Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń

System wynagradzania członków Zarządu i kluczowych menedżerów

Zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki zostały uchwalone przez Nadzwyczajne WZ TAURON w dniu 15 grudnia 2016 r. w wykonaniu przepisów Ustawy z dn. 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

W 2016 r. w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki określone w Polityce wynagrodzeń Członków organów nadzorujących i zarządzających wraz z opisem zasad jej ustalania w TAURON Polska Energia S.A. (Polityka wynagrodzeń), przyjętej przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 15/II/2011 z dn. 24 lutego 2011 r., a także zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu (Zasady kształtowania wynagrodzeń), określone w Uchwale Nadzwyczajnego WZ TAURON z dn. 15 grudnia 2016 r. i uszczegółowione przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 94/IV/2016 z dn. 19 grudnia 2016 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Zasady kształtowania wynagrodzeń zostały uchwalone w wykonaniu przepisów Ustawy z dn. 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202).

Zarówno Polityka wynagrodzeń, jak i Zasady kształtowania wynagrodzeń określają system wynagradzania członków Zarządu w powiązaniu z pozostającymi do realizacji zadaniami mającymi na celu wdrażanie przyjętej Strategii Spółki, kierunków rozwoju i planów finansowych. Nadrzędnym celem stosowanego systemu wynagrodzeń jest zapewnienie motywacyjnego charakteru wynagradzania najwyższej kadry zarządzającej oraz stworzenie podstaw do  jej rozwoju.

Cele obowiązujących systemów wynagrodzeń:

 • zapewnienie motywacyjnego i spójnego systemu wynagradzania;
 • powiązanie zasad wynagradzania z monitorowaniem wdrażania przyjętych planów strategicznych i realizowaniem planów finansowych;
 • kształtowanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu w powiązaniu z realizowaniem postawionych zadań;
 • wzrost wartości Spółki poprzez rozwój najwyższej kadry zarządzającej;
 • doskonalenie systemów wynagradzania przekładających się na realizowanie Strategii Spółki i kierunków rozwoju.

Obowiązujące w Spółce systemy wynagradzania i premiowania członków Zarządu przewidują uzależnienie poziomu wynagrodzenia od sytuacji finansowej Spółki oraz wzrostu wartości w perspektywie rocznej, w powiązaniu z realizacją celów strategicznych. Przedmiotowe systemy nie przewidują powiązania wynagrodzeń z instrumentami powiązanymi z akcjami Spółki.

Model wynagradzania zawarty zarówno w Polityce wynagrodzeń, jak i w Zasadach kształtowania wynagrodzeń, zakłada dwuskładnikowy system określania wynagrodzenia dla członków Zarządu. Tworzą go zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy (wynagrodzenie zmienne), uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych.

W odniesieniu do najwyższej kadry zarządzającej również przyjęto wynagrodzenie składające się z części stałej i części zmiennej, zależnej od spełnienia określonych kryteriów wynikowych.

Uwzględniając obowiązujące regulacje, wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, w przedziale określonym przez WZ Spółki.

Członkowie Zarządu Spółki nie są objęci programem premiowym opartym na kapitale Spółki, jak również nie otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek należących do Grupy Kapitałowej TAURON.

więcej zwiń

Ogólna informacja o przyjętym systemie wynagrodzeń kluczowych menedżerów

Zasady wynagradzania oraz premiowania kluczowych menedżerów oraz innych pracowników zostały określone w Regulaminie Wynagradzania Pracowników TAURON Polska Energia S.A., przyjętym do stosowania przez Zarząd Spółki.

Struktura wynagrodzeń kluczowych menedżerów
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Obowiązujący system wynagradzania i premiowania kluczowych menedżerów przewiduje uzależnienie poziomu wynagrodzenia od sytuacji finansowej Spółki w perspektywie rocznej, w powiązaniu z realizacją celów strategicznych. Zakłada on dwuskładnikowy system określania wynagrodzenia, obejmujący wynagrodzenie zasadnicze miesięczne oraz wynagrodzenie zmienne o charakterze motywacyjnym, oparte na realizacji wyznaczonych zadań, zarówno o charakterze finansowym, jak i niefinansowym.

Nadrzędnym założeniem obowiązującego systemu wynagradzania jest zapewnienie optymalnej i motywującej wysokości wynagrodzeń, uzależnionej od wartości i rodzaju pracy na danym stanowisku oraz jakości pracy i efektów osiąganych przez poszczególnych pracowników.

Struktura wynagrodzenia składa się z następujących elementów:

 • części stałej – którą stanowi wynagrodzenie zasadnicze, ustalone zgodnie z obowiązującą w Spółce tabelą kategorii zaszeregowania i miesięcznych stawek osobistego zaszeregowania. Przyznany poziom wynagrodzenia zasadniczego odzwierciedla wartość i rodzaj pracy oraz jakość pracy pracownika, określoną przez ocenę poziomu jego kompetencji;
 • części zmiennej – uzależnionej od wyników pracy, określonych przez poziom realizacji celów i zadań w ramach systemu premiowania MBO;
 • świadczeń – określonych w regulacjach wewnętrznych Spółki.

System premiowania oparty o mechanizmy rynkowe pozwala na kaskadowanie celów ustalonych przez Zarząd Spółki – na poziomie Grupy Kapitałowej TAURON oraz na poziomie Spółki – na konkretne, sparametryzowane zadania dla pracowników zatrudnionych na niższych szczeblach organizacji. Dzięki temu kształtowana w Spółce kultura zarządzania przez cele odzwierciedla specyfikę poszczególnych funkcji realizowanych w Spółce i umożliwia zastosowanie mechanizmów dialogu przełożonego z podwładnym podczas wyznaczania i oceny realizacji celów, co przekłada się na efektywność całej organizacji. Jednocześnie narzędzie to umożliwia precyzyjne skorelowanie celów (KPI) ustalonych dla członków Zarządu z celami, które wyznaczane są na dany rok kluczowym menedżerom Spółki. Wstępna ocena realizacji celów następuje po zakończeniu pierwszego półrocza, natomiast po zakończeniu drugiego półrocza członkowie Zarządu dokonują końcowej oceny realizacji celów przez kluczowych menedżerów Spółki.

Ponadto w 2016 r. podjęto pracę nad budową systemu premiowego dla obszaru handlowego, którego celem będzie motywowanie do osiągania wyższych przychodów dla Grupy TAURON.

Pracownicy Spółki nie otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek należących do Grupy Kapitałowej TAURON.

Powyższy wykres przedstawia strukturę wynagrodzeń kluczowych menedżerów.

więcej zwiń

Zarząd

Zasady, warunki i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu

Łączna kwota wynagrodzeń, rozumiana jako wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści otrzymanych w pieniądzu, w naturze lub jakiejkolwiek innej formie, należnych lub wypłaconych przez Spółkę członkom Zarządu w 2016 r., wyniosła 6125 tys. zł brutto.

Struktura wynagrodzeń na stanowisku członka Zarządu
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie członków Zarządu Spółki za 2016 r. w podziale na składniki.

 

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki za 2016 r. w podziale na składniki
Eksportuj do Excela Powiększ
Lp. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji w 2016 r. Wynagrodzenie*
(tys. zł)
Wynagrodzenie premiowe*
(tys. zł)
Pozostałe korzyści*
(tys. zł)
Razem
(tys. zł)
1. Jarosław Broda 01.01.2016 – 31.12.2016 900 197 122 1 219
2. Filip Grzegorczyk** 15.11.2016 – 31.12.2016 98 0 0 98
3. Kamil Kamiński 01.01.2016 – 31.12.2016 900 194 51 1 145
4. Remigiusz Nowakowski 01.01.2016 – 14.11.2016 884 249 166 1 299
5. Anna Striżyk 01.01.2016 – 08.01.2016 30 53 0 83
6. Marek Wadowski 29.01.2016 – 31.12.2016 829 151 40 1 020
7. Piotr Zawistowski 01.01.2016 – 31.12.2016 900 197 164 1 261
Razem   4 541 1 041 543 6 125

* Bez narzutów.

** Umowa o świadczenie usług zarządzania.

 

Członkowie Zarządu w 2016 r. nie otrzymywali wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TAURON.

W stosunku do członków Zarządu wymienionych w powyższej tabeli zastosowanie miała Polityka wynagrodzeń, z wyjątkiem Prezesa Zarządu, w stosunku do którego miały zastosowanie Zasady kształtowania wynagrodzeń.

Założenia systemów wynagradzania są następujące:

 1. Polityka wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających wraz z opisem zasad jej ustalania w TAURON Polska Energia S.A.

Polityka wynagrodzeń, przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 15/II/2011 z dn. 24 lutego 2011 r., obejmuje dwuskładnikowy system określania wynagrodzenia, składającego się z części stałej (miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) oraz z części zmiennej, zależnej od spełnienia określonych kryteriów wynikowych (realizacji stawianych do wykonania zadań). Zarówno wynagrodzenie zasadnicze miesięczne, jak również kryteria wynikowe, od spełnienia których uzależniona jest wysokość premii rocznej, określane są przez Radę Nadzorczą Spółki.

Rada Nadzorcza określa procentową wysokość premii rocznej dla każdego z następujących wskaźników:

 • skonsolidowany EBITDA z zatwierdzonego skonsolidowanego planu rzeczowo-finansowego na dany rok obrotowy;
 • skonsolidowany zysk brutto z zatwierdzonego skonsolidowanego planu rzeczowo-finansowego na dany rok obrotowy;
 • wskaźnik płynności bieżącej mierzony dla Grupy Kapitałowej TAURON z zatwierdzonego skonsolidowanego planu rzeczowo-finansowego na dany rok obrotowy;
 • realizacja niefinansowych celów wskazanych na dany rok w zatwierdzonej Strategii.

Składniki premii rocznej o charakterze finansowym przyznawane są w oparciu o dane pochodzące z poddanego audytowi skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze danego roku obrotowego oraz za dany rok obrotowy. Składnik premii rocznej o charakterze niefinansowym przysługuje w związku z osiągnięciem określonych celów w danym roku obrotowym i przyznawany jest na podstawie półrocznej i rocznej oceny ich wykonania dokonanej przez Radę Nadzorczą.

Dla umożliwienia korzystania przez członków Zarządu ze świadczeń przysługujących pracownikom Spółki Polityka wynagrodzeń została uzupełniona katalogiem świadczeń dodatkowych o charakterze: socjalno-bytowym, komunikacyjnym i ubezpieczeniowym.

Zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń z członkami Zarządu zawierana była umowa o pracę. 15 marca 2017 r. Członkowie Zarządu zawarli porozumienia w sprawie rozwiązania umów o pracę i umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

 1. Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Zasady kształtowania wynagrodzeń, ustanowione uchwałą Nadzwyczajnego WZ TAURON z dn. 15 grudnia 2016 r. i uszczegółowione przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą z dn. 19 grudnia 2016 r., obejmują dwuczęściowy system określania wynagrodzenia, składającego się z części stałej (miesięcznego wynagrodzenia podstawowego) i części zmiennej (wynagrodzenia uzupełniającego), stanowiącej element motywacyjny, uzależniony od realizacji wyznaczonych celów zarządczych w danym roku obrotowym. Zarówno miesięczne wynagrodzenie podstawowe, jak również część zmienna określane są przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie zasad i ogólnego katalogu celów zarządczych określonych przez WZ TAURON.

Zgodnie z Zasadami kształtowania wynagrodzeń, 19 grudnia 2016 r. z Prezesem Zarządu została zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 15 marca 2017 r., po rozwiązaniu umów o pracę, zawarte zostały z pozostałymi członkami Zarządu analogiczne umowy o świadczenie usług zarządzania.

więcej zwiń
Umowy zawarte z osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie

Umowy o świadczenie usług zarządzania, zawarte z członkami Zarządu V wspólnej kadencji w dniu 15 marca 2017 r., przewidują, iż w razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania z innych przyczyn niż określone w umowach, członkom Zarządu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu, wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu, objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej oraz rezygnacji z pełnienia funkcji.

W związku z dostępem członków Zarządu do informacji poufnych, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę oraz spółki Grupy Kapitałowej TAURON na straty, umowy o świadczenie usług zarządzania, zawarte z członkami Zarządu w dniu 15 marca 2017 r., zawierają postanowienia o zakazie konkurencji w okresie trwania umowy, jak i po ustaniu pełnienia funkcji. Na podstawie powyższych umów osobom powstrzymującym się od prowadzenia działalności konkurencyjnej w oznaczonym okresie po rozwiązaniu umowy przysługuje odszkodowanie.

Członkowie Zarządu Spółki nie zajmowali stanowisk członków zarządów spółek wchodzących w skład Grupy TAURON.

Umowa o świadczenie usług zarządzania, zawarta z Prezesem Zarządu w 2016 r., przewidywała w razie jej rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż określone w tej umowie wypłacenie odprawy w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.  Natomiast umowy o pracę zawarte z pozostałymi członkami Zarządu nie przewidywały odpraw w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następowało z powodu połączenia Spółki przez przejęcie.

W związku z dostępem członków Zarządu do informacji poufnych, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę oraz spółki Grupy Kapitałowej TAURON na straty, ww. umowa o świadczenie usług zarządzania zawierała postanowienia o zakazie konkurencji obowiązujące po ustaniu pełnienia funkcji. Natomiast z pozostałymi członkami Zarządu zostały zawarte umowy o zakazie konkurencji. Na podstawie powyższych umów osobom powstrzymującym się od prowadzenia działalności konkurencyjnej w oznaczonym okresie przysługiwało odszkodowanie.

Członkowie Zarządu Spółki nie zajmowali stanowisk członków zarządów spółek wchodzących w skład Grupy TAURON.

więcej zwiń
Pozafinansowe składniki wynagrodzenia przysługujące członkom Zarządu i kluczowym menedżerom

Na dzień publikacji niniejszego raportu członkom Zarządu na podstawie umów o świadczenie usług zarządzania udostępniane są urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki, niezbędne do wykonywania funkcji, w tym przydzielany jest do dyspozycji samochód służbowy.

W 2016 r. Członkowie Zarządu, z wyjątkiem Prezesa Zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, a także pracownicy zatrudnieni na kluczowych stanowiskach w Spółce uprawnieni byli do korzystania ze świadczeń i pozafinansowych składników wynagrodzenia oferowanych przez Spółkę.

W 2016 r. Członkowie Zarządu, z wyjątkiem Prezesa Zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, a także pracownicy zatrudnieni na kluczowych stanowiskach w Spółce uprawnieni byli do korzystania ze świadczeń i pozafinansowych składników wynagrodzenia oferowanych przez Spółkę.

W ramach świadczeń dodatkowych ww. pracownicy byli uprawnieni m.in. do:

 • uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym prowadzonym przez pracodawcę (warunek pozostawania w stanie zatrudnienia w Spółce lub w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej TAURON przez okres co najmniej 1 roku);
 • korzystania z pakietu medycznego finansowanego ze środków Spółki;
 • korzystania z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego;
 • korzystania z mieszkania służbowego w przypadku, gdy dyspozycyjność pracownika jest konieczna z uwagi na charakter pracy i zakres obowiązków.
więcej zwiń
Informacja o zmianach w polityce wynagrodzeń w ciągu ostatniego roku obrotowego

W 2016 r. wprowadzono w Spółce nowe zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

W roku obrotowym 2016 Nadzwyczajne WZ TAURON, w wykonaniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwałą z dn. 15 grudnia 2016 r. wprowadziło do stosowania w Spółce nowe zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. W związku z powyższym rozpoczęto prace mające na celu opracowanie nowej Polityki wynagrodzeń, zgodnej z ww. uchwałą oraz z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dn. 19 grudnia 2016 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

więcej zwiń
Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa

Stosowany system wynagradzania członków Zarządu jest zgodny z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz Zasadami kształtowania wynagrodzeń. Zapewniony jest motywacyjny i spójny system, powiązany z monitorowaniem rocznych planów finansowych oraz przyjętej Strategii i kierunków rozwoju.

Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na umożliwienie rekrutacji i utrzymanie osób spełniających kryteria wymagane do prowadzenia Spółki w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy (budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy), jak również zapobiegają powstawaniu konfliktów interesów członków Zarządu i akcjonariuszy. Równocześnie są one skonstruowane w sposób przejrzysty dla inwestorów, aby budować ich zaufanie do Spółki, oraz zapewniają funkcję motywacyjną dla Zarządu.

Wypłata zmiennych składników wynagrodzenia jest powiązana z określonymi z góry, wymiernymi kryteriami wynikowymi, które sprzyjają długoterminowej stabilności Spółki. Są wśród nich również kryteria o charakterze innym niż finansowy, związane z budowaniem długoterminowej wartości Spółki.

Wskaźniki, od spełnienia których zależy uzyskanie oraz wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, są określone zgodnie z zasadą SMART, a więc są precyzyjne, mierzalne, możliwe do osiągnięcia, istotne i określone w czasie.

Obowiązujący w Grupie TAURON system wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółki wspiera realizację celów strategicznych oraz uwzględnia uzależnienie wysokości wynagrodzeń od sytuacji finansowej Spółki w perspektywie rocznej.

więcej zwiń
System wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Do 15 grudnia 2016 r. obowiązywały zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki określone w Polityce wynagrodzeń oraz w Uchwale Zwyczajnego WZ TAURON nr 29 z dn. 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Natomiast od 15 grudnia 2016 r. obowiązuje system wynagradzania określony w Uchwale Nadzwyczajnego WZ TAURON nr 6 z dn. 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, podjętej w wykonaniu przepisów Ustawy z dn. 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202).

Zarówno wcześniejszy system wynagradzania członków Rady Nadzorczej, jak i obowiązujący w dniu sporządzenia niniejszego sprawozdania, obejmują jednoskładnikowe wynagrodzenie miesięczne, z przyjęciem zróżnicowania jego wysokości w zależności od pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Zgodnie z ww. Uchwałą Nadzwyczajnego WZ z dn. 15 grudnia 2016 r. miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalone zostało jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS, oraz mnożnika:

 • dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,7;
 • dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,5.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.

 

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.
Eksportuj do Excela Powiększ
Lp. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji w 2016 r. Wynagrodzenia i nagrody
(tys. zł)
1. Anna Biesialska 01.01.2016 – 30.12.2016 106
2. Stanisław Bortkiewicz 30.12.2016 – 31.12.2016 0
3. Beata Chłodzińska 01.01.2016 – 31.12.2016 142
4. Michał Czarnik 01.01.2016 – 30.12.2016 106
5. Maciej Koński 01.01.2016 – 06.06.2016 47
6. Leszek Koziorowski 01.01.2016 – 31.12.2016 107
7. Anna Mańk 01.01.2016 – 31.12.2016 130
8. Wojciech Myślecki 01.01.2016 – 14.11.2016 94
9. Jan Płudowski 30.12.2016 – 31.12.2016 0
10. Jacek Rawecki 08.06.2016 – 31.12.2016 59
11. Jacek Szyke 01.01.2016 – 31.12.2016 118
12. Stefan Świątkowski 08.06.2016 – 31.12.2016 60
13. Renata Wiernik-Gizicka 01.01.2016 – 06.06.2016 47
14. Agnieszka Woźniak 16.12.2016 – 31.12.2016 3
Suma   1 019

 

więcej zwiń
Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń podobnych dla byłych członków Zarządu i Rady Nadzorczej

W Spółce nie występują zobowiązania wobec byłych członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze.

Równocześnie wskazuje się, iż z tytułu zobowiązań Spółki w stosunku do byłych członków Zarządu TAURON w 2016 r. wypłacono łącznie 5616 tys. zł z tytułu wypłaty premii za realizację KPI w 2015 r. (bez narzutów) oraz odszkodowań za powstrzymywanie się od prowadzenia działalności konkurencyjnej.

więcej zwiń
białe certyfikaty białych certyfikatów "białe" certyfikaty "białych" certyfikatów Świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.
biomasa Biomasa biomasy biomasowe biomasą biomasowych Oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.
bloki podszczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane w okresie zwiększonego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są od 2000 do 4000 godzin w roku.
bloki szczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane tylko w okresie największego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są poniżej 2000 godzin w roku.
błękitne certyfikaty błękitnych certyfikatów "błękitne" certyfikaty "błękitnych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z biogazu rolniczego.
CAPEX Nakłady inwestycyjne.
czerwone certyfikaty czerwonych certyfikatów "czerwone" certyfikaty "czerwonych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii w wysokosprawnej kogeneracji węglowej.
dług netto Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów.
dywidenda dywidendę dywidendy Przypadająca na 1 akcję część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy lub wspólników.
EBITDA Wynik na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).
elektromobilność elektromobilności Korzystanie z pojazdów elektrycznych, zarówno indywidualnych, takich jak samochód elektryczny, skuter elektryczny, motocykl elektryczny czy rower elektryczny, jak i środków transportu publicznego: tramwajów, trolejbusów, pociągów. Założenia Planu Rozwoju Elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zakładają, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. TAURON prowadzi badania i analizy w zakresie rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności Polaków, rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce, a w szczególności współdziałania w uruchamianiu i we wdrażaniu wyników prac naukowo-technicznych w tym zakresie. Ponadto wraz z PGE, Energą i Eneą TAURON złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na utworzenie spółki ElectroMobilityPoland, której celem ma być stworzenie podstaw do rozwoju elektromobilności.
EMAS System ekozarządzania i audytu (ang. Eco Management and Audit Scheme), będący unijny instrumentem mającym na celu zachęcanie wszelkiego typu organizacji do ciągłego doskonalenia się w sferze ochrony środowiska. Funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Wymagania EMAS stanowią wskazówki, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami. EMAS to także system raportowania wpływu organizacji na środowisko, ułatwiający prowadzenie dialogu z interesariuszami w tym obszarze. Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań środowiskowych.
energetyka prosumencka energetykę prosumencką energetyki prosumenckiej Wytwarzanie energii elektrycznej, przede wszystkim na potrzeby własne, na małą skalę, z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które się tego podejmują, nazywane są prosumentami, czyli jednocześnie odgrywają rolę producenta i konsumenta energii.
energia ze źródeł rozproszonych źródeł rozproszonych energii ze źródeł rozproszonych energetyka rozproszona rozproszone wytwarzanie generacja rozproszona energetyki rozproszonej generacji rozproszonej Wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy, zwykle produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne.
fioletowe certyfikaty "fioletowe" certyfikaty "fioletowych" certyfikatów Fioletowe certyfikaty Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z metanu pozyskiwanego z kopalń.
grid parity Oznacza zrównanie się kosztów produkcji energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w porównaniu z energią produkowaną w elektrowniach konwencjonalnych.
Global Reporting Index GRI Niezależna międzynarodowa organizacja, której misją jest stworzenie wspólnych w skali świata ram dla komunikowania odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wytyczne GRI stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania dla organizacji niezależnie od wielkości, sektora działalności oraz lokalizacji. Ich stosowanie gwarantuje spójność języka i wskaźników.
International Integrated Reporting Council IIRC Międzynarodowa Rada ds. Raportowania Zintegrowanego, organizacja, której celem jest stworzenie globalnie akceptowanych wytycznych do raportowania zintegrowanego, opartych na połączeniu raportowania finansowego, środowiskowego, społecznego oraz dotyczącego ładu korporacyjnego w jasnym, zwięzłym, spójnym oraz porównywalnym formacie. Zrzesza globalnych liderów z organizacji takich jak Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych, Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju czy Global Reporting Initiative (GRI).
Indeksy RTT TGE indeksów RTT TGE Towarowa Giełda Energii (TGE) jest giełdą energii, która prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy – RTT, Rynek Dnia Następnego – RDN, Rynek Dnia Bieżącego – RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych.
interesariusz interesariuszy interesariusze interesariuszami Podmiot (osoba, społeczność, instytucja, organizacja, urząd), która może wpływać na przedsiębiorstwo lub pozostać pod wpływem jego działalności.
IoT Internet rzeczy (również internet przedmiotów, ang. Internet of Things – IoT) – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.
Interwencyjna Rezerwa Zimna IRZ Mechanizm wprowadzany przez operatora systemu przesyłowego od 2016 r. - polega na tym, że OSP płaci właścicielom planowanych do wycofania źródeł wytwórczych za utrzymywanie ich w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy.
ISO 14001 norma PN-EN ISO 14001:2005 Jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu ochroną środowiska. Norma, przeznaczona dla wszystkich organizacji niezależnie od ich rodzaju i wielkości, określa wymagania, których spełnienie wspiera osiąganie celów środowiskowych (np. zapobieganie emisji zanieczyszczeń) i ekonomicznych.
jednostki EUA jednostek EUA Jednostka emisji CO2. 
Kowenant kowenantu kowenantów Klauzula umowna, nakaz lub zakaz nakładany na kredytobiorcę w celu minimalizacji ryzyka jego niewypłacalności. Najczęściej kowenanty stanowią ochronę źródeł spłaty długu wobec wierzycieli, np. poprzez zakaz zaciągania kolejnych zobowiązań lub rozporządzania aktywami.
kruszywo kruszyw kruszywa kruszywowo Materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.
Linie WN i SN linii WN i SN sieci WN i SN WN – Sieć wysokiego napięcia, w której napięcie wynosi od 110 kV. Sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. SN – Sieć średniego napięcia, czyli sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 110 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.
Lojalizacja klienta Strategia pozwalająca pozyskać i utrzymać klienta w dobie rosnącej konkurencji.
Micro-grid micro-grid Mikrosieć elektroenergetyczna – zbiór urządzeń wytwórczych, zasobników i odbiorników energii elektrycznej połączonych we wspólną sieć, mającą na celu zapewnienie niezawodnej dostawy energii elektrycznej oraz zminimalizowanie jej kosztu.
Mikrokogeneracja mikrokogeneracja Proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy. Mikrokogeneracja może być stosowana we wszystkich obiektach, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną. Największe korzyści ze stosowania mikrokogeneracji uzyskuje się w obiektach, w których zapotrzebowanie na te dwa typy energii jest mało zmienne bądź stałe. Dlatego też najczęstszymi użytkownikami układów skojarzonych są zarówno odbiorcy indywidualni, jak również szpitale i ośrodki edukacyjne, centra sportowe, hotele i obiekty użyteczności publicznej.
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index Indeks obejmujący kluczowe spółki notowane na rynkach wschodzących w Europie.
MSCI Poland Index Indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW.
MSSF MSR Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (ang. International Financial Reporting Standards (IFRS) – standardy i ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards Board).
Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) BAT Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) - najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. BAT wyznaczane są dla różnych gałęzi przemysłu. W energetyce stanowi on podstawę ustalania m.in. granicznych wielkości emisyjnych, które mają na celu eliminowanie lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość.
Norma PN-EN 14001 normy PN-EN 14001 Międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Norma przeznaczona jest dla wszystkich organizacji niezależnie od rodzaju i wielkości.
odbiorca wrażliwy odbiorców wrażliwych Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne jest nim osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, będąca stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Odpisy aktualizujące odpisy aktualizujące odpisów aktualizacyjnych Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przeprowadzane zgodnie z przepisami MSSF (MSR).
odpowiedzialność społeczna CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – Filozofia prowadzenia biznesu oraz strategia zarządzania zakładająca odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Jej podstawami jest etyczne i transparentne postępowanie, uwzględnianie oczekiwań interesariuszy oraz budowanie dobrych i trwałych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem. Odpowiedzialność społeczna biznesu jest jednym z kluczowych sposobów urzeczywistniania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
ogniwa PV Ogniwo fotowoltaiczne (PV) – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
omni-channel Zgodnie z ideą omni-channel, przyszłością handlu jest prowadzenie sprzedaży online, równocześnie zachęcając klientów do tradycyjnych zakupów. Sprzedaż online i offline w dobie rewolucji cyfrowej powinna płynnie się przenikać.
Operacyjna Rezerwa Mocy ORM Mechanizm polegający na dostarczeniu rezerwy operacyjnej przez Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane (JWCD), w przypadku gdy miały one zdolność do dostawy energii elektrycznej do systemu, ale z powodów rynkowych nie zostały wykorzystane. W Polsce został wprowadzony w 2014 r.
OZE Odnawialne źródła energii.
PMOZE Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE.
poligeneracja poligeneracji Równoległe wytwarzanie energii i mediów chemicznych
RESPECT Index Indeks spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wyodrębniający podmioty zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Uwzględnia m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich, ład korporacyjny i płynność, dzięki czemu stanowi jednocześnie realną referencję atrakcyjności inwestycyjnej spółek.
RFX Zapytanie ofertowe.
Rynek bilansujący rynku bilansującym Rynku Bilansującym Rynek bilansujący jest tzw. rynkiem technicznym, czyli nie jest miejscem handlu energią. Jego celem jest fizyczna realizacja zawartych przez uczestników umów kupna/sprzedaży energii i bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Istnienie rynku bilansującego jest niezbędne dla funkcjonowania rynku energii, a udział w nim podmiotów kupujących energię jest obowiązkowy.
Rynek CATALYST rynku Catalyst Rynek obligacji. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot.
SAIDI Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerw długich w dostawach energii elektrycznej, liczonych w minutach na odbiorcę. Jest to współczynnik niezawodności, którego wartość stanowi suma iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci.
SAIFI Wskaźnik przeciętnej systemowej częstotliwości przerw długich w dostawie energii. Jest to wskaźnik niezawodności, którego wartość stanowi liczba odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
Skała płona skały płonej Skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną.
Smart City smart city Inteligentne miasto to projekt polegający na wprowadzeniu konkretnych rozwiązań mających realny wpływ na obywateli. Przykładem może być dostarczenie mieszkańcom miast narzędzi m.in. do monitorowania zużycia energii. Jest to możliwe dzięki specjalnej platformie eLicznik. TAURON dostarcza inteligentne liczniki np. w ramach projektu Smart City Wrocław.
smart grid Smart grid System to control a smart home. SMART HOME technologies control burglar alarms, temperature control and electricity supply systems. This is a real-time power consumption monitoring solution that TAURON offers via a platform to check readings from the smart power meter.
Smart Home smart home System sterowania inteligentnym domem. Technologie SMART HOME kontrolują m.in. alarmy antywłamaniowe, regulację temperatury czy dostawę energii elektrycznej. Rozwiązanie pozwalające na obserwacje zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, które oferuje TAURON za sprawą platformy pozwalającej na sprawdzanie odczytów z inteligentnego licznika poboru prądu.
smart metering smart meteringu Smart metering Inteligentny system pomiarowy – system elektroniczny, za pomocą którego można zmierzyć zużycie energii, uzyskując więcej informacji niż w przypadku konwencjonalnego licznika, a także przesyłać i otrzymywać dane przy wykorzystaniu łączności elektronicznej.
sorbent węglanowy drobny Sorbent węglanowy drobny (mączka kamienia wapiennego) – jest produktem otrzymywanym w procesie suszenia i głębokiego przemiału kamienia wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Sorbent węglanowy drobny stosowany jest w procesach odsiarczania spalin – usuwanie SOx.
system zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) systemu ERM Zbiór zasad, standardów oraz narzędzi pozwalających na realizację podstawowego celu zarządzania ryzykiem, jakim jest szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Grupy TAURON. System ten regulowany jest poprzez dokument pn. Strategia Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON, który definiuje ramy oraz zasady zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON
Tauronet Tauronetem Korporacyjny portal intranetowy Grupy TAURON, jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji z pracownikami. W chwili opublikowania Raportu jedna z największych tego typu platform w Polsce.
technologia CCS Technologia wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla.
technologie CCU Technologia wychwytywania i wykorzystania (zagospodarowania) dwutlenku węgla, np. w przemyśle chemicznym.
Technologia smart Technologie smart technologii smart technologie smart technologia smart System sterowania m.in. w inteligentnym domu – odpowiada za bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
Towarowa Giełda Energii S.A. TGE Towarowej Giełdzie Energii S.A. Towarowa Giełda Energii (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Obecnie TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego (RDN), Rynek Terminowy Towarowy (RTT) z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi także Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2. Giełda towarowa z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem obrotu na TGE jest energia elektryczna, paliwa ciekłe i gazowe, a także limity wielkości emisji zanieczyszczeń.
Urząd Regulacji Energetyki URE Urzędu Regulacji Energetyki Organ administracji państwowej, regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu).
Urobek węgla Materiał skalny wybrany w przodku górniczym. Obejmuje zarówno kopalinę, jak i skałę płonną.
WACC Wskaźnik finansowy – średni ważony koszt kapitału (weighted average cost of capital).
WIBOR (ang. Warsaw Inter Bank Offered Rate) – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych.
WIG Indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
WIG20 Indeks obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG30 Indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG-Energia Indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki.
WIG-Poland Indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
Wyrobisko wyrobisk wyrobiskami wyrobiskach Przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych.
Wysokosprawna kogeneracja wysokosprawnej kogeneracji Wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych lub w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.
Zielone certyfikaty "zielone" certyfikaty „zielonych” certyfikatów Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).
Żółte certyfikaty "żółte" certyfikaty "żółtych" certyfikatów żółtych certyfikatów Certyfikat poświadczający pochodzenie energii. Żółtymi certyfikatami mogą być wynagradzani operatorzy jednostek kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW.
Zasady TPA zasady TPA Zasada TPA zasadą TPA zasada TPA TPA jest jedną z najważniejszych zasad (obok unbundlingu), na których opiera się zliberalizowany rynek energii. TPA, z ang. Third Party Access (zasada dostępu stron trzecich), daje prawo odbiorcy energii do jej zakupu od dowolnie wybranego sprzedawcy energii.
raportowania zintegrowanego raportowanie zintegrowane Międzynarodowy standard raportowania zintegrowanego, a więc obejmującego zarówno dane finansowe, jak i pozafinansowe, opracowany przez organizację IIRC.

Wskaźniki GRI