Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń

Grupa TAURON – jako największy dystrybutor energii elektrycznej oraz drugi największy sprzedawca i producent energii w Polsce – stanowi niezwykle ważne ogniwo w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Głównym zadaniem sektora energetycznego jest zapewnienie ciągłych i pewnych dostaw energii. Znaczenie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego jest nie do podważenia, gdyż kondycja energetyki ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przemysłu oraz społeczeństwa. Nie bez powodu kwestie energetyczne omawiane na szczeblu Unii Europejskiej budzą takie wielkie zainteresowanie i emocje.

Grupa TAURON stanowi niezwykle ważne ogniwo systemu energetycznego Polski. [EN-DMA] [G4-4] Większość energii w Grupie jest produkowana przez jednostki konwencjonalne – 5 elektrowni i 3 elektrociepłownie , skupione odpowiednio w TAURON Wytwarzanie oraz TAURON Ciepło. W 2016 r. moc  wszystkich jednostek (konwencjonalnych oraz odnawialnych) należących do Grupy TAURON wyniosła ponad 6,1 GW, czyli porównywalnie do wcześniejszego roku (6,3 GW*).

* Wartość liczona według metodologii GRI

Moc zainstalowana w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa
Eksportuj do Excela Powiększ
[G4-EU1] Zainstalowana moc w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa ŁĄCZNIE
2016 2015
Węgiel kamienny 5 314 5 672
Gaz ziemny i koksowniczy 160 85
Biomasa 190 190
Olej opałowy 132 90
Energia wiatru 201 201*
Energia wodna 143 143*

* Poprawiono błąd edycyjny za rok 2015 w pozycjach energia wiatru i wodna.

Zainstalowana moc w podziale na podstawowe źródła energii
Eksportuj do Excela Powiększ
[G4-EU1] Zainstalowana moc w podziale na typy jednostek wytwarzania: ŁĄCZNIE
2016 2015
Elektrownie [MWe] 4 610 4 850
Elektrociepłownie [MWe] 347 281
Elektrociepłownie [MWt] 1 014 1 093
Ciepłownie [MWt] 169 156
Ilość energii wyprodukowanej netto w podziale na główne źródło energii (oraz wymogi regulatora krajowego)
Eksportuj do Excela Powiększ
[G4-EU2] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ]
2016 2015 2016 2015
Węgiel kamienny 13 444 14 750 8 851 974 8 164 857
Muł 112 136 231 305 206 001
Gaz ziemny i koksowniczy 4 8 150 121 77 650
Biomasa 532 844 835 294 1 255 863
Energia wiatru 410 467 0 0
Energia wodna 377 310 0 0
Paliwa ciekłe 107 112 70 786 84 616
SUMA 14 997 16 628 10 139 480 9 788 988

 

Czytaj więcej o łańcuchu wartości.

Świadome i odpowiedzialne zarządzanie wpływem na środowisko naturalne oraz optymalizacja zużycia energii należą do fundamentów działalności Grupy TAURON. Ograniczanie zapotrzebowania na energię jest realizowane poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych i eliminowanie energochłonnych. Ważnym aspektem gospodarki energią jest bieżące monitorowanie jej zużycia. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, nietypowe wzrosty itd. są natychmiast analizowane, co pozwala na szybką reakcję.

W rezultacie podejmowanych działań w 2016 r. całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych w spółkach Grupy TAURON spadło o prawie 10% (rok do roku).

 

Wykorzystane surowce według wagi i objętości w GJ
Eksportuj do Excela Powiększ
  [G4-EN3] ŁĄCZNIE
2016 2015
Węgiel 152 670 893 167 174 547
Gaz ziemny i koksowniczy 314 734 237 229
Muł 1 494 420 1 554 116
Olej opałowy 1 250 012 1 343 143
Paliwa ciekłe 41 046 38 565
SUMA* 155 771 105 170 347 601

*Bez ZG Brzeszcze.

Całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych w GJ
Eksportuj do Excela Powiększ
[G4-EN3] ŁĄCZNIE
2016 2015
Biomasa 6 439 734 10 186 432
Energia wiatrowa 118 644 99 605
Energia wodna 23 235 20 415
SUMA 6 581 613 10 306 452
Całkowite zużycie w energii (zakupionej i własnej) w podziale na jej rodzaje w GJ
Eksportuj do Excela Powiększ
[G4-EN3] ŁĄCZNIE
2016 2015
Energia elektryczna 8 081 212 6 930 523
Energia cieplna 1 221 360 446 725
SUMA 9 302 573 7 377 248

 

Sprzedaż energii w GJ
Eksportuj do Excela Powiększ
[G4-EN3] ŁĄCZNIE
2016 2015
Energia elektryczna 55 548 102 60 551 620
Energia cieplna 10 139 480 9 788 989
SUMA 65 687 583 70 340 609

Większe zużycie energii na potrzeby własne to większe koszty. Z tego względu spółki Grupy TAURON optymalizują procesy, aby zmniejszyć energochłonność. Ważną rolę w poprawie efektywności energetycznej odgrywa monitorowanie zużycia energii w urządzeniach na poszczególnych etapach procesu jej wytwarzania. W warunkach, w których zapotrzebowanie na energię jest znacznie niższe niż zdolności wytwórcze, elektrownie stosują najbardziej wydajne technicznie i ekonomicznie urządzenia, aby uniknąć generowania strat.

W 2016 r. wskaźnik energochłonności dla spółek produkcyjnych Grupy nieznacznie wzrósł.

Intensywność zużycia energii
Eksportuj do Excela Powiększ
  [G4-EN5] TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia
2016 2015 2016 2015 2016 2015
Wskaźnik energochłonności [%] 11,17 9,68 8,61 8,56 5,24 4,52

 

Sieć dystrybucyjna

Długość naziemnych i podziemnych linii transmisyjnych i dystrybucyjnych według systemu regulacyjnego [km]
Eksportuj do Excela Powiększ
[G4-EU4] Długość linii przesyłowych i dystrybucyjnych
Linie przesyłowe 44
Linie dystrybucyjne 183 854
RAZEM 183 898

 

Eksportuj do Excela Powiększ
[G4-EU4] Długość linii przesyłowych i dystrybucyjnych Naziemne Podziemne
Linie 220 kV 44
Linie 110 kV 10 966 118
Linie SN 40 629 23 385
Linie nN 71 710 37 046
Przyłącza nN 33 369 11 670
Linie oświetlenia ulicznego 30 713 7 841
RAZEM 187 431 80 060

 

[EU-DMA] TAURON Dystrybucja  od kilku lat konsekwentnie inwestuje w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, dzięki czemu odbiorcy będą mniej narażeni na skutki przerw w zasilaniu. Planowane inwestycje w najbliższych 10 latach w modernizację i rozbudowę istniejącej sieci (bez przyłączeń) mają łączną wartość 13,5 mld zł.

 

Każdego roku realizujemy tysiące projektów, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa, niezawodności oraz jakości dostaw energii elektrycznej. [G4-EU4] Co roku TAURON Dystrybucja realizuje ponad 60 tys. umów o przyłączenie, aktywnie odpowiadając na potrzeby inwestycyjne klientów. Budowa nowych stacji czy rozbudowa sieci zapewniają najwyższe standardy jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców wrażliwych na przerwy w jej dostawach czy też klientów lokujących działalność w rozbudowywanych strefach ekonomicznych.

Duże inwestycje prowadzone są w zakresie modernizacji linii średnich i niskich napięć oraz wdrażania rozwiązań typu smart grid. Do budowy i ewaluacji strategii inwestycyjnych wykorzystujemy nowoczesne systemy informatyczne do zarządzania majątkiem w krótkiej i długiej perspektywie. Ma to na celu kierowanie nakładów w miejsca mające największy wpływ na poprawę bezpieczeństwa i efektywności dostaw energii elektrycznej. Jednocześnie wpływa to na poprawę jakości dostarczanej energii, a także zwiększa niezawodność sieci i możliwości rozwoju rynku prosumentów.

Inwestycje mające na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii oraz promocję zrównoważonego rozwoju

Eksportuj do Excela Powiększ
KATEGORIA INWESTYCJI SPÓŁKA Rodzaj/nazwa inwestycji Opis inwestycji Koszty poniesione w związku z realizacją [zł] Suma wszystkich kosztów [zł]
DYSTRYBUCJA ENERGII TAURON Dystrybucja Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie dystrybucją energii Systemy do zarządzania majątkiem sieciowym, prowadzenia ruchu sieci (np. ZMS, dziennik operacyjny, SCADA nN, Zarządzanie Pracą Brygad) 37 150 900 38 993 400
  Dynamiczne zarządzanie obciążeniami linii dystrybucyjnych WN Zwiększenie zdolności dystrybucyjnych istniejącej infrastruktury 18 000
  Jakość energii Monitorowanie jakości energii elektrycznej 1 796 500
  Analizy techniczne – diagnostyka Opracowania i prace eksperckie uczelni – m.in. wsparcie merytoryczne realizacji projektu związanego z diagnostyką transformatorów elektroenergetycznych WN/SN – DME 28 000
 
TECHNOLOGIE PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI

(np. mikrosiatki, inteligentne sieci)

TAURON Dystrybucja Obrazowanie linii napowietrznych Wykonanie obrazu linii WN i SN i zdigitalizowanego modelu przestrzennego, ortofotomapy oraz analiza danych pozyskanych w 2015 r. 5 835 000 5 835 000
  Obszary modelowe Pilotaże nowych technologii w zakresie inteligentnej automatyki sieciowej, ograniczających czasy przerw w zasilaniu 3 554 120
 
INNOWACYJNE USŁUGI POWIĄZANE  TAURON Dystrybucja Smart City Wrocław Wdrożenie projektu smart meteringu na terenie Wrocławia i okolic 103 290 000 103  431 000
Analizy techniczne – dane pomiarowe z liczników Statyczna i dynamiczna wielowymiarowa analiza danych pomiarowych w wybranym obszarze dystrybucji energii elektrycznej  85 000

Inwestowanie w rozwój i modernizację sieci znajduje odzwierciedlenie we wskaźnikach średniego czasu trwania przerw w dostawach energii (SAIDI) oraz częstości ich występowania (SAIFI). Im niższe wartości wskaźników, tym większa niezawodność sieci. W 2016 r. zarówno SAIDI, jak i SAIFI . Średni czas trwania przerw w dostawie energii skrócił się o ponad 100 min w stosunku do 2015 r.

Średni czas trwania przerw w dostawie energii
Eksportuj do Excela Powiększ
[G4-EU29] TAURON Dystrybucja

SAIDI minuty/odbiorcę/rok

 2016 2015
Planowane 53,05 69,42
Nieplanowane bez katastrofalnych 134,85 207,35
Nieplanowane z katastrofalnymi 135,08 238,67

 

 

 

Znacznemu zmniejszeniu uległa także średnia częstość przerw w dostawach energii.

Częstość przerw w dostawie energii
Eksportuj do Excela Powiększ
[G4-EU28] TAURON Dystrybucja

SAIFI
liczba przerw/odbiorcę/rok

 2016 2015
Planowane 0,40 0,46
Nieplanowane bez katastrofalnych 2,57 3,08
Nieplanowane z katastrofalnymi 2,57 3,10

Ostatnie lata to okres intensywnej rozbudowy i modernizacji infrastruktury dystrybucyjnej wraz z budową nowoczesnych dyspozycji sieciowych oraz usprawnianiem pracy brygad. Wszystko to w celu poprawy niezawodności sieci, polepszenia parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz skrócenia przerw w jej dostawach.

Dystrybucja energii elektrycznej na duże odległości nieodłącznie wiąże się z jej stratami. Ich wyeliminowanie jest niemożliwe, jednak wskutek prowadzonych inwestycji i konserwacji TAURON Dystrybucja stale poprawia efektywność. W 2016 r. poziom strat energii (rozumiany jako suma strat technicznych i nietechnicznych) był na niższym poziomie niż w 2015 r.

Straty przesyłowe i dystrybucyjne jako procent całkowitej energii przesłanej/dystrybuowanej
[G4-EU12]
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Warto zaznaczyć, że do strat nietechnicznych, wynikających m.in. z błędów układów pomiarowych lub nieprawidłowej ewidencji sprzedanej energii, zalicza się również nielegalny pobór energii z sieci (tzw. kradzieże prądu). TAURON Dystrybucja prowadzi we współpracy z Policją akcję społeczną „Włącz stop dla nielegalnego poboru energii elektrycznej”, zwalczającą to zjawisko.

DOBRA PRAKTYKA - Akcja społeczna „Włącz stop dla nielegalnego poboru energii elektrycznej”

 

[EU-DMA] Akcja skierowana w szczególności do Policji, Straży Miejskiej, zarządców nieruchomości i klientów TAURON Dystrybucja, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientów i ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez walkę z jej nielegalnym poborem (NPEE). W kampanię zaangażowało się Centrum Inspekcji Energetycznej. W 2016 r. odbyło się 5 konferencji dotyczących przeciwdziałania NPEE. Podczas nich z podstaw wykrywania i zwalczania nielegalnego poboru energii elektrycznej przeszkolono 450 policjantów, zarządców nieruchomości i samorządowców. Ponadto wydano książkę pt. Teoretyczne i praktyczne aspekty przestrzegania prawa energetycznego. Nielegalny pobór energii i inne nadużycia na rynku energetycznym. Monografia była rezultatem konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2015 r.

Dążymy do innowacyjności

[EU-DMA] W dłuższej perspektywie czasowej budowanie przewagi konkurencyjnej w sektorze energetycznym nierozerwalnie wiąże się z innowacyjnością.  Badania i rozwój pełnią istotną rolę w kształtowaniu przyszłego oblicza Grupy TAURON. Wdrażanie nowoczesnych technologii, produktów i usług będzie intensyfikowane w całym łańcuchu wartości.

Budowanie innowacyjnej kultury organizacyjnej i zachęcanie pracowników do zgłaszania swoich pomysłów jest ważnym elementem Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025. W tym celu powstała w intranecie Strefa Innowacji, będąca swoistym bankiem nowatorskich pomysłów pracowniczych.

Najważniejsze inicjatywy i projekty badawczo-rozwojowe prowadzone w Grupie TAURON w 2016 r.

PILOT MAKER

TAURON inwestuje nie tylko w tradycyjne projekty B+R, ale i w startupy. Jednym z takich przedsięwzięć jest udział w programie Pilot Maker. Liderem projektu jest firma techBrainers, a partnerem głównym – TAURON Polska Energia. W przedsięwzięciu biorą też udział firmy Kross i Amplus. Pilot Maker otrzymał blisko 6 mln zł dofinansowania w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Scale UP. Założeniem konkursu było połączenie potencjału startupów z doświadczeniem, infrastrukturą i zasobami dużych przedsiębiorstw.

MOBISTYLE

To międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy, funkcjonujący w formule konsorcjum przemysłowo-naukowego i finansowany ze środków europejskich. Jego pełna nazwa brzmi „Motywowanie użytkowników końcowych do zmiany zachowania przez zaangażowanie narzędzi ICT i usług informacyjnych dotyczących wykorzystania energii, środowiska wewnętrznego, zdrowia i stylu życia”. Nadrzędnym celem projektu jest wprowadzenie na rynek rozwiązań technologicznych, które pozwolą pozytywnie wpłynąć na zachowania klientów poprzez wzrost ich świadomości i poczucia własności. Rezultaty pracy partnerów przemysłowych (m.in. Whirlpool oraz TAURON) i środowisk naukowych z Holandii, Słowenii, Włoch oraz Danii zostaną zaprezentowane w całej Europie. W Polsce inicjatywa zostanie wdrożona w ramach Smart City Wrocław.

CERES

TAURON Wydobycie wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach oraz pięcioma międzynarodowymi partnerami naukowymi podpisał porozumienie o wspólnej realizacji projektu badawczego „Przetwórstwo odpadów pogórniczych i elektronicznych – Nowe zasoby dla zrównoważonej przyszłości” (CEReS). Ma on na celu ograniczenie zagrożeń środowiskowych związanych ze składowaniem wysokozasiarczonych odpadów pogórniczych poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Nowe podejście zakłada, że wspomniane odpady będą stanowić tanie źródło roztworu do ługowania cennych metali z odpadów elektronicznych PCB. Taki proces zapewni stabilizację właściwości odpadów pogórniczych oraz umożliwi selektywny odzysk metali nieszlachetnych z odpadów elektronicznych PCB, w tym pierwiastków ziem rzadkich. W projekcie zostaną zastosowane odpady pogórnicze pochodzące z zakładów TAURON Wydobycie.

ENERGIA DLA MOBILNOŚCI

TAURON Dystrybucja i Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie rozpoczęli współpracę w zakresie badań i rozwoju technologii ładowania autobusów elektrycznych. Podczas pierwszego etapu testowana będzie infrastruktura ładowania typu plug-in. Rozwój elektromobilności wymaga również rozwoju i dostosowania sieci dystrybucyjnych, dlatego przedmiotem badań będzie m.in. wpływ ładowania na jakość energii elektrycznej w sieci oraz wydajność często ładowanych baterii. Następnie zostanie uruchomiona pilotażowa stacja ładowania i szybkiej wymiany baterii dla autobusów elektrycznych.

białe certyfikaty białych certyfikatów "białe" certyfikaty "białych" certyfikatów Świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.
biomasa Biomasa biomasy biomasowe biomasą biomasowych Oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.
bloki podszczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane w okresie zwiększonego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są od 2000 do 4000 godzin w roku.
bloki szczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane tylko w okresie największego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są poniżej 2000 godzin w roku.
błękitne certyfikaty błękitnych certyfikatów "błękitne" certyfikaty "błękitnych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z biogazu rolniczego.
CAPEX Nakłady inwestycyjne.
czerwone certyfikaty czerwonych certyfikatów "czerwone" certyfikaty "czerwonych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii w wysokosprawnej kogeneracji węglowej.
dług netto Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów.
dywidenda dywidendę dywidendy Przypadająca na 1 akcję część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy lub wspólników.
EBITDA Wynik na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).
elektromobilność elektromobilności Korzystanie z pojazdów elektrycznych, zarówno indywidualnych, takich jak samochód elektryczny, skuter elektryczny, motocykl elektryczny czy rower elektryczny, jak i środków transportu publicznego: tramwajów, trolejbusów, pociągów. Założenia Planu Rozwoju Elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zakładają, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. TAURON prowadzi badania i analizy w zakresie rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności Polaków, rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce, a w szczególności współdziałania w uruchamianiu i we wdrażaniu wyników prac naukowo-technicznych w tym zakresie. Ponadto wraz z PGE, Energą i Eneą TAURON złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na utworzenie spółki ElectroMobilityPoland, której celem ma być stworzenie podstaw do rozwoju elektromobilności.
EMAS System ekozarządzania i audytu (ang. Eco Management and Audit Scheme), będący unijny instrumentem mającym na celu zachęcanie wszelkiego typu organizacji do ciągłego doskonalenia się w sferze ochrony środowiska. Funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Wymagania EMAS stanowią wskazówki, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami. EMAS to także system raportowania wpływu organizacji na środowisko, ułatwiający prowadzenie dialogu z interesariuszami w tym obszarze. Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań środowiskowych.
energetyka prosumencka energetykę prosumencką energetyki prosumenckiej Wytwarzanie energii elektrycznej, przede wszystkim na potrzeby własne, na małą skalę, z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które się tego podejmują, nazywane są prosumentami, czyli jednocześnie odgrywają rolę producenta i konsumenta energii.
energia ze źródeł rozproszonych źródeł rozproszonych energii ze źródeł rozproszonych energetyka rozproszona rozproszone wytwarzanie generacja rozproszona energetyki rozproszonej generacji rozproszonej Wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy, zwykle produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne.
fioletowe certyfikaty "fioletowe" certyfikaty "fioletowych" certyfikatów Fioletowe certyfikaty Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z metanu pozyskiwanego z kopalń.
grid parity Oznacza zrównanie się kosztów produkcji energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w porównaniu z energią produkowaną w elektrowniach konwencjonalnych.
Global Reporting Index GRI Niezależna międzynarodowa organizacja, której misją jest stworzenie wspólnych w skali świata ram dla komunikowania odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wytyczne GRI stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania dla organizacji niezależnie od wielkości, sektora działalności oraz lokalizacji. Ich stosowanie gwarantuje spójność języka i wskaźników.
International Integrated Reporting Council IIRC Międzynarodowa Rada ds. Raportowania Zintegrowanego, organizacja, której celem jest stworzenie globalnie akceptowanych wytycznych do raportowania zintegrowanego, opartych na połączeniu raportowania finansowego, środowiskowego, społecznego oraz dotyczącego ładu korporacyjnego w jasnym, zwięzłym, spójnym oraz porównywalnym formacie. Zrzesza globalnych liderów z organizacji takich jak Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych, Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju czy Global Reporting Initiative (GRI).
Indeksy RTT TGE indeksów RTT TGE Towarowa Giełda Energii (TGE) jest giełdą energii, która prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy – RTT, Rynek Dnia Następnego – RDN, Rynek Dnia Bieżącego – RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych.
interesariusz interesariuszy interesariusze interesariuszami Podmiot (osoba, społeczność, instytucja, organizacja, urząd), która może wpływać na przedsiębiorstwo lub pozostać pod wpływem jego działalności.
IoT Internet rzeczy (również internet przedmiotów, ang. Internet of Things – IoT) – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.
Interwencyjna Rezerwa Zimna IRZ Mechanizm wprowadzany przez operatora systemu przesyłowego od 2016 r. - polega na tym, że OSP płaci właścicielom planowanych do wycofania źródeł wytwórczych za utrzymywanie ich w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy.
ISO 14001 norma PN-EN ISO 14001:2005 Jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu ochroną środowiska. Norma, przeznaczona dla wszystkich organizacji niezależnie od ich rodzaju i wielkości, określa wymagania, których spełnienie wspiera osiąganie celów środowiskowych (np. zapobieganie emisji zanieczyszczeń) i ekonomicznych.
jednostki EUA jednostek EUA Jednostka emisji CO2. 
Kowenant kowenantu kowenantów Klauzula umowna, nakaz lub zakaz nakładany na kredytobiorcę w celu minimalizacji ryzyka jego niewypłacalności. Najczęściej kowenanty stanowią ochronę źródeł spłaty długu wobec wierzycieli, np. poprzez zakaz zaciągania kolejnych zobowiązań lub rozporządzania aktywami.
kruszywo kruszyw kruszywa kruszywowo Materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.
Linie WN i SN linii WN i SN sieci WN i SN WN – Sieć wysokiego napięcia, w której napięcie wynosi od 110 kV. Sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. SN – Sieć średniego napięcia, czyli sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 110 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.
Lojalizacja klienta Strategia pozwalająca pozyskać i utrzymać klienta w dobie rosnącej konkurencji.
Micro-grid micro-grid Mikrosieć elektroenergetyczna – zbiór urządzeń wytwórczych, zasobników i odbiorników energii elektrycznej połączonych we wspólną sieć, mającą na celu zapewnienie niezawodnej dostawy energii elektrycznej oraz zminimalizowanie jej kosztu.
Mikrokogeneracja mikrokogeneracja Proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy. Mikrokogeneracja może być stosowana we wszystkich obiektach, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną. Największe korzyści ze stosowania mikrokogeneracji uzyskuje się w obiektach, w których zapotrzebowanie na te dwa typy energii jest mało zmienne bądź stałe. Dlatego też najczęstszymi użytkownikami układów skojarzonych są zarówno odbiorcy indywidualni, jak również szpitale i ośrodki edukacyjne, centra sportowe, hotele i obiekty użyteczności publicznej.
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index Indeks obejmujący kluczowe spółki notowane na rynkach wschodzących w Europie.
MSCI Poland Index Indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW.
MSSF MSR Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (ang. International Financial Reporting Standards (IFRS) – standardy i ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards Board).
Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) BAT Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) - najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. BAT wyznaczane są dla różnych gałęzi przemysłu. W energetyce stanowi on podstawę ustalania m.in. granicznych wielkości emisyjnych, które mają na celu eliminowanie lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość.
Norma PN-EN 14001 normy PN-EN 14001 Międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Norma przeznaczona jest dla wszystkich organizacji niezależnie od rodzaju i wielkości.
odbiorca wrażliwy odbiorców wrażliwych Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne jest nim osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, będąca stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Odpisy aktualizujące odpisy aktualizujące odpisów aktualizacyjnych Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przeprowadzane zgodnie z przepisami MSSF (MSR).
odpowiedzialność społeczna CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – Filozofia prowadzenia biznesu oraz strategia zarządzania zakładająca odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Jej podstawami jest etyczne i transparentne postępowanie, uwzględnianie oczekiwań interesariuszy oraz budowanie dobrych i trwałych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem. Odpowiedzialność społeczna biznesu jest jednym z kluczowych sposobów urzeczywistniania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
ogniwa PV Ogniwo fotowoltaiczne (PV) – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
omni-channel Zgodnie z ideą omni-channel, przyszłością handlu jest prowadzenie sprzedaży online, równocześnie zachęcając klientów do tradycyjnych zakupów. Sprzedaż online i offline w dobie rewolucji cyfrowej powinna płynnie się przenikać.
Operacyjna Rezerwa Mocy ORM Mechanizm polegający na dostarczeniu rezerwy operacyjnej przez Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane (JWCD), w przypadku gdy miały one zdolność do dostawy energii elektrycznej do systemu, ale z powodów rynkowych nie zostały wykorzystane. W Polsce został wprowadzony w 2014 r.
OZE Odnawialne źródła energii.
PMOZE Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE.
poligeneracja poligeneracji Równoległe wytwarzanie energii i mediów chemicznych
RESPECT Index Indeks spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wyodrębniający podmioty zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Uwzględnia m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich, ład korporacyjny i płynność, dzięki czemu stanowi jednocześnie realną referencję atrakcyjności inwestycyjnej spółek.
RFX Zapytanie ofertowe.
Rynek bilansujący rynku bilansującym Rynku Bilansującym Rynek bilansujący jest tzw. rynkiem technicznym, czyli nie jest miejscem handlu energią. Jego celem jest fizyczna realizacja zawartych przez uczestników umów kupna/sprzedaży energii i bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Istnienie rynku bilansującego jest niezbędne dla funkcjonowania rynku energii, a udział w nim podmiotów kupujących energię jest obowiązkowy.
Rynek CATALYST rynku Catalyst Rynek obligacji. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot.
SAIDI Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerw długich w dostawach energii elektrycznej, liczonych w minutach na odbiorcę. Jest to współczynnik niezawodności, którego wartość stanowi suma iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci.
SAIFI Wskaźnik przeciętnej systemowej częstotliwości przerw długich w dostawie energii. Jest to wskaźnik niezawodności, którego wartość stanowi liczba odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
Skała płona skały płonej Skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną.
Smart City smart city Inteligentne miasto to projekt polegający na wprowadzeniu konkretnych rozwiązań mających realny wpływ na obywateli. Przykładem może być dostarczenie mieszkańcom miast narzędzi m.in. do monitorowania zużycia energii. Jest to możliwe dzięki specjalnej platformie eLicznik. TAURON dostarcza inteligentne liczniki np. w ramach projektu Smart City Wrocław.
smart grid Smart grid System to control a smart home. SMART HOME technologies control burglar alarms, temperature control and electricity supply systems. This is a real-time power consumption monitoring solution that TAURON offers via a platform to check readings from the smart power meter.
Smart Home smart home System sterowania inteligentnym domem. Technologie SMART HOME kontrolują m.in. alarmy antywłamaniowe, regulację temperatury czy dostawę energii elektrycznej. Rozwiązanie pozwalające na obserwacje zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, które oferuje TAURON za sprawą platformy pozwalającej na sprawdzanie odczytów z inteligentnego licznika poboru prądu.
smart metering smart meteringu Smart metering Inteligentny system pomiarowy – system elektroniczny, za pomocą którego można zmierzyć zużycie energii, uzyskując więcej informacji niż w przypadku konwencjonalnego licznika, a także przesyłać i otrzymywać dane przy wykorzystaniu łączności elektronicznej.
sorbent węglanowy drobny Sorbent węglanowy drobny (mączka kamienia wapiennego) – jest produktem otrzymywanym w procesie suszenia i głębokiego przemiału kamienia wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Sorbent węglanowy drobny stosowany jest w procesach odsiarczania spalin – usuwanie SOx.
system zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) systemu ERM Zbiór zasad, standardów oraz narzędzi pozwalających na realizację podstawowego celu zarządzania ryzykiem, jakim jest szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Grupy TAURON. System ten regulowany jest poprzez dokument pn. Strategia Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON, który definiuje ramy oraz zasady zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON
Tauronet Tauronetem Korporacyjny portal intranetowy Grupy TAURON, jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji z pracownikami. W chwili opublikowania Raportu jedna z największych tego typu platform w Polsce.
technologia CCS Technologia wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla.
technologie CCU Technologia wychwytywania i wykorzystania (zagospodarowania) dwutlenku węgla, np. w przemyśle chemicznym.
Technologia smart Technologie smart technologii smart technologie smart technologia smart System sterowania m.in. w inteligentnym domu – odpowiada za bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
Towarowa Giełda Energii S.A. TGE Towarowej Giełdzie Energii S.A. Towarowa Giełda Energii (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Obecnie TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego (RDN), Rynek Terminowy Towarowy (RTT) z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi także Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2. Giełda towarowa z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem obrotu na TGE jest energia elektryczna, paliwa ciekłe i gazowe, a także limity wielkości emisji zanieczyszczeń.
Urząd Regulacji Energetyki URE Urzędu Regulacji Energetyki Organ administracji państwowej, regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu).
Urobek węgla Materiał skalny wybrany w przodku górniczym. Obejmuje zarówno kopalinę, jak i skałę płonną.
WACC Wskaźnik finansowy – średni ważony koszt kapitału (weighted average cost of capital).
WIBOR (ang. Warsaw Inter Bank Offered Rate) – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych.
WIG Indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
WIG20 Indeks obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG30 Indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG-Energia Indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki.
WIG-Poland Indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
Wyrobisko wyrobisk wyrobiskami wyrobiskach Przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych.
Wysokosprawna kogeneracja wysokosprawnej kogeneracji Wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych lub w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.
Zielone certyfikaty "zielone" certyfikaty „zielonych” certyfikatów Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).
Żółte certyfikaty "żółte" certyfikaty "żółtych" certyfikatów żółtych certyfikatów Certyfikat poświadczający pochodzenie energii. Żółtymi certyfikatami mogą być wynagradzani operatorzy jednostek kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW.
Zasady TPA zasady TPA Zasada TPA zasadą TPA zasada TPA TPA jest jedną z najważniejszych zasad (obok unbundlingu), na których opiera się zliberalizowany rynek energii. TPA, z ang. Third Party Access (zasada dostępu stron trzecich), daje prawo odbiorcy energii do jej zakupu od dowolnie wybranego sprzedawcy energii.
raportowania zintegrowanego raportowanie zintegrowane Międzynarodowy standard raportowania zintegrowanego, a więc obejmującego zarówno dane finansowe, jak i pozafinansowe, opracowany przez organizację IIRC.

Wskaźniki GRI