Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń

Polska

Obecnie na polskim rynku energetycznym, oprócz Grupy Kapitałowej TAURON, działają 3 duże, zintegrowane pionowo grupy energetyczne: PGE, ENEA oraz ENERGA.

mln zł

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

mln zł

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

TWh

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

GW

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

TWh

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

mln

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

mld zł

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Według danych za 2016 r., w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej skonsolidowane grupy energetyczne (PGE, TAURON, ENEA, ENERGA) posiadają 58% udziału w rynku. Do mniejszych, aczkolwiek liczących się, graczy należą EDF Polska Centrala sp. z o.o. (EDF) (8%), ENGIE Energia Polska S.A. (ENGIE) (7%) oraz Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZE PAK) (6%).

Grupa Kapitałowa TAURON w 2016 r. była drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Zarówno pod względem mocy zainstalowanej, jak i produkcji energii elektrycznej ustępowała jedynie PGE. Udział tej drugiej firmy w krajowym rynku produkcji energii elektrycznej wynosi ok. 37%, natomiast TAURON – ok. 10%.

Trzecim co do wielkości przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce jest ENEA, z udziałem w rynku wynoszącym ok. 9%; wskutek przejęcia w 2017 r. od ENGIE Elektrowni Połaniec moc aktywów wytwórczych Grupy ENEA wzrosła z 3,3 do 5,8 GW.

ENERGA natomiast posiadała w 2016 r. największy na polskim rynku odsetek energii elektrycznej z OZE w produkowanej przez siebie energii, wynoszący ponad 30%.

Aktywa wytwórcze Grupy Kapitałowej TAURON skoncentrowane są w południowej Polsce. W tym też regionie znajdują się złoża węgla kamiennego, którym opalane są elektrownie i elektrociepłownie Grupy. Położenie aktywów wytwórczych w pobliżu złóż węgla pozwala na optymalizację kosztów związanych z transportem tego surowca.

Aktywa wytwórcze Grupy Kapitałowej TAURON to w 90% jednostki opalane węglem kamiennym, z czego 10% stanowią jednostki nowoczesne, wysokosprawne. Na elektrownie wiatrowe przypada 4% mocy zainstalowanej w Grupie, na elektrownie wodne niemal 3%, zaś na jednostki wytwórcze opalane biomasą – 2,4%.

Grupa Kapitałowa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Udział TAURON Dystrybucja w dystrybucji energii elektrycznej do klientów końcowych w 2016 r. wyniósł ok. 39% (biorąc pod uwagę 4 największych dystrybutorów). Sieci dystrybucyjne Grupy obejmują ponad 18% powierzchni kraju.

Grupa TAURON jest liderem na polskim rynku pod względem liczby klientów dystrybucji oraz wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej.

Należy podkreślić, że działalność dystrybucyjna, ze względu na specyfikę segmentu (działalność koncesjonowana), jest źródłem stabilnych i przewidywalnych przychodów, stanowiących istotną część skonsolidowanych przychodów całej Grupy. Obszar geograficzny dystrybucji energii elektrycznej, na którym historycznie działają spółki z Segmentu Dystrybucja i Segmentu Sprzedaż, charakteryzuje się dużym uprzemysłowieniem i gęstym zaludnieniem, co wpływa na popyt na energię elektryczną zarówno wśród gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców. Liczba klientów Segmentu Dystrybucja to prawie 5,5 mln.

Grupa Kapitałowa TAURON jest drugim, po Grupie Kapitałowej PGE, sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez Grupę osiągnęła w 2016 r. poziom 32 TWh. W 2015 r. wolumen sprzedaży detalicznej energii elektrycznej osiągnął poziom ok. 35,9 TWh. Liczba klientów Segmentu Sprzedaż to ok. 5,3 mln.

Poszczególne grupy energetyczne w segmentach sprzedaży energii elektrycznej związane są geograficznie przede wszystkim z obszarami, na których operują ich spółki dystrybucyjne (OSD) – dotyczy to zwłaszcza klientów zaliczanych do gospodarstw domowych oraz małych firm. Dodatkowo szerszą i bardziej otwartą konkurencję pomiędzy grupami ogranicza utrzymanie obowiązku przedkładania do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia taryf dla gospodarstw domowych. Taryfikacja cen ogranicza możliwości ich pozycjonowania w ofertach produktowych, co odbija się na ich atrakcyjności dla klientów. Ograniczenia te nie dotyczą klientów biznesowych i instytucjonalnych. Wśród głównych konkurentów Grupy TAURON w tym segmencie widoczny jest z jednej strony trend wzrostowy w zakresie wolumenu sprzedaży detalicznej, a z drugiej – trend spadkowy wyników w tym obszarze, co może być konsekwencją założeń przyjętych w strategiach handlowych tych grup.

Europa

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

ENEL

Mix paliwowy:
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Produkcja ee / w tym OZE [TWh]:

262 / 86

Główne kierunki strategiczne:
 • Efektywność operacyjna – redukcja kosztów operacyjnych o 10% w latach 2014-2019
 • Wzrost głównie w zakresie OZE i sieci dystrybucyjnej
 • Uproszczenie struktury Grupy
 • Aktywne zarządzanie portfelem (np. zbycie nieefektywnego majątku)
 • Wynagrodzenie właścicieli – wypłaty dywidendy

EDF

Mix paliwowy:
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Produkcja ee / w tym OZE [TWh]:

584 / 61

Główne kierunki strategiczne:
 • Rozwój w obszarze sieci ciepłowniczych
 • Wzrost udziału źródeł odnawialnych w miksie paliwowym: do 2030 r. podwojenie mocy zainstalowanej w OZE
 • Redukcja OPEX, CAPEX, zbycie nieefektywnych aktywów

 

E.ON

Mix paliwowy:
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Produkcja ee / w tym OZE [TWh]:

11,6 / 11,6

Główne kierunki strategiczne:
 • Rozwój OZE (fotowoltaika, wiatr) (podniesienie efektywności kosztowej posiadanych aktywów (wiatr, fotowoltaika, hydroelektrownie) oraz prace nad nowymi technologiami)
 • Inwestycje w sieci dystrybucyjne (w tym prace nad magazynami energii i rozwiązaniami dystrybucyjnymi dla zdecentralizowanych systemów generacji)
 • Nowe rozwiązania dla klienta
 • Efektywność energetyczna, energetyka rozproszona

ENGIE

Mix paliwowy:
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Produkcja ee / w tym OZE [TWh]:

346 / 68

Główne kierunki strategiczne:
 • Uproszczenie portfolio spółek – koncentracja na obszarach wzrostu i zbycie połowy aktywów węglowych
 • Poprawa efektywności
 • Zwiększenie elastyczności Grupy

ENDESA

Mix paliwowy:
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Produkcja ee / w tym OZE [TWh]:

69,8 / 6,4

Główne kierunki strategiczne:
 • Dekarbonizacja miksu energetycznego do 2050 r.
 • Wzmocnienie pozycji w dziedzinie inteligentnych systemów elektroenergetycznych (smart grid) i przygotowanie do wzrostu w tej sferze
 • Rentowna i innowacyjna obsługa klienta
 • Dalsza poprawa efektywności

RWE

Mix paliwowy:
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Produkcja ee / w tym OZE [TWh]:

216 / 10,8

Główne kierunki strategiczne:
 • Wzrost siły finansowej
 • Poprawa wydajności i konkurencyjności
 • Wprowadzenie kultury korporacyjnej zorientowanej na wydajność, wzmocnienie konkurencyjności przez bardziej efektywne procesy i organizację
 • Wkład w zrównoważoną transformację europejskiego systemu energetycznego: m.in. zabezpieczenie zasilania przez elastyczne i wydajne elektrownie, rozwój OZE, dalszy rozwój infrastruktury dystrybucyjnej, wzmocnienie pozycji sprzedażowej dzięki innowacyjnym produktom i usługom

CEZ

Mix paliwowy:
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Produkcja ee / w tym OZE [TWh]:

61,1 / 3,6

Główne kierunki strategiczne:
 • Lider wśród firm posiadających konwencjonalne zakłady wytwórcze
 • Szeroka gama produktów i usług dopasowanych do potrzeb klientów
 • Wzmocnienie i konsolidacja pozycji w Europie

EnBW

Mix paliwowy:
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Produkcja ee / w tym OZE [TWh]:

52,7 / 8,2

Główne kierunki strategiczne:
 • Orientacja na klienta
 • Nowy pomysł na rynek energii, energię i bezpieczeństwo
 • Podwojenie udziału mocy z OZE z 19% (w 2012 r.) do 40% w 2020 r.
 • Rozwój sieci dla bezpieczeństwa systemu energetycznego
 • Innowacyjne produkty dla domu i biznesu (zarządzanie energią, optymalizacja)
 • Ograniczenie ryzyk poprzez restrukturyzację aktywów wytwórczych

VATTENFALL

Mix paliwowy:
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Produkcja ee / w tym OZE [TWh]:

119 / 41

Główne kierunki strategiczne:
 • Lider zrównoważonej produkcji (w latach 2016-2020 wzrost mocy zainstalowanej ze źródeł odnawialnych o ponad 2300 MW)
 • Działania efektywne ekonomicznie (ROCE ≥9%)
 • Zaangażowanie pracowników

IBERDROLA

Mix paliwowy:
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Produkcja ee / w tym OZE [TWh]:

137,3 /33.5

Główne kierunki strategiczne:
 • Zbalansowany profil ryzyka – więcej niż 80% inwestycji w segmentach regulowanych
 • Wejście na nowe rynki – geograficznie
 • Efektywność operacyjna – „spłaszczanie” kosztów do optymalnego poziomu
 • Redukcja zatrudnienia do poziomu 27 tys. pracowników
 • Siła finansowa – redukcja długu do 25 mld euro, poprawa wskaźników ekonomicznych

PGE

Mix paliwowy:
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Produkcja ee / w tym OZE [TWh]:

53,7 / 2,2

Główne kierunki strategiczne:
 • Budowanie wartości dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • Lider wytwarzania aktywnie wykorzystujący szanse rozwoju
 • Niezawodny i aktywny dostawca mediów i usług
 • Najbardziej efektywna i elastyczna grupa energetyczna w Polsce
 • Lider rozwoju nowych modeli biznesowych i segmentów działalności

ENEA

Mix paliwowy:
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Produkcja ee / w tym OZE [TWh]:

13,6 / 0,6

Główne kierunki strategiczne:

Spółka zdefiniowała 15 celów strategicznych w ramach poniższych perspektyw:

 • Właściciela (silna pozycja na rynku, relacje z klientem, bezpieczeństwo finansowe, wysoka marżowość, innowacyjność)
 • Klienta (wsparcie klienta, atrakcyjna relacja jakości do ceny, adresowanie produktów, rzetelny i innowacyjny dostawca, dopasowana oferta)
 • Procesów (optymalizacja, dopasowanie produktów, sprawna współpraca z klientem)
 • Rozwoju (nowoczesny ład organizacyjny, zrównoważone inwestycje)

ENERGA

Mix paliwowy:
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Produkcja ee / w tym OZE [TWh]:

3,9 / 1,2

Główne kierunki strategiczne:
 • Rozwój nowoczesnej infrastruktury energetycznej w sposób pozwalający na posiadanie stabilnej bazy przychodów, zależnych głównie od jakości dostarczanych usług, a nie od czynników typowo rynkowych. Infrastruktura będzie odpowiadać na przyszłe wymagania polskiego systemu elektroenergetycznego, a jej rozwój pozwoli równoważyć interesy wszystkich interesariuszy Grupy ENERGA
 • Model biznesowy zorientowany na klienta, umożliwiający efektywne zarządzanie wartością klientów w oparciu o spójną ofertę produktów i usług

FORTUM

Mix paliwowy:
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Produkcja ee / w tym OZE [TWh]:

73 / 20,8

Główne kierunki strategiczne:
 • Wzrost produktywności
 • Wzrost w fotowoltaice i wietrze
 • Tworzenie rozwiązań dla zrównoważonych miast
 • Inicjowanie nowych przedsięwzięć w energetyce

TAURON

Mix paliwowy:
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Produkcja ee / w tym OZE [TWh]:

16,8/1,3

Priorytety Strategiczne:

Zapewnienie stabilności finansowej

 • Program Poprawy Efektywności
 • Inicjatywy strategiczne
 • Poprawa efektywności inwestycyjnej

Budowa silnej grupy kapitałowej w oparciu o trzy filary

 • Relacja z klientem jako platforma długoterminowego wzrostu
 • Stabilna baza biznesów regulowanych
 • Efektywne aktywa konwencjonalne

Wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających realizację strategii

 • Wdrożenie nowego modelu operacyjnego
 • Innowacyjna kultura organizacyjna
białe certyfikaty białych certyfikatów "białe" certyfikaty "białych" certyfikatów Świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.
biomasa Biomasa biomasy biomasowe biomasą biomasowych Oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.
bloki podszczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane w okresie zwiększonego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są od 2000 do 4000 godzin w roku.
bloki szczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane tylko w okresie największego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są poniżej 2000 godzin w roku.
błękitne certyfikaty błękitnych certyfikatów "błękitne" certyfikaty "błękitnych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z biogazu rolniczego.
CAPEX Nakłady inwestycyjne.
czerwone certyfikaty czerwonych certyfikatów "czerwone" certyfikaty "czerwonych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii w wysokosprawnej kogeneracji węglowej.
dług netto Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów.
dywidenda dywidendę dywidendy Przypadająca na 1 akcję część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy lub wspólników.
EBITDA Wynik na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).
elektromobilność elektromobilności Korzystanie z pojazdów elektrycznych, zarówno indywidualnych, takich jak samochód elektryczny, skuter elektryczny, motocykl elektryczny czy rower elektryczny, jak i środków transportu publicznego: tramwajów, trolejbusów, pociągów. Założenia Planu Rozwoju Elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zakładają, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. TAURON prowadzi badania i analizy w zakresie rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności Polaków, rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce, a w szczególności współdziałania w uruchamianiu i we wdrażaniu wyników prac naukowo-technicznych w tym zakresie. Ponadto wraz z PGE, Energą i Eneą TAURON złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na utworzenie spółki ElectroMobilityPoland, której celem ma być stworzenie podstaw do rozwoju elektromobilności.
EMAS System ekozarządzania i audytu (ang. Eco Management and Audit Scheme), będący unijny instrumentem mającym na celu zachęcanie wszelkiego typu organizacji do ciągłego doskonalenia się w sferze ochrony środowiska. Funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Wymagania EMAS stanowią wskazówki, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami. EMAS to także system raportowania wpływu organizacji na środowisko, ułatwiający prowadzenie dialogu z interesariuszami w tym obszarze. Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań środowiskowych.
energetyka prosumencka energetykę prosumencką energetyki prosumenckiej Wytwarzanie energii elektrycznej, przede wszystkim na potrzeby własne, na małą skalę, z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które się tego podejmują, nazywane są prosumentami, czyli jednocześnie odgrywają rolę producenta i konsumenta energii.
energia ze źródeł rozproszonych źródeł rozproszonych energii ze źródeł rozproszonych energetyka rozproszona rozproszone wytwarzanie generacja rozproszona energetyki rozproszonej generacji rozproszonej Wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy, zwykle produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne.
fioletowe certyfikaty "fioletowe" certyfikaty "fioletowych" certyfikatów Fioletowe certyfikaty Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z metanu pozyskiwanego z kopalń.
grid parity Oznacza zrównanie się kosztów produkcji energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w porównaniu z energią produkowaną w elektrowniach konwencjonalnych.
Global Reporting Index GRI Niezależna międzynarodowa organizacja, której misją jest stworzenie wspólnych w skali świata ram dla komunikowania odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wytyczne GRI stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania dla organizacji niezależnie od wielkości, sektora działalności oraz lokalizacji. Ich stosowanie gwarantuje spójność języka i wskaźników.
International Integrated Reporting Council IIRC Międzynarodowa Rada ds. Raportowania Zintegrowanego, organizacja, której celem jest stworzenie globalnie akceptowanych wytycznych do raportowania zintegrowanego, opartych na połączeniu raportowania finansowego, środowiskowego, społecznego oraz dotyczącego ładu korporacyjnego w jasnym, zwięzłym, spójnym oraz porównywalnym formacie. Zrzesza globalnych liderów z organizacji takich jak Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych, Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju czy Global Reporting Initiative (GRI).
Indeksy RTT TGE indeksów RTT TGE Towarowa Giełda Energii (TGE) jest giełdą energii, która prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy – RTT, Rynek Dnia Następnego – RDN, Rynek Dnia Bieżącego – RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych.
interesariusz interesariuszy interesariusze interesariuszami Podmiot (osoba, społeczność, instytucja, organizacja, urząd), która może wpływać na przedsiębiorstwo lub pozostać pod wpływem jego działalności.
IoT Internet rzeczy (również internet przedmiotów, ang. Internet of Things – IoT) – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.
Interwencyjna Rezerwa Zimna IRZ Mechanizm wprowadzany przez operatora systemu przesyłowego od 2016 r. - polega na tym, że OSP płaci właścicielom planowanych do wycofania źródeł wytwórczych za utrzymywanie ich w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy.
ISO 14001 norma PN-EN ISO 14001:2005 Jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu ochroną środowiska. Norma, przeznaczona dla wszystkich organizacji niezależnie od ich rodzaju i wielkości, określa wymagania, których spełnienie wspiera osiąganie celów środowiskowych (np. zapobieganie emisji zanieczyszczeń) i ekonomicznych.
jednostki EUA jednostek EUA Jednostka emisji CO2. 
Kowenant kowenantu kowenantów Klauzula umowna, nakaz lub zakaz nakładany na kredytobiorcę w celu minimalizacji ryzyka jego niewypłacalności. Najczęściej kowenanty stanowią ochronę źródeł spłaty długu wobec wierzycieli, np. poprzez zakaz zaciągania kolejnych zobowiązań lub rozporządzania aktywami.
kruszywo kruszyw kruszywa kruszywowo Materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.
Linie WN i SN linii WN i SN sieci WN i SN WN – Sieć wysokiego napięcia, w której napięcie wynosi od 110 kV. Sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. SN – Sieć średniego napięcia, czyli sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 110 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.
Lojalizacja klienta Strategia pozwalająca pozyskać i utrzymać klienta w dobie rosnącej konkurencji.
Micro-grid micro-grid Mikrosieć elektroenergetyczna – zbiór urządzeń wytwórczych, zasobników i odbiorników energii elektrycznej połączonych we wspólną sieć, mającą na celu zapewnienie niezawodnej dostawy energii elektrycznej oraz zminimalizowanie jej kosztu.
Mikrokogeneracja mikrokogeneracja Proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy. Mikrokogeneracja może być stosowana we wszystkich obiektach, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną. Największe korzyści ze stosowania mikrokogeneracji uzyskuje się w obiektach, w których zapotrzebowanie na te dwa typy energii jest mało zmienne bądź stałe. Dlatego też najczęstszymi użytkownikami układów skojarzonych są zarówno odbiorcy indywidualni, jak również szpitale i ośrodki edukacyjne, centra sportowe, hotele i obiekty użyteczności publicznej.
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index Indeks obejmujący kluczowe spółki notowane na rynkach wschodzących w Europie.
MSCI Poland Index Indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW.
MSSF MSR Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (ang. International Financial Reporting Standards (IFRS) – standardy i ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards Board).
Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) BAT Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) - najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. BAT wyznaczane są dla różnych gałęzi przemysłu. W energetyce stanowi on podstawę ustalania m.in. granicznych wielkości emisyjnych, które mają na celu eliminowanie lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość.
Norma PN-EN 14001 normy PN-EN 14001 Międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Norma przeznaczona jest dla wszystkich organizacji niezależnie od rodzaju i wielkości.
odbiorca wrażliwy odbiorców wrażliwych Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne jest nim osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, będąca stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Odpisy aktualizujące odpisy aktualizujące odpisów aktualizacyjnych Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przeprowadzane zgodnie z przepisami MSSF (MSR).
odpowiedzialność społeczna CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – Filozofia prowadzenia biznesu oraz strategia zarządzania zakładająca odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Jej podstawami jest etyczne i transparentne postępowanie, uwzględnianie oczekiwań interesariuszy oraz budowanie dobrych i trwałych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem. Odpowiedzialność społeczna biznesu jest jednym z kluczowych sposobów urzeczywistniania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
ogniwa PV Ogniwo fotowoltaiczne (PV) – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
omni-channel Zgodnie z ideą omni-channel, przyszłością handlu jest prowadzenie sprzedaży online, równocześnie zachęcając klientów do tradycyjnych zakupów. Sprzedaż online i offline w dobie rewolucji cyfrowej powinna płynnie się przenikać.
Operacyjna Rezerwa Mocy ORM Mechanizm polegający na dostarczeniu rezerwy operacyjnej przez Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane (JWCD), w przypadku gdy miały one zdolność do dostawy energii elektrycznej do systemu, ale z powodów rynkowych nie zostały wykorzystane. W Polsce został wprowadzony w 2014 r.
OZE Odnawialne źródła energii.
PMOZE Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE.
poligeneracja poligeneracji Równoległe wytwarzanie energii i mediów chemicznych
RESPECT Index Indeks spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wyodrębniający podmioty zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Uwzględnia m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich, ład korporacyjny i płynność, dzięki czemu stanowi jednocześnie realną referencję atrakcyjności inwestycyjnej spółek.
RFX Zapytanie ofertowe.
Rynek bilansujący rynku bilansującym Rynku Bilansującym Rynek bilansujący jest tzw. rynkiem technicznym, czyli nie jest miejscem handlu energią. Jego celem jest fizyczna realizacja zawartych przez uczestników umów kupna/sprzedaży energii i bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Istnienie rynku bilansującego jest niezbędne dla funkcjonowania rynku energii, a udział w nim podmiotów kupujących energię jest obowiązkowy.
Rynek CATALYST rynku Catalyst Rynek obligacji. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot.
SAIDI Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerw długich w dostawach energii elektrycznej, liczonych w minutach na odbiorcę. Jest to współczynnik niezawodności, którego wartość stanowi suma iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci.
SAIFI Wskaźnik przeciętnej systemowej częstotliwości przerw długich w dostawie energii. Jest to wskaźnik niezawodności, którego wartość stanowi liczba odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
Skała płona skały płonej Skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną.
Smart City smart city Inteligentne miasto to projekt polegający na wprowadzeniu konkretnych rozwiązań mających realny wpływ na obywateli. Przykładem może być dostarczenie mieszkańcom miast narzędzi m.in. do monitorowania zużycia energii. Jest to możliwe dzięki specjalnej platformie eLicznik. TAURON dostarcza inteligentne liczniki np. w ramach projektu Smart City Wrocław.
smart grid Smart grid System to control a smart home. SMART HOME technologies control burglar alarms, temperature control and electricity supply systems. This is a real-time power consumption monitoring solution that TAURON offers via a platform to check readings from the smart power meter.
Smart Home smart home System sterowania inteligentnym domem. Technologie SMART HOME kontrolują m.in. alarmy antywłamaniowe, regulację temperatury czy dostawę energii elektrycznej. Rozwiązanie pozwalające na obserwacje zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, które oferuje TAURON za sprawą platformy pozwalającej na sprawdzanie odczytów z inteligentnego licznika poboru prądu.
smart metering smart meteringu Smart metering Inteligentny system pomiarowy – system elektroniczny, za pomocą którego można zmierzyć zużycie energii, uzyskując więcej informacji niż w przypadku konwencjonalnego licznika, a także przesyłać i otrzymywać dane przy wykorzystaniu łączności elektronicznej.
sorbent węglanowy drobny Sorbent węglanowy drobny (mączka kamienia wapiennego) – jest produktem otrzymywanym w procesie suszenia i głębokiego przemiału kamienia wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Sorbent węglanowy drobny stosowany jest w procesach odsiarczania spalin – usuwanie SOx.
system zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) systemu ERM Zbiór zasad, standardów oraz narzędzi pozwalających na realizację podstawowego celu zarządzania ryzykiem, jakim jest szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Grupy TAURON. System ten regulowany jest poprzez dokument pn. Strategia Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON, który definiuje ramy oraz zasady zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON
Tauronet Tauronetem Korporacyjny portal intranetowy Grupy TAURON, jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji z pracownikami. W chwili opublikowania Raportu jedna z największych tego typu platform w Polsce.
technologia CCS Technologia wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla.
technologie CCU Technologia wychwytywania i wykorzystania (zagospodarowania) dwutlenku węgla, np. w przemyśle chemicznym.
Technologia smart Technologie smart technologii smart technologie smart technologia smart System sterowania m.in. w inteligentnym domu – odpowiada za bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
Towarowa Giełda Energii S.A. TGE Towarowej Giełdzie Energii S.A. Towarowa Giełda Energii (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Obecnie TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego (RDN), Rynek Terminowy Towarowy (RTT) z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi także Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2. Giełda towarowa z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem obrotu na TGE jest energia elektryczna, paliwa ciekłe i gazowe, a także limity wielkości emisji zanieczyszczeń.
Urząd Regulacji Energetyki URE Urzędu Regulacji Energetyki Organ administracji państwowej, regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu).
Urobek węgla Materiał skalny wybrany w przodku górniczym. Obejmuje zarówno kopalinę, jak i skałę płonną.
WACC Wskaźnik finansowy – średni ważony koszt kapitału (weighted average cost of capital).
WIBOR (ang. Warsaw Inter Bank Offered Rate) – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych.
WIG Indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
WIG20 Indeks obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG30 Indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG-Energia Indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki.
WIG-Poland Indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
Wyrobisko wyrobisk wyrobiskami wyrobiskach Przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych.
Wysokosprawna kogeneracja wysokosprawnej kogeneracji Wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych lub w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.
Zielone certyfikaty "zielone" certyfikaty „zielonych” certyfikatów Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).
Żółte certyfikaty "żółte" certyfikaty "żółtych" certyfikatów żółtych certyfikatów Certyfikat poświadczający pochodzenie energii. Żółtymi certyfikatami mogą być wynagradzani operatorzy jednostek kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW.
Zasady TPA zasady TPA Zasada TPA zasadą TPA zasada TPA TPA jest jedną z najważniejszych zasad (obok unbundlingu), na których opiera się zliberalizowany rynek energii. TPA, z ang. Third Party Access (zasada dostępu stron trzecich), daje prawo odbiorcy energii do jej zakupu od dowolnie wybranego sprzedawcy energii.
raportowania zintegrowanego raportowanie zintegrowane Międzynarodowy standard raportowania zintegrowanego, a więc obejmującego zarówno dane finansowe, jak i pozafinansowe, opracowany przez organizację IIRC.

Wskaźniki GRI