Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń

Jako duży podmiot gospodarczy, funkcjonujący w strategicznym dla kraju sektorze, mamy świadomość skali naszego oddziaływania na otoczenie.

Posiadanie przez nas wielu grup interesariuszy wiąże się z mnogością relacji, jakie staramy się budować z każdą z nich.

W każdym przypadku budujemy współpracę w oparciu o wartości PRO – Partnerstwa, Rozwoju i Odwagi, aby jak najefektywniej realizować wspólne cele. Inicjatywy na tym polu są przeprowadzane zarówno przez poszczególne spółki Grupy, jak i Fundację TAURON.

Aktywnie realizujemy politykę dobrego sąsiedztwa

Liczne aktywa Grupy TAURON rozlokowane w południowo-zachodniej Polsce – elektrownie, elektrociepłownie, kopalnie, sieci dystrybucyjne – sprawiają, że czujemy się współodpowiedzialni za otoczenie, w którym one funkcjonują.

 

Spółki Grupy budują relacje ze społecznościami lokalnymi, zarówno w sferze minimalizacji oddziaływania na środowisko naturalne, jak i w obszarze angażowania mieszkańców sąsiadujących z zakładami TAURON.

[SO-DMA] Podejście  zarządcze do współpracy ze społecznościami lokalnymi ujęto w strategiach zarządzania komunikacją dla poszczególnych projektów inwestycyjnych; strategie te muszą być zgodne z Zasadami Współpracy w Obszarze Zarządczym Komunikacji Zewnętrznej i Wewnętrznej w Grupie TAURON. Zasady komunikowania się ze społecznościami lokalnymi uwzględniają wymagania Polityki informacyjnej dla Grupy TAURON. Dotyczy to zwłaszcza zasad komunikacji w obszarze zarządzania informacją giełdową i relacjami inwestorskimi oraz zasad komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

[G4-SO1] W 2016 r. w Grupie TAURON miało miejsce blisko 100 wydarzeń skierowanych do różnych grup interesariuszy. W 12% z nich były zaangażowane społeczności lokalne.

DOBRA PRAKTYKA - Nie znasz, nie otwieraj

Kampania edukacyjna poruszająca problem stosowania nieuczciwych praktyk przez przedstawicieli handlowych oferujących zakupy bądź umowy w ramach sprzedaży bezpośredniej. Akcja przedstawia problem w szerokim kontekście, ujmując rynek energii elektrycznej jako jeden z najbardziej zagrożonych powyższymi działaniami. Inicjatywa jest skierowana do osób starszych, będących jedną z grup wrażliwych klientów.

Działania w 2016 r.:

 1. Czerwiec i listopad/grudzień – kampania ATL/BTL (telewizja regionalna, radio lokalne, prasa lokalna), grupa docelowa 55+. Dotarcie do ok. 10 mln osób, w dużej mierze seniorów.
 2. Kinowtorek Seniora – akcja realizowana od września do grudnia w prawie 50 kinach. W wyznaczony wtorek każdego miesiąca seniorzy mieli prawo do zakupu biletów w niższych cenach. Przed seansem zobaczyli spot edukacyjny „TAURON nie chodzi po domach…”. Łącznie w ramach akcji kina odwiedziło ok. 20 tys. seniorów.
 3. W 20 wykładach red. Fajbusiewicza „Nie znasz, nie otwieraj”, zorganizowanych w październiku i listopadzie, uczestniczyło łącznie ponad 1000 osób. Akcji towarzyszyła lokalna reklama: plakaty, zaproszenia, zapowiedzi w portalach internetowych. Rozdano dyplomy aktywnym działaczom na rzecz seniorów.

DOBRA PRAKTYKA - Współudział w obchodach Światowego Dnia Ziemi

Głównym punktem imprezy, zorganizowanej we współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, była kolorowa parada dzieci przebranych w stroje żabek. Inspiracją dla wydarzenia było odkrycie w Kopalni Wapienia „Czatkowice” skamieliny prażaby. Jest to  największa impreza dla dzieci w całej gminie Krzeszowice.

Dobra praktyka – Akcja Bocian nasz

Bociany coraz częściej budują gniazda na słupach energetycznych. Niestety, sieć energetyczna  zagraża ich życiu. Niebezpieczeństwo dla ptaków i ich młodych stwarzają zwłaszcza nieizolowane przewody elektryczne. Co więcej, bocianie domostwa, rozbudowywane rok po roku, potrafią ważyć nawet kilkaset kilogramów, dlatego mogą być przyczyną poważnych awarii sieci energetycznych.

Każdego roku oczyszczamy gniazda i wynosimy je na specjalne kojce, powyżej przewodów, w których płynie prąd. Pozwala to młodym bocianom dorastać w bezpiecznym gnieździe, a TAURON Dystrybucja utrzymać sieci energetyczne w dobrym stanie technicznym. Dodatkowo organizujemy szkolenia dla pracowników, aby wiedzieli, jak najlepiej opiekować się ptakami, profesjonalnie przygotować gniazdo i bezpiecznie umieścić je na platformie. Ranne zwierzęta, które np. wypadły z gniazda, są przewożone przez energetyków do specjalistycznych ośrodków. Ponadto, w czasie ubiegłorocznego ataku zimy wielu pracowników spółki zajmowało się dożywianiem bocianów.

Szlachetna paczka

Szlachetna Paczka to ogólnopolski program pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA od 2000 r. W 2016 r. TAURON Wydobycie, już po raz kolejny, zorganizował Szlachetną Paczkę dla rodzin z Jaworzna oraz Libiąża. Dzięki zaangażowaniu pracowników spółki udało się przygotować paczki, w których znalazły się rzeczy potrzebne rodzinom. Akcja wpływa na pozytywny wizerunek firmy wśród pracowników i w jej otoczeniu.

Rozwijamy partnerstwa z ośrodkami akademickimi

TAURON podejmuje szereg inicjatyw na rzecz wypracowania optymalnego modelu współpracy pomiędzy nauką a przemysłem – odpowiadającego potrzebom Grupy i umożliwiającego pełne wykorzystanie potencjału polskich badaczy. Ważnymi celami współpracy z ośrodkami akademickimi są ponadto zapobieganie powstawaniu luki kompetencyjnej i pozyskiwanie kadr świadomych wyzwań stojących przed energetyką jutra.

Współpraca obejmuje następujące uczelnie:

 • Politechnika Śląska;
 • Uniwersytet Śląski;
 • Akademia Górniczo-Hutnicza;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • Uniwersytet Jagielloński;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • Politechnika Opolska;
 • Politechnika Warszawska;
 • Politechnika Wrocławska;
 • Politechnika Częstochowska;
 • Politechnika Krakowska;
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Na mocy podpisanych porozumień z uczelniami, w ramach działań promujących kształcenie kadr dla energetyki, realizowane są inicjatywy dotyczące uzgadniania tematów badawczych do realizacji w formie prac dyplomowych i naukowo-badawczych, organizacji praktyk i staży studenckich, wzajemnego prezentowania i promowania osiągnięć, współpracy mającej na celu unowocześnianie procesów dydaktycznych i programów kształcenia, współpracy w zakresie zatrudniania studentów i absolwentów, organizowania i uczestnictwa w studiach podyplomowych i doktoranckich, szkoleniach specjalistycznych oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji, a także inicjatywy polegające na  wspólnej realizacji projektów badawczych.

TAURON od wielu lat współpracuje także z placówkami oświatowymi z różnych części Polski. W ramach współpracy organizowane są wizyty edukacyjne dla uczniów (m.in. w stacjach elektroenergetycznych), panele dyskusyjne i prelekcje dla uczniów i nauczycieli, warsztaty rozwijające kompetencje społeczne czy praktyki zawodowe. Szkoły otrzymują również pomoc Fundacji TAURON w doposażeniu laboratoriów w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń związanych z energią elektryczną.

W ramach współpracy z ponad 50 placówkami edukacyjnymi (szkoły wyższe, średnie i zawodowe) uczniowie, studenci i absolwenci mogą liczyć na praktyki i staże w TAURON. Tylko w 2016 r. z tej formy edukacji skorzystało ponad 1000 osób.

Ponadto corocznie organizujemy konkurs na najlepszą pracę magisterską związaną z konkretnym obszarem. W roku 2016 odbyła się III edycja konkursu, której tematem przewodnim był rozwój i eksploatacja inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

W ramach współpracy od 2013 r. organizowane są również warsztaty dla dziekanów Wydziałów Elektrycznych i Energetycznych, dyrektorów instytutów badawczych oraz przedstawicieli spółek Grupy.

DOBRA PRAKTYKA - Akademia Wiedzy TAURON Dystrybucja

Głównymi zadaniami powstałej w 2009 r. Akademii Wiedzy TAURON Dystrybucja jest promowanie spółki jako pożądanego pracodawcy, współpraca z uczelniami wyższymi, a także dzielenie się ze studentami praktyczną wiedzą, stanowiącą niezbędne uzupełnienie wiedzy teoretycznej. Pracownicy spółki, pełniący jednocześnie funkcję trenerów wewnętrznych, prowadzą prelekcje dla studentów uczelni technicznych, m.in. na Politechnice Częstochowskiej, Politechnice Śląskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wykłady, cieszące się dużą popularnością, są skoncentrowane na praktycznych przykładach i umożliwiają poznanie specyfiki współczesnej energetyki oraz lepsze przygotowanie się do zawodu.

Usprawniamy mechanizmy współpracy z naszymi dostawcami

Dostawcy to jedna z najliczniejszych grup interesariuszy Grupy TAURON. Każdego roku prowadzimy tysiące przetargów, dlatego poprawa efektywności zakupów to dla nas nadal jedno z najważniejszych wyzwań.

W 2016 r. zostały przyjęte „Wartości Grupy TAURON – PRO”, które m.in. stanowią drogowskazy w relacjach z partnerami biznesowymi.

Wartości PRO w zakupach

PARTNERSTWO
 • Jesteśmy partnerami dla wykonawców
 • Tworzymy partnerskie relacje pomiędzy pracownikami komórek zakupowych w różnych spółkach (wspólne szkolenia, studia podyplomowe)
 • Dążymy do tego, aby udział w postępowaniach przetargowych był jak najbardziej intuicyjny
ROZWÓJ
 • Chcemy się rozwijać z wykonawcami i dzięki nim
 • Wdrażanie lub wyprzedzanie trendów panujących na rynku towarzyszących zakupom (elektronizacja procesu, elektroniczne fakturowanie)
ODWAGA
 • Odważnie rozmawiamy o naszych niedociągnięciach, słuchamy o nich, żeby dążyć do poprawy
 • Aktywnie słuchamy uwag wykonawców oraz współpracowników i wprowadzamy zmiany w obszarze zakupowym
Platforma Zakupowa Grupy TAURON

Platforma Zakupowa jest systemem, który pozwala efektywnie prowadzić politykę zakupową w Grupie TAURON przez 14 spółek wchodzących w jej skład. To ogromna machina, niezwykle ważna dla całej Grupy. Jej efektywność przekłada się bezpośrednio na wyniki finansowe i wskaźniki ekonomiczne wszystkich spółek.

Poza wspólnym systemem obowiązuje wspólny regulamin udzielania zamówień wraz ze spójnymi wzorcami dokumentów dedykowanych procesowi zakupowemu. Dzięki temu zasady udziału w przetargach są jasne, przejrzyste i jednolite dla wszystkich spółek Grupy.

Duży nacisk jest położony na elektronizację postępowań przetargowych. W postępowaniach elektronicznych wykonawcy składają oferty bezpośrednio w systemie, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z ich dostarczeniem do siedziby TAURON. Wszelka korespondencja towarzysząca przebiegowi procesu zakupowego odbywa się również poprzez Platformę Zakupową.

W Grupie TAURON funkcjonuje system Elektronicznej Kwalifikacji Kontrahentów, w ramach którego wyznaczono Kwalifikowane Kategorie Zakupowe. W 2016 r. uruchomiono 23 Postępowania Kwalifikacyjne, co pozwoliło na zmniejszenie pracochłonności na etapie prowadzenia postępowań przetargowych poprzez zmniejszenie liczby dokumentów potrzebnych do weryfikacji ofert, co w konsekwencji gwarantuje szybszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Wśród licznych zalet elektronicznego procesowania kwalifikacji można wskazać prostszą i mniej formalną komunikację z dostawcami, oszczędność czasu po stronie zamawiającego, oszczędność kosztów dla wszystkich uczestników procesu, a także efektywniejszy nadzór nad całym procesem kwalifikacji w rozproszonej organizacji. Baza Kwalifikowanych Kontrahentów (BKK) umożliwia także dokonywanie bieżącej oceny współpracy z dostawcami, a poprzez stały dostęp do historii ocen pozwoli także kontrolować, czy współpraca z danym dostawcą się poprawia, czy pogarsza. Z kolei dla wykonawców przynależność do BKK to prestiż, wygoda oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

Aktualnie prowadzimy prace związane z wdrożeniem e-faktury, co pozwoli na uzyskanie dodatkowych oszczędności operacyjnych zarówno po stronie zamawiającego, jak i dostawców. E-faktura to szansa na poprawę przepływu należności oraz zwiększenie bezpieczeństwa.

W 2016 r. powstały 54 strategie zakupowe dla kategorii skonsolidowanych (zakup na rzecz co najmniej dwóch spółek) oraz kluczowych (zakup o istotnym znaczeniu dla spółki) w spółkach Grupy.

Skala funkcjonowania obszaru zakupów w Grupie TAURON
Eksportuj do Excela Powiększ
PODSTAWOWE DANE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA OBSZARU ZAKUPOWEGO GRUPY TAURON ZA ROK 2016
Liczba kontrahentów w bazie 23 000
Liczba kont użytkowników zewnętrznych 15 000
Liczba kategorii zakupowych 627
Liczba zapytań ofertowych (w skali roku) 10 000
Wykorzystanie narzędzi elektronicznych jako istotny element procesu poprawy efektywności w obszarze zakupów
Eksportuj do Excela Powiększ
STATYSTYKI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA NARZĘDZI ELEKTRONICZNYCH ZA ROK 2016 (ŚREDNIA DLA GRUPY TAURON)
Udział zamówień przeprowadzonych w formie elektronicznej (ilościowo) [%] 79
Udział zamówień udzielonych z wykorzystaniem aukcji elektronicznych (wartościowo) [%] 31,6
Oszczędności z aukcji (różnica między wartością najkorzystniejszych ofert przed i po aukcji elektronicznej) [%] 15,2
Oszczędności z aukcji [mln zł] 158,1
Liczba dostawców
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Liczba aukcji
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Liczba użytkowników
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Liczba RFX
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Orientacyjna wartość oszczędności uzyskanych w wyniku aukcji elektronicznych

mln zł

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Średnia liczba ofert na zadanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Prowadzimy regularny dialog z naszymi interesariuszami

Aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy, Grupa TAURON prowadzi aktywny dialog z otoczeniem. W zależności od grupy interesariuszy dobierane są różne kanały kontaktu. W każdym przypadku staramy się, by komunikacja nie była jednostronna i aby interesariusze mieli możliwość przekazywania informacji zwrotnej.

Sztandarowym przykładem prowadzonej polityki dialogu z otoczeniem jest proces przygotowywania raportu rocznego. W 2016 r., podobnie jak w latach ubiegłych, staraliśmy się w niego zaangażować jak najwięcej naszych interesariuszy. Dzięki temu otrzymaliśmy wiarygodną informację zwrotną dotyczącą zawartości publikacji.

Na wyróżnienie z pewnością zasługuje również dialog z pracownikami, w tym ze stroną społeczną. Tylko w 2016 r. w spółkach Grupy TAURON odbyły się 384 spotkania z organizacjami związkowymi. Ponadto w strukturach spółki matki został powołany Rzecznik Dialogu Społecznego, będący swoistym łącznikiem między pracodawcą a stroną społeczną. Jego nadrzędnym zadaniem jest koordynacja dialogu społecznego w Grupie TAURON oraz opracowanie koncepcji budowania porozumienia pomiędzy stronami dialogu.

Spółki Grupy TAURON organizują także spotkania dla społeczności lokalnych, w których funkcjonują ich zakłady. Przykładowo w spotkaniach organizowanych przez TAURON Wydobycie uczestniczą społeczności z Jaworzna oraz Libiąża. Spotkania mają charakter informacyjny i dotyczą prowadzonego wydobycia oraz jego wpływu na otoczenie.

 

DOBRA PRAKTYKA - konferencje energetyczno-samorządowe

Od lat TAURON organizuje także konferencje energetyczno-samorządowe. Mają one na celu rozszerzenie współpracy z partnerami z samorządów, naukowcami i przedsiębiorcami oraz lepsze poznanie problemów nurtujących wszystkie strony. Podczas konferencji omawiane są tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym, iluminacją obiektów dla lepszej ich ekspozycji i poprawy bezpieczeństwa, oszczędnością energii, nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami, propagowaniem wiedzy z zakresu energetyki i zagadnień prawnych.

białe certyfikaty białych certyfikatów "białe" certyfikaty "białych" certyfikatów Świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.
biomasa Biomasa biomasy biomasowe biomasą biomasowych Oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.
bloki podszczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane w okresie zwiększonego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są od 2000 do 4000 godzin w roku.
bloki szczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane tylko w okresie największego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są poniżej 2000 godzin w roku.
błękitne certyfikaty błękitnych certyfikatów "błękitne" certyfikaty "błękitnych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z biogazu rolniczego.
CAPEX Nakłady inwestycyjne.
czerwone certyfikaty czerwonych certyfikatów "czerwone" certyfikaty "czerwonych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii w wysokosprawnej kogeneracji węglowej.
dług netto Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów.
dywidenda dywidendę dywidendy Przypadająca na 1 akcję część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy lub wspólników.
EBITDA Wynik na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).
elektromobilność elektromobilności Korzystanie z pojazdów elektrycznych, zarówno indywidualnych, takich jak samochód elektryczny, skuter elektryczny, motocykl elektryczny czy rower elektryczny, jak i środków transportu publicznego: tramwajów, trolejbusów, pociągów. Założenia Planu Rozwoju Elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zakładają, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. TAURON prowadzi badania i analizy w zakresie rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności Polaków, rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce, a w szczególności współdziałania w uruchamianiu i we wdrażaniu wyników prac naukowo-technicznych w tym zakresie. Ponadto wraz z PGE, Energą i Eneą TAURON złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na utworzenie spółki ElectroMobilityPoland, której celem ma być stworzenie podstaw do rozwoju elektromobilności.
EMAS System ekozarządzania i audytu (ang. Eco Management and Audit Scheme), będący unijny instrumentem mającym na celu zachęcanie wszelkiego typu organizacji do ciągłego doskonalenia się w sferze ochrony środowiska. Funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Wymagania EMAS stanowią wskazówki, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami. EMAS to także system raportowania wpływu organizacji na środowisko, ułatwiający prowadzenie dialogu z interesariuszami w tym obszarze. Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań środowiskowych.
energetyka prosumencka energetykę prosumencką energetyki prosumenckiej Wytwarzanie energii elektrycznej, przede wszystkim na potrzeby własne, na małą skalę, z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które się tego podejmują, nazywane są prosumentami, czyli jednocześnie odgrywają rolę producenta i konsumenta energii.
energia ze źródeł rozproszonych źródeł rozproszonych energii ze źródeł rozproszonych energetyka rozproszona rozproszone wytwarzanie generacja rozproszona energetyki rozproszonej generacji rozproszonej Wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy, zwykle produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne.
fioletowe certyfikaty "fioletowe" certyfikaty "fioletowych" certyfikatów Fioletowe certyfikaty Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z metanu pozyskiwanego z kopalń.
grid parity Oznacza zrównanie się kosztów produkcji energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w porównaniu z energią produkowaną w elektrowniach konwencjonalnych.
Global Reporting Index GRI Niezależna międzynarodowa organizacja, której misją jest stworzenie wspólnych w skali świata ram dla komunikowania odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wytyczne GRI stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania dla organizacji niezależnie od wielkości, sektora działalności oraz lokalizacji. Ich stosowanie gwarantuje spójność języka i wskaźników.
International Integrated Reporting Council IIRC Międzynarodowa Rada ds. Raportowania Zintegrowanego, organizacja, której celem jest stworzenie globalnie akceptowanych wytycznych do raportowania zintegrowanego, opartych na połączeniu raportowania finansowego, środowiskowego, społecznego oraz dotyczącego ładu korporacyjnego w jasnym, zwięzłym, spójnym oraz porównywalnym formacie. Zrzesza globalnych liderów z organizacji takich jak Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych, Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju czy Global Reporting Initiative (GRI).
Indeksy RTT TGE indeksów RTT TGE Towarowa Giełda Energii (TGE) jest giełdą energii, która prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy – RTT, Rynek Dnia Następnego – RDN, Rynek Dnia Bieżącego – RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych.
interesariusz interesariuszy interesariusze interesariuszami Podmiot (osoba, społeczność, instytucja, organizacja, urząd), która może wpływać na przedsiębiorstwo lub pozostać pod wpływem jego działalności.
IoT Internet rzeczy (również internet przedmiotów, ang. Internet of Things – IoT) – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.
Interwencyjna Rezerwa Zimna IRZ Mechanizm wprowadzany przez operatora systemu przesyłowego od 2016 r. - polega na tym, że OSP płaci właścicielom planowanych do wycofania źródeł wytwórczych za utrzymywanie ich w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy.
ISO 14001 norma PN-EN ISO 14001:2005 Jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu ochroną środowiska. Norma, przeznaczona dla wszystkich organizacji niezależnie od ich rodzaju i wielkości, określa wymagania, których spełnienie wspiera osiąganie celów środowiskowych (np. zapobieganie emisji zanieczyszczeń) i ekonomicznych.
jednostki EUA jednostek EUA Jednostka emisji CO2. 
Kowenant kowenantu kowenantów Klauzula umowna, nakaz lub zakaz nakładany na kredytobiorcę w celu minimalizacji ryzyka jego niewypłacalności. Najczęściej kowenanty stanowią ochronę źródeł spłaty długu wobec wierzycieli, np. poprzez zakaz zaciągania kolejnych zobowiązań lub rozporządzania aktywami.
kruszywo kruszyw kruszywa kruszywowo Materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.
Linie WN i SN linii WN i SN sieci WN i SN WN – Sieć wysokiego napięcia, w której napięcie wynosi od 110 kV. Sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. SN – Sieć średniego napięcia, czyli sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 110 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.
Lojalizacja klienta Strategia pozwalająca pozyskać i utrzymać klienta w dobie rosnącej konkurencji.
Micro-grid micro-grid Mikrosieć elektroenergetyczna – zbiór urządzeń wytwórczych, zasobników i odbiorników energii elektrycznej połączonych we wspólną sieć, mającą na celu zapewnienie niezawodnej dostawy energii elektrycznej oraz zminimalizowanie jej kosztu.
Mikrokogeneracja mikrokogeneracja Proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy. Mikrokogeneracja może być stosowana we wszystkich obiektach, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną. Największe korzyści ze stosowania mikrokogeneracji uzyskuje się w obiektach, w których zapotrzebowanie na te dwa typy energii jest mało zmienne bądź stałe. Dlatego też najczęstszymi użytkownikami układów skojarzonych są zarówno odbiorcy indywidualni, jak również szpitale i ośrodki edukacyjne, centra sportowe, hotele i obiekty użyteczności publicznej.
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index Indeks obejmujący kluczowe spółki notowane na rynkach wschodzących w Europie.
MSCI Poland Index Indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW.
MSSF MSR Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (ang. International Financial Reporting Standards (IFRS) – standardy i ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards Board).
Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) BAT Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) - najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. BAT wyznaczane są dla różnych gałęzi przemysłu. W energetyce stanowi on podstawę ustalania m.in. granicznych wielkości emisyjnych, które mają na celu eliminowanie lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość.
Norma PN-EN 14001 normy PN-EN 14001 Międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Norma przeznaczona jest dla wszystkich organizacji niezależnie od rodzaju i wielkości.
odbiorca wrażliwy odbiorców wrażliwych Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne jest nim osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, będąca stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Odpisy aktualizujące odpisy aktualizujące odpisów aktualizacyjnych Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przeprowadzane zgodnie z przepisami MSSF (MSR).
odpowiedzialność społeczna CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – Filozofia prowadzenia biznesu oraz strategia zarządzania zakładająca odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Jej podstawami jest etyczne i transparentne postępowanie, uwzględnianie oczekiwań interesariuszy oraz budowanie dobrych i trwałych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem. Odpowiedzialność społeczna biznesu jest jednym z kluczowych sposobów urzeczywistniania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
ogniwa PV Ogniwo fotowoltaiczne (PV) – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
omni-channel Zgodnie z ideą omni-channel, przyszłością handlu jest prowadzenie sprzedaży online, równocześnie zachęcając klientów do tradycyjnych zakupów. Sprzedaż online i offline w dobie rewolucji cyfrowej powinna płynnie się przenikać.
Operacyjna Rezerwa Mocy ORM Mechanizm polegający na dostarczeniu rezerwy operacyjnej przez Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane (JWCD), w przypadku gdy miały one zdolność do dostawy energii elektrycznej do systemu, ale z powodów rynkowych nie zostały wykorzystane. W Polsce został wprowadzony w 2014 r.
OZE Odnawialne źródła energii.
PMOZE Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE.
poligeneracja poligeneracji Równoległe wytwarzanie energii i mediów chemicznych
RESPECT Index Indeks spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wyodrębniający podmioty zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Uwzględnia m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich, ład korporacyjny i płynność, dzięki czemu stanowi jednocześnie realną referencję atrakcyjności inwestycyjnej spółek.
RFX Zapytanie ofertowe.
Rynek bilansujący rynku bilansującym Rynku Bilansującym Rynek bilansujący jest tzw. rynkiem technicznym, czyli nie jest miejscem handlu energią. Jego celem jest fizyczna realizacja zawartych przez uczestników umów kupna/sprzedaży energii i bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Istnienie rynku bilansującego jest niezbędne dla funkcjonowania rynku energii, a udział w nim podmiotów kupujących energię jest obowiązkowy.
Rynek CATALYST rynku Catalyst Rynek obligacji. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot.
SAIDI Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerw długich w dostawach energii elektrycznej, liczonych w minutach na odbiorcę. Jest to współczynnik niezawodności, którego wartość stanowi suma iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci.
SAIFI Wskaźnik przeciętnej systemowej częstotliwości przerw długich w dostawie energii. Jest to wskaźnik niezawodności, którego wartość stanowi liczba odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
Skała płona skały płonej Skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną.
Smart City smart city Inteligentne miasto to projekt polegający na wprowadzeniu konkretnych rozwiązań mających realny wpływ na obywateli. Przykładem może być dostarczenie mieszkańcom miast narzędzi m.in. do monitorowania zużycia energii. Jest to możliwe dzięki specjalnej platformie eLicznik. TAURON dostarcza inteligentne liczniki np. w ramach projektu Smart City Wrocław.
smart grid Smart grid System to control a smart home. SMART HOME technologies control burglar alarms, temperature control and electricity supply systems. This is a real-time power consumption monitoring solution that TAURON offers via a platform to check readings from the smart power meter.
Smart Home smart home System sterowania inteligentnym domem. Technologie SMART HOME kontrolują m.in. alarmy antywłamaniowe, regulację temperatury czy dostawę energii elektrycznej. Rozwiązanie pozwalające na obserwacje zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, które oferuje TAURON za sprawą platformy pozwalającej na sprawdzanie odczytów z inteligentnego licznika poboru prądu.
smart metering smart meteringu Smart metering Inteligentny system pomiarowy – system elektroniczny, za pomocą którego można zmierzyć zużycie energii, uzyskując więcej informacji niż w przypadku konwencjonalnego licznika, a także przesyłać i otrzymywać dane przy wykorzystaniu łączności elektronicznej.
sorbent węglanowy drobny Sorbent węglanowy drobny (mączka kamienia wapiennego) – jest produktem otrzymywanym w procesie suszenia i głębokiego przemiału kamienia wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Sorbent węglanowy drobny stosowany jest w procesach odsiarczania spalin – usuwanie SOx.
system zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) systemu ERM Zbiór zasad, standardów oraz narzędzi pozwalających na realizację podstawowego celu zarządzania ryzykiem, jakim jest szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Grupy TAURON. System ten regulowany jest poprzez dokument pn. Strategia Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON, który definiuje ramy oraz zasady zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON
Tauronet Tauronetem Korporacyjny portal intranetowy Grupy TAURON, jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji z pracownikami. W chwili opublikowania Raportu jedna z największych tego typu platform w Polsce.
technologia CCS Technologia wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla.
technologie CCU Technologia wychwytywania i wykorzystania (zagospodarowania) dwutlenku węgla, np. w przemyśle chemicznym.
Technologia smart Technologie smart technologii smart technologie smart technologia smart System sterowania m.in. w inteligentnym domu – odpowiada za bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
Towarowa Giełda Energii S.A. TGE Towarowej Giełdzie Energii S.A. Towarowa Giełda Energii (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Obecnie TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego (RDN), Rynek Terminowy Towarowy (RTT) z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi także Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2. Giełda towarowa z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem obrotu na TGE jest energia elektryczna, paliwa ciekłe i gazowe, a także limity wielkości emisji zanieczyszczeń.
Urząd Regulacji Energetyki URE Urzędu Regulacji Energetyki Organ administracji państwowej, regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu).
Urobek węgla Materiał skalny wybrany w przodku górniczym. Obejmuje zarówno kopalinę, jak i skałę płonną.
WACC Wskaźnik finansowy – średni ważony koszt kapitału (weighted average cost of capital).
WIBOR (ang. Warsaw Inter Bank Offered Rate) – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych.
WIG Indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
WIG20 Indeks obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG30 Indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG-Energia Indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki.
WIG-Poland Indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
Wyrobisko wyrobisk wyrobiskami wyrobiskach Przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych.
Wysokosprawna kogeneracja wysokosprawnej kogeneracji Wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych lub w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.
Zielone certyfikaty "zielone" certyfikaty „zielonych” certyfikatów Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).
Żółte certyfikaty "żółte" certyfikaty "żółtych" certyfikatów żółtych certyfikatów Certyfikat poświadczający pochodzenie energii. Żółtymi certyfikatami mogą być wynagradzani operatorzy jednostek kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW.
Zasady TPA zasady TPA Zasada TPA zasadą TPA zasada TPA TPA jest jedną z najważniejszych zasad (obok unbundlingu), na których opiera się zliberalizowany rynek energii. TPA, z ang. Third Party Access (zasada dostępu stron trzecich), daje prawo odbiorcy energii do jej zakupu od dowolnie wybranego sprzedawcy energii.
raportowania zintegrowanego raportowanie zintegrowane Międzynarodowy standard raportowania zintegrowanego, a więc obejmującego zarówno dane finansowe, jak i pozafinansowe, opracowany przez organizację IIRC.

Wskaźniki GRI