Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń

Spółka aktywnie zarządza wszystkimi ryzykami, dążąc do wyeliminowania lub maksymalnego ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu, w szczególności na wynik finansowy Grupy.

[G4-2] Poniżej przedstawiono najistotniejsze ryzyka oraz ich potencjalny wpływ na Dźwignie wartości Grupy Kapitałowej TAURON.

Finanse i kredyt

1.Ryzyko czynników rynkowych

 

Ryzyko związane z niekorzystnym wpływem stóp procentowych i kursów walutowych na wynik finansowy Grupy Kapitałowej TAURON.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Bieżący monitoring ekspozycji  na wspomniane ryzyko w celu minimalizacji negatywnych skutków zmian czynników rynkowych.
 • Transfer ryzyka poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.

2. Ryzyko płynności / finansowania

 

Ryzyko związane ze sposobem finansowania działalności, wynikające ze struktury kapitału w przedsiębiorstwie.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Dywersyfikacja źródeł finansowania wraz z aranżowaniem gwarantowanych programów finansowania i zapewnieniem alternatywnych źródeł finansowania.
 • Realizacja polityki centralnego finansowania.
 • Analiza rynku oraz dostępności źródeł finansowania.
 • Monitorowanie harmonogramów i terminu ogłoszenia programu finansowania.

3. Ryzyko kredytowe

 

Ryzyko związane z możliwością występowania należności przeterminowanych lub zawarcia kontraktu z kontrahentem, który okaże się niewypłacalny.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Regularne monitorowanie sytuacji finansowej kontrahentów.
 • Cykliczne scoringi klientów, ocena kredytowa każdego klienta przed złożeniem oferty/zawarciem kontraktu.
 • Stosowanie zabezpieczeń w umowach handlowych.

Handel

4. Ryzyko rynkowo-handlowe

 

Ryzyko związane z niekorzystną zmianą cen na rynku energii i rynkach produktów powiązanych, mającą negatywny wpływ na wynik finansowy Grupy.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Monitorowanie i aktualizowanie strategii zabezpieczenia pozycji.
 • Bieżący monitoring ekspozycji na wspomniane ryzyko w celu minimalizacji negatywnych skutków zmian czynników rynkowych.
 • Limitowanie pozycji handlowych w ramach mandatów ryzyka.

Pracownicy i kultura organizacyjna

5. Ryzyko pracownicze

 

Ryzyko związane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zasad, procedur i regulacji wewnętrznych obowiązujących w Grupie TAURON. Ryzyko obejmuje również błędy lub brak staranności pracowników, ale także możliwość sporów zbiorowych i roszczeń pracowników oraz utraty wyspecjalizowanej kadry.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Działania zmierzające do wypracowania modelu wzmacniającego motywację pracowników.
 • Rozwój kompetencji poprzez szkolenie pracowników.
 • Stosowanie obowiązujących instrukcji i regulacji wewnętrznych.

Klienci i kontrahenci

6. Ryzyko obsługi klienta

 

Ryzyko związane z niewywiązywaniem się ze standardów obsługi klienta.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Monitorowanie i analiza wskaźników zadowolenia klienta zewnętrznego oraz wskaźników dotyczących reklamacji.
 • Podejmowanie działań dodatkowych, np. w obszarze regulacji wewnętrznych, określających standardy postępowań jako wynik analizy wskaźników.
 • Rozwój kompetencji i umiejętności opiekunów klientów kluczowych.
 • Ciągłe podnoszenie standardów obsługi klienta.

7. Ryzyko realizacji umów przez podwykonawców

 

Ryzyko związane z nienależytym wywiązywaniem się podwykonawców ze zleconych prac, odstąpieniem od realizacji umowy i związanymi z tym opóźnieniami, zmianami budżetu, zakresu.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Zawieranie umów z podwykonawcami zgodnych ze standardami Grupy TAURON.
 • Analiza realizacji przedmiotu umowy, badanie jakości usług wykonywanych przez podwykonawców.
 • Ocena kondycji finansowej i wiarygodności podwykonawców.

8. Ryzyko wolumenu

 

Niekorzystne zmiany lub wypowiadanie umów handlowych przez klientów prowadzące do spadku przychodów z działalności.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Prowadzenie działań marketingowych, pozyskiwanie nowych klientów.
 • Działania skupione na utrzymaniu aktualnych klientów i odzyskaniu utraconych.
 • Bieżąca aktualizacja oferty, wprowadzanie do sprzedaży produktów typu multipakiet.

Ryzyko compliance

9. Ryzyko oszustw wewnętrznych

 

Przywłaszczenie lub czasowe wykorzystywanie składników majątku Spółki, dewastacja mienia Grupy  TAURON, wykorzystywanie pozycji służbowej do uzyskiwania różnego rodzaju korzyści osobistych, np. poprzez wymuszanie określonych zachowań klientów.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Ścisłe stosowanie procedur wewnętrznych mających na celu zabezpieczenie przed nadużyciami (procedury bezpieczeństwa, przeglądy uprawnień).
 • Prowadzenie działań o charakterze compliance.
 • Propagowanie najlepszych praktyk, doskonalenie procedur, szkolenia.
 • Egzekwowanie i propagowanie zapisów Kodeksu Etyki Biznesowej Grupy TAURON.

10. Ryzyko oszustw zewnętrznych

 

Działania osób trzecich, mające na celu m.in. kradzież, rabunek, włamanie fizyczne, włamanie komputerowe, kradzież informacji, fałszerstwo.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Monitorowanie potencjalnych i rzeczywistych incydentów związanych z bezpieczeństwem.
 • Ochrona antywirusowa stacji roboczych.
 • Ochrona fizyczna obiektów.
 • Przeprowadzanie testów bezpieczeństwa.

11. Ryzyko koncesji

 

Brak możliwości prowadzenia działalności w wyniku przedłużającego się procesu uzyskania koncesji lub zmian posiadanych koncesji. Niekorzystne zmiany prawne w odniesieniu do działalności koncesjonowanej.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Bieżąca kontrola prawidłowej realizacji obowiązków koncesyjnych.
 • Monitorowanie zmian w aktach prawnych pod kątem obowiązków koncesyjnych.
 • Wsparcie prawne procesu przedłużenia koncesji.

12. Ryzyko nieprzestrzegania przepisów prawa

 

Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, błędną interpretacją nowych przepisów i regulacji, wymogami nakładanymi przez URE/UOKiK/KNF/GIODO itp.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Stały monitoring otoczenia prawnego i zmian przepisów.
 • Aktualizacja regulacji wewnętrznych stosownie do zmian w prawie.
 • Powoływanie grup roboczych mających na celu przygotowanie i wdrożenie niezbędnych zmian w regulacjach wewnętrznych.
 • Stała współpraca z organami nadzorującymi rynek energii i rynek kapitałowy.
 • Szkolenia dla pracowników dotyczące wprowadzanych zmian.

Otoczenie

13. Ryzyko reputacji

 

Aktualny i przyszły wpływ na dochody i kapitał firmy wynikający z negatywnej oceny opinii publicznej.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Stały monitoring zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych Spółki.
 • Monitoring mediów, budowa kontaktów i relacji z mediami w ramach Grupy TAURON.
 • Przygotowanie procedur komunikowania się Spółki z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym.

14. Ryzyko konkurencji

 

Niekorzystny wpływ działań konkurencji na klientów i wyniki finansowe Grupy TAURON.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Uruchomienie linii produktów dopasowanych do potrzeb klientów.
 • Uruchomienie sprzedaży produktów dodatkowych dla zlojalizowanych klientów.
 • Wprowadzenie możliwości łączenia produktów TAURON w multioferty.

15. Ryzyko regulacyjne

 

Niekorzystny wpływ legislacji na poziomie krajowym oraz europejskim, wynikający z konieczności dostosowania się do nowych regulacji prawnych i poniesienia związanych z tym kosztów.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Stały monitoring otoczenia prawnego i zmian przepisów.
 • Analiza projektów aktów prawnych oraz planowanie niezbędnych działań dostosowawczych.
 • Wdrażanie wymaganych zmian do regulacji wewnętrznych.

Technologia i infrastruktura

16. Ryzyko środowiskowe

 

Potencjalny negatywny wpływ działalności na środowisko oraz braku dostosowywania się i brak wypełnienia wymagań środowiskowych prawa krajowego i wspólnotowego.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Bieżący nadzór nad dotrzymywaniem warunków decyzji środowiskowych.
 • Utrzymywanie wymaganego poziomu sprawności urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń.
 • Częsta ocena zgodności działań z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
 • Realizacja inwestycji ze sfery ochrony środowiska w celu minimalizacji niekorzystnego wpływu prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej.

17. Ryzyko pogodowe

 

Wpływ czynników atmosferycznych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa zarówno w aspektach technologicznych, jak i handlowych.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Modernizacja budowli wodnych mająca na celu optymalizację wykorzystania zasobów wodnych.
 • Przygotowanie planów remontów, przeglądów i czynności serwisowych z elastycznymi zapisami dotyczącymi terminów wykonania prac.
 • Stały monitoring wietrzności i oblodzenia łopat wiatraków.
 • Stały nadzór techniczny nad pracą poszczególnych wiatraków, prowadzony przez firmy eksploatujące farmy.
 • Monitoring i analiza nowych rozwiązań technologicznych ograniczających wpływ niekorzystnych warunków pogodowych na ilość produkowanej energii elektrycznej.

18. Ryzyko awarii majątku

 

Wpływ awarii maszyn i urządzeń, remontów, modernizacji, utrzymania i zarządzania majątkiem produkcyjnym oraz nieprodukcyjnym na osiąganie celów firmy.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Optymalizacja nakładów inwestycyjnych na odtworzenie majątku, bieżące monitorowanie stanu maszyn, urządzeń i instalacji.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kultury pracy pracowników poprzez organizowanie kursów i szkoleń.
 • Reagowanie na sytuacje awaryjne poprzez obsługę techniczną oraz automatykę zabezpieczającą.
 • Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych (z wyłączeniem majątku znajdującego się pod ziemią).
 • Wprowadzenie narzędzi informatycznych w obszarze doskonalenia monitoringu i zarządzania wskaźnikami awaryjności.

19. Ryzyko IT

 

Ryzyka związane z bezpieczeństwem i niezawodnością infrastruktury IT.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Opracowanie i realizacja planów zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury IT.
 • Okresowa identyfikacja i kategoryzacja zasobów IT w oparciu o cele dotyczące przywracania usług.
 • Stosowanie rozwiązań IT o odpowiednich parametrach technicznych, zapewniających akceptowalny poziom niezawodności i sprawności (tutaj również urządzenia UPS, modemy GSM, telefony komórkowe).
 • Planowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ciągłości funkcjonowania i bezpieczeństwa infrastruktury IT.
 • Przechowywanie i ochrona zapasowych danych.

20. Ryzyko bezpieczeństwa obiektów i informacji

 

Ryzyko związane z naruszeniem integralności maszyn/urządzeń oraz bezpieczeństwem informacji, obejmujące jej niewłaściwe przetwarzanie i nieuprawnione ujawnianie.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Monitorowanie realizacji planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.
 • Utrzymywanie i aktualizacja procedur/planów awaryjnych.
 • Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących zasad ochrony informacji.
 • Regularne szkolenie pracowników w zakresie obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

21. Ryzyko geologiczne

 

Wpływ czynników geologicznych na działalność wydobywczą.

 

Trend ryzyka: 

Reakcja TAURON na ryzyko:
 • Wykonywanie otworów kontrolnych dla lepszego rozpoznania zalegania pokładów węgla.
 • Kontynuowanie działań profilaktycznych w zagrożonych rejonach dla poprawy warunków geologiczno-górniczych i ochrony przed zagrożeniami naturalnymi (w tym m.in. strzelanie wyprzedzające, mające na celu rozprężenie górotworu).
białe certyfikaty białych certyfikatów "białe" certyfikaty "białych" certyfikatów Świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.
biomasa Biomasa biomasy biomasowe biomasą biomasowych Oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.
bloki podszczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane w okresie zwiększonego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są od 2000 do 4000 godzin w roku.
bloki szczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane tylko w okresie największego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są poniżej 2000 godzin w roku.
błękitne certyfikaty błękitnych certyfikatów "błękitne" certyfikaty "błękitnych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z biogazu rolniczego.
CAPEX Nakłady inwestycyjne.
czerwone certyfikaty czerwonych certyfikatów "czerwone" certyfikaty "czerwonych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii w wysokosprawnej kogeneracji węglowej.
dług netto Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów.
dywidenda dywidendę dywidendy Przypadająca na 1 akcję część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy lub wspólników.
EBITDA Wynik na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).
elektromobilność elektromobilności Korzystanie z pojazdów elektrycznych, zarówno indywidualnych, takich jak samochód elektryczny, skuter elektryczny, motocykl elektryczny czy rower elektryczny, jak i środków transportu publicznego: tramwajów, trolejbusów, pociągów. Założenia Planu Rozwoju Elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zakładają, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. TAURON prowadzi badania i analizy w zakresie rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności Polaków, rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce, a w szczególności współdziałania w uruchamianiu i we wdrażaniu wyników prac naukowo-technicznych w tym zakresie. Ponadto wraz z PGE, Energą i Eneą TAURON złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na utworzenie spółki ElectroMobilityPoland, której celem ma być stworzenie podstaw do rozwoju elektromobilności.
EMAS System ekozarządzania i audytu (ang. Eco Management and Audit Scheme), będący unijny instrumentem mającym na celu zachęcanie wszelkiego typu organizacji do ciągłego doskonalenia się w sferze ochrony środowiska. Funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Wymagania EMAS stanowią wskazówki, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami. EMAS to także system raportowania wpływu organizacji na środowisko, ułatwiający prowadzenie dialogu z interesariuszami w tym obszarze. Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań środowiskowych.
energetyka prosumencka energetykę prosumencką energetyki prosumenckiej Wytwarzanie energii elektrycznej, przede wszystkim na potrzeby własne, na małą skalę, z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które się tego podejmują, nazywane są prosumentami, czyli jednocześnie odgrywają rolę producenta i konsumenta energii.
energia ze źródeł rozproszonych źródeł rozproszonych energii ze źródeł rozproszonych energetyka rozproszona rozproszone wytwarzanie generacja rozproszona energetyki rozproszonej generacji rozproszonej Wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy, zwykle produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne.
fioletowe certyfikaty "fioletowe" certyfikaty "fioletowych" certyfikatów Fioletowe certyfikaty Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z metanu pozyskiwanego z kopalń.
grid parity Oznacza zrównanie się kosztów produkcji energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w porównaniu z energią produkowaną w elektrowniach konwencjonalnych.
Global Reporting Index GRI Niezależna międzynarodowa organizacja, której misją jest stworzenie wspólnych w skali świata ram dla komunikowania odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wytyczne GRI stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania dla organizacji niezależnie od wielkości, sektora działalności oraz lokalizacji. Ich stosowanie gwarantuje spójność języka i wskaźników.
International Integrated Reporting Council IIRC Międzynarodowa Rada ds. Raportowania Zintegrowanego, organizacja, której celem jest stworzenie globalnie akceptowanych wytycznych do raportowania zintegrowanego, opartych na połączeniu raportowania finansowego, środowiskowego, społecznego oraz dotyczącego ładu korporacyjnego w jasnym, zwięzłym, spójnym oraz porównywalnym formacie. Zrzesza globalnych liderów z organizacji takich jak Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych, Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju czy Global Reporting Initiative (GRI).
Indeksy RTT TGE indeksów RTT TGE Towarowa Giełda Energii (TGE) jest giełdą energii, która prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy – RTT, Rynek Dnia Następnego – RDN, Rynek Dnia Bieżącego – RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych.
interesariusz interesariuszy interesariusze interesariuszami Podmiot (osoba, społeczność, instytucja, organizacja, urząd), która może wpływać na przedsiębiorstwo lub pozostać pod wpływem jego działalności.
IoT Internet rzeczy (również internet przedmiotów, ang. Internet of Things – IoT) – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.
Interwencyjna Rezerwa Zimna IRZ Mechanizm wprowadzany przez operatora systemu przesyłowego od 2016 r. - polega na tym, że OSP płaci właścicielom planowanych do wycofania źródeł wytwórczych za utrzymywanie ich w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy.
ISO 14001 norma PN-EN ISO 14001:2005 Jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu ochroną środowiska. Norma, przeznaczona dla wszystkich organizacji niezależnie od ich rodzaju i wielkości, określa wymagania, których spełnienie wspiera osiąganie celów środowiskowych (np. zapobieganie emisji zanieczyszczeń) i ekonomicznych.
jednostki EUA jednostek EUA Jednostka emisji CO2. 
Kowenant kowenantu kowenantów Klauzula umowna, nakaz lub zakaz nakładany na kredytobiorcę w celu minimalizacji ryzyka jego niewypłacalności. Najczęściej kowenanty stanowią ochronę źródeł spłaty długu wobec wierzycieli, np. poprzez zakaz zaciągania kolejnych zobowiązań lub rozporządzania aktywami.
kruszywo kruszyw kruszywa kruszywowo Materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.
Linie WN i SN linii WN i SN sieci WN i SN WN – Sieć wysokiego napięcia, w której napięcie wynosi od 110 kV. Sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. SN – Sieć średniego napięcia, czyli sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 110 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.
Lojalizacja klienta Strategia pozwalająca pozyskać i utrzymać klienta w dobie rosnącej konkurencji.
Micro-grid micro-grid Mikrosieć elektroenergetyczna – zbiór urządzeń wytwórczych, zasobników i odbiorników energii elektrycznej połączonych we wspólną sieć, mającą na celu zapewnienie niezawodnej dostawy energii elektrycznej oraz zminimalizowanie jej kosztu.
Mikrokogeneracja mikrokogeneracja Proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy. Mikrokogeneracja może być stosowana we wszystkich obiektach, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną. Największe korzyści ze stosowania mikrokogeneracji uzyskuje się w obiektach, w których zapotrzebowanie na te dwa typy energii jest mało zmienne bądź stałe. Dlatego też najczęstszymi użytkownikami układów skojarzonych są zarówno odbiorcy indywidualni, jak również szpitale i ośrodki edukacyjne, centra sportowe, hotele i obiekty użyteczności publicznej.
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index Indeks obejmujący kluczowe spółki notowane na rynkach wschodzących w Europie.
MSCI Poland Index Indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW.
MSSF MSR Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (ang. International Financial Reporting Standards (IFRS) – standardy i ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards Board).
Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) BAT Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) - najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. BAT wyznaczane są dla różnych gałęzi przemysłu. W energetyce stanowi on podstawę ustalania m.in. granicznych wielkości emisyjnych, które mają na celu eliminowanie lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość.
Norma PN-EN 14001 normy PN-EN 14001 Międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Norma przeznaczona jest dla wszystkich organizacji niezależnie od rodzaju i wielkości.
odbiorca wrażliwy odbiorców wrażliwych Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne jest nim osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, będąca stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Odpisy aktualizujące odpisy aktualizujące odpisów aktualizacyjnych Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przeprowadzane zgodnie z przepisami MSSF (MSR).
odpowiedzialność społeczna CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – Filozofia prowadzenia biznesu oraz strategia zarządzania zakładająca odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Jej podstawami jest etyczne i transparentne postępowanie, uwzględnianie oczekiwań interesariuszy oraz budowanie dobrych i trwałych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem. Odpowiedzialność społeczna biznesu jest jednym z kluczowych sposobów urzeczywistniania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
ogniwa PV Ogniwo fotowoltaiczne (PV) – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
omni-channel Zgodnie z ideą omni-channel, przyszłością handlu jest prowadzenie sprzedaży online, równocześnie zachęcając klientów do tradycyjnych zakupów. Sprzedaż online i offline w dobie rewolucji cyfrowej powinna płynnie się przenikać.
Operacyjna Rezerwa Mocy ORM Mechanizm polegający na dostarczeniu rezerwy operacyjnej przez Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane (JWCD), w przypadku gdy miały one zdolność do dostawy energii elektrycznej do systemu, ale z powodów rynkowych nie zostały wykorzystane. W Polsce został wprowadzony w 2014 r.
OZE Odnawialne źródła energii.
PMOZE Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE.
poligeneracja poligeneracji Równoległe wytwarzanie energii i mediów chemicznych
RESPECT Index Indeks spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wyodrębniający podmioty zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Uwzględnia m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich, ład korporacyjny i płynność, dzięki czemu stanowi jednocześnie realną referencję atrakcyjności inwestycyjnej spółek.
RFX Zapytanie ofertowe.
Rynek bilansujący rynku bilansującym Rynku Bilansującym Rynek bilansujący jest tzw. rynkiem technicznym, czyli nie jest miejscem handlu energią. Jego celem jest fizyczna realizacja zawartych przez uczestników umów kupna/sprzedaży energii i bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Istnienie rynku bilansującego jest niezbędne dla funkcjonowania rynku energii, a udział w nim podmiotów kupujących energię jest obowiązkowy.
Rynek CATALYST rynku Catalyst Rynek obligacji. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot.
SAIDI Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerw długich w dostawach energii elektrycznej, liczonych w minutach na odbiorcę. Jest to współczynnik niezawodności, którego wartość stanowi suma iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci.
SAIFI Wskaźnik przeciętnej systemowej częstotliwości przerw długich w dostawie energii. Jest to wskaźnik niezawodności, którego wartość stanowi liczba odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
Skała płona skały płonej Skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną.
Smart City smart city Inteligentne miasto to projekt polegający na wprowadzeniu konkretnych rozwiązań mających realny wpływ na obywateli. Przykładem może być dostarczenie mieszkańcom miast narzędzi m.in. do monitorowania zużycia energii. Jest to możliwe dzięki specjalnej platformie eLicznik. TAURON dostarcza inteligentne liczniki np. w ramach projektu Smart City Wrocław.
smart grid Smart grid System to control a smart home. SMART HOME technologies control burglar alarms, temperature control and electricity supply systems. This is a real-time power consumption monitoring solution that TAURON offers via a platform to check readings from the smart power meter.
Smart Home smart home System sterowania inteligentnym domem. Technologie SMART HOME kontrolują m.in. alarmy antywłamaniowe, regulację temperatury czy dostawę energii elektrycznej. Rozwiązanie pozwalające na obserwacje zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, które oferuje TAURON za sprawą platformy pozwalającej na sprawdzanie odczytów z inteligentnego licznika poboru prądu.
smart metering smart meteringu Smart metering Inteligentny system pomiarowy – system elektroniczny, za pomocą którego można zmierzyć zużycie energii, uzyskując więcej informacji niż w przypadku konwencjonalnego licznika, a także przesyłać i otrzymywać dane przy wykorzystaniu łączności elektronicznej.
sorbent węglanowy drobny Sorbent węglanowy drobny (mączka kamienia wapiennego) – jest produktem otrzymywanym w procesie suszenia i głębokiego przemiału kamienia wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Sorbent węglanowy drobny stosowany jest w procesach odsiarczania spalin – usuwanie SOx.
system zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) systemu ERM Zbiór zasad, standardów oraz narzędzi pozwalających na realizację podstawowego celu zarządzania ryzykiem, jakim jest szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Grupy TAURON. System ten regulowany jest poprzez dokument pn. Strategia Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON, który definiuje ramy oraz zasady zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON
Tauronet Tauronetem Korporacyjny portal intranetowy Grupy TAURON, jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji z pracownikami. W chwili opublikowania Raportu jedna z największych tego typu platform w Polsce.
technologia CCS Technologia wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla.
technologie CCU Technologia wychwytywania i wykorzystania (zagospodarowania) dwutlenku węgla, np. w przemyśle chemicznym.
Technologia smart Technologie smart technologii smart technologie smart technologia smart System sterowania m.in. w inteligentnym domu – odpowiada za bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
Towarowa Giełda Energii S.A. TGE Towarowej Giełdzie Energii S.A. Towarowa Giełda Energii (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Obecnie TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego (RDN), Rynek Terminowy Towarowy (RTT) z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi także Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2. Giełda towarowa z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem obrotu na TGE jest energia elektryczna, paliwa ciekłe i gazowe, a także limity wielkości emisji zanieczyszczeń.
Urząd Regulacji Energetyki URE Urzędu Regulacji Energetyki Organ administracji państwowej, regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu).
Urobek węgla Materiał skalny wybrany w przodku górniczym. Obejmuje zarówno kopalinę, jak i skałę płonną.
WACC Wskaźnik finansowy – średni ważony koszt kapitału (weighted average cost of capital).
WIBOR (ang. Warsaw Inter Bank Offered Rate) – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych.
WIG Indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
WIG20 Indeks obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG30 Indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG-Energia Indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki.
WIG-Poland Indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
Wyrobisko wyrobisk wyrobiskami wyrobiskach Przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych.
Wysokosprawna kogeneracja wysokosprawnej kogeneracji Wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych lub w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.
Zielone certyfikaty "zielone" certyfikaty „zielonych” certyfikatów Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).
Żółte certyfikaty "żółte" certyfikaty "żółtych" certyfikatów żółtych certyfikatów Certyfikat poświadczający pochodzenie energii. Żółtymi certyfikatami mogą być wynagradzani operatorzy jednostek kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW.
Zasady TPA zasady TPA Zasada TPA zasadą TPA zasada TPA TPA jest jedną z najważniejszych zasad (obok unbundlingu), na których opiera się zliberalizowany rynek energii. TPA, z ang. Third Party Access (zasada dostępu stron trzecich), daje prawo odbiorcy energii do jej zakupu od dowolnie wybranego sprzedawcy energii.
raportowania zintegrowanego raportowanie zintegrowane Międzynarodowy standard raportowania zintegrowanego, a więc obejmującego zarówno dane finansowe, jak i pozafinansowe, opracowany przez organizację IIRC.

Wskaźniki GRI