Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń

Podstawowym obszarem działalności Grupy Kapitałowej TAURON jest rynek polski. Sytuacja makroekonomiczna, zarówno w poszczególnych branżach gospodarki, jak i na rynkach finansowych, ma istotny wpływ na wyniki osiągane przez Grupę.

Kondycja polskiej gospodarki pozostaje w dużym stopniu powiązana z koniunkturą w Unii Europejskiej i na rynkach światowych. Ciągła analiza zmian w makrootoczeniu pozwala na identyfikację szans i zagrożeń. Główne obszary makrootoczenia, które mają wpływ na Grupę i będą kształtować jej rozwój, to:

Otoczenie naturalne

Ropa naftowa

Rok 2016 przyniósł wiele zmian na rynku ropy naftowej. W trakcie całego roku znaczna nadwyżka surowca była przyczyną jego wyprzedaży i spadku cen do poziomu z lat 2000-2003. Było to efektem polityki producentów ropy, polegającej na obronie udziału w rynku, czego skutkiem była wojna cenowa. Znaczący wpływ na sytuację na rynku miała również tzw. rewolucja łupkowa w USA, która spowodowała, że w ciągu 5 lat produkcja ropy w tym kraju wzrosła o 65%. Dodatkowo, dzięki zniesieniu międzynarodowych sankcji, na rynku pojawiła się znacząca ilość ropy z Iranu, który w 2016 r. sukcesywnie zwiększał wolumen eksportu.

W lutym 2016 r. ropa Brent kosztowała tylko 27 USD/bbl. Tak niska cena surowca spowodowała zatrzymanie wielu inwestycji w nową infrastrukturę wydobywczą, problemy miały również banki, które kredytowały tego typu inwestycje. Pojawiły się obawy, że taka sytuacja doprowadzi do bardzo wysokich cen ropy w przyszłości. W II i III kwartale ceny zaczęły się odbudowywać, m.in. dzięki lepszej, niż oczekiwano, kondycji chińskiej gospodarki oraz zwiększonemu zapotrzebowaniu na ropę na świecie, związanemu z tzw. wysokim sezonem wakacyjnym. Na wzrost cen ropy wpływały również sytuacje nadzwyczajne, np. potężny pożar w Kanadzie w pobliżu największych pól naftowych czy działania wojenne i niszczenie infrastruktury sektora naftowego na Bliskim Wschodzie i w Nigerii.

więcej zwiń
Gaz ziemny

Rok 2016 był dla rynku gazu okresem rekordowo niskich cen. Już w pierwszym miesiącu średnia cena na rynku spot ukształtowała się o blisko 30 zł/MWh niżej niż w roku poprzednim, osiągając poziom 72,54 zł/MWh. Kulminacja trendu spadkowego miała miejsce w marcu, gdy średnia cena na RDN gazu na TGE wyniosła zaledwie 60,11 zł/MWh. Po lekkich wzrostach w II kwartale, cena gazu w III kwartale okazała się również bardzo niska, w szczególności w dwóch ostatnich miesiącach. We wrześniu 2016 r. ukształtowała się ona na poziomie 49,61 zł/MWh. Przez cały okres letni wycena kontraktów z dostawą w następnym dniu utrzymywała się w okolicach 60 zł/MWh, w porównaniu z 85-90 zł/MWh w roku poprzednim. Wraz z początkiem gazowego sezonu zimowego nastąpił jednak znaczny wzrost cen. W grudniu kontrakty z dostawą natychmiastową wyceniane były średnio po 84,95 zł/MWh.

Na rynku terminowym po niskich cenach w I kwartale, podobnie jak na rynku spot, notowania ruszyły w górę. Historia powtórzyła się w II połowie 2016 r., gdy po spadkach w III kwartale koniec roku okazał się mocno wzrostowy. Ostatecznie referencyjny kontrakt roczny zyskał na wartości nieco ponad 15 zł/MWh w ciągu całego 2016 r.

W kwestii rozwoju i płynności na rodzimej TGE w 2016 r. warto przede wszystkim odnotować prawie dwukrotny wzrost wolumenu obrotu na RDN gazu. Większość z 16 TWh przehandlowano w gazowym sezonie zimowym, czyli w okresie, kiedy zapotrzebowanie na gaz jest największe. W 2015 r. było to zaledwie 8,7 TWh, a rok wcześniej jeszcze o połowę mniej. Tak dynamiczny wzrost obrotów na rynku spotowym nie przełożył się na rynek terminowy, gdzie w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił spadek wolumenu o ponad 3%. Ilościowo obrót na kontraktach terminowych w dalszym ciągu znacznie przewyższał obrót na rynku spot. W 2016 r. było to blisko 90 TWh, czyli prawie 5 razy więcej, niż wyniósł wolumen kontraktów RDN.

Rok 2016 był wyjątkowy nie tylko ze względu na historycznie niskie ceny. W połowie roku terminal LNG w Świnoujściu przyjął pierwsze statki z komercyjnymi dostawami surowca. Dzięki uruchomieniu portu regazyfikującego Polska uzyskała dostęp do rynku międzynarodowego, dzięki czemu może obecnie kupować gaz praktycznie z dowolnego miejsca na świecie, wzmacniając tym samym swoją pozycję negocjacyjną względem tradycyjnych dostawców.

Ponadto, w listopadowej nowelizacji prawa energetycznego zatwierdzone zostało stopniowe znoszenie obowiązku ustalania i przedkładania do zatwierdzenia taryf dla cen gazu przez przedsiębiorstwa obrotu. Działania te wiązały się z koniecznością wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z września 2015 r., w którym stwierdzono, że polski system regulowania cen gazu ziemnego jest niezgodny z wymogami prawa wspólnotowego. Inną kluczową dla rynku zmianą było zniesienie uprzywilejowania tzw. małych sprzedawców, polegającego na braku obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego. Od momentu wejścia w życie nowelizacji każdy sprzedawca importujący gaz z zagranicy, niezależnie od wolumenu, jest zobowiązany do zabezpieczenia sprzedaży w postaci utrzymywania określonego wolumenu w magazynach.

więcej zwiń
Węgiel kamienny

W I kwartale 2016 r. ceny węgla na rynkach światowych osiągnęły najniższy poziom od ponad dekady. W lutym 2016 r. węgiel w portach ARA kosztował jedynie 36 USD/Mg. Na spadek cen miały wpływ kryzys gospodarczy w Chinach czy rewolucja łupkowa w USA (tani gaz łupkowy wypierał węgiel). Zarówno Chiny, jak i Europa są nastawione na zmianę miksu energetycznego w kierunku wzrostu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Począwszy od II kwartału 2016 r., sytuacja na światowym rynku węgla zaczęła się poprawiać ze względu na zakłócenia strony podażowej. W wyniku niskich cen doszło do kilku spektakularnych bankructw gigantów węglowych, np. jednego z największych producentów tego surowca na świecie, amerykańskiej firmy Peabody Energy, czy czeskiej firmy OKD a.s. Znaczące problemy finansowe przeżywała również polska branża wydobywcza. W Kolumbii, która jest piątym na świecie producentem węgla, od marca strajkowali pracownicy branży wydobywczej, a w Australii wskutek powodzi unieruchomiono większość kopalń. Chiny wprowadziły regulacje zmierzające do ograniczenia własnego wydobycia (zamykanie nierentownych kopalni, następnie zmniejszenie liczby dni pracujących dla kopalni).

Od października w Europie, wskutek odstawienia znacznych ilości mocy wytwórczych energetyki atomowej we Francji, wzrosło zapotrzebowanie na węgiel, co wzmocniło stronę popytową. Ceny węgla na rynku spot z dostawą w miesiącach zimowych wzrosły do poziomu ponad 85 USD/Mg. Cena kontraktu z dostawą w 2017 r. zamknęła się na poziomie 70 USD/bbl, co oznacza wzrost o prawie 100% w porównaniu z cenami w lutym 2016 r.

Poprawa koniunktury na światowym rynku węgla z pewnością korzystnie wpłynie na sytuację w polskim sektorze górniczym. Wzrost cen surowca na krajowym rynku zmaterializuje się jednakże dopiero w 2017 r.

W 2016 r. indeks cen polskiego węgla energetycznego PSCMI 1 zawierał się w przedziale 188-201 zł/Mg (8,52-8,93 zł/GJ).

więcej zwiń

Otoczenie ekonomiczne

Koniunktura gospodarcza w Polsce w 2016 r.

Krajowa gospodarka była w dużej mierze napędzana przez spożycie/konsumpcję gospodarstw domowych, któremu sprzyjała korzystna sytuacja na rynku pracy oraz stabilność cen. Stopa bezrobocia na koniec 2016 r. wyniosła 8,3% względem 9,8% na koniec 2015 r., a średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej przekroczyło 4000 zł (względem 3900 zł w 2015 r.). W 2016 r. wskaźnik inflacji przyjął wartość -0,6% (w 2015 r. deflacja wyniosła -0,9%).

Wzrost PKB w 2016 r. ukształtował się na poziomie niższym niż w 2015 r., czego powodem był istotny spadek poziomu inwestycji.

Na przestrzeni 2016 r. wzrósł średni poziom kursów walutowych – kurs EUR/PLN wyniósł średnio 4,40 zł (względem 4,26 zł w 2015 r.), natomiast kurs USD/PLN – 4,20 zł (względem 3,90 zł w 2015 r.).

Produkt Krajowy Brutto

Historycznie istnieje silna zależność pomiędzy wzrostem gospodarczym a wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednakże w ostatnich latach korelacja ta słabnie w związku ze spadającą energochłonnością (w tym elektrochłonnością) gospodarki. W ciągu ostatnich 10 lat realny PKB Polski wzrósł około pięciokrotnie bardziej niż krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ponieważ Grupa TAURON jest drugim w kraju wytwórcą, wiodącym dystrybutorem oraz znaczącym sprzedawcą energii elektrycznej, zmiany zapotrzebowania na nią mają istotny wpływ na wyniki Grupy. Szacowany wzrost polskiego PKB w 2016 r. wynosi 2,8% (względem 3,9% w 2015 r.), a w kolejnych latach najprawdopodobniej pozostanie w przedziale 2,5-3,5%. W 2016 r. odnotowano wzrost zużycia energii elektrycznej brutto o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Siła nabywcza w Polsce

Siła nabywcza jest definiowana jako roczny dochód per capita po odjęciu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, z uwzględnieniem wszelkich świadczeń otrzymywanych od państwa. Według badań siła nabywcza mieszkańców Polski per capita w 2016 r. wyniosła 6366 euro (27 397 zł). Taki wynik daje naszemu krajowi 29. miejsce w Europie. Regionem Polski o najwyższej sile nabywczej jest Warszawa. Jej mieszkańcy przeciętnie dysponują kwotą 11 651 euro (50 142 zł), o 83% większą niż średnia dla całego kraju. Jednak nawet siła nabywcza mieszkańców stolicy jest o 15% mniejsza niż średnia europejska.

Otoczenie demograficzne, w tym m.in. zmiany wielkości populacji, preferencji klientów oraz modeli życia

Główny Urząd Statystyczny w opracowaniu „Prognozy ludności na lata 2014-2050” wskazuje, że do 2050 r. populacja Polski zmniejszy się do 33 mln 950 tys. osób (dziś jest nas prawie 38,5 mln). Dodatkowymi istotnymi prognozami są te dotyczące starzenia się społeczeństwa. Wyżej wymienione opracowanie ocenia, że emeryci będą stanowić prawie 40 proc. populacji. Mediana wieku, która dziś wynosi 38,6 roku, wzrośnie do 50,2. Oznacza to, że w 2050 r. ponad połowę społeczeństwa będą stanowiły osoby w wieku powyżej 50 lat.

W efekcie wielkość grupy pracujących skurczy się z ponad 70% obecnie do nieco ponad 55%. Znacząco wzrośnie też tzw. indeks starości, czyli proporcja osób w wieku 65 lat i więcej do osób w wieku 0-14 lat. Obecnie wynosi on 983, tj. na 1000 osób w wieku 0-14 lat przypadają 983 osoby w wieku 65+. W 2050 r. na 1000 młodych będą przypadały aż 2693 osoby w podeszłym wieku. Takie zmiany będą kierunkować również oferty i produkty grup energetycznych. Jednocześnie z każdym rokiem wzrasta świadomość klientów (szczególnie dobrze obrazuje to skala korzystania z ). Rosną wymagania klientów w zakresie jakości i niezawodności dostaw. Dostosowanie obsługi do różnorodności klientów, sprostanie trendom demograficznym (starzejące się społeczeństwo) oraz  powszechnej cyfryzacji stanowią poważne wyzwania dla tradycyjnej energetyki. Znacząco wzrasta rola nowoczesnej i kompleksowej obsługi klienta. Intuicyjność i łatwość elektronicznej obsługi klienta będzie miała coraz większe znaczenie dla osiągania przewagi konkurencyjnej oraz lojalizacji klienta. Rośnie również znaczenie dostosowania produktu do jego potrzeb. Konsumenci oczekują szybkiego i wygodnego dostępu do produktów i usług.

więcej zwiń
Otoczenie technologiczne, w tym m.in. kierunki rozwoju i dostępność technologii, cyfryzacja

Elektrownie węglowe

Obecnie energetyka konwencjonalna w Polsce jest oparta o elektrownie opalane węglem kamiennym i brunatnym. W większości są to bloki wyeksploatowane i o stosunkowo małych sprawnościach, ale spełniające obowiązujące normy środowiskowe. Nowe jednostki konwencjonalne cechują się sprawnością do 46% i mocą ok. 1000 MW. Pomimo wyśrubowanych parametrów nawet one muszą dysponować rozbudowanymi układami oczyszczania spalin lub dodatkowo dobudowanymi instalacjami ochrony środowiska (spełnienie standardu BAT). W perspektywie 10 lat raczej nie nastąpią rewolucyjne zmiany w technologiach wytwarzania konwencjonalnego. Sprawność nowych jednostek konwencjonalnych być może sięgnie 50% przy odpowiednio wysokich parametrach pary przegrzanej i ciśnienia (parametry ultranadkrytyczne). Rozwój technologii w tym kierunku będzie zależał m.in. od dalszego rozwoju inżynierii materiałowej.

Elektrownie gazowe

Ze względu na dostępność i ceny paliwa energetyka gazowa nie odgrywała dotąd w Polsce znaczącej roli. Obecnie z gazu produkowane jest ok. 4% energii elektrycznej zużywanej w naszym kraju, przy czym budowane są kolejne bloki, np. we Włocławku, Płocku czy Stalowej Woli. Wysokosprawne układy gazowo-parowe osiągają sprawność rzędu 60%, a ze względu na wykorzystane paliwo nie ma konieczności stosowania dodatkowych instalacji ochrony środowiska. Zaletom, jakimi są elastyczność jednostek gazowych/gazowo-parowych i stosunkowo niskie niezbędne nakłady inwestycyjne, towarzyszy uzależnienie ich opłacalności od ceny gazu.

Elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne

Polska ze względu na położenie geograficzne nie ma najkorzystniejszych warunków do rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej. Niemniej jednak w ostatnich latach wybudowano elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 5700 MW oraz fotowoltaiczne o sumarycznej mocy 190 MW. Rozwój produkcji energii ze wspomnianych źródeł przez najbliższe lata będzie ściśle związany z systemem wsparcia. Obecnie dostępne instalacje komercyjne dysponują mocami od 0,5 do 3 MW dla lądowych turbin wiatrowych, natomiast dla turbin offshore moce zawierają się w zakresie od 6 do 8 MW.

Biogazownie

Technologie biogazowe oparte są na produkcji metanu z odpadów, ścieków oraz surowców rolniczych. W Polsce są mało rozpowszechnione, na koniec 2016 r. sumaryczna moc takich instalacji wynosiła 234 MW. Dostępne moce takich instalacji wynoszą od kilkudziesięciu kW do ponad 2 MW. Przewiduje się rozwój biogazowni w kierunku optymalizacji wykorzystania substratów, wysokosprawnej kogeneracji czy produkcji nawozów.

Spalarnie odpadów

Spalanie jest jednym z możliwych sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych. W ostatnich latach w większych miastach Polski zostały zbudowane spalarnie odpadów, a w kilku kolejnych lokalizacjach trwają procesy inwestycyjne. Dla 200 tys. ton odpadów rocznie (duże miasto) moc elektryczna spalarni wynosi ok. 8 MW, cieplna ok. 35 MW. Przewiduje się dalszy rozwój technologii w kierunku automatyzacji i dokładności segregacji odpadów (segregacja laserowa) w celu selekcji odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania (recykling). Cele unijne na 2030 r. wskazują na konieczność recyklingu 70% odpadów i 80% odpadów opakowaniowych. Może to być przyczyną zahamowania rozwoju spalarni ze względu na ograniczoną podaż paliwa.

Inteligentne sieci energetyczne

Obecnie realizowana jest idea łączenia uczestników rynku energii poprzez rozwój automatyki i inteligentnych sieci energetycznych. Technologie smart dostępne są zarówno dla operatorów sieci, zakładów przemysłowych, jak i dla gospodarstw domowych. Już dzisiaj producenci artykułów gospodarstwa domowego oferują inteligentne rozwiązania polegające np. na komunikowaniu się ze sobą sprzętów domowych. Naszym zdaniem nastąpi rozwój i komercyjne wdrożenie globalnych rozwiązań mających na celu zarządzanie popytem na energię, kosztami i produkcją. Nastąpi rozwój inteligentnych miast.

Magazynowanie energii

Aby zmaksymalizować produkcję z niestabilnych źródeł energii, konieczne są efektywne systemy jej magazynowania. Jest to jeden z głównych kierunków badań i rozwoju firm z branży energetycznej na całym świecie. Znane, dostępne technologie magazynowania energii to m.in. mechaniczne (elektrownia szczytowo-pompowa, sprężone powietrze, koło zamachowe), elektrochemiczne, chemiczne, elektryczne czy cieplne. Niestety, pomimo dużej różnorodności form magazynowania energii nadal niska efektywność nie pozwala na szeroką komercjalizację rozwiązań. Obecnie wiele firm skupia się na badaniach i rozwijaniu najbardziej perspektywicznych technologii.

białe certyfikaty białych certyfikatów "białe" certyfikaty "białych" certyfikatów Świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.
biomasa Biomasa biomasy biomasowe biomasą biomasowych Oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.
bloki podszczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane w okresie zwiększonego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są od 2000 do 4000 godzin w roku.
bloki szczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane tylko w okresie największego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są poniżej 2000 godzin w roku.
błękitne certyfikaty błękitnych certyfikatów "błękitne" certyfikaty "błękitnych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z biogazu rolniczego.
CAPEX Nakłady inwestycyjne.
czerwone certyfikaty czerwonych certyfikatów "czerwone" certyfikaty "czerwonych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii w wysokosprawnej kogeneracji węglowej.
dług netto Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów.
dywidenda dywidendę dywidendy Przypadająca na 1 akcję część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy lub wspólników.
EBITDA Wynik na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).
elektromobilność elektromobilności Korzystanie z pojazdów elektrycznych, zarówno indywidualnych, takich jak samochód elektryczny, skuter elektryczny, motocykl elektryczny czy rower elektryczny, jak i środków transportu publicznego: tramwajów, trolejbusów, pociągów. Założenia Planu Rozwoju Elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zakładają, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. TAURON prowadzi badania i analizy w zakresie rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności Polaków, rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce, a w szczególności współdziałania w uruchamianiu i we wdrażaniu wyników prac naukowo-technicznych w tym zakresie. Ponadto wraz z PGE, Energą i Eneą TAURON złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na utworzenie spółki ElectroMobilityPoland, której celem ma być stworzenie podstaw do rozwoju elektromobilności.
EMAS System ekozarządzania i audytu (ang. Eco Management and Audit Scheme), będący unijny instrumentem mającym na celu zachęcanie wszelkiego typu organizacji do ciągłego doskonalenia się w sferze ochrony środowiska. Funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Wymagania EMAS stanowią wskazówki, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami. EMAS to także system raportowania wpływu organizacji na środowisko, ułatwiający prowadzenie dialogu z interesariuszami w tym obszarze. Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań środowiskowych.
energetyka prosumencka energetykę prosumencką energetyki prosumenckiej Wytwarzanie energii elektrycznej, przede wszystkim na potrzeby własne, na małą skalę, z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które się tego podejmują, nazywane są prosumentami, czyli jednocześnie odgrywają rolę producenta i konsumenta energii.
energia ze źródeł rozproszonych źródeł rozproszonych energii ze źródeł rozproszonych energetyka rozproszona rozproszone wytwarzanie generacja rozproszona energetyki rozproszonej generacji rozproszonej Wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy, zwykle produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne.
fioletowe certyfikaty "fioletowe" certyfikaty "fioletowych" certyfikatów Fioletowe certyfikaty Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z metanu pozyskiwanego z kopalń.
grid parity Oznacza zrównanie się kosztów produkcji energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w porównaniu z energią produkowaną w elektrowniach konwencjonalnych.
Global Reporting Index GRI Niezależna międzynarodowa organizacja, której misją jest stworzenie wspólnych w skali świata ram dla komunikowania odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wytyczne GRI stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania dla organizacji niezależnie od wielkości, sektora działalności oraz lokalizacji. Ich stosowanie gwarantuje spójność języka i wskaźników.
International Integrated Reporting Council IIRC Międzynarodowa Rada ds. Raportowania Zintegrowanego, organizacja, której celem jest stworzenie globalnie akceptowanych wytycznych do raportowania zintegrowanego, opartych na połączeniu raportowania finansowego, środowiskowego, społecznego oraz dotyczącego ładu korporacyjnego w jasnym, zwięzłym, spójnym oraz porównywalnym formacie. Zrzesza globalnych liderów z organizacji takich jak Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych, Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju czy Global Reporting Initiative (GRI).
Indeksy RTT TGE indeksów RTT TGE Towarowa Giełda Energii (TGE) jest giełdą energii, która prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy – RTT, Rynek Dnia Następnego – RDN, Rynek Dnia Bieżącego – RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych.
interesariusz interesariuszy interesariusze interesariuszami Podmiot (osoba, społeczność, instytucja, organizacja, urząd), która może wpływać na przedsiębiorstwo lub pozostać pod wpływem jego działalności.
IoT Internet rzeczy (również internet przedmiotów, ang. Internet of Things – IoT) – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.
Interwencyjna Rezerwa Zimna IRZ Mechanizm wprowadzany przez operatora systemu przesyłowego od 2016 r. - polega na tym, że OSP płaci właścicielom planowanych do wycofania źródeł wytwórczych za utrzymywanie ich w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy.
ISO 14001 norma PN-EN ISO 14001:2005 Jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu ochroną środowiska. Norma, przeznaczona dla wszystkich organizacji niezależnie od ich rodzaju i wielkości, określa wymagania, których spełnienie wspiera osiąganie celów środowiskowych (np. zapobieganie emisji zanieczyszczeń) i ekonomicznych.
jednostki EUA jednostek EUA Jednostka emisji CO2. 
Kowenant kowenantu kowenantów Klauzula umowna, nakaz lub zakaz nakładany na kredytobiorcę w celu minimalizacji ryzyka jego niewypłacalności. Najczęściej kowenanty stanowią ochronę źródeł spłaty długu wobec wierzycieli, np. poprzez zakaz zaciągania kolejnych zobowiązań lub rozporządzania aktywami.
kruszywo kruszyw kruszywa kruszywowo Materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.
Linie WN i SN linii WN i SN sieci WN i SN WN – Sieć wysokiego napięcia, w której napięcie wynosi od 110 kV. Sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. SN – Sieć średniego napięcia, czyli sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 110 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.
Lojalizacja klienta Strategia pozwalająca pozyskać i utrzymać klienta w dobie rosnącej konkurencji.
Micro-grid micro-grid Mikrosieć elektroenergetyczna – zbiór urządzeń wytwórczych, zasobników i odbiorników energii elektrycznej połączonych we wspólną sieć, mającą na celu zapewnienie niezawodnej dostawy energii elektrycznej oraz zminimalizowanie jej kosztu.
Mikrokogeneracja mikrokogeneracja Proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy. Mikrokogeneracja może być stosowana we wszystkich obiektach, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną. Największe korzyści ze stosowania mikrokogeneracji uzyskuje się w obiektach, w których zapotrzebowanie na te dwa typy energii jest mało zmienne bądź stałe. Dlatego też najczęstszymi użytkownikami układów skojarzonych są zarówno odbiorcy indywidualni, jak również szpitale i ośrodki edukacyjne, centra sportowe, hotele i obiekty użyteczności publicznej.
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index Indeks obejmujący kluczowe spółki notowane na rynkach wschodzących w Europie.
MSCI Poland Index Indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW.
MSSF MSR Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (ang. International Financial Reporting Standards (IFRS) – standardy i ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards Board).
Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) BAT Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) - najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. BAT wyznaczane są dla różnych gałęzi przemysłu. W energetyce stanowi on podstawę ustalania m.in. granicznych wielkości emisyjnych, które mają na celu eliminowanie lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość.
Norma PN-EN 14001 normy PN-EN 14001 Międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Norma przeznaczona jest dla wszystkich organizacji niezależnie od rodzaju i wielkości.
odbiorca wrażliwy odbiorców wrażliwych Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne jest nim osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, będąca stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Odpisy aktualizujące odpisy aktualizujące odpisów aktualizacyjnych Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przeprowadzane zgodnie z przepisami MSSF (MSR).
odpowiedzialność społeczna CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – Filozofia prowadzenia biznesu oraz strategia zarządzania zakładająca odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Jej podstawami jest etyczne i transparentne postępowanie, uwzględnianie oczekiwań interesariuszy oraz budowanie dobrych i trwałych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem. Odpowiedzialność społeczna biznesu jest jednym z kluczowych sposobów urzeczywistniania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
ogniwa PV Ogniwo fotowoltaiczne (PV) – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
omni-channel Zgodnie z ideą omni-channel, przyszłością handlu jest prowadzenie sprzedaży online, równocześnie zachęcając klientów do tradycyjnych zakupów. Sprzedaż online i offline w dobie rewolucji cyfrowej powinna płynnie się przenikać.
Operacyjna Rezerwa Mocy ORM Mechanizm polegający na dostarczeniu rezerwy operacyjnej przez Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane (JWCD), w przypadku gdy miały one zdolność do dostawy energii elektrycznej do systemu, ale z powodów rynkowych nie zostały wykorzystane. W Polsce został wprowadzony w 2014 r.
OZE Odnawialne źródła energii.
PMOZE Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE.
poligeneracja poligeneracji Równoległe wytwarzanie energii i mediów chemicznych
RESPECT Index Indeks spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wyodrębniający podmioty zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Uwzględnia m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich, ład korporacyjny i płynność, dzięki czemu stanowi jednocześnie realną referencję atrakcyjności inwestycyjnej spółek.
RFX Zapytanie ofertowe.
Rynek bilansujący rynku bilansującym Rynku Bilansującym Rynek bilansujący jest tzw. rynkiem technicznym, czyli nie jest miejscem handlu energią. Jego celem jest fizyczna realizacja zawartych przez uczestników umów kupna/sprzedaży energii i bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Istnienie rynku bilansującego jest niezbędne dla funkcjonowania rynku energii, a udział w nim podmiotów kupujących energię jest obowiązkowy.
Rynek CATALYST rynku Catalyst Rynek obligacji. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot.
SAIDI Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerw długich w dostawach energii elektrycznej, liczonych w minutach na odbiorcę. Jest to współczynnik niezawodności, którego wartość stanowi suma iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci.
SAIFI Wskaźnik przeciętnej systemowej częstotliwości przerw długich w dostawie energii. Jest to wskaźnik niezawodności, którego wartość stanowi liczba odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
Skała płona skały płonej Skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną.
Smart City smart city Inteligentne miasto to projekt polegający na wprowadzeniu konkretnych rozwiązań mających realny wpływ na obywateli. Przykładem może być dostarczenie mieszkańcom miast narzędzi m.in. do monitorowania zużycia energii. Jest to możliwe dzięki specjalnej platformie eLicznik. TAURON dostarcza inteligentne liczniki np. w ramach projektu Smart City Wrocław.
smart grid Smart grid System to control a smart home. SMART HOME technologies control burglar alarms, temperature control and electricity supply systems. This is a real-time power consumption monitoring solution that TAURON offers via a platform to check readings from the smart power meter.
Smart Home smart home System sterowania inteligentnym domem. Technologie SMART HOME kontrolują m.in. alarmy antywłamaniowe, regulację temperatury czy dostawę energii elektrycznej. Rozwiązanie pozwalające na obserwacje zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, które oferuje TAURON za sprawą platformy pozwalającej na sprawdzanie odczytów z inteligentnego licznika poboru prądu.
smart metering smart meteringu Smart metering Inteligentny system pomiarowy – system elektroniczny, za pomocą którego można zmierzyć zużycie energii, uzyskując więcej informacji niż w przypadku konwencjonalnego licznika, a także przesyłać i otrzymywać dane przy wykorzystaniu łączności elektronicznej.
sorbent węglanowy drobny Sorbent węglanowy drobny (mączka kamienia wapiennego) – jest produktem otrzymywanym w procesie suszenia i głębokiego przemiału kamienia wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Sorbent węglanowy drobny stosowany jest w procesach odsiarczania spalin – usuwanie SOx.
system zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) systemu ERM Zbiór zasad, standardów oraz narzędzi pozwalających na realizację podstawowego celu zarządzania ryzykiem, jakim jest szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Grupy TAURON. System ten regulowany jest poprzez dokument pn. Strategia Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON, który definiuje ramy oraz zasady zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON
Tauronet Tauronetem Korporacyjny portal intranetowy Grupy TAURON, jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji z pracownikami. W chwili opublikowania Raportu jedna z największych tego typu platform w Polsce.
technologia CCS Technologia wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla.
technologie CCU Technologia wychwytywania i wykorzystania (zagospodarowania) dwutlenku węgla, np. w przemyśle chemicznym.
Technologia smart Technologie smart technologii smart technologie smart technologia smart System sterowania m.in. w inteligentnym domu – odpowiada za bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
Towarowa Giełda Energii S.A. TGE Towarowej Giełdzie Energii S.A. Towarowa Giełda Energii (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Obecnie TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego (RDN), Rynek Terminowy Towarowy (RTT) z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi także Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2. Giełda towarowa z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem obrotu na TGE jest energia elektryczna, paliwa ciekłe i gazowe, a także limity wielkości emisji zanieczyszczeń.
Urząd Regulacji Energetyki URE Urzędu Regulacji Energetyki Organ administracji państwowej, regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu).
Urobek węgla Materiał skalny wybrany w przodku górniczym. Obejmuje zarówno kopalinę, jak i skałę płonną.
WACC Wskaźnik finansowy – średni ważony koszt kapitału (weighted average cost of capital).
WIBOR (ang. Warsaw Inter Bank Offered Rate) – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych.
WIG Indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
WIG20 Indeks obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG30 Indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG-Energia Indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki.
WIG-Poland Indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
Wyrobisko wyrobisk wyrobiskami wyrobiskach Przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych.
Wysokosprawna kogeneracja wysokosprawnej kogeneracji Wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych lub w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.
Zielone certyfikaty "zielone" certyfikaty „zielonych” certyfikatów Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).
Żółte certyfikaty "żółte" certyfikaty "żółtych" certyfikatów żółtych certyfikatów Certyfikat poświadczający pochodzenie energii. Żółtymi certyfikatami mogą być wynagradzani operatorzy jednostek kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW.
Zasady TPA zasady TPA Zasada TPA zasadą TPA zasada TPA TPA jest jedną z najważniejszych zasad (obok unbundlingu), na których opiera się zliberalizowany rynek energii. TPA, z ang. Third Party Access (zasada dostępu stron trzecich), daje prawo odbiorcy energii do jej zakupu od dowolnie wybranego sprzedawcy energii.
raportowania zintegrowanego raportowanie zintegrowane Międzynarodowy standard raportowania zintegrowanego, a więc obejmującego zarówno dane finansowe, jak i pozafinansowe, opracowany przez organizację IIRC.

Wskaźniki GRI