Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń

Segment Wydobycie obejmuje wydobycie, wzbogacanie i sprzedaż węgla kamiennego energetyce zawodowej i klientom indywidualnym.

 

Wyniki finansowe*
Eksportuj do Excela Powiększ
Wyszczególnienie
[tys. zł]
2016 2015 2014 Dynamika
(2016/2015)
Zmiana
(2016 – 2015)
Wydobycie 
Przychody ze sprzedaży 1 311 143 1 205 944 1 194 024 108,7% 105 199
węgiel – sortymenty grube i średnie 346 251 346 778 359 857 99,8% (527)
węgiel energetyczny 918 647 836 772 803 647 109,8% 81 875
pozostałe przychody 46 245 22 394 30 520 206,5% 23 851
Zysk operacyjny (205 163) (104 328) (6 829) –  (100 835)
Amortyzacja i odpisy 123 033 113 465 105 249 108,4% 9 568
EBITDA (82 130) 9 137 98 420 –  (91 267)

* Ze względu na przejrzystość informacji prezentowana jest trzyletnia perspektywa wyników finansowych.

mln zł

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

 

Wynik EBITDA

mln zł

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Wyniki operacyjne EBIT oraz EBITDA Segmentu Wydobycie ukształtowały się w 2016 r. na poziomie niższym niż w 2015 r., na co wpływ miały następujące czynniki:

 1. rozpoczęcie działalności ZG Brzeszcze w strukturach Segmentu w 2016 r.;
 2. wolumen sprzedanych miałów niższy o 2,6%;
 3. cena sprzedawanych miałów niższa o 13,4%;
 4. niższe przychody z pozostałych sortymentów w wyniku sprzedaży mniejszego wolumenu sortymentów średnich o 7,2% oraz grubych o 1,6%, przy uzyskaniu niższej ceny, odpowiednio o 5,1% i 0,3%, jako wynik nadpodaży węgla na krajowym rynku oraz, co z tym związane, dużej konkurencji cenowej między jego uczestnikami;
 5. niższy koszt własny sprzedanego węgla, w wyniku:
  • niższych kosztów pracy o 8,0% na skutek mniejszego przeciętnego zatrudnienia o 522 etaty,
  • sprzedaży w 2015 r. części węgla z zapasów, co spowodowało ujęcie w tym okresie wartości zapasów w koszcie własnym. W 2016 r. wolumen węgla wyprodukowanego przez TAURON Wydobycie był większy od węgla sprzedanego, co skutkuje alokacją kosztów produkcji w bilansie spółki;
 6. ujęcie w wyniku 2015 r. kosztów dotyczących:
  • korekty wielkości zapasów węgla handlowego i półproduktów po przeprowadzonej inwentaryzacji drogą spisu z natury,
  • weryfikacji realnej wartości czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu prac związanych z drążeniem wyrobisk chodnikowych produkcyjnych i zbrojeniem ścian,
  • rozliczenia kosztów odstawienia ściany w ZG Sobieski,
  • rozwiązania rezerw aktuarialnych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i deputaty węglowe w części dla obecnych emerytów;
 7. ujęcie w ciężar pozostałej działalności operacyjnej:
  • rozwiązania rezerwy na fundusz likwidacji ZG Brzeszcze w związku ze zmianą stopy dyskonta,
  • utworzenia rezerwy z tytułu podatku od nieruchomości w związku z wyrokami sądów administracyjnych z 2016 r. w zakresie opodatkowania obudów górniczych.

 

Główne inwestycje

W Segmencie Wydobycie w 2016 r. poniesiono ogółem ok. 283 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym na następujące strategiczne projekty inwestycyjne:

 • 24 mln zł na budowę szybu „Grzegorz” wraz z infrastrukturą i wyrobiskami towarzyszącymi;
 • 61 mln zł na budowę poziomu 800 m w ZG Janina;
 • 100 mln zł na program inwestycyjny w ZG Brzeszcze (w tym zakup kompleksu ścianowego 73 mln zł).

Pozostałe nakłady w Segmencie Wydobycie ponoszone są na przygotowanie i obsługę wydobycia (głównie zakup maszyn i urządzeń, drążenie wyrobisk, przygotowanie ścian).

 

Perspektywy rozwoju

Trwająca restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego, niekorzystne perspektywy dla tego paliwa w polityce energetycznej kraju i duża presja konkurencyjna związana z jego importem pozwalają przypuszczać, że warunki rynkowe dla producentów węgla kamiennego w najbliższych latach będą trudne i wymagające.

Z drugiej strony, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, węgiel pozostanie podstawowym paliwem wykorzystywanym w polskiej energetyce, w tym w Grupie Kapitałowej TAURON.

Strategia Grupy zakłada, że planowane Inicjatywy Strategiczne i realizowane projekty inwestycyjne pozwolą na to, aby Segment Wydobycie nadal należał do najefektywniejszych w kraju (analizy porównawcze przeprowadzone dla kopalń w Polsce za 2015 r. pokazują, że kopalnie TAURON Wydobycie plasują się, obok kopalni firmy Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., wśród najbardziej efektywnych zarówno pod względem jednostkowego kosztu wydobycia, jak i wydajności na pracownika).

 

Najważniejsze priorytety

Zgodnie ze Strategią Grupy TAURON, priorytetowe kierunki działań w Segmencie Wydobycie obejmują:

 1. kontynuację projektów inwestycyjnych w ZG Janina i ZG Sobieski;
 2. realizację programu inwestycyjnego w ZG Brzeszcze;
 3. optymalizację kosztów i nakładów celem utrzymania pozycji TAURON Wydobycie jako drugiego najbardziej efektywnego kosztowo wytwórcy węgla w Polsce;
 4. budowę portfela produktów dostosowanych do potrzeb wewnętrznych, w tym zapewnienie dostaw węgla dla jednostek wytwórczych Grupy na poziomie 70-80% zapotrzebowania;
 5. rozwój oferty produktowej dla odbiorców spoza Grupy Kapitałowej TAURON.

Inwestycje realizowane w Segmencie Wydobycie są nakierowane na wzrost wydajności oraz zwiększenie udziału węgla z własnych kopalń w strukturze zakupów Grupy. Powyższe czynniki tworzą potencjał dla poprawy rentowności segmentu.

Segment Wytwarzanie obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych, jak również wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła.

 

Wyniki finansowe*
Eksportuj do Excela Powiększ
Wyszczególnienie
[tys. zł]
 2016 2015 2014 Dynamika
(2016/2015)
Zmiana
(2016 – 2015)
Wytwarzanie     
Przychody ze sprzedaży 4 356 101 5 376 280 4 963 651 81,0% (1 020 179)
energia elektryczna 3 101 505 4 021 274 3 264 510 77,1% (919 769)
ciepło 861 029 814 045 824 791 105,8% 46 984
prawa majątkowe ze świadectw
pochodzenia energii elektrycznej
335 673 480 698 574 291 69,8% (145 025)
dmuch wielkopiecowy 0 0 159 422 0
powietrze sprężone 61 56 71 122 108,9% 5
pozostałe przychody 57 833 60 207 69 515 96,1% (2 374)
Zysk operacyjny (752 813) (3 477 076) 72 093 2 724 263
Amortyzacja i odpisy 1 298 124 4 231 827 720 710 30,7% (2 933 703)
EBITDA 545 311 754 751 792 803 72,3% (209 440)

* Ze względu na przejrzystość informacji prezentowana jest trzyletnia perspektywa wyników finansowych.

 

mln zł

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Wynik EBITDA

mln zł

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Na poziom uzyskanych wyników wpłynęły następujące czynniki:

 • wyższe koszty rezerwy CO2 – efekt większego niedoboru darmowych uprawnień do emisji CO2 w stosunku do emisji CO2 r/r oraz wyższych cen kontraktacji terminowej CO2 r/r;
 • wyższe przychody z Operacyjnej Rezerwy Mocy (ORM) – efekt większego wolumenu dostępnych mocy (niższej sprzedaży kontraktowej energii elektrycznej r/r) oraz wyższej stawki jednostkowej ORM r/r;
 • przychody z Interwencyjnej Rezerwy Zimnej (IRM) (realizowane od 1 stycznia 2016 r.);
 • niższe jednostkowe koszty zmienne wytwarzania energii elektrycznej, ze względu na spadek jednostkowych kosztów zużycia węgla i biomasy oraz optymalizację wykorzystania jednostek wytwórczych;
 • spadek cen energii elektrycznej na rynku hurtowym terminowym r/r, przekładający się na mniejszy wolumen sprzedaży energii elektrycznej r/r (w tym w ramach odsprzedaży energii zakupionej);
 • niższa cena i mniejszy wolumen praw majątkowych z OZE (efekt nadpodaży PMOZE na rynku, braku wsparcia dla elektrowni wodnych o mocy elektrycznej zainstalowanej powyżej 5 MWe i ograniczenia wsparcia dla współspalania od 1 stycznia 2016 r. oraz niższa produkcja z OZE r/r – optymalizacja pracy jednostek biomasowych oraz gorsze warunki wietrzne w stosunku do poprzedniego roku);
 • wyższa marża na cieple – głównie efekt spadku cen paliw zużywanych do produkcji ciepła oraz większego wolumenu przesyłu ciepła (niższa średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym: 4,6°C w 2015 r., 4,0°C w  2016 r.);
 • ujęcie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz wartość firmy w wyniku testów na utratę wartości aktywów;
 • pozostałe czynniki – głównie niższe koszty stałe (największe redukcje w obszarze remontów i usług obcych).

 

Główne inwestycje

W Segmencie Wytwarzanie w 2016 r. poniesiono ogółem 1 661 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym na następujące strategiczne projekty inwestycyjne:

 • 1 237 mln zł – budowa bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III;
 • 107 mln zł – budowa nowych mocy w kogeneracji w ZW Tychy (50 MW);
 • 11 mln zł – budowa instalacji odazotowania spalin i modernizacja bloków 200 MW w Elektrowni Jaworzno.

Ponadto przeznaczono ok. 57 mln zł na inwestycje związane z rozwojem sieci ciepłowniczej, 18 mln zł na modernizację elektrowni wodnych oraz ok. 80 mln zł na nakłady odtworzeniowe i komponenty remontowe w TAURON Wytwarzanie.

Realizowana jest inwestycja w Stalowej Woli z udziałem partnera strategicznego, którym jest PGNiG, obejmująca budowę bloku gazowo-parowego o mocy 449 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy 240 MWt. Zakończenie realizacji tej inwestycji jest planowane na 2019 r.

W styczniu 2016 r. odstąpiono od kontraktu z głównym wykonawcą. Wynegocjowano z PGNiG nową umowę na dostawy gazu. W związku z wstrzymaniem finansowania przez banki prowadzone są rozmowy w kwestii dalszego finansowania projektu.

 

Perspektywy rozwoju

Dostępne prognozy i analizy wskazują, że warunki, w jakich będą działać krajowi producenci energii elektrycznej, pozostaną bardzo wymagające, przede wszystkim ze względu na presję na jej ceny, a także zmniejszenie wolumenów produkcji z konwencjonalnych jednostek wytwórczych (wynikające m.in. z wieku oraz niskiej sprawności, jak również z coraz większego udziału produkcji z OZE).

Korzystny wpływ na wyniki producentów energii elektrycznej wywierają doraźne mechanizmy wprowadzone przez Operatora Systemu Przesyłowego, takie jak Operacyjna Rezerwa Mocy i Interwencyjna Rezerwa Zimna.

W najbliższych latach kluczową kwestią pozostanie zapewnienie bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, rozumianego przede wszystkim jako możliwość bilansowania zapotrzebowania przez zasoby wytwórcze. W tym celu planuje się wprowadzenie w Polsce rynku mocy, który powinien pozwolić na uzyskanie dodatkowego źródła przychodów przez jednostki wytwórcze.

 

Najważniejsze priorytety

Głównym kierunkiem strategicznym wyznaczonym dla Segmentu Wytwarzanie jest uzyskanie efektywności ekonomicznej lub trwałe wyłączenie z eksploatacji poszczególnych aktywów konwencjonalnych. Działania w ramach segmentu będą się koncentrowały m.in. na dokończeniu budowy bloku węglowego w Jaworznie, w tym realizacji projektu z partnerem strategicznym poprzez sprzedaż części udziałów przy zachowaniu kontroli.

Planowane jest zintegrowanie zarządzania aktywami w Segmencie Wytwarzanie (dotyczy spółek TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło), w koordynacji z Segmentem Wydobycie.

W zakresie OZE przygotowywane są opcje dla rozwoju instalacji OZE przy założeniu korzystnego systemu wsparcia oraz wypracowania rentownego modelu ich działania.

W zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu ciepłem istotnymi działaniami jest uczestnictwo w Programie Likwidacji Niskiej Emisji, poszukiwanie rozwiązań w obszarze kogeneracji wielopaliwowej oraz zwiększenie wykorzystania istniejącej infrastruktury.

Segment Dystrybucja obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce.

 

Wyniki finansowe*
Eksportuj do Excela Powiększ
Wyszczególnienie
[tys. zł]
2016 2015 2014 Dynamika
(2016/2015)
Zmiana
(2016 – 2015)
Dystrybucja     
Przychody ze sprzedaży 6 310 216 6 450 274 6 074 646 97,8% (140 058)
usługi dystrybucyjne 5 892 510 6 022 144 5 656 807 97,8% (129 634)
opłaty przyłączeniowe 103 636 125 698 121 044 82,4% (22 062)
konserwacja oświetlenia
ulicznego
116 462 116 042 111 634 100,4% 420
pozostałe przychody 197 608 186 389 185 161 106,0% 11 219
Zysk operacyjny 1 363 236 1 371 577 1 209 344 99,4% (8 341)
Amortyzacja i odpisy 1 031 576 1 000 552 962 944 103,1% 31 024
EBITDA 2 394 812 2 372 129 2 172 288 101,0% 22 683

* Ze względu na przejrzystość informacji prezentowana jest trzyletnia perspektywa wyników finansowych.

 

mln zł

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Wynik EBITDA

mln zł

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

W 2016 r. Segment Dystrybucja, w porównaniu z 2015 r., zanotował spadek przychodów o 2,2% oraz zmianę wyników na poziomie operacyjnym EBIT i EBITDA odpowiednio o -0,6% i 1,0%. Na dynamikę wyników wpłynęły poniższe przyczyny:

 • obniżenie średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych, w każdej grupie taryfowej z wyjątkiem grupy A, głównie jako efekt obniżenia WACC w taryfie 2016 r.;
 • wzrost dostaw do odbiorców przemysłowych, w efekcie wzrostu PKB i poziomu produkcji, w szczególności wśród odbiorców w grupie B; spadek dostaw do odbiorców w grupie A wskutek trudności w sektorze górniczym i hutniczym oraz prowadzonych restrukturyzacji spółek z tych branż;
 • spadek wolumenu energii dostarczonej do gospodarstw domowych, w wyniku jednorazowego ujęcia w 2015 r. korzystnego doszacowania związanego z migracją klientów do Centralnego Systemu Billingowego;
 • wzrost kosztów zakupu usług przesyłowych jako skutek wyższej stawki opłaty jakościowej, stosowanej dla większego zużycia energii elektrycznej, oraz wprowadzonej od lipca 2016 r. opłaty OZE;
 • znacznie niższa cena bilansowania strat energii w kontrakcie z TAURON Sprzedaż; korzystny efekt uzyskano również dzięki obniżeniu wolumenu zakupu Hedge;
 • w ujęciu księgowym (z doszacowaniem) wskaźnik strat sieciowych wyższy r/r, głównie z tytułu ujęcia w I półroczu 2015 r. korzystnego doszacowania związanego z migracją klientów do Centralnego Systemu Billingowego;
 • spadek przychodów z opłat przyłączeniowych od podmiotów przyłączonych do sieci WN i SN (m.in. farm wiatrowych); niższy poziom przychodów z opłat również w związku z realizacją w 2015 r. przyłącza WN w PKP Energetyka S.A.;
 • spadek przychodów z opłat za ponadnormatywny pobór energii biernej, będący wynikiem spadku ceny energii na rynku konkurencyjnym, ujętej w kalkulacji opłaty;
 • wzrost przychodów z tytułu usuwania kolizji, głównie jako efekt realizacji zadań w IV kwartale;
 • niższe koszty rezerwy aktuarialnej – zdarzenie jednorazowe w grudniu 2016 r. związane z ujednoliceniem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w spółkach Segmentu Dystrybucja; przesłanką do częściowego rozwiązania rezerwy było również obniżenie wieku emerytalnego;
 • niższe koszty stałe, w tym w szczególności: niższe koszty rezerwy na Program Dobrowolnych Odejść, niższe koszty obsługi klienta TAURON Obsługa Klienta, niższe koszty wycinki drzew, korzystne saldo odpisów aktualizujących należności;
 • wzrost kosztów podatków i opłat w następstwie realizowanych inwestycji i wzrostu wartości majątku sieciowego oraz w związku z utworzeniem rezerwy z tytułu ryzyka zwiększonych opłat okresowych za służebność przesyłu dla infrastruktury energetycznej zlokalizowanej na terenach nadleśnictw;
 • wyższy wynik na pozostałej działalności podstawowej.

 

Główne inwestycje

W Segmencie Dystrybucja w 2016 r. poniesiono ogółem 1 806 mln zł nakładów inwestycyjnych. Główne kierunki inwestowania to:

 • 591 mln zł na inwestycje związane z przyłączaniem nowych odbiorców;
 • 953 mln zł na inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci.

Ponadto, w 2016 r. poniesiono nakłady na realizację Strategicznych Projektów Inwestycyjnych: System Zarządzania Majątkiem Sieciowym – ok. 35 mln zł, Budowa Centrum Zarządzania Siecią w Krakowie – ok. 6 mln zł.

Poniesiono również nakłady w łącznej wysokości ok. 200 mln zł na budowę budynku Centrum Zarządzania Siecią we Wrocławiu, łączność i informatykę, budynki i budowle, środki transportu, modernizację oświetlenia ulicznego oraz pozostałe zadania związane z działalnością podstawową.

 

Perspektywy rozwoju

Nowymi wyzwaniami, określającymi kierunki rozwoju w Segmencie Dystrybucja, będą prosumenci, klastry energii oraz rozwijający się sektor elektromobilności. Istotne znaczenie dla sektora energetycznego będą miały technologie smart grid i smart metering.

Te rozwiązania wprowadzą dodatkowe funkcjonalności zarówno po stronie dystrybutora, jak i klienta i zdecydowanie wpłyną na rozwój branży.

Segment Dystrybucja będzie się koncentrować na zapewnieniu niezawodnych dostaw energii elektrycznej o odpowiedniej jakości. Do tego potrzebne będą znaczące nakłady inwestycyjne na odtworzenie majątku, niezbędne zmiany w technologii budowy, automatyzację, liczniki inteligentne oraz wprowadzenie magazynów energii jako elementów stabilizujących parametry sieci.

Ponadto, klient musi być w centrum uwagi w Obszarze Dystrybucji, dlatego niezwykle istotne będzie dalsze upraszczanie procedur dotyczących obsługi klienta oraz rozwój nowych kanałów komunikacji.

 

Najważniejsze priorytety

Należy mieć na uwadze, że wyzwania stojące przed Dystrybucją będą podejmowane na rynku regulowanym. Na rynku tym działania Spółki są uzależnione od wprowadzanych przez Prezesa URE nowych elementów polityki regulacyjnej OSD i związanych z nimi ryzyk, tj. zaktualizowanego podejścia do średnioważonego kosztu kapitału, współczynników korekcyjnych poprawy efektywności przedsiębiorstw w zakresie kosztów operacyjnych oraz poziomu różnicy bilansowej, kontynuowania regulacji jakościowej.

Segment Sprzedaż obejmuje sprzedaż energii elektrycznej i gazu klientom końcowym oraz handel hurtowy energią elektryczną, a także obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi pochodzącymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz paliwami.

 

Wyniki finansowe*
Eksportuj do Excela Powiększ
Wyszczególnienie
[tys. zł]
2016 2015 2014 Dynamika
(2016/2015)
Zmiana
(2016 – 2015)
Sprzedaż     
Przychody ze sprzedaży 14 016 190 15 873 355 15 277 451 88,3% (1 857 165)
energia elektryczna, w tym 8 814 692 10 357 041 9 708 534 85,1% (1 542 349)
przychody ze sprzedaży detalicznej energii elektrycznej 7 145 644 8 111 002 7 950 864 88,1% (965 357)
uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych 363 500 94 086 183 451 386,3% 269 414
paliwa 1 583 672 1 972 403 1 935 135 80,3% (388 730)
usługa dystrybucyjna (przeniesiona) 3 183 232 3 377 473 3 332 151 94,2% (194 241)
pozostałe przychody, w tym usługi handlowe 71 094 72 353 118 180 98,3% (1 259)
Zysk operacyjny 479 374 369 529 582 307 129,7% 109 845
Amortyzacja i odpisy 10 631 10 876 25 906 97,7% (245)
EBITDA   490 005 380 405 608 213 128,8% 109 600

* Ze względu na przejrzystość informacji prezentowana jest trzyletnia perspektywa wyników finansowych.

mln zł

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

 

Wynik EBITDA

mln zł

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Wyniki operacyjne EBIT oraz EBITDA ukształtowały się w 2016 r. na poziomie wyższym niż w roku poprzednim, na co wpływ miały poniższe czynniki:

 • mniejszy wolumen sprzedaży detalicznej energii elektrycznej (o 3,9 TWh) – głównych przyczyn należy upatrywać w utracie dużych klientów biznesowych z obszaru działalności Grupy Kapitałowej TAURON, a także w spowolnieniu tempa ekspansji na terenie zewnętrznym spowodowanym wzmożoną aktywnością sprzedażową spółek konkurencyjnych;
 • niższa jednostkowa marża na obrocie detalicznym energią elektryczną – ujemny wpływ na wynik spowodowany jest lojalizacją klientów segmentu biznesowego – po cenach wynikających z rynkowych poziomów hurtowych cen energii elektrycznej i praw majątkowych, a także lojalizacją klientów masowych – przejściem z cennika taryfowego na produktowy z opłatą handlową oraz obniżką ceny taryfowej dla gospodarstw domowych TAURON Sprzedaż o 0,88% od 2016 r.;
 • wzrost poziomu przychodów ze stałych opłat handlowych – wzrost opłaty wynika z aktywnego prowadzenia w segmencie masowym akcji lojalizacyjnych, mających na celu pozyskanie klientów oraz zminimalizowanie liczby utrat wynikających z działań konkurencji. Sprzedaż z opłatą handlową (obniżenie składnika zmiennego ceny i przeniesienie tego przychodu do składnika stałego) gwarantuje zarówno rentowność sprzedaży, jak i konkurencyjność rynkową oferowanych produktów;
 • wzrost kosztów obowiązku umorzenia praw majątkowych dla PMOZE z 14% do 14,35%, dla PMMET z 1,3% do 1,5%, dla PMGM z 4,9% do 6,00% oraz wprowadzenie w II półroczu 2016 r. obowiązku dla PMOZE-BIO (0,65%);
 • niższe koszty zakupu PMOZE – wykorzystanie sprzyjającej sytuacji rynkowej (na którą złożył się głównie spadek cen „zielonych” certyfikatów na TGE);
 • niższy poziom kosztów stałych, wynikający głównie z niższych kosztów prowadzenia akcji sprzedażowych i marketingowych;
 • rezerwa na EC Stalowa Wola – w związku z niedotrzymaniem harmonogramu oraz istotnych warunków technicznych bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, mających wpływ zarówno na bezpieczeństwo i bezawaryjność pracy bloku, jak i jego przyszłą efektywność i koszty eksploatacji, 29 stycznia 2016 r. EC Stalowa Wola odstąpiła od kontraktu z generalnym wykonawcą. W związku z powyższym w 2015 r. TAURON rozpoznał rezerwy na umowy rodzące obciążenia ze wspólnym przedsięwzięciem – EC Stalowa Wola w łącznej kwocie 182,9 mln zł. W 2016 r. zwiększono rezerwę o ok. 4,4 mln zł;
 • wyższy wynik na obrocie uprawnieniami do emisji CO2 oraz paliwem gazowym (wykorzystanie sprzyjającej sytuacji w procesie efektywnego zabezpieczenia portfela przy spadkowym trendzie cen na rynku gazu oraz jednoczesnym zwiększeniu wolumenu sprzedaży).

 

Główne inwestycje

W Segmencie Sprzedaż w 2016 r. poniesiono ogółem 1,5 mln zł nakładów inwestycyjnych, związanych głównie z realizacją bieżących zadań.

 

Perspektywy rozwoju

Rosnąca konkurencja w Segmencie Sprzedaż i wymagająca sytuacja na rynku hurtowym energii elektrycznej prowadzą do spadku wolumenów sprzedaży oraz do erozji marży.

Z uwagi na powyższe uwarunkowania Strategia Grupy zakłada, że fundamentem długofalowego wzrostu w tym segmencie będzie utrzymanie długoterminowych relacji z klientem (jakość obsługi) oraz rozwój oferty poprzez wprowadzanie nowych produktów oraz modeli biznesowych.

 

Najważniejsze priorytety

W ramach realizacji strategicznej wizji Grupy Kapitałowej TAURON („Jesteśmy firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby klientów”), Segment Sprzedaż koncentruje się na następujących działaniach:

 • rozpoznanie potrzeb klienta oraz rozwój dopasowanej oferty produktowej;
 • rozwój innowacji mający na celu wypracowanie nowych produktów i usług (w tym rozwój usług około- i pozaenergetycznych, usługi typu smart home, rozwój w obszarze elektromobilności);
 • utrzymanie pozycji lidera w zakresie jakości obsługi klienta;
 • rozwój nowoczesnych i zintegrowanych kanałów sprzedaży i obsługi (omni-channel, e-commerce).

 

Ujęte są tu głównie działania związane z obsługą klientów Grupy Kapitałowej TAURON i świadczeniem usług wsparcia dla spółek Grupy, w tym w zakresie rachunkowości i teleinformatyki.

 

Wyniki finansowe*
Eksportuj do Excela Powiększ
Wyszczególnienie
[tys. zł]
2016 2015 2014 Dynamika
(2016/2015)
Zmiana
(2016 – 2015)
Pozostała działalność     
Przychody ze sprzedaży 827 928 927 953 870 035 89,2% (100 025)
usługi obsługi klienta
rachunkowości i IT
560 166 581 050 604 118 96,4% (20 884)
energia elektryczna i prawa majątkowe
ze świadectw pochodzenia en. el.
12 827 73 927 168 592 17,4% (61 100)
biomasa 111 087 171 326 0 64,8% (60 239)
kruszywa 90 491 89 102 91 214 101,6% 1 389
pozostałe przychody 53 357 12 548 6 111 425,2% 40 809
Zysk operacyjny 42 642 32 596 56 593 130,8% 10 046
Amortyzacja i odpisy 71 928 67 724 49 622 106,2% 4 204
EBITDA 114 570 100 320 106 215 114,2% 14 250

* Ze względu na przejrzystość informacji prezentowana jest trzyletnia perspektywa wyników finansowych.

 

mln zł

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

 

Wyższe wyniki r/r są efektem następujących zdarzeń:

 • ujęcia w 2016 r. wyniku spółki KOMFORT-ZET w związku z objęciem jej konsolidacją;
 • ujęcia w 2015 r. wyniku spółki Biomasa Grupa TAURON w związku z objęciem jej konsolidacją;
 • uzyskania wyższej marży na sprzedaży sortymentów kamiennych;
 • spadku obrotów na sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych, co zmniejszyło realizowaną negatywną marżę.

 

Główne inwestycje

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2016 r. przez spółki przyporządkowane do pozostałej działalności wyniosły ogółem 65 mln zł. Były to przede wszystkim nakłady na systemy informatyczne.

białe certyfikaty białych certyfikatów "białe" certyfikaty "białych" certyfikatów Świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.
biomasa Biomasa biomasy biomasowe biomasą biomasowych Oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.
bloki podszczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane w okresie zwiększonego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są od 2000 do 4000 godzin w roku.
bloki szczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane tylko w okresie największego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są poniżej 2000 godzin w roku.
błękitne certyfikaty błękitnych certyfikatów "błękitne" certyfikaty "błękitnych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z biogazu rolniczego.
CAPEX Nakłady inwestycyjne.
czerwone certyfikaty czerwonych certyfikatów "czerwone" certyfikaty "czerwonych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii w wysokosprawnej kogeneracji węglowej.
dług netto Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów.
dywidenda dywidendę dywidendy Przypadająca na 1 akcję część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy lub wspólników.
EBITDA Wynik na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).
elektromobilność elektromobilności Korzystanie z pojazdów elektrycznych, zarówno indywidualnych, takich jak samochód elektryczny, skuter elektryczny, motocykl elektryczny czy rower elektryczny, jak i środków transportu publicznego: tramwajów, trolejbusów, pociągów. Założenia Planu Rozwoju Elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zakładają, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. TAURON prowadzi badania i analizy w zakresie rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności Polaków, rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce, a w szczególności współdziałania w uruchamianiu i we wdrażaniu wyników prac naukowo-technicznych w tym zakresie. Ponadto wraz z PGE, Energą i Eneą TAURON złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na utworzenie spółki ElectroMobilityPoland, której celem ma być stworzenie podstaw do rozwoju elektromobilności.
EMAS System ekozarządzania i audytu (ang. Eco Management and Audit Scheme), będący unijny instrumentem mającym na celu zachęcanie wszelkiego typu organizacji do ciągłego doskonalenia się w sferze ochrony środowiska. Funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Wymagania EMAS stanowią wskazówki, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami. EMAS to także system raportowania wpływu organizacji na środowisko, ułatwiający prowadzenie dialogu z interesariuszami w tym obszarze. Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań środowiskowych.
energetyka prosumencka energetykę prosumencką energetyki prosumenckiej Wytwarzanie energii elektrycznej, przede wszystkim na potrzeby własne, na małą skalę, z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które się tego podejmują, nazywane są prosumentami, czyli jednocześnie odgrywają rolę producenta i konsumenta energii.
energia ze źródeł rozproszonych źródeł rozproszonych energii ze źródeł rozproszonych energetyka rozproszona rozproszone wytwarzanie generacja rozproszona energetyki rozproszonej generacji rozproszonej Wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy, zwykle produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne.
fioletowe certyfikaty "fioletowe" certyfikaty "fioletowych" certyfikatów Fioletowe certyfikaty Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z metanu pozyskiwanego z kopalń.
grid parity Oznacza zrównanie się kosztów produkcji energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w porównaniu z energią produkowaną w elektrowniach konwencjonalnych.
Global Reporting Index GRI Niezależna międzynarodowa organizacja, której misją jest stworzenie wspólnych w skali świata ram dla komunikowania odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wytyczne GRI stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania dla organizacji niezależnie od wielkości, sektora działalności oraz lokalizacji. Ich stosowanie gwarantuje spójność języka i wskaźników.
International Integrated Reporting Council IIRC Międzynarodowa Rada ds. Raportowania Zintegrowanego, organizacja, której celem jest stworzenie globalnie akceptowanych wytycznych do raportowania zintegrowanego, opartych na połączeniu raportowania finansowego, środowiskowego, społecznego oraz dotyczącego ładu korporacyjnego w jasnym, zwięzłym, spójnym oraz porównywalnym formacie. Zrzesza globalnych liderów z organizacji takich jak Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych, Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju czy Global Reporting Initiative (GRI).
Indeksy RTT TGE indeksów RTT TGE Towarowa Giełda Energii (TGE) jest giełdą energii, która prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy – RTT, Rynek Dnia Następnego – RDN, Rynek Dnia Bieżącego – RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych.
interesariusz interesariuszy interesariusze interesariuszami Podmiot (osoba, społeczność, instytucja, organizacja, urząd), która może wpływać na przedsiębiorstwo lub pozostać pod wpływem jego działalności.
IoT Internet rzeczy (również internet przedmiotów, ang. Internet of Things – IoT) – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.
Interwencyjna Rezerwa Zimna IRZ Mechanizm wprowadzany przez operatora systemu przesyłowego od 2016 r. - polega na tym, że OSP płaci właścicielom planowanych do wycofania źródeł wytwórczych za utrzymywanie ich w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy.
ISO 14001 norma PN-EN ISO 14001:2005 Jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu ochroną środowiska. Norma, przeznaczona dla wszystkich organizacji niezależnie od ich rodzaju i wielkości, określa wymagania, których spełnienie wspiera osiąganie celów środowiskowych (np. zapobieganie emisji zanieczyszczeń) i ekonomicznych.
jednostki EUA jednostek EUA Jednostka emisji CO2. 
Kowenant kowenantu kowenantów Klauzula umowna, nakaz lub zakaz nakładany na kredytobiorcę w celu minimalizacji ryzyka jego niewypłacalności. Najczęściej kowenanty stanowią ochronę źródeł spłaty długu wobec wierzycieli, np. poprzez zakaz zaciągania kolejnych zobowiązań lub rozporządzania aktywami.
kruszywo kruszyw kruszywa kruszywowo Materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.
Linie WN i SN linii WN i SN sieci WN i SN WN – Sieć wysokiego napięcia, w której napięcie wynosi od 110 kV. Sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. SN – Sieć średniego napięcia, czyli sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 110 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.
Lojalizacja klienta Strategia pozwalająca pozyskać i utrzymać klienta w dobie rosnącej konkurencji.
Micro-grid micro-grid Mikrosieć elektroenergetyczna – zbiór urządzeń wytwórczych, zasobników i odbiorników energii elektrycznej połączonych we wspólną sieć, mającą na celu zapewnienie niezawodnej dostawy energii elektrycznej oraz zminimalizowanie jej kosztu.
Mikrokogeneracja mikrokogeneracja Proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy. Mikrokogeneracja może być stosowana we wszystkich obiektach, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną. Największe korzyści ze stosowania mikrokogeneracji uzyskuje się w obiektach, w których zapotrzebowanie na te dwa typy energii jest mało zmienne bądź stałe. Dlatego też najczęstszymi użytkownikami układów skojarzonych są zarówno odbiorcy indywidualni, jak również szpitale i ośrodki edukacyjne, centra sportowe, hotele i obiekty użyteczności publicznej.
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index Indeks obejmujący kluczowe spółki notowane na rynkach wschodzących w Europie.
MSCI Poland Index Indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW.
MSSF MSR Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (ang. International Financial Reporting Standards (IFRS) – standardy i ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards Board).
Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) BAT Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) - najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. BAT wyznaczane są dla różnych gałęzi przemysłu. W energetyce stanowi on podstawę ustalania m.in. granicznych wielkości emisyjnych, które mają na celu eliminowanie lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość.
Norma PN-EN 14001 normy PN-EN 14001 Międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Norma przeznaczona jest dla wszystkich organizacji niezależnie od rodzaju i wielkości.
odbiorca wrażliwy odbiorców wrażliwych Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne jest nim osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, będąca stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Odpisy aktualizujące odpisy aktualizujące odpisów aktualizacyjnych Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przeprowadzane zgodnie z przepisami MSSF (MSR).
odpowiedzialność społeczna CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – Filozofia prowadzenia biznesu oraz strategia zarządzania zakładająca odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Jej podstawami jest etyczne i transparentne postępowanie, uwzględnianie oczekiwań interesariuszy oraz budowanie dobrych i trwałych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem. Odpowiedzialność społeczna biznesu jest jednym z kluczowych sposobów urzeczywistniania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
ogniwa PV Ogniwo fotowoltaiczne (PV) – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
omni-channel Zgodnie z ideą omni-channel, przyszłością handlu jest prowadzenie sprzedaży online, równocześnie zachęcając klientów do tradycyjnych zakupów. Sprzedaż online i offline w dobie rewolucji cyfrowej powinna płynnie się przenikać.
Operacyjna Rezerwa Mocy ORM Mechanizm polegający na dostarczeniu rezerwy operacyjnej przez Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane (JWCD), w przypadku gdy miały one zdolność do dostawy energii elektrycznej do systemu, ale z powodów rynkowych nie zostały wykorzystane. W Polsce został wprowadzony w 2014 r.
OZE Odnawialne źródła energii.
PMOZE Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE.
poligeneracja poligeneracji Równoległe wytwarzanie energii i mediów chemicznych
RESPECT Index Indeks spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wyodrębniający podmioty zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Uwzględnia m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich, ład korporacyjny i płynność, dzięki czemu stanowi jednocześnie realną referencję atrakcyjności inwestycyjnej spółek.
RFX Zapytanie ofertowe.
Rynek bilansujący rynku bilansującym Rynku Bilansującym Rynek bilansujący jest tzw. rynkiem technicznym, czyli nie jest miejscem handlu energią. Jego celem jest fizyczna realizacja zawartych przez uczestników umów kupna/sprzedaży energii i bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Istnienie rynku bilansującego jest niezbędne dla funkcjonowania rynku energii, a udział w nim podmiotów kupujących energię jest obowiązkowy.
Rynek CATALYST rynku Catalyst Rynek obligacji. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot.
SAIDI Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerw długich w dostawach energii elektrycznej, liczonych w minutach na odbiorcę. Jest to współczynnik niezawodności, którego wartość stanowi suma iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci.
SAIFI Wskaźnik przeciętnej systemowej częstotliwości przerw długich w dostawie energii. Jest to wskaźnik niezawodności, którego wartość stanowi liczba odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
Skała płona skały płonej Skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną.
Smart City smart city Inteligentne miasto to projekt polegający na wprowadzeniu konkretnych rozwiązań mających realny wpływ na obywateli. Przykładem może być dostarczenie mieszkańcom miast narzędzi m.in. do monitorowania zużycia energii. Jest to możliwe dzięki specjalnej platformie eLicznik. TAURON dostarcza inteligentne liczniki np. w ramach projektu Smart City Wrocław.
smart grid Smart grid System to control a smart home. SMART HOME technologies control burglar alarms, temperature control and electricity supply systems. This is a real-time power consumption monitoring solution that TAURON offers via a platform to check readings from the smart power meter.
Smart Home smart home System sterowania inteligentnym domem. Technologie SMART HOME kontrolują m.in. alarmy antywłamaniowe, regulację temperatury czy dostawę energii elektrycznej. Rozwiązanie pozwalające na obserwacje zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, które oferuje TAURON za sprawą platformy pozwalającej na sprawdzanie odczytów z inteligentnego licznika poboru prądu.
smart metering smart meteringu Smart metering Inteligentny system pomiarowy – system elektroniczny, za pomocą którego można zmierzyć zużycie energii, uzyskując więcej informacji niż w przypadku konwencjonalnego licznika, a także przesyłać i otrzymywać dane przy wykorzystaniu łączności elektronicznej.
sorbent węglanowy drobny Sorbent węglanowy drobny (mączka kamienia wapiennego) – jest produktem otrzymywanym w procesie suszenia i głębokiego przemiału kamienia wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Sorbent węglanowy drobny stosowany jest w procesach odsiarczania spalin – usuwanie SOx.
system zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) systemu ERM Zbiór zasad, standardów oraz narzędzi pozwalających na realizację podstawowego celu zarządzania ryzykiem, jakim jest szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Grupy TAURON. System ten regulowany jest poprzez dokument pn. Strategia Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON, który definiuje ramy oraz zasady zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON
Tauronet Tauronetem Korporacyjny portal intranetowy Grupy TAURON, jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji z pracownikami. W chwili opublikowania Raportu jedna z największych tego typu platform w Polsce.
technologia CCS Technologia wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla.
technologie CCU Technologia wychwytywania i wykorzystania (zagospodarowania) dwutlenku węgla, np. w przemyśle chemicznym.
Technologia smart Technologie smart technologii smart technologie smart technologia smart System sterowania m.in. w inteligentnym domu – odpowiada za bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
Towarowa Giełda Energii S.A. TGE Towarowej Giełdzie Energii S.A. Towarowa Giełda Energii (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Obecnie TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego (RDN), Rynek Terminowy Towarowy (RTT) z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi także Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2. Giełda towarowa z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem obrotu na TGE jest energia elektryczna, paliwa ciekłe i gazowe, a także limity wielkości emisji zanieczyszczeń.
Urząd Regulacji Energetyki URE Urzędu Regulacji Energetyki Organ administracji państwowej, regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu).
Urobek węgla Materiał skalny wybrany w przodku górniczym. Obejmuje zarówno kopalinę, jak i skałę płonną.
WACC Wskaźnik finansowy – średni ważony koszt kapitału (weighted average cost of capital).
WIBOR (ang. Warsaw Inter Bank Offered Rate) – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych.
WIG Indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
WIG20 Indeks obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG30 Indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG-Energia Indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki.
WIG-Poland Indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
Wyrobisko wyrobisk wyrobiskami wyrobiskach Przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych.
Wysokosprawna kogeneracja wysokosprawnej kogeneracji Wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych lub w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.
Zielone certyfikaty "zielone" certyfikaty „zielonych” certyfikatów Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).
Żółte certyfikaty "żółte" certyfikaty "żółtych" certyfikatów żółtych certyfikatów Certyfikat poświadczający pochodzenie energii. Żółtymi certyfikatami mogą być wynagradzani operatorzy jednostek kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW.
Zasady TPA zasady TPA Zasada TPA zasadą TPA zasada TPA TPA jest jedną z najważniejszych zasad (obok unbundlingu), na których opiera się zliberalizowany rynek energii. TPA, z ang. Third Party Access (zasada dostępu stron trzecich), daje prawo odbiorcy energii do jej zakupu od dowolnie wybranego sprzedawcy energii.
raportowania zintegrowanego raportowanie zintegrowane Międzynarodowy standard raportowania zintegrowanego, a więc obejmującego zarówno dane finansowe, jak i pozafinansowe, opracowany przez organizację IIRC.

Wskaźniki GRI