Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń

Współcześnie funkcjonowanie żadnego kraju nie jest możliwe bez elektroenergetyki. Wspomniany sektor gospodarki ma strategiczne znaczenie dla każdego państwa, dlatego jest mocno regulowany, zarówno przez przepisy krajowe, jak i europejskie. 

Ma to na celu zapewnienie dostępności energii elektrycznej po racjonalnych cenach, zwiększenie efektywności funkcjonowania i rozwój energetyki. Wprowadzanie różnych mechanizmów regulacyjnych ma eliminować niepożądane działania, w tym ewentualne zakłócenia w dostawach energii czy niekontrolowane wzrosty jej cen, co mogłoby negatywnie wpływać na całą gospodarkę.

W Polsce regulację rynku energii realizuje Urząd Regulacji Energetyki (URE), zaliczany do centralnych organów administracji rządowej. URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i założeniami polityki energetycznej państwa, zmierzając jednocześnie do równoważenia interesów poszczególnych uczestników rynku energii. W 2016 r. Prezes URE utrzymał obowiązek przedkładania do zatwierdzenia taryf dla gospodarstw domowych, wskutek czego przedsiębiorstwa obrotu miały ograniczony wpływ na wypracowywane marże w Segmencie Sprzedaż (taryfa G).

Regulacje krajowe

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE)

1 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Celem nowej ustawy było usunięcie wątpliwości interpretacyjnych wobec przepisów Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które jeszcze nie weszły w życie.

Nowelizacja miała na celu w szczególności uporządkowanie sytuacji wytwórców energii elektrycznej z OZE oraz zasad udzielania im pomocy publicznej. W związku z powyższym wprowadzono do ustawy definicję prosumenta – odbiorcy końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z OZE w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Regulacją objęto szeroki zakres podmiotów, w tym małych i średnich przedsiębiorców. Odstąpiono od dotychczasowego systemu wsparcia w postaci stałych taryf gwarantowanych dla najmniejszych wytwórców w mikroinstalacjach na rzecz rozliczania przez prosumenta nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej przez daną mikroinstalację, tzw. opustów.

Został także wprowadzony nowy system wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z OZE – tzw. system aukcyjny. Instalacje powstałe po wejściu w życie nowelizacji mogą otrzymać wsparcie wyłącznie w drodze złożenia stosownej oferty sprzedaży energii elektrycznej na aukcji organizowanej przez Prezesa URE. W przypadku wygrania aukcji wytwórca ma zagwarantowane wsparcie w wysokości oferowanej ceny energii, przez cały okres wsparcia określony w stosownym rozporządzeniu. Instalacje OZE działające przed wejściem w życie nowelizacji mogą pozostać w dotychczasowym systemie wsparcia i otrzymywać świadectwa pochodzenia lub przejść na system aukcyjny.

30 grudnia 2016 r. została przeprowadzona pierwsza aukcja energii z OZE. Kolejność aukcji, dopuszczone koszyki aukcyjne oraz maksymalne wolumeny i wartość nabywanej energii zostały określone w stosownych rozporządzeniach. Zostało również wydane rozporządzenie w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE, określające sposób wyliczania uzyskanej pomocy publicznej, której wysokość należy przedstawić w procesie składania oferty sprzedaży energii na aukcji.

więcej zwiń
Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

W uchwalonej 20 maja 2016 r. Ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zostały określone zasady lokalizowania i budowy takich instalacji. Zgodnie z jej zapisami, minimalna odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszkalnej, jak również od form ochrony przyrody oraz od leśnych kompleksów promocyjnych, powinna być równa lub większa od dziesięciokrotności całkowitej wysokości tej elektrowni. W przypadku elektrowni istniejących przed dniem wejścia w życie ww. ustawy i niespełniających warunku minimalnej odległości, możliwe będzie jedynie przeprowadzanie remontów oraz czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania, z wyłączeniem możliwości zwiększania parametrów użytkowych elektrowni lub zwiększania jej oddziaływania na środowisko. Lokalizacja nowych elektrowni wiatrowych będzie możliwa tylko na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycje w nowe instalacje będą więc mocno utrudnione, nie tylko ze względu na konieczność wyszukania odpowiedniej lokalizacji, spełniającej kryterium odległościowe i uwzględnionej w planie zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa o efektywności energetycznej

1 października 2016 r. weszła w życie Ustawa o efektywności energetycznej. Nowa ustawa implementuje zapisy Dyrektywy 2012/27/UE z dn. 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Jej zapisy przewidują działania na rzecz zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych oraz zwiększenia oszczędności energii w toku jej wytwarzania, przesyłu i dystrybucji. Mechanizmem rynkowym prowadzącym do osiągnięcia celów ustawy będzie system świadectw efektywności energetycznej („białe” certyfikaty), przedstawianych do umorzenia przez przedsiębiorstwa energetyczne jako dowód spełnienia obowiązku realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Ustawa znosi obowiązek przeprowadzenia przetargu, w wyniku którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej i za które można było uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. Zwiększa to elastyczność w pozyskiwaniu inwestycji efektywnościowych. Dodatkowo przedsiębiorstwa będą miały możliwość rozliczania obowiązku w okresie 3 lat.

Nowe przepisy zakładają też stopniowe odchodzenie od możliwości uiszczania opłaty zastępczej za niewykonanie obowiązku. Z alternatywnego mechanizmu poprawy efektywności energetycznej będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, które zużywają co najmniej 100 GWh na rok.

Ustawa nakłada nowy obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa określonego w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy. Krąg podmiotów podlegających temu obowiązkowi jest bardzo szeroki, gdyż obejmuje wszystkich dużych przedsiębiorców, niezależnie od branży i zużycia energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego. W audycie ma być brane pod uwagę co najmniej 90% zużywanej energii. Pierwszy audyt zobowiązane przedsiębiorstwo musi przeprowadzić w okresie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

W ustawie określono zasady opracowywania przez Ministra Energii co 3 lata krajowego planu działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

więcej zwiń
Operacyjna Rezerwa Mocy (ORM)

W 2016 r. model ORM nie uległ zmianie w obszarze funkcjonalnym. Zmieniły się natomiast znacząco jego parametry, co jest związane ze zmianą bazy do kalkulacji modelu. Zwiększeniu uległ budżet godzinowy ORM, ze 106,2 do 128,8 tys. zł, oraz cena referencyjna godzinowa CRRM – z 37,28 do 41,20 zł/MWh. Wielkość godzinowa wymaganej rezerwy zwiększyła się z 3451,09 do 4155,37 MW/h. Zmiany ww. parametrów nie wpłynęły w istotny sposób na ceny energii elektrycznej na rynku bieżącym. Średnia cena CRR wzrosła w 2016 r. o 1,70 zł/MWh, tj. do 32,76 zł/MWh.

Projekt Ustawy o rynku mocy

Mając na uwadze niskie ceny energii elektrycznej, wpływające na brak wiążących decyzji inwestycyjnych, co może w przyszłości generować problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii do KSE, w 2016 r. prowadzone były w Polsce prace nad mechanizmem gwarantującym w perspektywie średnio- i długoterminowej utrzymanie mocy wytwórczych na odpowiednim poziomie. Na początku lipca Ministerstwo Energii wraz z PSE  przedstawiło projekt rozwiązań funkcjonalnych rynku dwutowarowego, wprowadzającego oprócz płatności za energię również płatności za gotowość do świadczenia usługi dostawy lub redukcji mocy.

Po konsultacjach branżowych, 5 grudnia 2016 r. opublikowany został projekt Ustawy o rynku mocy, który zakłada stworzenie scentralizowanego w ramach KSE rynku mocy z aukcjami na dostawy lub redukcje mocy w okresach rocznych oraz kwartalnych. Dalsze prace nad projektem zaplanowano na 2017 r., a w 2018 r. ma się odbyć pierwsza aukcja kontraktująca moc; sam mechanizm ma zacząć działać w 2021 r.

Mechanizm ma stanowić zachętę do budowy nowych oraz modernizowania i niewycofywania istniejących mocy wytwórczych, jednocześnie stwarzając warunki do rozwoju usług redukcji zapotrzebowania – DSR. Koszty rynku mocy mają być ponoszone przez odbiorców końcowych, za pośrednictwem składnika taryfy przesyłowej zwanego opłatą mocową.

więcej zwiń
Zmiana ustawy o zapasach gazu ziemnego

2 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dn. 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta w założeniach ustawodawcy ma się przyczynić do likwidacji szarej strefy na rynku paliw, wzmocnić konkurencję na rynku oraz poprawić bezpieczeństwo energetyczne państwa. Wprowadzone ustawą zmiany dotyczą w szczególności rynku gazu ziemnego i rynku paliw ciekłych.

Znowelizowana ustawa wprowadziła następujące zmiany:

1) Podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego jest obowiązany, od dnia 1 października 2017 r., do utrzymywania zapasów obowiązkowych tego paliwa. W obecnym stanie prawnym konieczność utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego dotyczy przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą dotyczącą przywozu gazu ziemnego z zagranicy na potrzeby jego dalszej odsprzedaży odbiorcom. Zgodnie z nowelizacją ustawy, obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych będzie dotyczyć przedsiębiorstw energetycznych, które wykonują działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, a także wszelkich innych podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego.

2) Podmioty, które nie utrzymywały zapasów gazu, wyznaczą wielkość zapasów obowiązkowych na podstawie wielkości odpowiadającej co najmniej 30-dniowemu średniemu dziennemu przywozowi gazu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. Dotychczas obowiązujące przepisy ustawy o zapasach przyznają zwolnienie od obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego przedsiębiorstwom energetycznym, których liczba odbiorców nie jest większa niż 100 tys. i których przywóz gazu ziemnego nie przekracza w ciągu roku kalendarzowego 100 mln m3. Tego rodzaju zwolnienie przyznawał Minister Energii w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy, obowiązek utrzymywania zapasów gazu będzie miał charakter bezwzględny, a możliwość uzyskania zwolnienia zostanie zniesiona. Wydane wcześniej zwolnienia ze wspomnianego obowiązku będą obowiązywać do 30 września 2017 r.

3) Podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego mogą zlecić, po uzyskaniu zgody Prezesa URE, wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych innemu podmiotowi wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotowi dokonującemu przywozu gazu ziemnego – usługa ta nosi nazwę tzw. usługi biletowej.

więcej zwiń

Regulacje europejskie:

Ustalenia w zakresie uprawnień do emisji CO2

Rok 2016 był kolejnym, w którym w Parlamencie Europejskim trwały prace nad reformą systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Do kluczowych kwestii rozważanych podczas prac należą tzw. mechanizmy kompensacyjne, z których w okresie 2021-2030 mogłaby korzystać m.in. Polska, a więc reguły przydziału nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla energetyki i zasady korzystania ze środków Funduszu Modernizacyjnego dedykowanego inwestycjom w energetyce. Rada Europejska podczas unijnego szczytu klimatycznego w październiku 2014 r. określiła m.in., że cel redukcji emisji CO2 na 2030 r. wynosi 40% w stosunku do 1990 r., a w obrębie instalacji objętych systemem EU ETS ma wynieść 43% w stosunku do 2005 r.  W ramach przyjętych wówczas uzgodnień ustalono, że nieodpłatne uprawnienia m.in. dla Polski nie wygasną, a ich maksymalna pula w okresie 2021-2030 nie powinna przekraczać 40% wszystkich uprawnień przydzielonych danemu państwu członkowskiemu.

W 2016 r., na mocy Ustawy z dn. 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zostały podjęte działania zmierzające do uruchomienia krajowej platformy aukcyjnej, za pośrednictwem której miałyby być sprzedawane uprawnienia do emisji CO2 w ramach systemu EU ETS. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na prowadzenie takiej platformy przez TGE. Przedtem jednak giełda musi wygrać zorganizowany przez Polskę przetarg na operatora krajowej platformy aukcyjnej.

Obecnie Polska, jako jedno z trzech państw (obok Niemiec i Wielkiej Brytanii), zgodnie z rozporządzeniem aukcyjnym (Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1031/2010 z dn. 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych), skorzystała z możliwości odstępstwa od zasady sprzedaży uprawnień na jednej zharmonizowanej platformie aukcyjnej i jako kraj z grupy opt-out do czasu uruchomienia docelowej platformy realizuje sprzedaż uprawnień za pośrednictwem giełdy EEX. Obecnie tylko dwie platformy aukcyjne prowadzą sprzedaż uprawnień w drodze aukcji – Europejska Giełda Energii EEX z siedzibą w Lipsku organizuje aukcje wspólnotowe (dla 24 państw UE i Polski) oraz aukcje niemieckie, natomiast giełda ICE/ECX z siedzibą w Londynie prowadzi aukcje dla Wielkiej Brytanii.

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w roku 2017 zostanie ogłoszony przetarg  na prowadzenie aukcji uprawnień do emisji za pośrednictwem platformy krajowej. Szacuje się, że w latach 2017-2020 Polska będzie miała do sprzedaży około 314 mln uprawnień do emisji CO2. Z tym zastrzeżeniem podział puli uprawnień do emisji przeznaczonych do sprzedaży w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2017 r. 71 mln uprawnień, w 2018 r. 78 mln uprawnień, w 2019 r. 67 mln uprawnień i w 2020 r. 98 mln uprawnień.

 

więcej zwiń
Projekty regulacji europejskich w ramach „Pakietu zimowego”

30 listopada 2016 r. KE przedstawiła szereg propozycji w zakresie wprowadzenia nowych i dokonania nowelizacji wybranych dyrektyw i rozporządzeń w celu usprawnienia przemiany polityki energetycznej UE w kierunku modelu skoncentrowanego na kliencie i czystej energii. Całość propozycji została nazwana „Pakietem zimowym” i jest największą jednorazową zmianą unijnych regulacji energetycznych od 2011 r., kiedy wszedł w życie Trzeci pakiet energetyczny.

Głównymi oficjalnymi założeniami obecnego pakietu jest dalsza integracja i rozwój OZE, wzmocnienie konkurencyjności i roli klienta, a także zwiększenie harmonizacji i integracji hurtowych rynków energii w UE. Dodatkowo Komisja stawia na wzrost efektywności energetycznej, bezpieczeństwa dostaw i ujednolicenie reguł zarządzania unią energetyczną.

W praktyce propozycja „Pakietu zimowego” pod pozorem liberalizacji rynku istotnie ogranicza kompetencje państw członkowskich na rzecz Komisji Europejskiej oraz instytucji ponadnarodowych. Z punktu widzenia Polski najważniejsze zapisy dotyczą wzmocnienia roli Agencji Współpracy Regulatorów Rynków Energii (ACER), powstania regionalnych centrów operacyjnych dla operatorów sieci przesyłowych (ROC), powołania europejskiej organizacji zrzeszającej operatorów systemów dystrybucyjnych (EU-DSO) oraz wprowadzenia szeregu ograniczeń dla krajów członkowskich chcących wprowadzić rynek mocy. Według proponowanych regulacji, aby kraj mógł wprowadzić mechanizm rynku mocy, musi wcześniej uzgodnić jego zasady z państwami sąsiednimi, wykazać, że połączenia międzysystemowe nie są w stanie zniwelować potencjalnego niedoboru mocy, oraz otworzyć wprowadzany mechanizm dla dostawców z obszarów innych operatorów. Dodatkowo w projekcie znalazł się nigdzie wcześniej niekonsultowany zapis, iż źródła, które emitują więcej niż 550 g CO2/kWh, nie będą mogły uczestniczyć w rynkach mocy, co w praktyce całkowicie torpeduje polskie plany rewitalizacji elektrowni produkujących energię w oparciu o rodzime złoża węgla.

Przedstawione propozycje, pomimo deklarowanej równości traktowania, przewidują możliwość utrzymania pierwszeństwa dostępu do sieci dla OZE czy też zwolnienia z obowiązku bilansowania, tam gdzie on już obowiązuje. Równocześnie zakłada się wprowadzenie ograniczenia w uwzględnianiu energii elektrycznej z biomasy (jednostki większe niż 20 MW) w realizacji celów OZE. Z kolei państwa członkowskie, których realizacja celów OZE byłaby niewystarczająca, miałyby wpłacać środki finansowe na specjalną unijną platformę. Środki te miałyby pochodzić np. ze sprzedaży przynależnych tym państwom uprawnień do emisji.

więcej zwiń
białe certyfikaty białych certyfikatów "białe" certyfikaty "białych" certyfikatów Świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.
biomasa Biomasa biomasy biomasowe biomasą biomasowych Oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.
bloki podszczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane w okresie zwiększonego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są od 2000 do 4000 godzin w roku.
bloki szczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane tylko w okresie największego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są poniżej 2000 godzin w roku.
błękitne certyfikaty błękitnych certyfikatów "błękitne" certyfikaty "błękitnych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z biogazu rolniczego.
CAPEX Nakłady inwestycyjne.
czerwone certyfikaty czerwonych certyfikatów "czerwone" certyfikaty "czerwonych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii w wysokosprawnej kogeneracji węglowej.
dług netto Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów.
dywidenda dywidendę dywidendy Przypadająca na 1 akcję część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy lub wspólników.
EBITDA Wynik na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).
elektromobilność elektromobilności Korzystanie z pojazdów elektrycznych, zarówno indywidualnych, takich jak samochód elektryczny, skuter elektryczny, motocykl elektryczny czy rower elektryczny, jak i środków transportu publicznego: tramwajów, trolejbusów, pociągów. Założenia Planu Rozwoju Elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zakładają, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. TAURON prowadzi badania i analizy w zakresie rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności Polaków, rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce, a w szczególności współdziałania w uruchamianiu i we wdrażaniu wyników prac naukowo-technicznych w tym zakresie. Ponadto wraz z PGE, Energą i Eneą TAURON złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na utworzenie spółki ElectroMobilityPoland, której celem ma być stworzenie podstaw do rozwoju elektromobilności.
EMAS System ekozarządzania i audytu (ang. Eco Management and Audit Scheme), będący unijny instrumentem mającym na celu zachęcanie wszelkiego typu organizacji do ciągłego doskonalenia się w sferze ochrony środowiska. Funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Wymagania EMAS stanowią wskazówki, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami. EMAS to także system raportowania wpływu organizacji na środowisko, ułatwiający prowadzenie dialogu z interesariuszami w tym obszarze. Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań środowiskowych.
energetyka prosumencka energetykę prosumencką energetyki prosumenckiej Wytwarzanie energii elektrycznej, przede wszystkim na potrzeby własne, na małą skalę, z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które się tego podejmują, nazywane są prosumentami, czyli jednocześnie odgrywają rolę producenta i konsumenta energii.
energia ze źródeł rozproszonych źródeł rozproszonych energii ze źródeł rozproszonych energetyka rozproszona rozproszone wytwarzanie generacja rozproszona energetyki rozproszonej generacji rozproszonej Wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy, zwykle produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne.
fioletowe certyfikaty "fioletowe" certyfikaty "fioletowych" certyfikatów Fioletowe certyfikaty Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z metanu pozyskiwanego z kopalń.
grid parity Oznacza zrównanie się kosztów produkcji energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w porównaniu z energią produkowaną w elektrowniach konwencjonalnych.
Global Reporting Index GRI Niezależna międzynarodowa organizacja, której misją jest stworzenie wspólnych w skali świata ram dla komunikowania odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wytyczne GRI stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania dla organizacji niezależnie od wielkości, sektora działalności oraz lokalizacji. Ich stosowanie gwarantuje spójność języka i wskaźników.
International Integrated Reporting Council IIRC Międzynarodowa Rada ds. Raportowania Zintegrowanego, organizacja, której celem jest stworzenie globalnie akceptowanych wytycznych do raportowania zintegrowanego, opartych na połączeniu raportowania finansowego, środowiskowego, społecznego oraz dotyczącego ładu korporacyjnego w jasnym, zwięzłym, spójnym oraz porównywalnym formacie. Zrzesza globalnych liderów z organizacji takich jak Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych, Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju czy Global Reporting Initiative (GRI).
Indeksy RTT TGE indeksów RTT TGE Towarowa Giełda Energii (TGE) jest giełdą energii, która prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy – RTT, Rynek Dnia Następnego – RDN, Rynek Dnia Bieżącego – RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych.
interesariusz interesariuszy interesariusze interesariuszami Podmiot (osoba, społeczność, instytucja, organizacja, urząd), która może wpływać na przedsiębiorstwo lub pozostać pod wpływem jego działalności.
IoT Internet rzeczy (również internet przedmiotów, ang. Internet of Things – IoT) – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.
Interwencyjna Rezerwa Zimna IRZ Mechanizm wprowadzany przez operatora systemu przesyłowego od 2016 r. - polega na tym, że OSP płaci właścicielom planowanych do wycofania źródeł wytwórczych za utrzymywanie ich w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy.
ISO 14001 norma PN-EN ISO 14001:2005 Jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu ochroną środowiska. Norma, przeznaczona dla wszystkich organizacji niezależnie od ich rodzaju i wielkości, określa wymagania, których spełnienie wspiera osiąganie celów środowiskowych (np. zapobieganie emisji zanieczyszczeń) i ekonomicznych.
jednostki EUA jednostek EUA Jednostka emisji CO2. 
Kowenant kowenantu kowenantów Klauzula umowna, nakaz lub zakaz nakładany na kredytobiorcę w celu minimalizacji ryzyka jego niewypłacalności. Najczęściej kowenanty stanowią ochronę źródeł spłaty długu wobec wierzycieli, np. poprzez zakaz zaciągania kolejnych zobowiązań lub rozporządzania aktywami.
kruszywo kruszyw kruszywa kruszywowo Materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.
Linie WN i SN linii WN i SN sieci WN i SN WN – Sieć wysokiego napięcia, w której napięcie wynosi od 110 kV. Sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. SN – Sieć średniego napięcia, czyli sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 110 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.
Lojalizacja klienta Strategia pozwalająca pozyskać i utrzymać klienta w dobie rosnącej konkurencji.
Micro-grid micro-grid Mikrosieć elektroenergetyczna – zbiór urządzeń wytwórczych, zasobników i odbiorników energii elektrycznej połączonych we wspólną sieć, mającą na celu zapewnienie niezawodnej dostawy energii elektrycznej oraz zminimalizowanie jej kosztu.
Mikrokogeneracja mikrokogeneracja Proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy. Mikrokogeneracja może być stosowana we wszystkich obiektach, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną. Największe korzyści ze stosowania mikrokogeneracji uzyskuje się w obiektach, w których zapotrzebowanie na te dwa typy energii jest mało zmienne bądź stałe. Dlatego też najczęstszymi użytkownikami układów skojarzonych są zarówno odbiorcy indywidualni, jak również szpitale i ośrodki edukacyjne, centra sportowe, hotele i obiekty użyteczności publicznej.
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index Indeks obejmujący kluczowe spółki notowane na rynkach wschodzących w Europie.
MSCI Poland Index Indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW.
MSSF MSR Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (ang. International Financial Reporting Standards (IFRS) – standardy i ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards Board).
Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) BAT Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) - najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. BAT wyznaczane są dla różnych gałęzi przemysłu. W energetyce stanowi on podstawę ustalania m.in. granicznych wielkości emisyjnych, które mają na celu eliminowanie lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość.
Norma PN-EN 14001 normy PN-EN 14001 Międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Norma przeznaczona jest dla wszystkich organizacji niezależnie od rodzaju i wielkości.
odbiorca wrażliwy odbiorców wrażliwych Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne jest nim osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, będąca stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Odpisy aktualizujące odpisy aktualizujące odpisów aktualizacyjnych Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przeprowadzane zgodnie z przepisami MSSF (MSR).
odpowiedzialność społeczna CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – Filozofia prowadzenia biznesu oraz strategia zarządzania zakładająca odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Jej podstawami jest etyczne i transparentne postępowanie, uwzględnianie oczekiwań interesariuszy oraz budowanie dobrych i trwałych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem. Odpowiedzialność społeczna biznesu jest jednym z kluczowych sposobów urzeczywistniania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
ogniwa PV Ogniwo fotowoltaiczne (PV) – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
omni-channel Zgodnie z ideą omni-channel, przyszłością handlu jest prowadzenie sprzedaży online, równocześnie zachęcając klientów do tradycyjnych zakupów. Sprzedaż online i offline w dobie rewolucji cyfrowej powinna płynnie się przenikać.
Operacyjna Rezerwa Mocy ORM Mechanizm polegający na dostarczeniu rezerwy operacyjnej przez Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane (JWCD), w przypadku gdy miały one zdolność do dostawy energii elektrycznej do systemu, ale z powodów rynkowych nie zostały wykorzystane. W Polsce został wprowadzony w 2014 r.
OZE Odnawialne źródła energii.
PMOZE Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE.
poligeneracja poligeneracji Równoległe wytwarzanie energii i mediów chemicznych
RESPECT Index Indeks spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wyodrębniający podmioty zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Uwzględnia m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich, ład korporacyjny i płynność, dzięki czemu stanowi jednocześnie realną referencję atrakcyjności inwestycyjnej spółek.
RFX Zapytanie ofertowe.
Rynek bilansujący rynku bilansującym Rynku Bilansującym Rynek bilansujący jest tzw. rynkiem technicznym, czyli nie jest miejscem handlu energią. Jego celem jest fizyczna realizacja zawartych przez uczestników umów kupna/sprzedaży energii i bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Istnienie rynku bilansującego jest niezbędne dla funkcjonowania rynku energii, a udział w nim podmiotów kupujących energię jest obowiązkowy.
Rynek CATALYST rynku Catalyst Rynek obligacji. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot.
SAIDI Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerw długich w dostawach energii elektrycznej, liczonych w minutach na odbiorcę. Jest to współczynnik niezawodności, którego wartość stanowi suma iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci.
SAIFI Wskaźnik przeciętnej systemowej częstotliwości przerw długich w dostawie energii. Jest to wskaźnik niezawodności, którego wartość stanowi liczba odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
Skała płona skały płonej Skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną.
Smart City smart city Inteligentne miasto to projekt polegający na wprowadzeniu konkretnych rozwiązań mających realny wpływ na obywateli. Przykładem może być dostarczenie mieszkańcom miast narzędzi m.in. do monitorowania zużycia energii. Jest to możliwe dzięki specjalnej platformie eLicznik. TAURON dostarcza inteligentne liczniki np. w ramach projektu Smart City Wrocław.
smart grid Smart grid System to control a smart home. SMART HOME technologies control burglar alarms, temperature control and electricity supply systems. This is a real-time power consumption monitoring solution that TAURON offers via a platform to check readings from the smart power meter.
Smart Home smart home System sterowania inteligentnym domem. Technologie SMART HOME kontrolują m.in. alarmy antywłamaniowe, regulację temperatury czy dostawę energii elektrycznej. Rozwiązanie pozwalające na obserwacje zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, które oferuje TAURON za sprawą platformy pozwalającej na sprawdzanie odczytów z inteligentnego licznika poboru prądu.
smart metering smart meteringu Smart metering Inteligentny system pomiarowy – system elektroniczny, za pomocą którego można zmierzyć zużycie energii, uzyskując więcej informacji niż w przypadku konwencjonalnego licznika, a także przesyłać i otrzymywać dane przy wykorzystaniu łączności elektronicznej.
sorbent węglanowy drobny Sorbent węglanowy drobny (mączka kamienia wapiennego) – jest produktem otrzymywanym w procesie suszenia i głębokiego przemiału kamienia wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Sorbent węglanowy drobny stosowany jest w procesach odsiarczania spalin – usuwanie SOx.
system zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) systemu ERM Zbiór zasad, standardów oraz narzędzi pozwalających na realizację podstawowego celu zarządzania ryzykiem, jakim jest szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Grupy TAURON. System ten regulowany jest poprzez dokument pn. Strategia Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON, który definiuje ramy oraz zasady zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON
Tauronet Tauronetem Korporacyjny portal intranetowy Grupy TAURON, jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji z pracownikami. W chwili opublikowania Raportu jedna z największych tego typu platform w Polsce.
technologia CCS Technologia wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla.
technologie CCU Technologia wychwytywania i wykorzystania (zagospodarowania) dwutlenku węgla, np. w przemyśle chemicznym.
Technologia smart Technologie smart technologii smart technologie smart technologia smart System sterowania m.in. w inteligentnym domu – odpowiada za bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
Towarowa Giełda Energii S.A. TGE Towarowej Giełdzie Energii S.A. Towarowa Giełda Energii (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Obecnie TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego (RDN), Rynek Terminowy Towarowy (RTT) z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi także Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2. Giełda towarowa z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem obrotu na TGE jest energia elektryczna, paliwa ciekłe i gazowe, a także limity wielkości emisji zanieczyszczeń.
Urząd Regulacji Energetyki URE Urzędu Regulacji Energetyki Organ administracji państwowej, regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu).
Urobek węgla Materiał skalny wybrany w przodku górniczym. Obejmuje zarówno kopalinę, jak i skałę płonną.
WACC Wskaźnik finansowy – średni ważony koszt kapitału (weighted average cost of capital).
WIBOR (ang. Warsaw Inter Bank Offered Rate) – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych.
WIG Indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
WIG20 Indeks obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG30 Indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG-Energia Indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki.
WIG-Poland Indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
Wyrobisko wyrobisk wyrobiskami wyrobiskach Przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych.
Wysokosprawna kogeneracja wysokosprawnej kogeneracji Wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych lub w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.
Zielone certyfikaty "zielone" certyfikaty „zielonych” certyfikatów Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).
Żółte certyfikaty "żółte" certyfikaty "żółtych" certyfikatów żółtych certyfikatów Certyfikat poświadczający pochodzenie energii. Żółtymi certyfikatami mogą być wynagradzani operatorzy jednostek kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW.
Zasady TPA zasady TPA Zasada TPA zasadą TPA zasada TPA TPA jest jedną z najważniejszych zasad (obok unbundlingu), na których opiera się zliberalizowany rynek energii. TPA, z ang. Third Party Access (zasada dostępu stron trzecich), daje prawo odbiorcy energii do jej zakupu od dowolnie wybranego sprzedawcy energii.
raportowania zintegrowanego raportowanie zintegrowane Międzynarodowy standard raportowania zintegrowanego, a więc obejmującego zarówno dane finansowe, jak i pozafinansowe, opracowany przez organizację IIRC.

Wskaźniki GRI