Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń

[G4-14] Jesteśmy świadomi, że nasza działalność wpływa na środowisko naturalne. Z tego względu spółki należące do Grupy podejmują szereg działań – zarówno tych wymaganych regulacjami krajowymi i unijnymi, jak i wykraczających poza przepisy prawne – zmierzających do minimalizacji tego oddziaływania. Aspekty środowiskowe są szczególnie ważne dla naszych elektrowni, elektrociepłowni oraz kopalni, które bardziej niż nasze pozostałe spółki oddziałują na środowisko.

[G4-EN31] W 2016 r. łączne wydatki Grupy TAURON na inwestycje ze sfery ochrony środowiska wyniosły ponad 72 mln zł, a całkowite wydatki związane z ochroną środowiska to ponad 355 mln zł.

Działalność prośrodowiskową Obszary Biznesowe prowadzą od wielu lat. Najlepszym na to dowodem jest Elektrownia Siersza, będąca pierwszą polską elektrownią zawodową, która wdrożyła system zarządzania środowiskowego według normy PN-EN 14001 (w 2000 r.). W następnych latach dołączały do niej kolejne zakłady wytwórcze obecnie wchodzące w skład Grupy.

[G4-34] W 2016 r. powstał w TAURON Zespół Ochrony Środowiska. Do jego zadań należy kompleksowe zarządzanie kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska w obrębie całej Grupy, przy współudziale osób odpowiedzialnych za tę sferę w poszczególnych spółkach. Jednym z celów Zespołu na najbliższy czas jest opracowanie polityki środowiskowej dla całej Grupy TAURON.

 

Efektywnie gospodarujemy zasobami

[EN-DMA] Produkując energię elektryczną  i cieplną, spółki Grupy TAURON korzystają z surowców odnawialnych (biomasa, woda, wiatr) i nieodnawialnych (węgiel kamienny, gaz ziemny, olej opałowy).

Głównym paliwem dla źródeł wytwórczych Grupy TAURON jest węgiel kamienny. W mniejszym stopniu produkujemy energię z wykorzystaniem odnawialnych zasobów naturalnych – wody, wiatru i biomasy. Grupa posiada łącznie 20 bloków pozwalających na współspalanie biomasy (19 w TAURON Wytwarzanie, 1 w TAURON Ciepło) oraz 3 bloki opalane wyłącznie biomasą (2 w TAURON Wytwarzanie oraz 1 w TAURON Ciepło). W kotłach biomasowych spalana jest biomasa „leśna” (zrębki, trociny) oraz „agro” (biomasa z upraw energetycznych).

Wykorzystane surowce i materiały według wagi i objętości
Eksportuj do Excela Powiększ
[G4-EN1] ŁĄCZNIE
2016 2015
Surowce nieodnawialne
Węgiel netto [tony] 13 861 684 13 009 712
Muł [tony] 177 816 103 332
Gaz ziemny [m3] 8 409 358 4 152 804
Olej opałowy [tony] 30 318 32 574
Olej napędowy [m3] 1 739 1 567
Wapień [tony] 2 024 931 2 471 017
Łączne zużycie surowców nieodnawialnych [m3] 8 411 097 4 154 371
[tony] 16 094 749 15 616 635
Surowce odnawialne
Agro [tony] 129 600 245 301
Leśna [tony] 415 480 581 149
Łączne zużycie surowców odnawialnych [tony] 545 080 826 450

 

[EN-DMA] Gospodarka wodna w Grupie TAURON  jest rozpatrywana z różnych perspektyw, ponieważ spółki wykorzystują wodę do różnych celów. Elektrownie i elektrociepłownie zużywają ją głównie w procesach chłodniczych, kopalnie potrzebują jej w procesie przeróbki węgla. Natomiast elektrownie wodne wykorzystują ją bezpośrednio do produkcji energii.

Głównymi źródłami wody dla spółek Grupy są wody powierzchniowe. Najwięcej wody zużywają TAURON Wytwarzanie, TAURON Wydobycie oraz TAURON Ciepło.

Efektywna gospodarka zasobami wodnymi przynosi oczekiwane rezultaty. W 2016 r. spółki Grupy TAURON zużyły o ponad 15% mniej wody niż w poprzednim roku.

 

Łączny pobór wody według źródła [m3/rok]
Eksportuj do Excela Powiększ
[G4-EN8] ŁĄCZNIE
2016 2015
Rzeki 146 336 277 181 232 969
Obszary podmokłe 36 45
Wody podziemne 25 966 409 24 019 869
Deszczówka zbierana bezpośrednio i przechowywana 174 745 120 007
Wody z sieci miejskiej 7 174 898 6 608 137
Inne* 4 228 074 5 578 092
Łączna objętość wody pobranej ze wszystkich uwzględnionych źródeł 183 880 440 217 559 120

* Woda przemysłowa – ścieki oczyszczone, odwodnienie kopalni piasku.

[G4-EN22] Wszystkie spółki odprowadzają ścieki zgodnie z obowiązującymi przepisami: oczyszczając ścieki  we własnych instalacjach albo odprowadzając je do sieci zewnętrznych.

Ograniczenie ilości odprowadzanych ścieków w elektrowniach Grupy TAURON jest osiągane poprzez   wykorzystywanie ścieków przemysłowych do obiegów o mniejszych wymaganiach jakościowych.

Również w kopalniach Grupy TAURON podejmowane są działania mające na celu ograniczenie ilości odprowadzanych wód dołowych do rzek poprzez wykorzystywanie ich na potrzeby własne zakładów górniczych, w obiegach o mniejszych wymaganiach jakościowych, oraz mechaniczne ograniczanie zrzutu wód o podwyższonym ładunku soli tzw. metodami górniczymi, tj. dzięki zatrzymaniu ich w wyrobiskach za pomocą tam.

Gospodarka ściekowa jest objęta monitoringiem, który obejmuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków oraz pomiary ich jakości, dokonywane w regularnych odstępach czasu. Dodatkowo niektóre zakłady realizują wewnętrzne audyty, przeprowadzane w ramach funkcjonowania systemów EMAS lub ISO, które dodatkowo weryfikują zasady prowadzenia gospodarki ściekowej.

 

Całkowita objętość  ścieków według jakości i miejsca przeznaczenia [m3]
Eksportuj do Excela Powiększ
[G4-EN22] Miejsce przeznaczenia zrzutu ścieków z uwzględnieniem zrzutów cieplnych ŁĄCZNIE
2016 2015
Ścieki odprowadzane do kanalizacji (przedsiębiorstwa komunalne) 818 589 716 616
Ścieki odprowadzane za pomocą środków transportu do oczyszczalni ścieków 554 184
Ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych:
Rzeki 163 933 880 197 875 110
Inne 69 533 0
Całkowita objętość ścieków 164 822 556 198 686 258

 

Gospodarka odpadami  to ważne zagadnienie w Grupie TAURON. Konieczność zagospodarowania dużych ilości odpadów produkowanych przez elektrownie, elektrociepłownie i kopalnie przekłada się na obciążenie dla środowiska, a także na koszty dla Grupy. Z tego względu poszczególne spółki prowadzą różne inicjatywy mające na celu optymalizację gospodarki odpadami. Liderami w tym zakresie są TAURON Wydobycie i TAURON Wytwarzanie, które produkują najwięcej odpadów.

W efekcie podejmowanych działań ilość składowanych odpadów w Grupie TAURON maleje, a rośnie ich rynkowe wykorzystanie.

 

Całkowita waga  odpadów niebezpiecznych według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem [tony]
Eksportuj do Excela Powiększ
  [G4-EN23] 2016 2015
Ponowne wykorzystanie 0,00 16,00
Recykling 551 184
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 131 233
Unieszkodliwianie 153 1 016
Magazynowanie 16 13
Inne* 81 10
Całkowita waga odpadów 932 1 472

* Inne: odpady niebezpieczne spoza głównych procesów produkcyjnych (np. oleje).

Całkowita waga odpadów innych niż niebezpieczne według metody postępowania z odpadem [tony]
Eksportuj do Excela Powiększ
  [G4-EN23] 2016 2015
Ponowne wykorzystanie 0,75 1,00
Recykling 40 058 3 128
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 2 943 132 4 516 716
Unieszkodliwianie 1 255 11 554
Składowanie 4 969 20 801
Magazynowanie 86 359 245 045
Kompostowanie 0 24
Inne* 97 075 6 118
Całkowita waga odpadów  3 172 849 4 803 387

* Inne: odpady inne niż niebezpieczne spoza głównych procesów produkcyjnych (np. drewno odpadowe).

Informacje na temat sposobu zagospodarowania poszczególnych odpadów dostarczane są przez ich odbiorców. Ilość odpadów wytworzonych oraz przekazywanych określona jest w kartach ewidencji i przekazania.

DOBRA PRAKTYKA - Zagospodarowanie ubocznych produktów wydobycia

TAURON Wydobycie od 2010 r. prowadzi działania techniczno-organizacyjne mające na celu polepszenie jakości kruszyw pozyskiwanych ze skały płonnej, towarzyszącej złożom węgla kamiennego. Poprzez selekcję odpowiednich frakcji skały płonnej i właściwe ich mieszanie z dobranymi popiołami uzyskuje się kruszywa i mieszanki kruszywowo-spoiwowe spełniające wymagania dla materiałów stosowanych w budowie dróg i budowli hydrotechnicznych (np. wałów przeciwpowodziowych). W ostatnim czasie dla TAURON Wydobycie strategicznym i wiodącym kierunkiem zagospodarowania odpadów wydobywczych są inwestycje celu publicznego. Takie wykorzystanie kruszyw polega na budowie obiektów użyteczności publicznej o celach rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych i kulturowo-kontemplacyjnych. Ich budowa może pozytywnie wpłynąć na zrównoważony rozwój powiatów poprzez harmonijne połączenie obszarów przemysłu i ekologii, dostarczające rozrywki i wypoczynku społecznościom bezpośrednio lub pośrednio związanym z funkcjonowaniem kopalń TAURON Wydobycie.

Inwestujemy w projekty na rzecz ochrony środowiska

[EN-DMA] W Grupie TAURON zagadnienia dotyczące ochrony środowiska są rozpatrywane wielowymiarowo.

Zgodnie z naszym podejściem minimalizacja oddziaływania Grupy na otoczenie to nie tylko redukcja emisji i zanieczyszczeń z procesów spalania, ale także zagospodarowanie odpadów, zwiększanie efektywności energetycznej, gospodarka wodna i materiałowa oraz monitoring przyrodniczy.

Z tego względu inwestycje w ochronę środowiska co rok mają istotny udział w budżetach spółek Grupy. W 2016 r. na tego typu projekty wydaliśmy ponad 72 mln zł. Co istotne, nie skupiamy się wyłącznie na krótkoterminowych i bezpośrednich działaniach, czego dowodem są realizowane przez nas projekty proekologiczne o charakterze badawczo-rozwojowym.

Łączne wydatki przeznaczone na ochronę środowiska według typu [zł]
Eksportuj do Excela Powiększ
[G4-EN31] Rodzaj wydatku Łącznie
Koszty utylizacji odpadów, oczyszczania gazów wylotowych oraz oczyszczania i usuwania powstałych zanieczyszczeń 240 826 272
Koszty zarządzania ochroną środowiska, w tym opłaty środowiskowe 42 287 827
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska 72 573 805
ŁĄCZNE WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 355 687 904

[EN-DMA] Problem emisji dwutlenku węgla  i innych gazów cieplarnianych jest jednym z kluczowych zagadnień dyskutowanych na szczeblu Unii Europejskiej. Z racji oparcia miksu energetycznego Grupy TAURON przede wszystkim na węglu kamiennym kwestie dotyczące emisji CO2 i ryzyka z tym związane są przez nas analizowane ze szczególną uwagą.

Zgodnie z Ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, elektrownie i elektrociepłownie należące do Grupy TAURON są zobligowane do monitorowania instalacji produkcyjnych pod kątem emisji dwutlenku węgla i sporządzania rocznych raportów w tej sprawie. Wspomniane raporty podlegają obowiązkowej weryfikacji przez niezależną instytucję.

Zdecydowana większość emisji dwutlenku węgla do środowiska w Grupie TAURON jest związana ze spalaniem paliwa podstawowego – węgla kamiennego. Ponadto w rozliczeniach uwzględnia się emisje ze spalania mazutu oraz CO2 powstający podczas odsiarczania spalin (w wyniku uwalniania z sorbentu).

W 2016 r. jednostki należące do Grupy TAURON wyemitowały 14,9 mln ton CO2 – o 1,4 mln ton mniej niż rok wcześniej.

 

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
Eksportuj do Excela Powiększ
  [G4-EN15]

Emisja gazów cieplarnianych

[tCO2]

2016 2015
Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej 13 895 610 15 225 438
Emisja związana z wytwarzaniem ciepła 1 039 749 1 143 902
Emisja z wycieków gazów, w tym związana z wystąpieniem awarii 0,00415 0
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów 142,2 0
Suma emisji bezpośrednich 14 935 501 16 369 339
Emisja biogenna 645 236 1 001 378

 

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

[G4-EN21] Z produkcją energii z paliw kopalnych wiążą się także emisje innych zanieczyszczeń, w szczególności związków siarki i azotu oraz pyłów. Ich dopuszczalne wartości są ściśle regulowane i systematycznie zaostrzane. Ostatnia znacząca zmiana w tym zakresie weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Jednostki wytwórcze Grupy TAURON są wyposażane w nowoczesne systemy i instalacje umożliwiające minimalizację emisji (np. instalacje odsiarczania i odazotowania spalin, wysokosprawne instalacje odpylania), a budowany blok o mocy 910 MW w Jaworznie będzie spełniał jeszcze surowsze normy emisyjne niż obowiązujące obecnie.

Emisje zanieczyszczeń do powietrza wyliczane są na podstawie: danych z systemów monitoringu emisji (systemy podlegają obowiązkowej weryfikacji), wyników pomiarów okresowych oraz przy użyciu wskaźników emisji.

Emisje związków NOx, SOx i inne emisje do powietrza
Eksportuj do Excela Powiększ
  [G4-EN21] ŁĄCZNIE [kg]
2016 2015
NOx 15 131 265 19 046 257
SOx 15 595 497 26 016 907
Pył całkowity 995 123 1 312 306
Inne* 30 074 459 12 240 747

Suma wszystkich emisji do powietrza

61 796 344 58 616 217

* Inne: obejmują emisje substancji do powietrza takich jak: HCl, HF, tlenek węgla, amoniak, metan, metale. Duża różnica w pozycji „Inne” dla 2015 i 2016 roku wynika z tego, że w 2016 roku w ramach obszaru TAURON Wydobycie ujmowano Zakład Górniczy Brzeszcze, gdzie występowała znacząca emisja metanu.

W 2016 r. spółki Grupy podejmowały również dobrowolne działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W ich efekcie redukcja emisji gazów cieplarnianych (w przeliczeniu na emisję dwutlenku węgla) wyniosła powyżej 430 tys. ton CO2.

Redukcja emisji CO2
Eksportuj do Excela Powiększ
  [G4-EN19] Inicjatywa Charakter inicjatywy

obowiązkowa (wynikająca z przepisów prawa)/dobrowolna

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

[tCO2]

TAURON Wytwarzanie Zmiana rodzajów stosowanych paliw – współspalanie biomasy z węglem wynikająca z przepisów prawa 4 829
Zmiana stosowanych paliw – konwersja kotła do spalania wyłącznie biomasy (Stalowa Wola), eksploatacja kotła opalanego wyłącznie biomasą (Elektrownia Jaworzno II) wynikająca z przepisów prawa/dobrowolna 428 716
TAURON Ekoenergia Zabudowa pilotażowo-badawczej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o sumarycznej mocy 3,34 kW dobrowolna 2,4
SUMA REDUKCJI 433 547,40

 

 

Kwestie klimatyczne są związane z wytwarzaniem energii nie tylko w kontekście ograniczania emisji gazów cieplarnianych do otoczenia, ale również w aspekcie zarządzania ryzykiem wynikającym ze zmian klimatycznych. Zmiany postępujące w otoczeniu na skutek ocieplenia klimatu mogą mieć znaczny wpływ na działalność poszczególnych obszarów w Grupie, dlatego ryzyka z nimi związane są na bieżąco monitorowane.

Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych
Eksportuj do Excela Powiększ
[G4-EC2] [EC-DMA] Obszar Rodzaj ryzyka Opis ryzyka Wycena ryzyka Zarządzanie ryzykiem
Odnawialne Źródła Energii Ryzyko suszy hydrologicznej (fizyczne) Zmienność warunków hydrologicznych (niewystarczający przepływ wody) prowadząca do obniżenia przychodów z produkcji energii elektrycznej. Utrata 10% planowanych przychodów w elektrowniach wodnych. Stały monitoring gospodarowania wodą oraz obiektów hydrologicznych; okresowe kontrole stanu technicznego obiektów; stała współpraca i wymiana informacji z RZGW; modernizacja stopni wodnych i jednostek wytwórczych w sposób umożliwiający większą kontrolę nad przepustowością; analiza bieżącej sytuacji i wytypowanie elektrowni, w których możliwe jest przesuniecie zaplanowanych na późniejsze okresy remontów i zabiegów eksploatacyjnych.
Odnawialne Źródła Energii Ryzyko czynników atmosferycznych związanych z funkcjonowaniem farm wiatrowych
(fizyczne)
Ryzyko związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (nadmierna lub niewystarczająca prędkość wiatru, oblodzenie łopat wirnika turbiny skutkujące jej wyłączeniem) powodującymi zmniejszenie lub okresową utratę przychodów z produkcji energii elektrycznej. Utrata 5% planowanych przychodów farm wiatrowych Optymalizacja i automatyzacja pracy turbin wiatrowych; stały monitoring warunków pogodowych dotyczących wietrzności; stały nadzór techniczny nad pracą wiatraków.
Wytwarzanie Ryzyko utraty rynku ciepła

(inne)

Ryzyko wiąże się ze zmniejszaniem zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców, skutkującym zmniejszeniem wolumenu sprzedawanego ciepła, a co za tym idzie pogorszeniem sprawności wytwarzania energii elektrycznej w wyniku postępu technologii budowy budynków, termomodernizacją budynków oraz modernizacją systemów grzewczych odbiorców końcowych. Określony ubytek przychodów z tytułu zamówionej mocy cieplnej poszczególnych oddziałach Tauron Wytwarzanie. Poszukiwanie nowych odbiorców; prowadzenie elastycznej polityki cenowej.
Ciepło Ryzyko pogodowe (fizyczne) Wystąpienie i utrzymywanie się anomalii pogodowej. Przyjęto zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w wyniku wystąpienia temperatur o 1,8 C wyższych od założonych w planie. Korzystanie z doświadczeń, wiedzy eksperckiej i instrumentów finansowych przy planowaniu sprzedaży ciepła z uwzględnieniem czynników atmosferycznych.
Wydobycie Ryzyko zmniejszenia popytu na węgiel

(inne)

Ryzyko będące efektem złej koniunktury na rynku, wynikającej z termomodernizacji budynków, ciepłej zimy, oraz odchodzenia od węgla jako paliwa w budynkach mieszkalnych. Utrata 10% przychodów ze sprzedaży sortymentów grubych i średnich w stosunku do planu. Bieżąca analiza produkcji sortymentów grubych i średnich; bieżące monitorowanie zapotrzebowania na rynku na sortymenty średnie i grube; prowadzenie działań marketingowych.

Poza wskazanymi ryzykami zmiany klimatyczne będą miały wpływ na przychody TAURON Sprzedaż oraz TAURON Dystrybucja – zmiana zapotrzebowania na energię elektryczną wpływa na jej wolumen i cenę (sprzedaż) oraz na wielkość przychodów z tytułu sprzedaży usług dystrybucyjnych (dystrybucja). W przypadku TAURON Dystrybucja zmiany klimatyczne powodujące gwałtowne burze, wichury, opady mogą wpływać na awaryjność sieci, powodując przerwy w dostawach energii oraz konieczność ponoszenia nakładów na ich usunięcie.

Edukujemy otoczenie w zakresie ochrony środowiska

Nasza troska o środowisko naturalne przejawia się nie tylko w prowadzeniu działalności biznesowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, ale także w poczuciu odpowiedzialności za wychowanie społeczeństwa w duchu proekologicznym.

Z tego względu spółki Grupy TAURON organizują działania informacyjno-edukacyjne o tematyce związanej z ochroną środowiska, a także oszczędzaniem zasobów naturalnych oraz energii. Wymiar edukacyjny mają także wizyty w zakładach Grupy, wykorzystujących najnowsze technologie minimalizacji oddziaływania na środowisko. W nasze akcje angażujemy klientów, społeczności lokalne, ale przede wszystkim dzieci i młodzież, w przypadku których kształtowanie postaw prośrodowiskowych jest szczególnie istotne w kontekście kolejnych dekad.

DOBRA PRAKTYKA - Dni otwarte ZW Katowice

Wspólnie z miastem Katowice TAURON Ciepło zorganizował wśród mieszkańców akcję promującą energooszczędność. Jedną z atrakcji Dni Energii Miasta Katowice była wycieczka do elektrociepłowni ZW Katowice, podczas której można było zwiedzić zakład z przewodnikiem i zapoznać się ze specyfiką działania urządzeń ciepłowniczych. W Międzynarodowym Centrum Kultury uczniowie szkół średnich o profilach związanych z energetyką i ochroną środowiska wzięli udział w seminarium edukacyjno-szkoleniowym z udziałem przedstawicieli innowacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z regionu. Podczas panelu edukacyjnego i na stoisku promocyjnym TAURON Ciepło zaprezentował uczniom działalność spółki oraz nowości i kierunki rozwoju w energetyce cieplnej.

DOBRA PRAKTYKA - Sala przyrody TAURON Ekoenergia

Akcja społeczna adresowana do szkół podstawowych z terenu działania TAURON Ekoenergia. 5 szkół zostaje laureatami akcji, każda z nich otrzymuje jednakową nagrodę finansową z przeznaczeniem na zorganizowanie sali dydaktycznej do nauki przyrody pod nazwą „Sala Przyrody TAURON Ekoenergia”. W roku 2016 odbyła się 6. edycja akcji, dzięki której otwarto kolejnych 5 sal przyrody. Aby wygrać środki na wyposażenie sali, uczniowie przygotowywali prace konkursowe w formie plakatu z hasłem promującym TAURON oraz wytwarzanie energii z wykorzystaniem wody i wiatru. Dzięki zaangażowaniu w akcję dzieci uczą się, że mają realny wpływ na najbliższe otoczenie. Nowoczesna Sala Przyrody TEE pozwala kolejnym rocznikom uczniów zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. W sumie na terenie działalności spółki działa już 29 Sal Przyrody TEE.

DOBRA PRAKTYKA - Akcja Nie bądź biernym palaczem

Kampania Nie bądź biernym palaczem, prowadzona w Katowicach i Chorzowie, to m.in. badania diagnozujące stan płuc, materiały edukacyjne obrazujące problem niskiej emisji, rozdawanie maseczek w dniach szczególnie wysokiego stężenia zanieczyszczeń oraz namioty informacyjno-edukacyjne. Kampania nawiązuje do zrealizowanego w 2012 r. projektu Niska emisja – Wysokie ryzyko, jednej z pierwszych akcji zwracających uwagę na ten problem. Badania opinii publicznej z 2011 r. pokazały, że w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej nawet 40% osób ogrzewających indywidualnie swoje domy regularnie wykorzystuje w tym celu śmieci. Dzięki kampaniom społecznym oraz rosnącemu zaangażowaniu mediów, organizacji pozarządowych i władz samorządowych świadomość problemu jest coraz większa. Wierzymy, że przełoży się ona na konkretne działania zmierzające do likwidacji przestarzałych instalacji ogrzewania.

białe certyfikaty białych certyfikatów "białe" certyfikaty "białych" certyfikatów Świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.
biomasa Biomasa biomasy biomasowe biomasą biomasowych Oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.
bloki podszczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane w okresie zwiększonego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są od 2000 do 4000 godzin w roku.
bloki szczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane tylko w okresie największego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są poniżej 2000 godzin w roku.
błękitne certyfikaty błękitnych certyfikatów "błękitne" certyfikaty "błękitnych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z biogazu rolniczego.
CAPEX Nakłady inwestycyjne.
czerwone certyfikaty czerwonych certyfikatów "czerwone" certyfikaty "czerwonych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii w wysokosprawnej kogeneracji węglowej.
dług netto Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów.
dywidenda dywidendę dywidendy Przypadająca na 1 akcję część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy lub wspólników.
EBITDA Wynik na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).
elektromobilność elektromobilności Korzystanie z pojazdów elektrycznych, zarówno indywidualnych, takich jak samochód elektryczny, skuter elektryczny, motocykl elektryczny czy rower elektryczny, jak i środków transportu publicznego: tramwajów, trolejbusów, pociągów. Założenia Planu Rozwoju Elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zakładają, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. TAURON prowadzi badania i analizy w zakresie rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności Polaków, rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce, a w szczególności współdziałania w uruchamianiu i we wdrażaniu wyników prac naukowo-technicznych w tym zakresie. Ponadto wraz z PGE, Energą i Eneą TAURON złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na utworzenie spółki ElectroMobilityPoland, której celem ma być stworzenie podstaw do rozwoju elektromobilności.
EMAS System ekozarządzania i audytu (ang. Eco Management and Audit Scheme), będący unijny instrumentem mającym na celu zachęcanie wszelkiego typu organizacji do ciągłego doskonalenia się w sferze ochrony środowiska. Funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Wymagania EMAS stanowią wskazówki, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami. EMAS to także system raportowania wpływu organizacji na środowisko, ułatwiający prowadzenie dialogu z interesariuszami w tym obszarze. Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań środowiskowych.
energetyka prosumencka energetykę prosumencką energetyki prosumenckiej Wytwarzanie energii elektrycznej, przede wszystkim na potrzeby własne, na małą skalę, z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które się tego podejmują, nazywane są prosumentami, czyli jednocześnie odgrywają rolę producenta i konsumenta energii.
energia ze źródeł rozproszonych źródeł rozproszonych energii ze źródeł rozproszonych energetyka rozproszona rozproszone wytwarzanie generacja rozproszona energetyki rozproszonej generacji rozproszonej Wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy, zwykle produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne.
fioletowe certyfikaty "fioletowe" certyfikaty "fioletowych" certyfikatów Fioletowe certyfikaty Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z metanu pozyskiwanego z kopalń.
grid parity Oznacza zrównanie się kosztów produkcji energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w porównaniu z energią produkowaną w elektrowniach konwencjonalnych.
Global Reporting Index GRI Niezależna międzynarodowa organizacja, której misją jest stworzenie wspólnych w skali świata ram dla komunikowania odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wytyczne GRI stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania dla organizacji niezależnie od wielkości, sektora działalności oraz lokalizacji. Ich stosowanie gwarantuje spójność języka i wskaźników.
International Integrated Reporting Council IIRC Międzynarodowa Rada ds. Raportowania Zintegrowanego, organizacja, której celem jest stworzenie globalnie akceptowanych wytycznych do raportowania zintegrowanego, opartych na połączeniu raportowania finansowego, środowiskowego, społecznego oraz dotyczącego ładu korporacyjnego w jasnym, zwięzłym, spójnym oraz porównywalnym formacie. Zrzesza globalnych liderów z organizacji takich jak Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych, Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju czy Global Reporting Initiative (GRI).
Indeksy RTT TGE indeksów RTT TGE Towarowa Giełda Energii (TGE) jest giełdą energii, która prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy – RTT, Rynek Dnia Następnego – RDN, Rynek Dnia Bieżącego – RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych.
interesariusz interesariuszy interesariusze interesariuszami Podmiot (osoba, społeczność, instytucja, organizacja, urząd), która może wpływać na przedsiębiorstwo lub pozostać pod wpływem jego działalności.
IoT Internet rzeczy (również internet przedmiotów, ang. Internet of Things – IoT) – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.
Interwencyjna Rezerwa Zimna IRZ Mechanizm wprowadzany przez operatora systemu przesyłowego od 2016 r. - polega na tym, że OSP płaci właścicielom planowanych do wycofania źródeł wytwórczych za utrzymywanie ich w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy.
ISO 14001 norma PN-EN ISO 14001:2005 Jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu ochroną środowiska. Norma, przeznaczona dla wszystkich organizacji niezależnie od ich rodzaju i wielkości, określa wymagania, których spełnienie wspiera osiąganie celów środowiskowych (np. zapobieganie emisji zanieczyszczeń) i ekonomicznych.
jednostki EUA jednostek EUA Jednostka emisji CO2. 
Kowenant kowenantu kowenantów Klauzula umowna, nakaz lub zakaz nakładany na kredytobiorcę w celu minimalizacji ryzyka jego niewypłacalności. Najczęściej kowenanty stanowią ochronę źródeł spłaty długu wobec wierzycieli, np. poprzez zakaz zaciągania kolejnych zobowiązań lub rozporządzania aktywami.
kruszywo kruszyw kruszywa kruszywowo Materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.
Linie WN i SN linii WN i SN sieci WN i SN WN – Sieć wysokiego napięcia, w której napięcie wynosi od 110 kV. Sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. SN – Sieć średniego napięcia, czyli sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 110 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.
Lojalizacja klienta Strategia pozwalająca pozyskać i utrzymać klienta w dobie rosnącej konkurencji.
Micro-grid micro-grid Mikrosieć elektroenergetyczna – zbiór urządzeń wytwórczych, zasobników i odbiorników energii elektrycznej połączonych we wspólną sieć, mającą na celu zapewnienie niezawodnej dostawy energii elektrycznej oraz zminimalizowanie jej kosztu.
Mikrokogeneracja mikrokogeneracja Proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy. Mikrokogeneracja może być stosowana we wszystkich obiektach, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną. Największe korzyści ze stosowania mikrokogeneracji uzyskuje się w obiektach, w których zapotrzebowanie na te dwa typy energii jest mało zmienne bądź stałe. Dlatego też najczęstszymi użytkownikami układów skojarzonych są zarówno odbiorcy indywidualni, jak również szpitale i ośrodki edukacyjne, centra sportowe, hotele i obiekty użyteczności publicznej.
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index Indeks obejmujący kluczowe spółki notowane na rynkach wschodzących w Europie.
MSCI Poland Index Indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW.
MSSF MSR Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (ang. International Financial Reporting Standards (IFRS) – standardy i ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards Board).
Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) BAT Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) - najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. BAT wyznaczane są dla różnych gałęzi przemysłu. W energetyce stanowi on podstawę ustalania m.in. granicznych wielkości emisyjnych, które mają na celu eliminowanie lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość.
Norma PN-EN 14001 normy PN-EN 14001 Międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Norma przeznaczona jest dla wszystkich organizacji niezależnie od rodzaju i wielkości.
odbiorca wrażliwy odbiorców wrażliwych Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne jest nim osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, będąca stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Odpisy aktualizujące odpisy aktualizujące odpisów aktualizacyjnych Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przeprowadzane zgodnie z przepisami MSSF (MSR).
odpowiedzialność społeczna CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – Filozofia prowadzenia biznesu oraz strategia zarządzania zakładająca odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Jej podstawami jest etyczne i transparentne postępowanie, uwzględnianie oczekiwań interesariuszy oraz budowanie dobrych i trwałych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem. Odpowiedzialność społeczna biznesu jest jednym z kluczowych sposobów urzeczywistniania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
ogniwa PV Ogniwo fotowoltaiczne (PV) – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
omni-channel Zgodnie z ideą omni-channel, przyszłością handlu jest prowadzenie sprzedaży online, równocześnie zachęcając klientów do tradycyjnych zakupów. Sprzedaż online i offline w dobie rewolucji cyfrowej powinna płynnie się przenikać.
Operacyjna Rezerwa Mocy ORM Mechanizm polegający na dostarczeniu rezerwy operacyjnej przez Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane (JWCD), w przypadku gdy miały one zdolność do dostawy energii elektrycznej do systemu, ale z powodów rynkowych nie zostały wykorzystane. W Polsce został wprowadzony w 2014 r.
OZE Odnawialne źródła energii.
PMOZE Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE.
poligeneracja poligeneracji Równoległe wytwarzanie energii i mediów chemicznych
RESPECT Index Indeks spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wyodrębniający podmioty zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Uwzględnia m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich, ład korporacyjny i płynność, dzięki czemu stanowi jednocześnie realną referencję atrakcyjności inwestycyjnej spółek.
RFX Zapytanie ofertowe.
Rynek bilansujący rynku bilansującym Rynku Bilansującym Rynek bilansujący jest tzw. rynkiem technicznym, czyli nie jest miejscem handlu energią. Jego celem jest fizyczna realizacja zawartych przez uczestników umów kupna/sprzedaży energii i bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Istnienie rynku bilansującego jest niezbędne dla funkcjonowania rynku energii, a udział w nim podmiotów kupujących energię jest obowiązkowy.
Rynek CATALYST rynku Catalyst Rynek obligacji. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot.
SAIDI Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerw długich w dostawach energii elektrycznej, liczonych w minutach na odbiorcę. Jest to współczynnik niezawodności, którego wartość stanowi suma iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci.
SAIFI Wskaźnik przeciętnej systemowej częstotliwości przerw długich w dostawie energii. Jest to wskaźnik niezawodności, którego wartość stanowi liczba odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
Skała płona skały płonej Skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną.
Smart City smart city Inteligentne miasto to projekt polegający na wprowadzeniu konkretnych rozwiązań mających realny wpływ na obywateli. Przykładem może być dostarczenie mieszkańcom miast narzędzi m.in. do monitorowania zużycia energii. Jest to możliwe dzięki specjalnej platformie eLicznik. TAURON dostarcza inteligentne liczniki np. w ramach projektu Smart City Wrocław.
smart grid Smart grid System to control a smart home. SMART HOME technologies control burglar alarms, temperature control and electricity supply systems. This is a real-time power consumption monitoring solution that TAURON offers via a platform to check readings from the smart power meter.
Smart Home smart home System sterowania inteligentnym domem. Technologie SMART HOME kontrolują m.in. alarmy antywłamaniowe, regulację temperatury czy dostawę energii elektrycznej. Rozwiązanie pozwalające na obserwacje zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, które oferuje TAURON za sprawą platformy pozwalającej na sprawdzanie odczytów z inteligentnego licznika poboru prądu.
smart metering smart meteringu Smart metering Inteligentny system pomiarowy – system elektroniczny, za pomocą którego można zmierzyć zużycie energii, uzyskując więcej informacji niż w przypadku konwencjonalnego licznika, a także przesyłać i otrzymywać dane przy wykorzystaniu łączności elektronicznej.
sorbent węglanowy drobny Sorbent węglanowy drobny (mączka kamienia wapiennego) – jest produktem otrzymywanym w procesie suszenia i głębokiego przemiału kamienia wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Sorbent węglanowy drobny stosowany jest w procesach odsiarczania spalin – usuwanie SOx.
system zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) systemu ERM Zbiór zasad, standardów oraz narzędzi pozwalających na realizację podstawowego celu zarządzania ryzykiem, jakim jest szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Grupy TAURON. System ten regulowany jest poprzez dokument pn. Strategia Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON, który definiuje ramy oraz zasady zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON
Tauronet Tauronetem Korporacyjny portal intranetowy Grupy TAURON, jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji z pracownikami. W chwili opublikowania Raportu jedna z największych tego typu platform w Polsce.
technologia CCS Technologia wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla.
technologie CCU Technologia wychwytywania i wykorzystania (zagospodarowania) dwutlenku węgla, np. w przemyśle chemicznym.
Technologia smart Technologie smart technologii smart technologie smart technologia smart System sterowania m.in. w inteligentnym domu – odpowiada za bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
Towarowa Giełda Energii S.A. TGE Towarowej Giełdzie Energii S.A. Towarowa Giełda Energii (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Obecnie TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego (RDN), Rynek Terminowy Towarowy (RTT) z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi także Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2. Giełda towarowa z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem obrotu na TGE jest energia elektryczna, paliwa ciekłe i gazowe, a także limity wielkości emisji zanieczyszczeń.
Urząd Regulacji Energetyki URE Urzędu Regulacji Energetyki Organ administracji państwowej, regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu).
Urobek węgla Materiał skalny wybrany w przodku górniczym. Obejmuje zarówno kopalinę, jak i skałę płonną.
WACC Wskaźnik finansowy – średni ważony koszt kapitału (weighted average cost of capital).
WIBOR (ang. Warsaw Inter Bank Offered Rate) – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych.
WIG Indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
WIG20 Indeks obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG30 Indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG-Energia Indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki.
WIG-Poland Indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
Wyrobisko wyrobisk wyrobiskami wyrobiskach Przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych.
Wysokosprawna kogeneracja wysokosprawnej kogeneracji Wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych lub w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.
Zielone certyfikaty "zielone" certyfikaty „zielonych” certyfikatów Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).
Żółte certyfikaty "żółte" certyfikaty "żółtych" certyfikatów żółtych certyfikatów Certyfikat poświadczający pochodzenie energii. Żółtymi certyfikatami mogą być wynagradzani operatorzy jednostek kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW.
Zasady TPA zasady TPA Zasada TPA zasadą TPA zasada TPA TPA jest jedną z najważniejszych zasad (obok unbundlingu), na których opiera się zliberalizowany rynek energii. TPA, z ang. Third Party Access (zasada dostępu stron trzecich), daje prawo odbiorcy energii do jej zakupu od dowolnie wybranego sprzedawcy energii.
raportowania zintegrowanego raportowanie zintegrowane Międzynarodowy standard raportowania zintegrowanego, a więc obejmującego zarówno dane finansowe, jak i pozafinansowe, opracowany przez organizację IIRC.

Wskaźniki GRI