczny, za pomocą którego można zmierzyć zużycie energii, uzyskując więcej informacji niż w przypadku konwencjonalnego licznika, a także przesyłać i otrzymywać dane przy wykorzystaniu łączności elektronicznej.
sorbent węglanowy drobny Sorbent węglanowy drobny (mączka kamienia wapiennego) – jest produktem otrzymywanym w procesie suszenia i głębokiego przemiału kamienia wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Sorbent węglanowy drobny stosowany jest w procesach odsiarczania spalin – usuwanie SOx.
system zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) systemu ERM Zbiór zasad, standardów oraz narzędzi pozwalających na realizację podstawowego celu zarządzania ryzykiem, jakim jest szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Grupy TAURON. System ten regulowany jest poprzez dokument pn. Strategia Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON, który definiuje ramy oraz zasady zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON
Tauronet Tauronetem Korporacyjny portal intranetowy Grupy TAURON, jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji z pracownikami. W chwili opublikowania Raportu jedna z największych tego typu platform w Polsce.
technologia CCS Technologia wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla.
technologie CCU Technologia wychwytywania i wykorzystania (zagospodarowania) dwutlenku węgla, np. w przemyśle chemicznym.
Technologia smart Technologie smart technologii smart technologie smart technologia smart System sterowania m.in. w inteligentnym domu – odpowiada za bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
Towarowa Giełda Energii S.A. TGE Towarowej Giełdzie Energii S.A. Towarowa Giełda Energii (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Obecnie TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego (RDN), Rynek Terminowy Towarowy (RTT) z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi także Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2. Giełda towarowa z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem obrotu na TGE jest energia elektryczna, paliwa ciekłe i gazowe, a także limity wielkości emisji zanieczyszczeń.
Urząd Regulacji Energetyki URE Urzędu Regulacji Energetyki Organ administracji państwowej, regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu).
Urobek węgla Materiał skalny wybrany w przodku górniczym. Obejmuje zarówno kopalinę, jak i skałę płonną.
WACC Wskaźnik finansowy – średni ważony koszt kapitału (weighted average cost of capital).
WIBOR (ang. Warsaw Inter Bank Offered Rate) – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych.
WIG Indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
WIG20 Indeks obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG30 Indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG-Energia Indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki.
WIG-Poland Indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
Wyrobisko wyrobisk wyrobiskami wyrobiskach Przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych.
Wysokosprawna kogeneracja wysokosprawnej kogeneracji Wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych lub w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.
Zielone certyfikaty "zielone" certyfikaty „zielonych” certyfikatów Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).
Żółte certyfikaty "żółte" certyfikaty "żółtych" certyfikatów żółtych certyfikatów Certyfikat poświadczający pochodzenie energii. Żółtymi certyfikatami mogą być wynagradzani operatorzy jednostek kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW.
Zasady TPA zasady TPA Zasada TPA zasadą TPA zasada TPA TPA jest jedną z najważniejszych zasad (obok unbundlingu), na których opiera się zliberalizowany rynek energii. TPA, z ang. Third Party Access (zasada dostępu stron trzecich), daje prawo odbiorcy energii do jej zakupu od dowolnie wybranego sprzedawcy energii.
raportowania zintegrowanego raportowanie zintegrowane Międzynarodowy standard raportowania zintegrowanego, a więc obejmującego zarówno dane finansowe, jak i pozafinansowe, opracowany przez organizację IIRC.

Wskaźniki GRI