Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń
G4-10 Liczba pracowników według regionów działalności, wieku, płci oraz rodzaju umowy
Eksportuj do Excela Powiększ
Liczba pracowników
zatrudnionych na umowę o pracę
25 542 kobiety 5 403
mężczyźni 20 139
Na okres próbny 112 kobiety 14
mężczyźni 98
Na czas określony 366 kobiety 154
mężczyźni 212
Na czas nieokreślony 25 033 kobiety 5 211
mężczyźni 19 822
Na zastępstwo 31 kobiety 24
mężczyźni 7
Eksportuj do Excela Powiększ
Liczba pracowników zatrudnionych
na innych zasadach niż umowa o pracę
3 722 kobiety 518
mężczyźni 3 204
Osoby  na kontraktach menedżerskich 0 kobiety 0
mężczyźni 0
Osoby samozatrudnione 36 kobiety 12
mężczyźni 24
Pracownicy będący pod nadzorem grupy 3 049 kobiety 346
mężczyźni 2 703
Osoby odbywające praktyki absolwenckie 120 kobiety 9
mężczyźni 111
Osoby świadczące usługi na podstawie
umowy cywilno-prawnej
459 kobiety 140
mężczyźni 319
Pracownicy Rady Nadzorczej 58 kobiety 11
mężczyźni 47
Eksportuj do Excela Powiększ
Liczba pracowników
pracujących na umowę o pracę, w tym: 
Na pełny etat: 18 878 kobiety 4 080
mężczyźni 14 798
Na niepełny etat: 7 525 kobiety 1 450
mężczyźni 6 075
G4-11 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi
Eksportuj do Excela Powiększ
Całkowita liczba zatrudnionych 25 542
Całkowita liczba pracowników objętych umowami zbiorowymi 21 762
Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi [%] 85,2
G4-16 Uczestnictwo w stowarzyszeniach (np. branżowych) oraz organizacjach krajowych lub międzynarodowych
Eksportuj do Excela Powiększ
TAURON Polska Energia S.A. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska; Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej; Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; Polski Komitet Energii Elektrycznej; Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych; Polskie Forum Akademicko – Gospodarcze
TAURON Wytwarzanie S.A. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie; Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Energetyków Polskich; VGB PowerTech; Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów; European Patent Institute; Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB; Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14001; Klub Polskie Forum ISO 9000; Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach; Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska; Polska Izba Ekologii; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
TAURON Dystrybucja S.A. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej; Polski Komitet Normalizacyjny; Stowarzyszenie Energetyków Polskich; Konsorcjum Smart Power Grid – Polska; European Distribution System Operators for Smart Grids; Instytutut Energetyki; OSGP Alliance
TAURON Ekoenergia sp. z o.o. Stowarzyszenie Elektryków Polskich; Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Towarzystwo Elektrowni Wodnych
TAURON Wydobycie S.A. Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego; Górnicza Izba Przemysłowo – Handlowa; Stowarzyszenie Elektryków Polskich; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Forum Małopolski Zachodniej
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. Towarzystwo Obrotu Energią; Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych; Federacja Konsumentów
TAURON Ciepło sp. z o.o. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych w Warszawie
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.  Towarzystwo Obrotu Energią

 

 

G4-EC2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych
Eksportuj do Excela Powiększ
Obszar Rodzaj ryzyka Opis ryzyka Wycena ryzyka Zarządzanie ryzykiem
Odnawialne Źródła Energii Ryzyko suszy hydrologicznej (fizyczne) Zmienność warunków hydrologicznych (niewystarczający przepływ wody) prowadząca do obniżenia przychodów z produkcji energii elektrycznej. Utrata 10% planowanych przychodów w elektrowniach wodnych. Stały monitoring gospodarowania wodą oraz obiektów hydrologicznych; okresowe kontrole stanu technicznego obiektów; stała współpraca i wymiana informacji z RZGW; modernizacja stopni wodnych i jednostek wytwórczych w sposób umożliwiający większą kontrolę nad przepustowością; analiza bieżącej sytuacji i wytypowanie elektrowni, w których możliwe jest przesuniecie zaplanowanych na późniejsze okresy remontów i zabiegów eksploatacyjnych.
Odnawialne Źródła Energii Ryzyko czynników atmosferycznych związanych z funkcjonowaniem farm wiatrowych
(fizyczne)
Ryzyko związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (nadmierna lub niewystarczająca prędkość wiatru, oblodzenie łopat wirnika turbiny skutkujące jej wyłączeniem) powodującymi zmniejszenie lub okresową utratę przychodów z produkcji energii elektrycznej. Utrata 5% planowanych przychodów farm wiatrowych Optymalizacja i automatyzacja pracy turbin wiatrowych; stały monitoring warunków pogodowych dotyczących wietrzności; stały nadzór techniczny nad pracą wiatraków.
Wytwarzanie Ryzyko utraty rynku ciepła

(inne)

Ryzyko wiąże się ze zmniejszaniem zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców, skutkującym zmniejszeniem wolumenu sprzedawanego ciepła, a co za tym idzie pogorszeniem sprawności wytwarzania energii elektrycznej w wyniku postępu technologii budowy budynków, termomodernizacją budynków oraz modernizacją systemów grzewczych odbiorców końcowych. Określony ubytek przychodów z tytułu zamówionej mocy cieplnej poszczególnych oddziałach Tauron Wytwarzanie. Poszukiwanie nowych odbiorców; prowadzenie elastycznej polityki cenowej.
Ciepło Ryzyko pogodowe (fizyczne) Wystąpienie i utrzymywanie się anomalii pogodowej. Przyjęto zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w wyniku wystąpienia temperatur o 1,8 C wyższych od założonych w planie. Korzystanie z doświadczeń, wiedzy eksperckiej i instrumentów finansowych przy planowaniu sprzedaży ciepła z uwzględnieniem czynników atmosferycznych.
Wydobycie Ryzyko zmniejszenia popytu na węgiel

(inne)

Ryzyko będące efektem złej koniunktury na rynku, wynikającej z termomodernizacji budynków, ciepłej zimy, oraz odchodzenia od węgla jako paliwa w budynkach mieszkalnych. Utrata 10% przychodów ze sprzedaży sortymentów grubych i średnich w stosunku do planu. Bieżąca analiza produkcji sortymentów grubych i średnich; bieżące monitorowanie zapotrzebowania na rynku na sortymenty średnie i grube; prowadzenie działań marketingowych.
G4-EN1 Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości
Eksportuj do Excela Powiększ
2016 2015
Surowce nieodnawialne   
Węgiel netto [tony] 13 861 684 13 009 712
Muł [tony] 177 816 103 332
Gaz ziemny [m3] 8 409 358 4 152 804
Olej opałowy [tony] 30 318 32 574
Olej napędowy [m3] 1 739 1 567
Wapień [tony] 2 024 931 2 471 017
Łączne zużycie surowców nieodnawialnych [m3] 8 411 097 4 154 371
[tony] 16 094 749 15 616 635
Surowce odnawialne  
Agro [tony] 129 600 245 301
Leśna [tony] 415 480 581 149
Łączne zużycie surowców odnawialnych [tony] 545 080 826 450
G4-EN3 Zużycie energii wewnątrz organizacji
Eksportuj do Excela Powiększ
Całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych
(własnych i zakupionych) [GJ]
2016 2015
Węgiel 152 670 893 167 174 547
Gaz ziemny i koksowniczy 314 734 237 229
Muł 1 494 420 1 554 116
Olej opałowy 1 250 012 1 343 143
Paliwa ciekłe 41 046 38 565
SUMA* 155 771 105 170 347 601

*Bez ZG Brzeszcze.

Eksportuj do Excela Powiększ
Całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych [GJ] 2016 2015
Biomasa 6 439 734 10 186 432
Energia wiatrowa 118 644 99 605
Energia wodna 23 235 20 415
SUMA 6 581 613 10 306 452
Eksportuj do Excela Powiększ
Całkowite zużycie w energii (zakupionej i własnej) w podziale na jej rodzaje [GJ] 2016 2015
Energia elektryczna 8 081 212 6 930 523
Energia cieplna 1 221 360 446 725
SUMA 9 302 573 7 377 248
Eksportuj do Excela Powiększ
Sprzedaż energii [GJ] 2016 2015
Energia elektryczna 55 548 102 60 551 620
Energia cieplna 10 139 480 9 788 989
SUMA 65 687 583 70 340 609
Eksportuj do Excela Powiększ
Całkowite zużycie energii przez organizację [GJ] 2016 2015
Całkowite zużycie energii przez organizację 105 967 708 0
Eksportuj do Excela Powiększ
Opis standardów, metodyki i założeń przyjętych do wyliczenia powyższych wartości w wskaźników oraz współczyniki przeliczenia na GJ Uwagi, komentarze
TAURON Wydobycie TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina w 2016 roku zakupił i zużył 484 506 GJ energii elektrycznej i 91 964 GJ energii cieplnej,
ZG Sobieski w 2016r. zakupił i zużył 591 164 GJ energii elektrycznej i 116 492 GJ energii cieplnej.
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Tabela nr 1 – pozycja paliwa zawiera zużycie etyliny i oleju napędowego razem
Tabela nr 3 – energia cieplna wytworzona jest w postaci pary wodnej w całości wykorzystanej do ogrzewania
TAURON Wytwarzanie W tabeli 1 i 2 podano energię chemiczną na całkowitą produkcję energii elektrycznej i ciepła wytworzonej w 2016 roku.
W tabeli 1 w pozycji paliwa ciekłe powinien zostać ujęty olej opałowy, jednakże aby uniknąć zafałszowania wyników olej ten został pokazany tylko w pozycji olej opałowy
W tabeli 2 w pozycji biopaliwa powinna zostac ujęta biomasa, jednakże aby uniknąć zafałszowania wyników wartość ta została pokazana tylko w pozycji biomasa.
W tabeli 3 podano sumę zakupionej energii elektrycznej z rynku bilansującego oraz energii wyprodukowanej i zużytej na potrzeby własne.
TAURON Ciepło Dane nie zawierają rozruchu gorącego BC50 na ZW Tychy
poz.1 i 2 energia chemiczna zużytych paliw brutto
poz.3 potrzeby własne z prod. i zakupu (bez strat)
Szczegółowe dane przesłane w osobnych plikach:
– poz. 1 i 2 – Zużycie energii chemicznej paliw TC w 2016 r.
– poz. 3 „Bilans en. elektr. TC za 2016 r.” oraz „Zużycie en. cieplnej TC za 2016 r”
– poz. 4 ” Energia elektryczna z faktur” oraz „Energia cieplna z prod. dane z faktur”
TAURON Ekoenergia ad 1. Biuro Logistyki: Dane do obliczenia wskaźników sporządzono na podstawie zestawienia faktur zakupowych oraz sprawozdania G-03-Sprawozdanie o zużyciu nośników energii za rok 2016. Paliwa do spalania w pojazdach: Etylina PB95 i Olej Napędowy
ad 2. Koordynator ds. Rynku: Dane z zestawienia: Elektrownie wodne i farmy wiatowe gospodarka energią elektryczną 2016 – dane z rozliczeń miesiecznych ustalanych na podstawie danych uzyskiwanych od operatorów – ZUZYCIE WŁASNE ZA ROK 2016 Przelicznik – 1MWh=3,6GJ
ad 3. Biuro Logistyki i Koordynator ds. Rynku: Dane do obliczenia wskaźnika sporządzono na podstawie zestawienia faktur zakupowych 2016 oraz zestawienia energii wytworzonej i zużytej na potrzeby organizacji ( Elektrownie wodne i farmy wiatowe gospodarka energią elektryczną 2016 – dane z rozliczeń miesiecznych ustalanych na podstawie danych uzyskiwanych od operatorów – ZUZYCIE WŁASNE ZA ROK 2016) . Energia elektryczna przelicznik – 1MWh= 3,6 GJ. Zużycie energii cieplnej wykazano w jednostkach naturalnych.
ad 4. Koordynator ds. Rynku: Dane z zestawień: Elektrownie wodne i farmy wiatowe gospodarka energią elektryczną 2016 – dane z rozliczeń miesiecznych ustalanych na podstawie danych uzyskiwanych od operatorów – ENERGIA WPROWADZONA DO SIECI ZA ROK 2016 Przelicznik – 1MWh=3,6GJ
G4-EN5 Intensywność zużycia energii
Eksportuj do Excela Powiększ
TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia
2016 2015 2016 2015 2016 2015
Wskaźnik energochłonności [%] 11,17 9,68 8,61 8,56 5,24 4,52
G4-EN8 Łączny pobór wody według źródła
Eksportuj do Excela Powiększ
[m3/rok] 2016 2015
Rzeki 146 336 277 181 232 969
Obszary podmokłe 36 45
Wody podziemne 25 966 409 24 019 869
Deszczówka zbierana bezpośrednio i przechowywana 174 745 120 007
Wody z sieci miejskiej 7 174 898 6 608 137
Inne 4 228 074 5 578 092
Łączna objętość wody pobranej ze wszystkich uwzględnionych źródeł 183 880 440 217 559 120
G4-EN15 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (scope 1)
Eksportuj do Excela Powiększ
 [tCO2] 2016 2015
Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej 13 895 610 15 225 438
Emisja związana z wytwarzaniem ciepła 1 039 749 1 143 902
Emisja z wycieków gazów, w tym związana z wystąpieniem awarii 0,00415 0
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów 142,2 0
Suma emisji bezpośrednich 14 935 501 16 369 339
Emisja biogenna 645 236 1 001 378
G4-EN19 Redukcja emisji gazów cieplarnianych
Eksportuj do Excela Powiększ
Inicjatywa Charakter inicjatywy
obowiązkowa
(wynikająca z przepisów prawnych) / dobrowolna
Redukcja gazów cieplarnianych
[tCO2]
TAURON Wytwarzanie zamiana rodzajów stosowanych paliw – współspalanie biomasy z węglem wynikająca z przepisów prawnych 4 829
zamiana stosowanych paliw – konwersja kotła do spalania wyłącznie biomasy (Stalowa Wola), eksploatacja kotła opalanego wyłącznie biomasą (El. Jaworzno II) wynikająca z przepisów prawa/dobrowolna 428 716
TAURON Ekoenergia zabudowa pilotażowo-badawczej instalacji fotowoltaiki na dachu budynku o sumarycznej mocy 3,34 kW dobrowolna 2,4
  Suma redukcji 433 547,4
G4-EN21 Emisje związków NOx, SOx i innych istotnych emisji do powietrza
Eksportuj do Excela Powiększ
[kg] 2016 2015
NOx 15 131 265 19 046 257
SOx 15 595 497 26 016 907
Pył całkowity 995 123 1 312 306
Inne 30 074 459 12 240 747
Suma wszystkich emisji do powietrza  61 796 344 58 616 217
G4-EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i miejsca przeznaczenia
Eksportuj do Excela Powiększ
Miejsce przeznaczenia zrzutu ścieków z uwzględnieniem zrzutów cieplnych [m3] 2016 2015
Ścieki odprowadzane do kanalizacji (przedsiębiorstwa komunalne) 818 589 716 616
Ścieki odprowadzane za pomocą środków transportu do oczyszczalni ścieków 554 184
Ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych :  
Rzeki 163 933 880 197 875 110
Inne 69 533 94 347
Całkowita objętość ścieków 164 822 556 198 591 911
G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
Eksportuj do Excela Powiększ
Całkowita waga odpadów niebezpiecznych według metody postępowania z odpadem [tony] 2016 2015
Ponowne wykorzystanie 0,0 16,0
Recykling 551 184
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 131 233
Unieszkodliwianie 153 1 016
Magazynowanie 16 13
Inne 81 10
Całkowita waga odpadów 932 1 472
Eksportuj do Excela Powiększ
Całkowita waga odpadów innych niż niebezpieczne według metody postępowania z odpadem [tony] 2016 2015
Ponowne wykorzystanie 0,75 1,00
Recykling 40 058 3 128
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 2 943 132 4 516 716
Unieszkodliwianie 1 255 11 554
Składowanie 4 969 20 801
Magazynowanie 86 359 245 045
Kompostowanie 0 24
Inne 97 075 6 118
Całkowita waga odpadów 3 172 849 4 803 388
G4-EN31 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu
Eksportuj do Excela Powiększ
Rodzaj wydatku [zł] Przykłady
Koszty utylizacji odpadów, oczyszczanie gazów wylotowych oraz oczyszczanie i usuwanie powstałych zanieczyszczeń 240 826 272 Uzdatnianie i utylizacja odpadów, koszty oczyszczania i odbioru ścieków,
Koszty zarządzania ochroną środowiska, w tym opłaty środowiskowe 42 287 827 wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, Wydatki na zakup i wykorzystanie pozwoleń na emisję, badania i pomiary emisji substancji do powietrza, emisji hałasu, jakości wody i ścieków, poziomu lustra wody w studniach, Wydatki obniżające emisje do powietrza (na filtry, substancje), wydatki obniżające emisje do powietrza (na filtry, substancje), Systemy zarządzania środowiskiem (wdrażanie, szkolenia, audyty)
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska 72 573 805 Ubezpieczenia od zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, Wydatki na instalowanie i zakup czystych technologii (np. dodatkowe koszty przewyższające koszty technologii standardowych), Nakłady inwestycyjne na duże, znaczące inwestycje służące zmniejszaniu wpływu na środowisko
Łączne wydatki na ochronę środowiska 355 687 904
G4-LA3 Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim, w podziale na płeć
Eksportuj do Excela Powiększ
2016 Łącznie Grupa TAURON Kobiety Mężczyźni
Liczba pracowników upoważniona do urlopu rodzicielskiego 1 321 291 1 030
Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego 815 265 550
Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego 655 122 533
Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończeniu urlopu i którzy byli nadal zatrudnieni przez 12 miesięcy od powrotu 697 127 570
Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego w poprzednim roku raportowania 713 143 570
Odsetek powrotów do pracy [%] 80 46 97
Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim [%] 98 89 100

Uwagi:

Tauron Wydpbycie – kobiety: nie uwzględniono 1 pracownicy, która po urlopie rodzicielskim wybrała urlop wypoczynkowy i poszła na urlop wychowawczy, ujęto natomiast 2 pracownice, które powróciły do pracy ale łączą pracę z urlopem rodzicielskim.

G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy
Powiększ
Łączna liczba wszystkich wypadków 199 kobiety 16
mężczyźni 183
Liczba wypadków śmiertelnych przy pracy 2 kobiety 0
mężczyźni 2
Liczba wypadków lekkich przy pracy 192 kobiety 16
mężczyźni 176
Liczba wypadków ciężkich przy pracy 3 kobiety 0
mężczyźni 3
Liczba wypadków zbiorowych 2 kobiety 0
mężczyźni 2
Wskaźnik częstości wypadków

Wskaźnik częstości wypadków = (liczba wypadków przy pracy x 1000) / średnie zatrudnienie w 2016 r.

7,7 kobiety 0,6
mężczyźni 7,1
Eksportuj do Excela Powiększ
Liczba wypadków śmiertelnych przy pracy 1 kobiety 0
mężczyźni 1
Liczba wypadków lekkich przy pracy 46 kobiety 0
mężczyźni 46
Liczba wypadków ciężkich przy pracy 0 kobiety 0
mężczyźni 0
Liczba wypadków zbiorowych 1 kobiety 0
mężczyźni 1
Eksportuj do Excela Powiększ
Łączna liczba przypadków wystąpienia chorób zawodowych związanych z pracą, w tym: 12 kobiety 2
mężczyźni 10
Wskaźnik wystąpienia chorób zawodowych

Wskaźnik chorób zawodowych = (liczba przypadków wystąpienia chorób zawodowych x 1000 ) / Średnia liczba pracowników w 2016r.

0,46 kobiety 0,08
mężczyźni 0,39
Eksportuj do Excela Powiększ
Łączna liczba dni niezdolności do pracy (absencji) na skutek wypadków i urazów przy pracy, w tym: 10 102 kobiety 462
mężczyźni 9 640
Wskaźnik ciężkości wypadków

Wskaźnik ciężkości wypadków = Łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy / Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyłączeniem osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych)

51,3 kobiety 28,9
mężczyźni 53,3
Eksportuj do Excela Powiększ
Łączna liczba dni nieobecności w pracy, w tym: 732 385 kobiety 176 262
mężczyźni 556 123
Wskaźnik absencji

Wskaźnik absencji = liczba dni nieobecności potwierdzona zwolnieniem lekarskim/(liczba dni kalendarzowych x średnie zatrudnienie w 2016r.)

51 871 642 kobiety 12 483 870
mężczyźni 39 387 772
G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć i kategorię zatrudnienia
Eksportuj do Excela Powiększ
Zarząd i dyrektorzy Stanowiska kierownicze, wyższego i niższego szczebla Inne stanowiska administracyjne Stanowiska robotnicze Średnia liczba godzin szkoleniowych ogółem
RAZEM   K 62 30 10 7 12
M 55 25 14 20 19
SUMA 56 26 12 19 18
TAURON Polska Energia S.A. K 72 160 20 0 23
M 59 47 30 8 35
SUMA 61 40 26 8 30
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” K 120 46 15 7 24
M 136 29 35 4 11
SUMA 131 34 23 4 13
TAURON Ciepło Sp. z o.o. K 188 69 11 6 18
M 133 14 7 14 15
SUMA 147 20 9 14 15
TAURON Ekoenergia S.A. K 0 25 12 0 15
M 21 27 20 7 11
SUMA 21 26 15 7 12
TAURON Wydobycie S.A. K 4 4 2 2 2
M 36 16 2 16 14
SUMA 33 13 2 15 13
TAURON Wytwarzanie S.A. K 53 20 15 12 15
M 84 10 22 15 16
SUMA 78 12 20 15 16
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. K 45 31 9 8 10
M 27 26 13 31 16
SUMA 35 28 10 31 12
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. K 0 27 7 0 9
M 39 13 5 0 9
SUMA 34 19 6 0 9
TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. K 0 0 0 0 0
M 0 0 1 0 1
SUMA 0 0 0 0 0
TAURON Dystrybucja S.A. K 28 62 12 10 14
M 57 50 16 35 30
SUMA 56 51 15 35 27
TAURON Dystrybucja Pomiary K 8 19 8 5 9
M 32 9 17 5 7
SUMA 22 10 12 5 8
TAURON Dystrybucja Serwis K 56 0 10 0 12
M 5 17 33 34 32
SUMA 18 17 28 34 31
Biomasa Grupa TAURON K 0 17 13 0 13
M 38 14 13 31 27
SUMA 38 15 13 30 24
Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa K 0 0 1 0 1
M 0 0 0 0 0
SUMA 0 0 0 0 0
TAURON Czech Energy K 0 40 11 0 19
M 20 12 27 0 20
SUMA 20 30 14 0 19
Komfort Zet K 0 75 18 10 13
M 50 0 7 6 6
SUMA 50 75 13 7 8
Tauron Serwis K 72 15 12 5 12
M 14 13 17 11 11
SUMA 21 13 14 11 12
G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej według kategorii zatrudnienia, płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
Eksportuj do Excela Powiększ
RAZEM
≤ 29 30-50 51 ≤
Liczba pracowników w podziale na wiek 1 898 15 242 8 402
kobiety 272 3 070 2 061
mężczyźni 1 626 12 172 6 341
Odsetek pracowników w podziale na wiek [%] 7 60 33
kobiety 5 57 38
mężczyźni 8 60 31
Eksportuj do Excela Powiększ
Kategoria zatrudnienia Razem
≤ 29 30-50 51 ≤
Zarząd i dyrektorzy 206  
Liczba pracowników 0 122 84
kobiety 0 28 8
mężczyźni 0 94 76
Udział procentowy [%]
RAZEM  0 1 1
kobiety 0 1 0
mężczyźni 0 1 1
Pracownicy na stanowiskach kierowniczych, wyższego i niższego szczebla 2 552  
Liczba pracowników 39 1 460 1 053
kobiety 3 249 165
mężczyźni 36 1 211 888
Udział procentowy [%]  
RAZEM 2 10 13
kobiety 1 8 8
mężczyźni 2 10 14
Pozostali pracownicy administracyjni 9 158  
Liczba pracowników 547 5 561 3 050
kobiety 256 2 514 1 568
mężczyźni 291 3 047 1 482
Udział procentowy [%]   
RAZEM 29 36 36
kobiety 94 82 76
mężczyźni 18 25 23
Stanowiska robotnicze 13 626  
Liczba pracowników 1 312 8 098 4 216
kobiety 13 278 321
mężczyźni 1 299 7 820 3 895
Udział procentowy [%]
RAZEM 69 53 50
kobiety 5 9 16
mężczyźni 80 64 61
Eksportuj do Excela Powiększ
Razem
≤ 29 30-50 51 ≤
Liczba pracowników w Zarządzie 41
RAZEM 0 25 16
kobiety 0 2 0
mężczyźni 0 23 16
Procentowy skład Zarządu w podziale na wiek i płeć [%]
RAZEM 0 61 39
kobiety 0 100 0
mężczyźni 0 59 41
G4-PR4 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi informacji i znakowania produktów i usług w podziale na rodzaj skutków
Eksportuj do Excela Powiększ
Liczba przypadków niezgodności z: 2016
Regulacjami – skutkujących nałożeniem grzywny lub kary 0
Regulacjami – skutkujących ostrzeżeniem 0
Wewnętrznymi kodeksami postępowania 0
Suma przypadków 0
G4-PR5 Wyniki badań satysfakcji klienta
Eksportuj do Excela Powiększ
  [G4-PR5] 2016 2015 2014
Klienci zadowoleni ze współpracy z firmą TAURON 80% – klienci indywidualni 79% – klienci indywidualni 76% – klienci indywidualni
73% – klienci MŚP 70% – klienci MŚP 72% – klienci MŚP
75% – klienci biznesowi 75% – klienci biznesowi 72% – klienci biznesowi
Klienci zadowoleni z obsługi 82% – klienci indywidualni 80% – klienci indywidualni 81% – klienci indywidualni
76% – klienci MŚP 76% – klienci MŚP 76% – klienci MŚP
84% – klienci biznesowi 83% – klienci biznesowi 81% – klienci biznesowi

 

G4-PR7 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu, w podziale na rodzaj skutków
Eksportuj do Excela Powiększ
Liczba przypadków niezgodności z: 2016
Regulacjami – skutkujących nałożeniem grzywny lub kary 0
Regulacjami – skutkujących ostrzeżeniem 0
Wewnętrznymi kodeksami postępowania 0
Suma przypadków 0
G4-EU1 Moc zainstalowana w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa
Eksportuj do Excela Powiększ
Zainstalowana moc w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa 2016 2015
Węgiel kamienny 5 314 5 672
Gaz ziemny i koksowniczy 160 85
Biomasa 190 190
Olej opałowy 132 90
Energia wiatru 201 143
Energia wodna 143 201
Eksportuj do Excela Powiększ
Zainstalowana moc w podziale na typy jednostek wytwarzania: 2016 2015
Elektrownie [MWe] 4 610 4 850
Elektrociepłownie [MWe] 347 281
Elektrociepłownie [MWt] 1 014 1 093
Ciepłownie [MWt] 163 156
G4-EU2 Ilość energii wyprodukowanej netto w podziale na główne źródło energii (oraz wymogi regulatora krajowego)
Eksportuj do Excela Powiększ
Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ]
2016 2015 2016 2015
Węgiel kamienny 13 444 14 750 8 851 974 8 164 857
Muł 122 136 231 305 206 001
Gaz ziemny i koksowniczy 4 8 150 121 77 650
Biomasa 532 844 835 294 1 255 863
Energia wiatru 410 467 0 0
Energia wodna 377 310 0 0
Paliwa ciekłe 107 112 70 786 84 616
SUMA 14 997 16 628 10 139 480 9 788 988
GR-EU3 Liczba klientów indywidualnych i biznesowych
Eksportuj do Excela Powiększ
Typ odbiorcy Obszar Sprzedaży Przesył i Dystrybucja
Indywidualny 4 915 285 4 974 079
Biznesowy (z instytucjami włącznie) 404 441 500 108
SUMA 5 319 726 5 474 187
G4-EU4 Długość naziemnych i podziemnych linii transmisyjnych i dystrybucyjnych według systemu regulacyjnego
Eksportuj do Excela Powiększ
Długość linii przesyłowych i dystrybucyjnych [km]
Linie przesyłowe 44
Linie dystrybucyjne 183 854
RAZEM 183 898
Eksportuj do Excela Powiększ
Długość linii przesyłowych i dystrybucyjnych Naziemne [km] Podziemne [km]
Linie 220 kV 44
Linie 110 kV 10 966 118
Linie SN 40 629 23 385
Linie nN 71 710 37 046
Przyłącza nN 33 369 11 670
Linie oświetlenia ulicznego 30 713 7 841
RAZEM 187 431 80 060
EU-DMA Inwestycje mające na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii oraz promocję zrównoważonego rozwoju
Eksportuj do Excela Powiększ
KATEGORIA INWESTYCJI SPÓŁKA Rodzaj/nazwa inwestycji Opis inwestycji Koszty poniesione w związku z realizacją [zł] Suma wszystkich kosztów [zł]
DYSTRYBUCJA ENERGII TAURON Dystrybucja Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie dystrybucją energii Systemy do zarządzania majątkiem sieciowym, prowadzenia ruchu sieci (np. ZMS, dziennik operacyjny, SCADA nN, Zarządzanie Pracą Brygad) 37 150 900 38 993 400
  Dynamiczne zarządzanie obciążeniami linii dystrybucyjnych WN Zwiększenie zdolności dystrybucyjnych istniejącej infrastruktury 18 000
  Jakość energii Monitorowanie jakości energii elektrycznej 1 796 500
  Analizy techniczne – diagnostyka Opracowania i prace eksperckie uczelni – m.in. wsparcie merytoryczne realizacji projektu związanego z diagnostyką transformatorów elektroenergetycznych WN/SN – DME 28 000
 
TECHNOLOGIE PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI

(np. mikrosiatki, inteligentne sieci)

TAURON Dystrybucja Obrazowanie linii napowietrznych Wykonanie obrazu linii WN i SN i zdigitalizowanego modelu przestrzennego, ortofotomapy oraz analiza danych pozyskanych w 2015 r. 5 835 000 5 835 000
  Obszary modelowe Pilotaże nowych technologii w zakresie inteligentnej automatyki sieciowej, ograniczających czasy przerw w zasilaniu 3 554 120
 
INNOWACYJNE USŁUGI POWIĄZANE  TAURON Dystrybucja Smart City Wrocław Wdrożenie projektu smart meteringu na terenie Wrocławia i okolic 103 290 000 103  431 000
Analizy techniczne – dane pomiarowe z liczników Statyczna i dynamiczna wielowymiarowa analiza danych pomiarowych w wybranym obszarze dystrybucji energii elektrycznej  85 000
G4-EU18 Odsetek pracowników zatrudnionych przez wykonawców i podwykonawców, którzy przeszli dodatkowe szkolenia BHP
Eksportuj do Excela Powiększ
2016 Odsetek
TAURON Polska Energia S.A. 0%
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” 0%
TAURON Ciepło Sp. z o.o. 0%
TAURON Ekoenergia S.A. 0%
TAURON Wydobycie S.A. 100%
TAURON Wytwarzanie S.A. 14%
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. bd
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 0%
TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. 0%
TAURON Dystrybucja S.A. bd
TAURON Dystrybucja Pomiary 0%
TAURON Dystrybucja Serwis bd
Biomasa Grupa TAURON 0%
Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa 0%
TAURON Czech Energy 0%
Komfort Zet 0%
G4-EU28 Częstość przerw w dostawie energii
Eksportuj do Excela Powiększ
TAURON Dystrybucja S.A. SAIFI
liczba przerw / odbiorcę / rok
Planowane 0,40
Nieplanowane bez katastrofalnych 2,57
Nieplanowane z katastrofalnymi 2,57
RAZEM (z katastrofalnymi) 2,97
G4-EU29 Przeciętny czas trwania przerw w dostawie energii
Eksportuj do Excela Powiększ
TAURON Dystrybucja S.A. SAIFI
liczba przerw / odbiorcę / rok
Planowane 53,05
Nieplanowane bez katastrofalnych 134,85
Nieplanowane z katastrofalnymi 135,08
RAZEM (z katastrofalnymi) 188,13
G4-SO1 Odsetek operacji, w których zaangażowano społeczność lokalną, zastosowano ocenę skutków i programy rozwoju
Eksportuj do Excela Powiększ
2015 Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Dystrybucja TAURON Ekoenergia TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie
Całkowita liczba operacji / działań podjętych przez organizację w raportowanym roku 4 52 16 15 10
Liczba operacji z uwzględnieniem zaangażowania społeczności lokalnej, przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko i / lub programem rozwoju społeczności 1 5 3 2 1
Odsetek operacji z uwzględnieniem zaangażowania społeczności lokalnej, przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko i / lub programem rozwoju [%] 25 10 19 13 10
białe certyfikaty białych certyfikatów "białe" certyfikaty "białych" certyfikatów Świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.
biomasa Biomasa biomasy biomasowe biomasą biomasowych Oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.
bloki podszczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane w okresie zwiększonego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są od 2000 do 4000 godzin w roku.
bloki szczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane tylko w okresie największego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są poniżej 2000 godzin w roku.
błękitne certyfikaty błękitnych certyfikatów "błękitne" certyfikaty "błękitnych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z biogazu rolniczego.
CAPEX Nakłady inwestycyjne.
czerwone certyfikaty czerwonych certyfikatów "czerwone" certyfikaty "czerwonych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii w wysokosprawnej kogeneracji węglowej.
dług netto Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów.
dywidenda dywidendę dywidendy Przypadająca na 1 akcję część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy lub wspólników.
EBITDA Wynik na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).
elektromobilność elektromobilności Korzystanie z pojazdów elektrycznych, zarówno indywidualnych, takich jak samochód elektryczny, skuter elektryczny, motocykl elektryczny czy rower elektryczny, jak i środków transportu publicznego: tramwajów, trolejbusów, pociągów. Założenia Planu Rozwoju Elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zakładają, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. TAURON prowadzi badania i analizy w zakresie rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności Polaków, rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce, a w szczególności współdziałania w uruchamianiu i we wdrażaniu wyników prac naukowo-technicznych w tym zakresie. Ponadto wraz z PGE, Energą i Eneą TAURON złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na utworzenie spółki ElectroMobilityPoland, której celem ma być stworzenie podstaw do rozwoju elektromobilności.
EMAS System ekozarządzania i audytu (ang. Eco Management and Audit Scheme), będący unijny instrumentem mającym na celu zachęcanie wszelkiego typu organizacji do ciągłego doskonalenia się w sferze ochrony środowiska. Funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Wymagania EMAS stanowią wskazówki, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami. EMAS to także system raportowania wpływu organizacji na środowisko, ułatwiający prowadzenie dialogu z interesariuszami w tym obszarze. Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań środowiskowych.
energetyka prosumencka energetykę prosumencką energetyki prosumenckiej Wytwarzanie energii elektrycznej, przede wszystkim na potrzeby własne, na małą skalę, z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które się tego podejmują, nazywane są prosumentami, czyli jednocześnie odgrywają rolę producenta i konsumenta energii.
energia ze źródeł rozproszonych źródeł rozproszonych energii ze źródeł rozproszonych energetyka rozproszona rozproszone wytwarzanie generacja rozproszona energetyki rozproszonej generacji rozproszonej Wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy, zwykle produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne.
fioletowe certyfikaty "fioletowe" certyfikaty "fioletowych" certyfikatów Fioletowe certyfikaty Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z metanu pozyskiwanego z kopalń.
grid parity Oznacza zrównanie się kosztów produkcji energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w porównaniu z energią produkowaną w elektrowniach konwencjonalnych.
Global Reporting Index GRI Niezależna międzynarodowa organizacja, której misją jest stworzenie wspólnych w skali świata ram dla komunikowania odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wytyczne GRI stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania dla organizacji niezależnie od wielkości, sektora działalności oraz lokalizacji. Ich stosowanie gwarantuje spójność języka i wskaźników.
International Integrated Reporting Council IIRC Międzynarodowa Rada ds. Raportowania Zintegrowanego, organizacja, której celem jest stworzenie globalnie akceptowanych wytycznych do raportowania zintegrowanego, opartych na połączeniu raportowania finansowego, środowiskowego, społecznego oraz dotyczącego ładu korporacyjnego w jasnym, zwięzłym, spójnym oraz porównywalnym formacie. Zrzesza globalnych liderów z organizacji takich jak Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych, Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju czy Global Reporting Initiative (GRI).
Indeksy RTT TGE indeksów RTT TGE Towarowa Giełda Energii (TGE) jest giełdą energii, która prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy – RTT, Rynek Dnia Następnego – RDN, Rynek Dnia Bieżącego – RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych.
interesariusz interesariuszy interesariusze interesariuszami Podmiot (osoba, społeczność, instytucja, organizacja, urząd), która może wpływać na przedsiębiorstwo lub pozostać pod wpływem jego działalności.
IoT Internet rzeczy (również internet przedmiotów, ang. Internet of Things – IoT) – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.
Interwencyjna Rezerwa Zimna IRZ Mechanizm wprowadzany przez operatora systemu przesyłowego od 2016 r. - polega na tym, że OSP płaci właścicielom planowanych do wycofania źródeł wytwórczych za utrzymywanie ich w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy.
ISO 14001 norma PN-EN ISO 14001:2005 Jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu ochroną środowiska. Norma, przeznaczona dla wszystkich organizacji niezależnie od ich rodzaju i wielkości, określa wymagania, których spełnienie wspiera osiąganie celów środowiskowych (np. zapobieganie emisji zanieczyszczeń) i ekonomicznych.
jednostki EUA jednostek EUA Jednostka emisji CO2. 
Kowenant kowenantu kowenantów Klauzula umowna, nakaz lub zakaz nakładany na kredytobiorcę w celu minimalizacji ryzyka jego niewypłacalności. Najczęściej kowenanty stanowią ochronę źródeł spłaty długu wobec wierzycieli, np. poprzez zakaz zaciągania kolejnych zobowiązań lub rozporządzania aktywami.
kruszywo kruszyw kruszywa kruszywowo Materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.
Linie WN i SN linii WN i SN sieci WN i SN WN – Sieć wysokiego napięcia, w której napięcie wynosi od 110 kV. Sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. SN – Sieć średniego napięcia, czyli sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 110 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.
Lojalizacja klienta Strategia pozwalająca pozyskać i utrzymać klienta w dobie rosnącej konkurencji.
Micro-grid micro-grid Mikrosieć elektroenergetyczna – zbiór urządzeń wytwórczych, zasobników i odbiorników energii elektrycznej połączonych we wspólną sieć, mającą na celu zapewnienie niezawodnej dostawy energii elektrycznej oraz zminimalizowanie jej kosztu.
Mikrokogeneracja mikrokogeneracja Proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy. Mikrokogeneracja może być stosowana we wszystkich obiektach, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną. Największe korzyści ze stosowania mikrokogeneracji uzyskuje się w obiektach, w których zapotrzebowanie na te dwa typy energii jest mało zmienne bądź stałe. Dlatego też najczęstszymi użytkownikami układów skojarzonych są zarówno odbiorcy indywidualni, jak również szpitale i ośrodki edukacyjne, centra sportowe, hotele i obiekty użyteczności publicznej.
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index Indeks obejmujący kluczowe spółki notowane na rynkach wschodzących w Europie.
MSCI Poland Index Indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW.
MSSF MSR Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (ang. International Financial Reporting Standards (IFRS) – standardy i ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards Board).
Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) BAT Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) - najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. BAT wyznaczane są dla różnych gałęzi przemysłu. W energetyce stanowi on podstawę ustalania m.in. granicznych wielkości emisyjnych, które mają na celu eliminowanie lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość.
Norma PN-EN 14001 normy PN-EN 14001 Międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Norma przeznaczona jest dla wszystkich organizacji niezależnie od rodzaju i wielkości.
odbiorca wrażliwy odbiorców wrażliwych Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne jest nim osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, będąca stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Odpisy aktualizujące odpisy aktualizujące odpisów aktualizacyjnych Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przeprowadzane zgodnie z przepisami MSSF (MSR).
odpowiedzialność społeczna CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – Filozofia prowadzenia biznesu oraz strategia zarządzania zakładająca odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Jej podstawami jest etyczne i transparentne postępowanie, uwzględnianie oczekiwań interesariuszy oraz budowanie dobrych i trwałych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem. Odpowiedzialność społeczna biznesu jest jednym z kluczowych sposobów urzeczywistniania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
ogniwa PV Ogniwo fotowoltaiczne (PV) – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
omni-channel Zgodnie z ideą omni-channel, przyszłością handlu jest prowadzenie sprzedaży online, równocześnie zachęcając klientów do tradycyjnych zakupów. Sprzedaż online i offline w dobie rewolucji cyfrowej powinna płynnie się przenikać.
Operacyjna Rezerwa Mocy ORM Mechanizm polegający na dostarczeniu rezerwy operacyjnej przez Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane (JWCD), w przypadku gdy miały one zdolność do dostawy energii elektrycznej do systemu, ale z powodów rynkowych nie zostały wykorzystane. W Polsce został wprowadzony w 2014 r.
OZE Odnawialne źródła energii.
PMOZE Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE.
poligeneracja poligeneracji Równoległe wytwarzanie energii i mediów chemicznych
RESPECT Index Indeks spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wyodrębniający podmioty zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Uwzględnia m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich, ład korporacyjny i płynność, dzięki czemu stanowi jednocześnie realną referencję atrakcyjności inwestycyjnej spółek.
RFX Zapytanie ofertowe.
Rynek bilansujący rynku bilansującym Rynku Bilansującym Rynek bilansujący jest tzw. rynkiem technicznym, czyli nie jest miejscem handlu energią. Jego celem jest fizyczna realizacja zawartych przez uczestników umów kupna/sprzedaży energii i bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Istnienie rynku bilansującego jest niezbędne dla funkcjonowania rynku energii, a udział w nim podmiotów kupujących energię jest obowiązkowy.
Rynek CATALYST rynku Catalyst Rynek obligacji. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot.
SAIDI Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerw długich w dostawach energii elektrycznej, liczonych w minutach na odbiorcę. Jest to współczynnik niezawodności, którego wartość stanowi suma iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci.
SAIFI Wskaźnik przeciętnej systemowej częstotliwości przerw długich w dostawie energii. Jest to wskaźnik niezawodności, którego wartość stanowi liczba odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
Skała płona skały płonej Skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną.
Smart City smart city Inteligentne miasto to projekt polegający na wprowadzeniu konkretnych rozwiązań mających realny wpływ na obywateli. Przykładem może być dostarczenie mieszkańcom miast narzędzi m.in. do monitorowania zużycia energii. Jest to możliwe dzięki specjalnej platformie eLicznik. TAURON dostarcza inteligentne liczniki np. w ramach projektu Smart City Wrocław.
smart grid Smart grid System to control a smart home. SMART HOME technologies control burglar alarms, temperature control and electricity supply systems. This is a real-time power consumption monitoring solution that TAURON offers via a platform to check readings from the smart power meter.
Smart Home smart home System sterowania inteligentnym domem. Technologie SMART HOME kontrolują m.in. alarmy antywłamaniowe, regulację temperatury czy dostawę energii elektrycznej. Rozwiązanie pozwalające na obserwacje zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, które oferuje TAURON za sprawą platformy pozwalającej na sprawdzanie odczytów z inteligentnego licznika poboru prądu.
smart metering smart meteringu Smart metering Inteligentny system pomiarowy – system elektroniczny, za pomocą którego można zmierzyć zużycie energii, uzyskując więcej informacji niż w przypadku konwencjonalnego licznika, a także przesyłać i otrzymywać dane przy wykorzystaniu łączności elektronicznej.
sorbent węglanowy drobny Sorbent węglanowy drobny (mączka kamienia wapiennego) – jest produktem otrzymywanym w procesie suszenia i głębokiego przemiału kamienia wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Sorbent węglanowy drobny stosowany jest w procesach odsiarczania spalin – usuwanie SOx.
system zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) systemu ERM Zbiór zasad, standardów oraz narzędzi pozwalających na realizację podstawowego celu zarządzania ryzykiem, jakim jest szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Grupy TAURON. System ten regulowany jest poprzez dokument pn. Strategia Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON, który definiuje ramy oraz zasady zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON
Tauronet Tauronetem Korporacyjny portal intranetowy Grupy TAURON, jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji z pracownikami. W chwili opublikowania Raportu jedna z największych tego typu platform w Polsce.
technologia CCS Technologia wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla.
technologie CCU Technologia wychwytywania i wykorzystania (zagospodarowania) dwutlenku węgla, np. w przemyśle chemicznym.
Technologia smart Technologie smart technologii smart technologie smart technologia smart System sterowania m.in. w inteligentnym domu – odpowiada za bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
Towarowa Giełda Energii S.A. TGE Towarowej Giełdzie Energii S.A. Towarowa Giełda Energii (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Obecnie TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego (RDN), Rynek Terminowy Towarowy (RTT) z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi także Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2. Giełda towarowa z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem obrotu na TGE jest energia elektryczna, paliwa ciekłe i gazowe, a także limity wielkości emisji zanieczyszczeń.
Urząd Regulacji Energetyki URE Urzędu Regulacji Energetyki Organ administracji państwowej, regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu).
Urobek węgla Materiał skalny wybrany w przodku górniczym. Obejmuje zarówno kopalinę, jak i skałę płonną.
WACC Wskaźnik finansowy – średni ważony koszt kapitału (weighted average cost of capital).
WIBOR (ang. Warsaw Inter Bank Offered Rate) – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych.
WIG Indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
WIG20 Indeks obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG30 Indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG-Energia Indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki.
WIG-Poland Indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
Wyrobisko wyrobisk wyrobiskami wyrobiskach Przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych.
Wysokosprawna kogeneracja wysokosprawnej kogeneracji Wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych lub w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.
Zielone certyfikaty "zielone" certyfikaty „zielonych” certyfikatów Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).
Żółte certyfikaty "żółte" certyfikaty "żółtych" certyfikatów żółtych certyfikatów Certyfikat poświadczający pochodzenie energii. Żółtymi certyfikatami mogą być wynagradzani operatorzy jednostek kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW.
Zasady TPA zasady TPA Zasada TPA zasadą TPA zasada TPA TPA jest jedną z najważniejszych zasad (obok unbundlingu), na których opiera się zliberalizowany rynek energii. TPA, z ang. Third Party Access (zasada dostępu stron trzecich), daje prawo odbiorcy energii do jej zakupu od dowolnie wybranego sprzedawcy energii.
raportowania zintegrowanego raportowanie zintegrowane Międzynarodowy standard raportowania zintegrowanego, a więc obejmującego zarówno dane finansowe, jak i pozafinansowe, opracowany przez organizację IIRC.

Wskaźniki GRI