Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń
Eksportuj do Excela Powiększ
Nota Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
Kapitał podstawowy  Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających  Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Zyski zatrzymane/ (Niepokryte straty) Razem
Stan na 1 stycznia 2015 roku   8 762 747 10 393 686 (143 019) (1 386) (1 045 580) 17 966 448 30 116 17 996 564
Dywidenda 30.6
30.6. Udziały niekontrolujące
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Na początek okresu 29 829 30 116
Dywidendy dla udziałów niekontrolujących (3 043) (2 787)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia 272 60
Nabycie i odkup udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową 325 (662)
Udział w wyniku jednostek zależnych 2 669 3 102
Na koniec okresu 30 052 29 829
31
31. Dywidendy wypłacone
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Dywidendy wypłacone w okresie    
Dywidendy wypłacone z zysku przez jednostki zależne (2 787) (2 630)
Dywidendy wypłacone z zysku przez jednostkę dominującą (262 882)
Dywidenda wypłacona łącznie (2 787) (265 512)

Wartość dywidendy na jedną akcję wypłaconej przez jednostkę dominującą za poszczególne lata przedstawiała się następująco:

Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Wypłacona dywidenda na akcję (w złotych) 0,15

W dniu 10 marca 2016 roku Zarząd podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki w części obejmującej kwoty przeniesione z zysków lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 175 255 tysięcy złotych, co daje 0,10 zł na jedną akcję. W dniu 17 marca 2016 roku rekomendacja przedstawiona przez Zarząd została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

W dniu 8 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie podjęło uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki w części obejmującej kwoty przeniesione z zysków lat ubiegłych poprzez przeznaczenie jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

W dniu 23 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 262 882 tysiące złotych z zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014, co daje 0,15 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona w sierpniu 2015 roku.

(262 882) (262 882) (2 787) (265 669)
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 30.6
30.6. Udziały niekontrolujące
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Na początek okresu 29 829 30 116
Dywidendy dla udziałów niekontrolujących (3 043) (2 787)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia 272 60
Nabycie i odkup udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową 325 (662)
Udział w wyniku jednostek zależnych 2 669 3 102
Na koniec okresu 30 052 29 829
63 63 (662) (599)
Podział zysków z lat ubiegłych   883 561 (883 561)
Transakcje z właścicielami   883 561 (1 146 380) (262 819) (3 449) (266 268)
Zysk (strata) netto   (1 807 317) (1 807 317) 3 102 (1 804 215)
Pozostałe całkowite dochody   69 605 595 51 816 122 016 60 122 076
Łączne całkowite dochody   69 605 595 (1 755 501) (1 685 301) 3 162 (1 682 139)
Stan na 31 grudnia 2015   8 762 747 11 277 247 (73 414) (791) (3 947 461) 16 018 328 29 829 16 048 157
Dywidenda 30.6
30.6. Udziały niekontrolujące
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Na początek okresu 29 829 30 116
Dywidendy dla udziałów niekontrolujących (3 043) (2 787)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia 272 60
Nabycie i odkup udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową 325 (662)
Udział w wyniku jednostek zależnych 2 669 3 102
Na koniec okresu 30 052 29 829
31
31. Dywidendy wypłacone
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Dywidendy wypłacone w okresie    
Dywidendy wypłacone z zysku przez jednostki zależne (2 787) (2 630)
Dywidendy wypłacone z zysku przez jednostkę dominującą (262 882)
Dywidenda wypłacona łącznie (2 787) (265 512)

Wartość dywidendy na jedną akcję wypłaconej przez jednostkę dominującą za poszczególne lata przedstawiała się następująco:

Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Wypłacona dywidenda na akcję (w złotych) 0,15

W dniu 10 marca 2016 roku Zarząd podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki w części obejmującej kwoty przeniesione z zysków lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 175 255 tysięcy złotych, co daje 0,10 zł na jedną akcję. W dniu 17 marca 2016 roku rekomendacja przedstawiona przez Zarząd została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

W dniu 8 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie podjęło uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki w części obejmującej kwoty przeniesione z zysków lat ubiegłych poprzez przeznaczenie jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

W dniu 23 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 262 882 tysiące złotych z zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014, co daje 0,15 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona w sierpniu 2015 roku.

(3 043) (3 043)
Rozliczenie nabycia ZCP Brzeszcze 32
32. Nabycie pod wspólną kontrolą
Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładu Górniczego w Brzeszczach

W dniu 31 grudnia 2015 roku, pomiędzy spółką Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. oraz Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. („SRK”) zawarta została umowa sprzedaży oznaczonej części Zakładu Górniczego w Brzeszczach, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP Brzeszcze”). Umowa sprzedaży została zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej z dnia 19 października 2015 roku oraz na podstawie art. 8a ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Zgodnie z podpisaną umową sprzedaży, data wydania przedmiotu sprzedaży i oddania nabytego ZCP Brzeszcze do używania przez Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. ustalona została na 1 stycznia 2016 roku, w tym dniu na Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. przeszły korzyści i ryzyka związane z nabywanym przedmiotem sprzedaży.

W umowie sprzedaży strony uzgodniły, że cena sprzedaży ZCP Brzeszcze należna SRK wyniesie 1 złoty. W związku z faktem, iż KWK Brzeszcze w czasie działania w SRK przynosiła straty, umową z dnia 29 maja 2015 roku zawartą między Ministrem Gospodarki a SRK, przyznano SRK środki budżetowe na pokrycie bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa górniczego w 2015 roku („Pomoc publiczna”). Jednocześnie zgodnie z postanowieniami umowy o zwrot pomocy, Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. zobowiązała się do zwrotu Pomocy publicznej wraz z odsetkami liczonymi od dat przekazania poszczególnych transz Pomocy publicznej przez udzielającego Pomocy publicznej do SRK. Tym samym cena nabycia obejmuje cenę zapłaty 1 złoty oraz kwotę zwrotu Pomocy publicznej wraz z należnymi odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku, tj. 130 218 tysięcy złotych. W okresie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2016, Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. dokonała zwrotu ww. kwoty pomocy publicznej wraz odsetkami naliczonymi do dnia spłaty. Wydatki z tytułu zwrotu pomocy publicznej zostały zaprezentowane w działalności inwestycyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.

Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o., w związku z faktem, iż transakcja nabycia ZCP Brzeszcze odbywa się pod wspólną kontrolą Skarbu Państwa, rozliczyła połączenie zgodnie z przyjętą przez Grupę polityką rachunkowości metodą łączenia udziałów, przy założeniu braku możliwości przedstawienia danych porównywalnych.
Poniżej przedstawiono bilans na dzień objęcia przez Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. oznaczonej części Zakładu Górniczego w Brzeszczach.

Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
1 stycznia 2016
Stan na
1 stycznia 2016
Aktywa trwałe  Kapitały własne (14 041)
Rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne 215 924 Rezerwy i zobowiązania
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego 3 127 Rezerwa na likwidację zakładów górniczych 65 992
219 051 Rezerwy na świadczenia pracownicze 26 462
Rozliczenia międzyokresowe (rezerwa na niewykorzystane urlopy) 4 203
Aktywa obrotowe Zobowiązanie z tytułu leasingu 3 132
Zapasy 1 349 Zobowiązanie z tytułu zwrotu pomocy publicznej 130 218
Pozostałe aktywa finansowe 25 Pozostałe zobowiązania 4 459
1 374 234 466
Razem aktywa 220 425   Razem pasywa 220 425

W związku z faktem, iż Zakład Górniczy Brzeszcze nie sporządzał swojego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF, na potrzeby rozliczenia transakcji Grupa przygotowała bilans ZCP Brzeszcze zgodnie z obowiązującą w Grupie polityką rachunkowości. W tym celu zostały przeprowadzone następujące procedury:

  • Środki trwałe zostały wycenione przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Dla większości z nich zastosowana została metoda zamortyzowanego kosztu odtworzenia, z uwagi na brak aktywnego rynku.
  • Rozpoznane zostały następujące rezerwy:
    • na likwidację zakładu górniczego – rezerwa oszacowana została na bazie kalkulacji zewnętrznych ekspertów;
    • aktuarialne – rezerwa oszacowana została metodami aktuarialnymi na podstawie porozumień regulujących naliczanie i wypłatę odpraw emerytalnych, odpraw rentowych oraz nagród jubileuszowych w Kompanii Węglowej S.A.;
    • na niewykorzystane urlopy – rezerwa została oszacowana przez aktuariusza.

W ramach nabycia ZCP Brzeszcze na Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. nie przeszły żadne zobowiązania i należności handlowe związane z tą częścią przedsiębiorstwa, natomiast w ramach zapasów został przejęty jedynie zapas materiałów o wartości 1 349 tysięcy złotych.

Połączenie spółek Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. oraz TAURON Wydobycie S.A.

W dniu 1 grudnia 2016 roku zostało zarejestrowane połączenie spółek TAURON Wydobycie S.A. (spółka przejmująca) oraz Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. (spółka przejmowana). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przejęcie, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. na spółkę TAURON Wydobycie S.A. Połączenie nie miało wpływu na niniejsze skonsolidowane sprawozdania finansowe.

(14 041) (14 041) (14 041)
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 30.6
30.6. Udziały niekontrolujące
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Na początek okresu 29 829 30 116
Dywidendy dla udziałów niekontrolujących (3 043) (2 787)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia 272 60
Nabycie i odkup udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową 325 (662)
Udział w wyniku jednostek zależnych 2 669 3 102
Na koniec okresu 30 052 29 829
35 35 325 360
Pokrycie straty z lat ubiegłych 30.3
30.3. Kapitał zapasowy

W dniu 8 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 3 453 908 tysięcy złotych z kapitału zapasowego Spółki.

(3 453 908) 3 453 908
Transakcje z właścicielami   (3 453 908) 3 439 902 (14 006) (2 718) (16 724)
Zysk (strata) netto   367 468 367 468 2 669 370 137
Pozostałe całkowite dochody   103 074 9 991 164 411 277 476 272 277 748
Łączne całkowite dochody   103 074 9 991 531 879 644 944 2 941 647 885
Stan na 31 grudnia 2016   8 762 747 7 823 339 29 660 9 200 24 320 16 649 266 30 052 16 679 318

Wskaźniki GRI