Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń
Eksportuj do Excela Powiększ
Nota Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 18
18. Rzeczowe aktywa trwałe
Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
Eksportuj do Excela Powiększ
Grunty Budynki, lokale
i obiekty inżynierii
lądowej
i wodnej
Urządzenia techniczne
i maszyny
Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa
trwałe razem
WARTOŚĆ BRUTTO      
Bilans otwarcia 119 536 19 928 399 16 910 428 804 020 2 599 980 40 362 363
Zakup bezpośredni 85 253 3 495 992 3 496 330
Koszty finansowania zewnętrznego 94 018 94 018
Rozliczenie środków trwałych w budowie 1 409 1 587 221 1 373 628 79 288 (3 041 546)
Sprzedaż, zbycie (385) (7 610) (14 329) (24 203) (48) (46 575)
Likwidacja (55 360) (124 965) (13 342) (193 667)
Nieodpłatne otrzymanie 9 16 912 766 17 687
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia (43) (11 789) 64 (2 062) (13) (13 843)
Koszty remontów 60 685 60 685
Wytworzenie we własnym zakresie 38 332 38 332
Nabycie ZCP Brzeszcze 1 544 165 401 22 429 1 637 14 405 205 416
Koszty demontażu farm wiatrowych oraz likwidacji zakładów górniczych (31 863) (1 552) (33 415)
Pozostałe zmiany (90) 11 733 (2 520) 4 495 (632) 12 986
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 12 16 28
Bilans zamknięcia 121 980 21 603 044 18 164 046 850 102 3 261 173 44 000 345
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)      
Bilans otwarcia (466) (6 692 656) (8 304 965) (467 731) (13 728) (15 479 546)
Amortyzacja za okres (802 997) (712 304) (79 674) (1 594 975)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (30) (540 226) (929 441) (3 964) (19 958) (1 493 619)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 47 156 917 546 123 835 29 703 951
Sprzedaż, zbycie 3 952 12 695 22 662 39 309
Likwidacja 47 448 121 256 13 050 181 754
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia 16 2 948 (16) 657 3 605
Pozostałe zmiany (1 352) (1 379) (2 890) (5 621)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (7) (7) (14)
Bilans zamknięcia (433) (7 825 966) (9 268 038) (517 062) (33 657) (17 645 156)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 119 070 13 235 743 8 605 463 336 289 2 586 252 24 882 817
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 121 547 13 777 078 8 896 008 333 040 3 227 516 26 355 189
w tym segmenty operacyjne:      
Wydobycie 2 774 724 056 612 225 16 706 341 810 1 697 571
Wytwarzanie 41 303 2 394 113 3 935 303 37 148 2 252 690 8 660 557
Dystrybucja 60 610 10 562 543 4 222 354 260 139 620 819 15 726 465
Inne segmenty oraz pozostała działalność 16 860 96 366 126 126 19 047 12 197 270 596
Rok zakończony 31 grudnia 2015 roku
Eksportuj do Excela Powiększ
 Grunty Budynki, lokale
i obiekty inżynierii
lądowej
i wodnej
Urządzenia techniczne
i maszyny
 Inne środki trwałe  Środki trwałe w budowie  Rzeczowe aktywa
trwałe razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 117 142 18 195 456 14 819 091 808 607 1 364 263 35 304 559
Zakup bezpośredni 228 401 3 808 063 3 808 692
Koszty finansowania zewnętrznego 68 656 68 656
Rozliczenie środków trwałych w budowie 3 608 1 320 193 1 400 437 102 850 (2 827 088)
Sprzedaż (1 181) (5 172) (8 327) (17 875) (586) (33 141)
Likwidacja (64 089) (174 717) (9 238) (4) (248 048)
Nieodpłatne otrzymanie 19 830 403 3 20 236
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia (7) 470 453 793 329 (8 536) 21 192 1 276 431
Koszty remontów alokowane do środków trwałych 139 078 139 078
Wytworzenie we własnym zakresie 41 899 41 899
Koszty demontażu farm wiatrowych oraz likwidacji zakładów górniczych (10 039) (660) (10 699)
Pozostałe zmiany (26) 1 767 80 637 (72 202) (15 493) (5 317)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 7 10 17
Bilans zamknięcia 119 536 19 928 399 16 910 428 804 020 2 599 980 40 362 363
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)      
Bilans otwarcia (458) (5 049 663) (4 957 467) (440 706) (5 323) (10 453 617)
Amortyzacja za okres (839 414) (837 677) (87 243) (1 764 334)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (81) (826 976) (2 608 593) (5 036) (8 421) (3 449 107)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 51 8 954 143 770 16 9 934
Sprzedaż 1 890 7 290 16 500 25 680
Likwidacja 52 057 169 981 8 821 230 859
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia 22 (39 254) (43 328) 4 610 (77 950)
Pozostałe zmiany (250) (35 310) 34 557 (1 003)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (4) (4) (8)
Bilans zamknięcia (466) (6 692 656) (8 304 965) (467 731) (13 728) (15 479 546)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 116 684 13 145 793 9 861 624 367 901 1 358 940 24 850 942
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 119 070 13 235 743 8 605 463 336 289 2 586 252 24 882 817
w tym segmenty operacyjne:      
Wydobycie 1 189 582 131 596 130 14 595 161 732 1 355 777
Wytwarzanie 41 638 2 514 623 3 977 254 38 806 1 662 593 8 234 914
Dystrybucja 59 414 10 037 164 3 892 698 260 861 754 370 15 004 507
Inne segmenty oraz pozostała działalność 16 829 101 825 139 381 22 027 7 557 287 619
Eksportuj do Excela Powiększ
Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Budynki i budowle 34 117 33 962
Maszyny i urządzenia 17 226 3 715
Środki transportu 406 870

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku Grupa dokonała zakupu rzeczowych aktywów trwałych (włączając skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego) w kwocie 3 590 348 tysięcy złotych. Największe zakupy dokonane zostały w związku z inwestycjami w następujących segmentach operacyjnych:

Eksportuj do Excela Powiększ
Zakup rzeczowych aktywów trwałych w segmentach Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Dystrybucja 1 717 236 1 858 807
Wytwarzanie 1 560 458 1 750 548
Wydobycie 282 420 210 574

Średnia stopa kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku wyniosła 4,10%, a w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2015 wyniosła 4,33%.

Największe zadania inwestycyjne realizowane przez Grupę w roku obrotowym 2016 opisane zostały w punkcie 1.5.2. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2016.

Utworzenie oraz rozwiązanie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe miało wpływ na wynik następujących segmentów operacyjnych:

Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
Wytwarzanie Dystrybucja Pozostała działalność Razem Wytwarzanie Dystrybucja Pozostała działalność Razem
Zwiększenie odpisów aktualizujących (1 487 766) (5 853) (1 493 619) (3 430 917) (18 173) (17) (3 449 107)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 689 181 14 770 703 951 609 9 322 3 9 934
Łączny wpływ na wynik okresu (798 585) 8 917 (789 668) (3 430 308) (8 851) (14) (3 439 173)
26 355 189 24 882 817
Wartość firmy 19
19. Wartość firmy
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Bilans otwarcia 92 059 195 154
Utrata wartości (51 903) (154 998)
Reklasyfikacja z grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży 51 903
Bilans zamknięcia, w tym segmenty operacyjne: 40 156 92 059
Wydobycie 13 973 13 973
Dystrybucja 25 602 25 602
Wytwarzanie 581 52 484

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku Grupa ujęła odpis z tytułu utraty wartości bilansowej wartości firmy w segmencie Wytwarzanie w wysokości 51 903 tysiące złotych. Odpis ten jest wynikiem testów na utratę wartości przeprowadzonych na dzień 30 czerwca 2016 roku. Testy przeprowadzone na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wykazały konieczności ujęcia odpisu z tytułu utraty wartości bilansowej wartości firmy. Przeprowadzone testy zostały opisane w nocie 11.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

40 156 92 059
Świadectwa energii i prawa do emisji gazów do umorzenia 20.1
20.1. Długoterminowe świadectwa energii i prawa do emisji gazów
Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
Eksportuj do Excela Powiększ
Świadectwa
pochodzenia energii
Prawa do emisji
gazów cieplarnianych
Razem
Bilans otwarcia 232 973 277 867 510 840
Zakup bezpośredni 110 430 15 830 126 260
Reklasyfikacja (232 973) (277 867) (510 840)
Bilans zamknięcia 110 430 15 830 126 260
Rok zakończony 31 grudnia 2015 roku
Eksportuj do Excela Powiększ
Świadectwa
pochodzenia energii
Prawa do emisji
gazów cieplarnianych
Razem
Bilans otwarcia 207 397 265 103 472 500
Zakup bezpośredni 85 240 129 548 214 788
Reklasyfikacja (59 664) (116 784) (176 448)
Bilans zamknięcia 232 973 277 867 510 840
126 260 510 840
Pozostałe aktywa niematerialne 21
21. Pozostałe aktywa niematerialne
Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
Eksportuj do Excela Powiększ
 Koszty zakończonych prac rozwojowych  Prawo użytkowania wieczystego gruntu  Oprogramowanie, koncesje, patenty, licencje
i podobne wartości
Inne aktywa niematerialne Aktywa niematerialne nie oddane do użytkowania  Aktywa niematerialne  razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 5 690 786 504 550 892 188 004 51 885 1 582 975
Zakup bezpośredni 38 127 408 127 446
Rozliczenie aktywów nie oddanych do użytkowania 184 63 062 22 492 (85 738)
Sprzedaż, zbycie (2 373) (4) (55) (2 432)
Likwidacja (256) (65) (3 996) (89) (4 406)
Nabycie ZCP Brzeszcze 10 266 95 147 10 508
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia (8 728) (8 728)
Pozostałe zmiany 495 449 1 319 (440) 1 823
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 42 42
Bilans zamknięcia 5 434 786 283 610 578 211 873 93 060 1 707 228
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)      
Bilans otwarcia (4 893) (13 064) (332 862) (49 391) (400 210)
Amortyzacja za okres (159) (58 046) (15 546) (73 751)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (403) (23 094) (1 359) (138) (7) (25 001)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 79 1 773 1 619 16 3 487
Sprzedaż, zbycie 3 3
Likwidacja 256 3 917 81 4 254
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia 8 768 8 768
Pozostałe zmiany (312) (4) (316)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (35) (35)
Bilans zamknięcia (5 120) (25 617) (387 075) (64 982) (7) (482 801)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 797 773 440 218 030 138 613 51 885 1 182 765
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 314 760 666 223 503 146 891 93 053 1 224 427
Rok zakończony 31 grudnia 2015 roku
Eksportuj do Excela Powiększ
Koszty zakończonych prac rozwojowych Prawo użytkowania wieczystego gruntu Oprogramowanie, koncesje, patenty, licencje
i podobne wartości
Inne aktywa niematerialne Aktywa niematerialne nie oddane do użytkowania Aktywa niematerialne  razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 4 670 789 670 475 291 153 770 53 436 1 476 837
Zakup bezpośredni 80 117 065 117 145
Rozliczenie aktywów nie oddanych do użytkowania 1 123 89 290 33 451 (123 864)
Sprzedaż (2 132) (8 072) (10 204)
Likwidacja (256) (1) (5 925) (433) (6 615)
Pozostałe zmiany 1 276 (2 156) 200 1 216 5 248 5 784
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 28 28
Bilans zamknięcia 5 690 786 504 550 892 188 004 51 885 1 582 975
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)      
Bilans otwarcia (3 822) (15 297) (289 949) (35 635) (344 703)
Amortyzacja za okres (474) (53 959) (13 922) (68 355)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (853) (383) (2 845) (259) (4 340)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 2 616 2 616
Sprzedaż 8 072 8 072
Likwidacja 256 5 916 430 6 602
Pozostałe zmiany (75) (5) (80)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (22) (22)
Bilans zamknięcia (4 893) (13 064) (332 862) (49 391) (400 210)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 848 774 373 185 342 118 135 53 436 1 132 134
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 797 773 440 218 030 138 613 51 885 1 182 765

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku ujęto odpis aktualizujący prawo wieczystego użytkowania w wysokości 22 734 tysiące złotych dotyczący nieruchomości gruntowych stanowiących tereny magazynowania odpadów pochodzących z produkcji energii elektrycznej Elektrowni Jaworzno II i Jaworzno III.

1 224 427 1 182 765
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 22
22. Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach
Eksportuj do Excela Powiększ
Elektrociepłownia
Stalowa Wola S.A.
Elektrownia
Blachownia Nowa
Sp. z o.o.
w likwidacji
TAMEH HOLDING
Sp. z o.o.*
Stan na
31 grudnia 2016
Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 126 668 1 479 845 2 606 513
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), w tym: 5 739 37 056 501 547 544 342
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 809 37 009 196 442 237 260
Zobowiązania długoterminowe (-), w tym: (1 028 954) (664 603) (1 693 557)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (980 977) (536 585) (1 517 562)
Zobowiązania krótkoterminowe (-), w tym: (132 395) (97) (349 101) (481 593)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (65 752) (1 647) (67 399)
Razem aktywa netto (28 942) 36 959 967 688 975 705
Udział w aktywach netto (14 471) 18 479 483 844 487 852
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 18 479 442 869 461 348
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 6 675 449 559 624 566 748
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć 18 60 022 60 040
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć (1 040) (1 040)

* Zaprezentowane informacje dotyczą grupy kapitałowej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. Wartość posiadanego udziału w TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest różna od wartości aktywów netto przypadających Grupie, ze względu na fakt, iż cena nabycia udziałów TAMEH HOLDING Sp. z o.o. została skalkulowana przy uwzględnieniu wartości godziwej udziału wnoszonego do wspólnego przedsięwzięcia przez spółki Grupy ArcelorMittal.

Eksportuj do Excela Powiększ
Elektrociepłownia
Stalowa Wola S.A.
Elektrownia
Blachownia Nowa
Sp. z o.o.
TAMEH HOLDING
Sp. z o.o.*
Stan na
31 grudnia 2015
Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 085 917 1 295 743 2 381 660
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), w tym: 12 387 37 008 341 716 391 111
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 91 36 943 14 880 51 914
Zobowiązania długoterminowe (-), w tym: (965 514) (378 507) (1 344 021)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (963 766) (295 503) (1 259 269)
Zobowiązania krótkoterminowe (-), w tym: (125 610) (85) (377 432) (503 127)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (40 149) (2 134) (42 283)
Razem aktywa netto 7 180 36 923 881 520 925 623
Udział w aktywach netto 3 590 18 461 440 760 462 811
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 18 461 399 666 418 127
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 18 490 545 175 545 683
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć (1 474) (13 644) 23 051 7 933
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć (387) (387)

* Zaprezentowane informacje dotyczą grupy kapitałowej TAMEH HOLDING Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. jest spółką celową utworzoną w 2010 roku z inicjatywy TAURON Polska Energia S.A. oraz PGNiG S.A., poprzez którą partnerzy zamierzają zrealizować inwestycję polegającą na budowie bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli opalanego gazem ziemnym o mocy elektrycznej brutto 400 MWe i mocy cieplnej netto 240 MWt.

W dniu 27 października 2016 roku podpisane zostały pomiędzy Spółką, PGNiG S.A. oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. warunkowe porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu oraz warunkowy aneks do umowy sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto, pomiędzy PGNiG S.A. oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. zawarty został warunkowy aneks do umowy na dostawy paliwa gazowego, co zostało szerzej opisane w nocie 35 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Porozumienie stanowi odzwierciedlenie woli Spółki oraz PGNiG S.A. co do kontynuacji budowy bloku gazowo-parowego. Zdaniem Zarządu Spółki podpisane dokumenty umożliwiają dokończenie inwestycji w terminie wstępnie szacowanym na 2019 rok.

TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział na poziomie 50% w kapitale spółki i w organie stanowiącym wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A. W związku z faktem, iż w trakcie 2015 roku, dotychczasowy udział w stratach wspólnego przedsięwzięcia oraz korekta wyników z transakcji „odgórnych” pomiędzy spółkami Grupy a wspólnym przedsięwzięciem przewyższyły wartość posiadanych udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, Spółka zaprzestała ujmowania swojego udziału w dalszych stratach wspólnego przedsięwzięcia.

Dodatkowo, Spółka posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. w wysokości 256 067 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 23 oraz rezerwy na umowy rodzące obciążenia z tytułu zawartych kontraktów handlowych w wysokości 198 844 tysiące złotych, o których mowa w nocie 35.3.

Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. w likwidacji

W dniu 5 września 2012 roku spółka zależna TAURON Wytwarzanie S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. zawiązały spółkę celową pod nazwą Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu. Spółka ta została powołana w celu kompleksowej realizacji inwestycji, która obejmować miała przygotowanie, budowę oraz eksploatację bloku gazowo-parowego o mocy ok. 850 MWe na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Blachownia.

TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział na poziomie 50% w kapitale spółki i w organie stanowiącym wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A.

W dniu 28 lipca 2016 roku TAURON Polska Energia S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. podpisały porozumienie, na mocy którego zgodnie postanawiają odstąpić od realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Blachownia Nowa Sp. z o.o. i rozwiązać łączącą KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. umowę wspólników, co oznacza wygaśnięcie wszelkich określonych w niej zobowiązań oraz zakończenie wszelkich prac w niej przewidzianych. KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. zgodnie postanawiają, iż przystąpią do likwidacji spółki, która przeprowadzona zostanie zgodnie z postanowieniami umowy spółki oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W dniu 11 października 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki rozwiązało i postawiło spółkę Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. w stan likwidacji, a także powołało likwidatora. W związku z faktem, iż spółka Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. w likwidacji posiada aktywa krótkoterminowe, które mogą w istotnym stopniu podlegać podziałowi pomiędzy wspólników przedsięwzięcia, Grupa nie tworzy dodatkowych odpisów aktualizujących na wartość posiadanych udziałów w spółce.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. i spółki zależne

W 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Grupą TAURON i Grupą ArcelorMittal. Jest to umowa wspólników w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o., która odpowiada za zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia. W konsekwencji przeprowadzonych w roku 2014 transakcji, obie grupy kapitałowe posiadają w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o. po 50% udziałów.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest właścicielem 100% udziałów w TAMEH POLSKA Sp. z o.o., którą utworzyły wniesione aportem przez Grupę TAURON: Zakład Wytwarzania Nowa oraz Elektrownia Blachownia, a także wniesiona przez Grupę ArcelorMittal – Elektrociepłownia w Krakowie. Ponadto TAMEH HOLDING Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w TAMEH Czech s.r.o.

W dniu 29 czerwca 2016 roku Zgromadzenie Wspólników TAMEH HOLDING Sp. z o.o. zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 48 000 tysięcy złotych na wypłatę dywidendy dla udziałowców. Udział Grupy we wspólnym przedsięwzięciu TAMEH HOLDING Sp. z o.o. został pomniejszony o wartość dywidendy przypadającej dla Grupy w kwocie 24 000 tysięcy złotych.

461 348 418 127
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 23
23. Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć

Pożyczki udzielone na rzecz wspólnego przedsięwzięcia Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Eksportuj do Excela Powiększ
Data zawarcia umowy Kwota pożyczki według umowy Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Termin spłaty Cel
Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki
Pożyczka podporządkowana 20 czerwca 2012 177 000 177 000 36 381 177 000 28 922 31.12.2032 Realizacja projektu poprzez pozyskanie przez pożyczkobiorcę finansowania zewnętrznego
Pożyczki na spłatę zadłużenia 14 grudnia 2015 15 850 15 850 699 15 850 31 31.12.2027 Spłata rat kapitałowych
wraz z odsetkami kredytów udzielonych pożyczkobiorcy przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A.
15 grudnia 2016 15 300 11 000 21
Pożyczki
pozostałe
25 listopada 2015 2 600 2 600 117 2 100 6 30.06.2017 Finansowanie bieżącej działalności operacyjnej
22 stycznia 2016 5 500 5 500 214
22 kwietnia 2016 1 200 600 17
27 maja 2016 3 100 3 100 65
31 sierpnia 2016 3 800 2 875 28
Razem pożyczki 218 525 37 542 194 950 28 959
Długoterminowe 203 850 37 101 192 850 28 953
Krótkoterminowe 14 675 441 2 100 6

Przychody finansowe z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku wyniosły 8 583 tysiące złotych.

240 951 221 803
Pozostałe aktywa finansowe 24
24. Pozostałe aktywa finansowe
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Udziały i akcje 127 698 136 488
Lokaty i depozyty 38 472 39 724
Instrumenty pochodne 56 417 5 684
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 27 761 2 405
Pożyczki udzielone 15 166 2 108
Wadia, kaucje i zabezpieczenia przekazane 41 818 54 106
Pozostałe 14 561 5 034
Razem 321 893 245 549
Długoterminowe 227 140 211 215
Krótkoterminowe 94 753 34 334

Posiadane udziały i akcje obejmują w głównej mierze udziały w następujących spółkach:

 • SCE Jaworzno III Sp. z o.o. o wartości 36 283 tysiące złotych;
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Tychy Sp. z o.o. o wartości 32 113 tysięcy złotych;
 • PGE EJ 1 Sp. z o.o. o wartości 23 046 tysięcy złotych;
 • Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. o wartości 15 063 tysiące złotych.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku jednostka dominująca nabyła jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych za łączną kwotę 25 000 tysięcy złotych. Wartość bilansowa jednostek wycenianych w wartości godziwej wyniosła na dzień 31 grudnia 2016 roku 25 316 tysięcy złotych.

Lokaty i depozyty stanowią aktywa finansowe Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych.

227 140 211 215
Pozostałe aktywa niefinansowe 25.1
25.1. Długoterminowe pozostałe aktywa niefinansowe
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Zaliczki na środki trwałe w budowie oraz aktywa niematerialne, w tym: 274 301 358 673
związane z realizacją zadania Budowa Bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III 271 667 337 531
Koszty przygotowania produkcji w kopalniach węgla kamiennego 132 862 159 159
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 15 237 32 543
Razem 422 400 550 375
422 400 550 375
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16.3
16.3. Odroczony podatek dochodowy
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 1 511 102 1 490 408
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych 45 981 29 609
z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodu ze sprzedaży produktów i usług 49 299 69 064
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych pochodzenia energii 15 766 48 817
pozostałe 44 156 39 889
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 1 666 304 1 677 787
od rezerw bilansowych 638 914 685 405
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 143 403 6 359
nieodpłatnie otrzymana infrastruktura energetyczna i otrzymane opłaty przyłączeniowe 51 811 57 071
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów i zobowiązań finansowych 50 387 49 471
od wyceny instrumentów zabezpieczających 18 139
z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania kosztu sprzedaży produktów i usług 39 940 58 333
straty podatkowe 12 758 12 758
od różnicy pomiędzy podatkową i bilansową wartością praw do emisji zanieczyszczeń 26 985
pozostałe 19 905 22 274
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 957 118 936 795
Po skompensowaniu sald na poziomie spółek z Grupy Kapitałowej podatek odroczony Grupy prezentowany jest jako:    
Aktywo z tytułu podatku odroczonego 50 382 54 184
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego (759 568) (795 176)

Aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową („PGK”) na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały skompensowane ze względu na fakt, iż na podstawie podpisanej w dniu 22 września 2014 roku umowy Podatkowej Grupy Kapitałowej na lata 2015 – 2017 spółki te składają wspólną deklarację podatkową.

W oparciu o sporządzone prognozy dla PGK, przewidujące uzyskiwanie dochodów podatkowych w 2017 roku i w latach następnych uznano, iż nie występuje ryzyko niezrealizowania aktywa z tytułu podatku odroczonego rozpoznanego w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Bilans otwarcia 1 677 787 2 187 951
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym (27 405) (529 019)
przyjęcie z grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży 18 910
nabycie ZCP Brzeszcze 15 239
pozostałe zmiany 683 (55)
Bilans zamknięcia 1 666 304 1 677 787
Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Bilans otwarcia 936 795 892 902
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym 63 005 60 792
w korespondencji z pozostałymi całkowitymi dochodami (63 052) (28 587)
przyjęcie z grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży 11 585
nabycie ZCP Brzeszcze 18 366
pozostałe zmiany 2 004 103
Bilans zamknięcia 957 118 936 795
50 382 54 184
  29 148 253 28 124 185
  
Aktywa obrotowe   
Świadectwa energii i prawa do emisji gazów do umorzenia 20.2
20.2. Krótkoterminowe świadectwa energii i prawa do emisji gazów
Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
Eksportuj do Excela Powiększ
Świadectwa
pochodzenia energii
Prawa do emisji
gazów cieplarnianych
Razem
Bilans otwarcia 652 305 153 083 805 388
Zakup bezpośredni 283 978 318 127 602 105
Wytworzenie we własnym zakresie 102 149 102 149
Umorzenie (709 538) (325 230) (1 034 768)
Reklasyfikacja 227 607 277 867 505 474
Bilans zamknięcia 556 501 423 847 980 348
Rok zakończony 31 grudnia 2015 roku
Eksportuj do Excela Powiększ
Świadectwa
pochodzenia energii
Prawa do emisji
gazów cieplarnianych
Razem
Bilans otwarcia 724 918 8 130 733 048
Zakup bezpośredni 411 854 33 643 445 497
Wytworzenie we własnym zakresie 235 484 235 484
Umorzenie (781 711) (5 941) (787 652)
Reklasyfikacja 61 760 117 251 179 011
Bilans zamknięcia 652 305 153 083 805 388
980 348 805 388
Zapasy 26
26. Zapasy
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Koszt historyczny
Węgiel, w tym stanowiący: 320 201 324 635
Materiały 98 759 163 644
Półprodukty i produkcja w toku 216 831 154 555
Świadectwa pochodzenia energii 783 1 319
Prawa do emisji gazów cieplarnianych 45 912 3 424
Pozostałe zapasy 115 591 114 037
 Razem 482 487 443 415
 Odpisy aktualizujące wartość
/ Aktualizacja wartości
  
Prawa do emisji gazów cieplarnianych 13 226
Pozostałe zapasy (9 593) (10 136)
 Razem 3 633 (10 136)
 Wartość netto możliwa do odzyskania / Wartość godziwa
Węgiel, w tym stanowiący: 320 201 324 635
Materiały 98 759 163 644
Półprodukty i produkcja w toku 216 831 154 555
Świadectwa pochodzenia energii 783 1 319
Prawa do emisji gazów cieplarnianych 59 138 3 424
Pozostałe zapasy 105 998 103 901
 Razem 486 120 433 279
Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy / Aktualizacja wartości zapasów
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Bilans otwarcia (10 136) (21 088)
Utworzenie odpisów (5 417) (3 220)
Rozwiązanie odpisów 2 682 10 392
Wykorzystanie odpisów 3 278 3 780
Wycena do wartości godziwej uprawnień do emisji zanieczyszczeń 13 226
Bilans zamknięcia 3 633 (10 136)

Zapas uprawnień do emisji zanieczyszczeń nabywanych z przeznaczeniem do sprzedaży i realizacji zysku wynikającego ze zmienności cen rynkowych na dzień bilansowy wyceniany jest w wartości godziwej. W związku ze wzrostem cen uprawnień do emisji zanieczyszczeń na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa ujęła dodatnią wycenę w wysokości 13 226 tysięcy złotych. Zmiana wyceny tych uprawnień powinna być analizowana łącznie ze zmianą wyceny kontraktów terminowych związanych z uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń.

486 120 433 279
Należności od odbiorców 27
27. Należności od odbiorców

Krótkoterminowe należności od odbiorców na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Wartość pozycji przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego
Należności od odbiorców 1 527 921 1 581 863
Należności od odbiorców – doszacowanie przychodów z tytułu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucyjnej 425 705 298 805
Należności dochodzone na drodze sądowej 146 086 227 739
Razem 2 099 712 2 108 407
Odpis aktualizujący  
Należności od odbiorców (84 036) (74 828)
Należności dochodzone na drodze sądowej (121 611) (203 546)
Razem (205 647) (278 374)
Wartość pozycji netto  
Należności od odbiorców 1 443 885 1 507 035
Należności od odbiorców – doszacowanie przychodów z tytułu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucyjnej 425 705 298 805
Należności dochodzone na drodze sądowej 24 475 24 193
Razem 1 894 065 1 830 033

Informacje odnośnie odpisów aktualizujących należności od odbiorców oraz inne należności finansowe zaprezentowano w nocie 46.1.1. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

1 894 065 1 830 033
Należności z tytułu podatków i opłat 28
28. Należności z tytułu podatków i opłat
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2016
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 83 468 909
Należności z tytułu podatku VAT 154 181 205 713
Należności z tytułu akcyzy 24 205 20 314
Pozostałe 2 000 1 409
Razem 263 854 228 345

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa posiada następujące rozrachunki z tytułu podatku dochodowego:

 • należność z tytułu podatku dochodowego w kwocie 83 468 tysięcy złotych, czego kwota 83 153 tysiące złotych dotyczy Podatkowej Grupy Kapitałowej,
 • zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego w kwocie 2 371 tysięcy złotych nie dotyczące Podatkowej Grupy Kapitałowej.
Podatkowa Grupa Kapitałowa

W dniu 22 września 2014 roku podpisana została umowa Podatkowej Grupy Kapitałowej („PGK”) na lata 2015 – 2017. PGK została zarejestrowana przez Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego pod numerem NIP 2050004308 na podstawie decyzji z dnia 20 listopada 2014 roku. Główne spółki tworzące Podatkową Grupę Kapitałową od dnia 1 stycznia 2015 roku: TAURON Polska Energia S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Ciepło Sp. z o.o., TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., TAURON Ekoenergia Sp. z o.o., TAURON Wydobycie S.A. i Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku obciążenie Podatkowej Grupy Kapitałowej podatkiem dochodowym wyniosło 217 201 tysięcy złotych. Jednocześnie Podatkowa Grupa Kapitałowa uiściła zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 300 053 tysiące złotych oraz posiada należność z tytułu nadpłaty podatku spółki zależnej za okres przed wejściem do PGK w kwocie 301 tysięcy złotych.

263 854 228 345
Pozostałe aktywa finansowe 24
24. Pozostałe aktywa finansowe
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Udziały i akcje 127 698 136 488
Lokaty i depozyty 38 472 39 724
Instrumenty pochodne 56 417 5 684
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 27 761 2 405
Pożyczki udzielone 15 166 2 108
Wadia, kaucje i zabezpieczenia przekazane 41 818 54 106
Pozostałe 14 561 5 034
Razem 321 893 245 549
Długoterminowe 227 140 211 215
Krótkoterminowe 94 753 34 334

Posiadane udziały i akcje obejmują w głównej mierze udziały w następujących spółkach:

 • SCE Jaworzno III Sp. z o.o. o wartości 36 283 tysiące złotych;
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Tychy Sp. z o.o. o wartości 32 113 tysięcy złotych;
 • PGE EJ 1 Sp. z o.o. o wartości 23 046 tysięcy złotych;
 • Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. o wartości 15 063 tysiące złotych.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku jednostka dominująca nabyła jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych za łączną kwotę 25 000 tysięcy złotych. Wartość bilansowa jednostek wycenianych w wartości godziwej wyniosła na dzień 31 grudnia 2016 roku 25 316 tysięcy złotych.

Lokaty i depozyty stanowią aktywa finansowe Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych.

94 753 34 334
Pozostałe aktywa niefinansowe 25.2
25.2. Krótkoterminowe pozostałe aktywa niefinansowe
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Koszty rozliczane w czasie, w tym: 78 457 104 251
Koszty przygotowania produkcji w kopalniach węgla kamiennego 36 175 33 411
Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe 10 922 15 888
Usługi informatyczne, telekomunikacyjne i pocztowe 17 994 26 367
Pozostałe koszty rozliczane w czasie 13 366 28 585
Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe, w tym: 106 551 128 808
Zaliczki na dostawy 103 601 120 342
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami ZFŚS 338 3 984
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 2 612 4 482
Razem 185 008 233 059
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Jednostki wchodzące w skład Grupy skompensowały aktywa Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu, ponieważ aktywa te nie stanowią oddzielnych aktywów Grupy. Tabela poniżej przedstawia analitykę funduszu.

Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Pożyczki udzielone pracownikom 30 671 31 087
Środki pieniężne 17 093 20 144
Pozostałe aktywa i zobowiązania Funduszu 2 822 (382)
Zobowiązania z tytułu Funduszu (50 248) (46 865)
Saldo po skompensowaniu 338 3 984
Odpisy na Fundusz w okresie (62 180) (60 388)
185 008 233 059
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 29
29. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Środki pieniężne w banku i w kasie 368 274 353 428
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 16 450 10 722
Inne 157 762
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 384 881 364 912
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 144 404 206 254
Kredyt w rachunku bieżącym (15 156) (10 206)
Cash pool (16 095) (29 377)
Różnice kursowe 1 103 2 386
Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 354 733 327 715

Różnica pomiędzy stanem środków pieniężnych wykazywanym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej a stanem wykazywanym w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wynika z kwoty kredytów w rachunkach bieżących, pożyczek z tytułu cash pool od jednostek nie objętych konsolidacją ze względu na sumaryczną nieistotność oraz różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych na rachunkach walutowych.

Stan środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowią w głównej mierze salda rachunków wadialnych w łącznej kwocie 79 227 tysięcy złotych, jak również saldo środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych do obsługi obrotu energią elektryczną oraz prawami do emisji na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w łącznej kwocie 49 000 tysięcy złotych.

384 881 364 912
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży   19 612 17 898
  4 308 641 3 947 248
 
 SUMA AKTYWÓW   33 456 894 32 071 433

 

Eksportuj do Excela Powiększ
Nota Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
PASYWA
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy 30.1
30.1. Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy na dzień 31 grudnia 2016 roku
Eksportuj do Excela Powiększ
Seria/emisja Rodzaj akcji Liczba akcji Wartość nominalna akcji
(w złotych)
Wartość serii/emisji
wg wartości nominalnej
Sposób pokrycia
kapitału
AA na okaziciela 1 589 438 762 5 7 947 194 gotówka/aport
BB imienne 163 110 632 5 815 553 aport
Razem 1 752 549 394   8 762 747

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość kapitału podstawowego, liczba akcji oraz wartość nominalna akcji nie uległy zmianie od dnia 31 grudnia 2015 roku.

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2016 roku (wg najlepszej wiedzy Spółki)
Eksportuj do Excela Powiększ
Akcjonariusz Liczba akcji Wartość akcji Udział w kapitale
podstawowym (%)
Udział w liczbie
głosów (%)
Skarb Państwa 526 848 384 2 634 242 30,06% 30,06%
KGHM Polska Miedź S.A. 182 110 566 910 553 10,39% 10,39%
Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 88 742 929 443 715 5,06% 5,06%
Pozostali akcjonariusze 954 847 515 4 774 237 54,49% 54,49%
Razem 1 752 549 394 8 762 747 100,00% 100,00%

Struktura akcjonariatu, według najlepszej wiedzy Spółki, na dzień 31 grudnia 2016 roku nie uległa zmianie w porównaniu do struktury na dzień 31 grudnia 2015 roku.

8 762 747 8 762 747
Kapitał zapasowy 30.3
30.3. Kapitał zapasowy

W dniu 8 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 3 453 908 tysięcy złotych z kapitału zapasowego Spółki.

7 823 339 11 277 247
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 30.5
30.5. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Na początek okresu (73 414) (143 019)
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających 132 108 85 466
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających odniesiona do wyniku finansowego okresu (4 856) 466
Podatek odroczony (24 178) (16 327)
Na koniec okresu 29 660 (73 414)

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających wynika z wyceny instrumentów Interest Rate Swap (IRS) zabezpieczających ryzyko stopy procentowej z tytułu wyemitowanych obligacji, co zostało szerzej opisane w nocie 45.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dla zawartych transakcji zabezpieczających objętych polityką zarządzania ryzykiem specyficznym w obszarze finansowym, Spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w kapitale z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Spółka rozpoznała kwotę 29 660 tysięcy złotych. Kwota ta stanowi należność z tytułu wyceny instrumentów IRS na dzień bilansowy w kwocie 36 641 tysięcy złotych, skorygowaną o część wyceny dotyczącą naliczonych na dzień bilansowy odsetek z tytułu obligacji z uwzględnieniem podatku odroczonego.

Wynik finansowy bieżącego okresu obciążony został kwotą 80 658 tysięcy złotych, z czego kwota 85 514 tysięcy złotych stanowi zapłaconą kwotę zrealizowanego zabezpieczenia dotyczącą zakończonych okresów odsetkowych, natomiast kwota (4 856) tysięcy złotych stanowi zmianę wyceny instrumentów dotyczącą naliczonych na dzień bilansowy odsetek z tytułu obligacji. W sprawozdaniu z całkowitych dochodów powyższe koszty z tytułu transakcji zabezpieczających IRS skorygowały wartość kosztów finansowych wynikające z odsetek od wyemitowanych obligacji.

29 660 (73 414)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej   9 200 (791)
Zyski zatrzymane/(Niepokryte straty) 30.4
30.4. Niepodzielony wynik finansowy oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy

Podziałowi nie podlegają kwoty wyniku z lat ubiegłych powstałe w wyniku rozliczenia połączenia z jednostkami zależnymi, jak również zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia ujmowane poprzez pozostałe całkowite dochody.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją inne ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy.

Zarząd Spółki rekomenduje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 166 253 tysiące złotych z kapitału zapasowego Spółki.

24 320 (3 947 461)
  16 649 266 16 018 328
Udziały niekontrolujące   30 052 29 829
Kapitał własny ogółem    16 679 318  16 048 157
Zobowiązania długoterminowe  
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 33
33. Zobowiązania z tytułu zadłużenia
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Kredyty i pożyczki 1 263 553 1 411 776
Wyemitowane obligacje 7 681 128 6 680 433
Leasing finansowy 34 848 46 438
Razem 8 979 529 8 138 647
Długoterminowe 8 759 789 4 924 127
Krótkoterminowe 219 740 3 214 520
 
8 759 789 4 924 127
Rezerwy na świadczenia pracownicze 34
34. Rezerwy na świadczenia pracownicze
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Rezerwa na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe 1 480 391 1 850 375
Rezerwa na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 51 222 57 336
Razem 1 531 613 1 907 711
Długoterminowe 1 373 385 1 735 206
Krótkoterminowe 158 228 172 505
1 373 385 1 735 206
Rezerwy na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałe 35
35. Rezerwy na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałe
Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
Eksportuj do Excela Powiększ
Rezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczych Rezerwa na koszty rekultywacji
i demontażu oraz likwidację środków trwałych
Rezerwy na umowy rodzące
obciążenia ze wspólnym przedsięwzięciem
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 111 675 101 244 182 877 395 796
Odwrócenie dyskonta 4 904 2 700 11 502 19 106
Zmiana stopy dyskontowej (35 846) (9 854) 2 257 (43 443)
Utworzenie/(rozwiązanie) netto 160 21 212 2 208 23 580
Nabycie ZCP Brzeszcze 65 992 65 992
Bilans zamknięcia 146 885 115 302 198 844 461 031
Rezerwy długoterminowe 146 885 102 984 152 943 402 812
Rezerwy krótkoterminowe 12 318 45 901 58 219
Część długoterminowa pozostałych rezerw 46 498
Razem       449 310
Rok zakończony 31 grudnia 2015 roku
Eksportuj do Excela Powiększ
Rezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczych Rezerwa na koszty rekultywacji
i demontażu oraz likwidację środków trwałych
Rezerwy na umowy rodzące
obciążenia ze wspólnym przedsięwzięciem
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 120 704 42 774 163 478
Odwrócenie dyskonta 2 996 961 3 957
Zmiana stopy dyskontowej (13 308) (675) (13 983)
Utworzenie/(rozwiązanie) netto 1 283 (1 205) 182 877 182 955
Przeniesienie z zobowiązań grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży 59 389 59 389
Bilans zamknięcia 111 675 101 244 182 877 395 796
Rezerwy długoterminowe 111 675 100 339 163 449 375 463
Rezerwy krótkoterminowe 905 19 428 20 333
Część długoterminowa pozostałych rezerw 1 909
Razem 377 372
449 310 377 372
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 38 554 293 650 364
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16.3
16.3. Odroczony podatek dochodowy
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 1 511 102 1 490 408
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych 45 981 29 609
z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodu ze sprzedaży produktów i usług 49 299 69 064
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych pochodzenia energii 15 766 48 817
pozostałe 44 156 39 889
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 1 666 304 1 677 787
od rezerw bilansowych 638 914 685 405
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 143 403 6 359
nieodpłatnie otrzymana infrastruktura energetyczna i otrzymane opłaty przyłączeniowe 51 811 57 071
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów i zobowiązań finansowych 50 387 49 471
od wyceny instrumentów zabezpieczających 18 139
z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania kosztu sprzedaży produktów i usług 39 940 58 333
straty podatkowe 12 758 12 758
od różnicy pomiędzy podatkową i bilansową wartością praw do emisji zanieczyszczeń 26 985
pozostałe 19 905 22 274
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 957 118 936 795
Po skompensowaniu sald na poziomie spółek z Grupy Kapitałowej podatek odroczony Grupy prezentowany jest jako:    
Aktywo z tytułu podatku odroczonego 50 382 54 184
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego (759 568) (795 176)

Aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową („PGK”) na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały skompensowane ze względu na fakt, iż na podstawie podpisanej w dniu 22 września 2014 roku umowy Podatkowej Grupy Kapitałowej na lata 2015 – 2017 spółki te składają wspólną deklarację podatkową.

W oparciu o sporządzone prognozy dla PGK, przewidujące uzyskiwanie dochodów podatkowych w 2017 roku i w latach następnych uznano, iż nie występuje ryzyko niezrealizowania aktywa z tytułu podatku odroczonego rozpoznanego w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Bilans otwarcia 1 677 787 2 187 951
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym (27 405) (529 019)
przyjęcie z grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży 18 910
nabycie ZCP Brzeszcze 15 239
pozostałe zmiany 683 (55)
Bilans zamknięcia 1 666 304 1 677 787
Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Bilans otwarcia 936 795 892 902
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym 63 005 60 792
w korespondencji z pozostałymi całkowitymi dochodami (63 052) (28 587)
przyjęcie z grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży 11 585
nabycie ZCP Brzeszcze 18 366
pozostałe zmiany 2 004 103
Bilans zamknięcia 957 118 936 795
759 568 795 176
Pozostałe zobowiązania finansowe 42
42. Pozostałe zobowiązania finansowe
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i potrąceń od wynagrodzeń 174 212 172 660
Wadia, kaucje, zabezpieczenia otrzymane 79 415 120 890
Zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia 12 560 16 149
Instrumenty pochodne 560 112 109
Pozostałe 61 922 20 563
Razem 328 669 442 371
Długoterminowe 72 374 101 705
Krótkoterminowe 256 295 340 666

Instrumenty pochodne zostały opisane w  nocie 45.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

72 374 101 705
  11 968 719 8 583 950
Zobowiązania krótkoterminowe  
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 33
33. Zobowiązania z tytułu zadłużenia
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Kredyty i pożyczki 1 263 553 1 411 776
Wyemitowane obligacje 7 681 128 6 680 433
Leasing finansowy 34 848 46 438
Razem 8 979 529 8 138 647
Długoterminowe 8 759 789 4 924 127
Krótkoterminowe 219 740 3 214 520
219 740 3 214 520
Zobowiązania wobec dostawców 39
39. Zobowiązania wobec dostawców

Krótkoterminowe zobowiązania wobec dostawców na dzień 31 grudnia 2016 roku i na dzień 31 grudnia 2015 roku prezentuje tabela poniżej:

Eksportuj do Excela Powiększ
Zobowiązania wobec dostawców w Segmentach Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Dystrybucja 294 573 281 839
w tym od spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 200 732 176 859
Sprzedaż 247 487 245 424
Wydobycie 144 722 83 111
Wytwarzanie 100 857 130 606
Pozostałe 42 090 49 726
Razem 829 729 790 706
829 729 790 706
Zobowiązania inwestycyjne 40
40. Zobowiązania inwestycyjne

Krótkoterminowe zobowiązania inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2016 roku i na dzień 31 grudnia 2015 roku prezentuje tabela poniżej:

Eksportuj do Excela Powiększ
Zobowiązania inwestycyjne w segmentach Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Wytwarzanie 511 403 290 916
Dystrybucja 336 624 420 735
Wydobycie 159 138 30 603
Sprzedaż i Pozostałe 26 639 24 589
Razem 1 033 804 766 843

Wzrost zobowiązań inwestycyjnych w Segmencie Wytwarzanie dotyczył głównie wzrostu zobowiązań związanych z budową bloku 910 w Jaworznie, które na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 458 484 tysiące złotych, a na dzień 31 grudnia 2015 roku – 124 690 tysięcy złotych.

Wzrost zobowiązań inwestycyjnych w Segmencie Wydobycie dotyczył głównie zobowiązania z tytułu zabudowy kompleksu ścianowego Zakładu Górniczego Brzeszcze w kwocie 89 080 tysięcy złotych. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązanie z tego tytułu nie wystąpiło.

Zobowiązania inwestycyjne długoterminowe zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji pozostałe zobowiązania finansowe. Na dzień 31 grudnia 2016 roku i na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania z tego tytułu wynosiły odpowiednio: 299 tysięcy złotych (Segment Dystrybucja), 916 tysięcy złotych (Segment Dystrybucja – 416 tysiące złotych, Segment Sprzedaż – 500 tysięcy złotych).

Zobowiązania do poniesienia nakładów inwestycyjnych

Na dzień 31 grudnia 2016 roku i na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne odpowiednio w wysokości 4 368 685 tysięcy złotych oraz 5 597 990 tysięcy złotych, z czego największe pozycje przedstawiono w poniższej tabeli:

Eksportuj do Excela Powiększ
Segment operacyjny Przedmiot umowy / nazwa projektu inwestycyjnego Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Wytwarzanie Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III 2 579 313 3 773 520
Przekazanie do eksploatacji części układu nawęglania zewnętrznego oraz układu odpopielania dla potrzeb bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III 229 150 144 325
Budowa nowych mocy w kogeneracji Elektrociepłowni Tychy 10 000 98 970
Dystrybucja Wykonanie przebudowy dwutorowej linii napowietrznej relacji Przybków-Kąty Wrocławskie-Klecina 31 446 73 140
Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania Smart City Wrocław 18 880 91 126
Budowa Centrum Zarządzania Siecią w Krakowie i we Wrocławiu 30 951 55 176
Wydobycie Budowa szybu Grzegorz wraz z infrastrukturą oraz wyrobiskami towarzyszącymi 16 484 22 105
Budowa poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina 19 578 37 986
Program inwestycyjny w Zakładzie Górniczym Brzeszcze 32 731
1 033 804 766 843
Rezerwy na świadczenia pracownicze 34
34. Rezerwy na świadczenia pracownicze
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Rezerwa na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe 1 480 391 1 850 375
Rezerwa na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 51 222 57 336
Razem 1 531 613 1 907 711
Długoterminowe 1 373 385 1 735 206
Krótkoterminowe 158 228 172 505
158 228 172 505
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii i emisji gazów 36
36. Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii i emisji gazów

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii i emisji gazów dotyczą obowiązku za rok bieżący, w związku z czym w całości mają charakter krótkoterminowy.

Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
Eksportuj do Excela Powiększ
Rezerwa na zobowiązania z tytułu
emisji gazów
Rezerwa z tytułu obowiązku przedstawienia
świadectw pochodzenia energii
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 153 083 865 051 1 018 134
Utworzenie 381 946 743 312 1 125 258
Rozwiązanie (63) (3 884) (3 947)
Wykorzystanie (325 230) (849 394) (1 174 624)
Bilans zamknięcia 209 736 755 085 964 821
Rok zakończony 31 grudnia 2015 roku
Eksportuj do Excela Powiększ
Rezerwa na zobowiązania z tytułu
emisji gazów
Rezerwa z tytułu obowiązku przedstawienia
świadectw pochodzenia energii
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 8 130 914 926 923 056
Utworzenie 153 084 863 210 1 016 294
Rozwiązanie (2 290) (2 202) (4 492)
Wykorzystanie (5 841) (910 883) (916 724)
Bilans zamknięcia 153 083 865 051 1 018 134
964 821 1 018 134
Pozostałe rezerwy 37
37. Pozostałe rezerwy
Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
Eksportuj do Excela Powiększ
Rezerwa na bezumowne korzystanie
z nieruchomości
Rezerwy na spory sądowe, roszczenia od kontrahentów
i pozostałe rezerwy
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 91 909 67 711 159 620
Utworzenie/(Rozwiązanie) netto 902 201 928 202 830
Wykorzystanie (642) (7 258) (7 900)
Pozostałe zmiany (26) 211 185
Bilans zamknięcia 92 143 262 592 354 735
Rezerwy długoterminowe 46 498 46 498
Rezerwy krótkoterminowe 92 143 216 094 308 237
Część krótkoterminowa rezerw na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałych 58 219
Razem pozostałe rezerwy 366 456
Rok zakończony 31 grudnia 2015 roku
Eksportuj do Excela Powiększ
Rezerwa na bezumowne korzystanie
z nieruchomości
Rezerwy na spory sądowe, roszczenia od kontrahentów
i pozostałe rezerwy
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 93 818 66 341 160 159
Utworzenie/(Rozwiązanie) netto 3 587 5 840 9 427
Wykorzystanie (5 496) (6 240) (11 736)
Pozostałe zmiany 1 771 1 771
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (1) (1)
Bilans zamknięcia 91 909 67 711 159 620
Rezerwy długoterminowe 1 909 1 909
Rezerwy krótkoterminowe 91 909 65 802 157 711
Część krótkoterminowa rezerw na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałych 20 333
Razem pozostałe rezerwy 178 044
Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomości

Spółki Grupy tworzą rezerwy na wszystkie zgłoszone roszczenia właścicieli nieruchomości, na których usytuowane są sieci dystrybucyjne oraz instalacje ciepłownicze. Na dzień 31 grudnia 2016 roku rezerwa z tego tytułu wynosiła 92 143 tysiące złotych i dotyczyła segmentów:

 • Wytwarzanie – 50 196 tysięcy złotych;
 • Dystrybucja – 41 947 tysięcy złotych.

W 2012 roku podmiot trzeci wystąpił wobec TAURON Ciepło S.A. (obecnie TAURON Ciepło Sp. z o.o.) z roszczeniami   z tytułu uregulowania stanów prawnych urządzeń przesyłowych przebiegających przez jego nieruchomości. Spółka kwestionuje zarówno zasadność tych roszczeń, jak i zasadność dokonanych potrąceń z bieżącymi zobowiązaniami wobec spółki z tytułu dostaw ciepła. W konsekwencji spółka wystąpiła na drogę postępowania sądowego celem dochodzenia bieżących należności wobec dłużnika. W dalszym toku postępowania zostanie zweryfikowana kwota ewentualnych roszczeń tego podmiotu z tytułu regulowania stanów prawnych urządzeń przesyłowych spółki. W związku z toczącym się sporem, mając na uwadze przyjętą politykę rachunkowości, rozpoznana została rezerwa na szacowane koszty powyższego roszczenia. Mając na uwadze toczący się spór sądowy, uwzględniając zapisy MSR 37.92 Grupa nie ujawnia wszystkich informacji związanych z ww. kwestią, a wymaganych przez MSR 37.

Rezerwy na spory sądowe, roszczenia od kontrahentów i pozostałe rezerwy

Istotne rezerwy ujęte w ramach pozostałych rezerw zostały opisane poniżej:

Eksportuj do Excela Powiększ
Tytuł Segment Opis Stan na
31 grudnia 2016
Wpływ na wynik brutto roku 2016
Rezerwa na kary umowne Wytwarzanie W związku z ryzykiem zapewnienia trwałości projektów, które wymagane było w umowach o dofinansowanie projektów:

 •  Budowy kotła na biomasę w Elektrowni Jaworzno III – Elektrowni II;
 • Budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii w Stalowej Woli

utworzono rezerwę na zwrot dotacji w wysokości 52 297 tysięcy złotych.
W związku z ryzykiem wypowiedzenia przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. umowy, wynikającym z odstąpienia przez TAURON Wytwarzanie S.A. od realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego na terenie Elektrowni Łagisza w Będzinie oraz ryzykiem naliczenia kary umownej utworzono rezerwę w wysokości 11 250 tysięcy złotych.

63 547 (63 547)
Rezerwa na karę pieniężną na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) Dystrybucja Rezerwa dotycząca ryzyka naruszenia ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku poprzez  wprowadzenie w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji. 20 436 (20 436)
Rezerwa na wzrost wynagrodzenia za służebności przesyłu Dystrybucja Rezerwa dotyczy ryzyka zwiększonych opłat okresowych za służebność przesyłu dla infrastruktury energetycznej zlokalizowanej na terenach nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w związku ze zmianą charakteru gruntów z terenów leśnych na grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 21 700 (21 700)
Postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) Dystrybucja Rezerwa na kary pieniężne nałożone przez Prezesa UOKiK w sprawie nadużywania przez ENION S.A. (obecnie TAURON Dystrybucja S.A.) pozycji dominującej na rynku dystrybucji energii elektrycznej. Na dzień 31 grudnia 2016 roku rezerwa z tego tytułu dotyczyła kar pieniężnych, dla których postępowania przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zostały na ten dzień zakończone. Saldo rezerwy pozostało bez zmian w stosunku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 7 302
Rezerwa na podatek od nieruchomości Wydobycie Rezerwy na postępowania w zakresie podatku od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych 23 008 (20 860)
Rezerwa na podatek od towarów i uslug Sprzedaż Rezerwa utworzona w związku z trwającym postępowaniem kontrolnym wszczętym przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie („Dyrektor UKS”) w zakresie podatku od towarów i usług. Czas trwania postępowania kontrolnego był wielokrotnie przedłużany przez Dyrektora UKS – aktualnie nowy termin jego zakończenia został wyznaczony na dzień 28 kwietnia 2017 roku. 64 494 (64 494)
366 456 178 044
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 38 267 662 254 337
Zobowiązania z tytułu podatków i opłat 41
41. Zobowiązania z tytułu podatków i opłat

Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Podatek dochodowy od osób prawnych 2 371 85 357
Podatek dochodowy od osób fizycznych 51 084 46 841
Podatek akcyzowy 41 549 42 467
Podatek VAT 98 114 46 787
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 170 039 156 635
Opłaty za korzystanie ze środowiska 40 964 46 889
Pozostałe 6 822 4 673
Razem 410 943 429 649

Spadek zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych związany jest faktem, iż na dzień 31 grudnia 2016 roku PGK posiadała należność z tytułu podatku dochodowego w kwocie 83 153 tysiące złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 28 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 roku PGK posiadała zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego w kwocie 82 944 tysiące złotych.

410 943 429 649
Pozostałe zobowiązania finansowe 42
42. Pozostałe zobowiązania finansowe
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i potrąceń od wynagrodzeń 174 212 172 660
Wadia, kaucje, zabezpieczenia otrzymane 79 415 120 890
Zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia 12 560 16 149
Instrumenty pochodne 560 112 109
Pozostałe 61 922 20 563
Razem 328 669 442 371
Długoterminowe 72 374 101 705
Krótkoterminowe 256 295 340 666

Instrumenty pochodne zostały opisane w  nocie 45.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

256 295 340 666
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 43
43. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Wpłaty kontrahentów dotyczące przyszłych okresów, w tym: 298 606 273 168
Przedpłaty na poczet opłaty przyłączeniowej 21 369 25 366
Nadpłaty od klientów 245 544 240 700
Inne 31 693 7 102
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe 2 573 754
Razem 301 179 273 922
301 179 273 922
  4 808 857 7 439 326
 Zobowiązania razem 16 777 576 16 023 276
 SUMA PASYWÓW   33 456 894 32 071 433

Wskaźniki GRI