Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń
Eksportuj do Excela Powiększ
Nota Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   
Zysk (strata) przed opodatkowaniem   508 861 (2 187 771)
Udział w (zyskach)/stratach wspólnych przedsięwzięć   (60 040) (7 933)
Amortyzacja   1 668 726 1 832 780
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i wartości firmy 44.1
44.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i wartości firmy

Odpisy aktualizujące w kwocie 867 109 tysięcy złotych, które korygują wynik przed opodatkowaniem Grupy zostały szerzej opisane w nocie 11 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zmiana stanu kapitału obrotowego

Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Zmiana stanu należności, w tym: (46 280) 118 806
Bilansowa zmiana stanu należności od odbiorców (64 032) 87 065
Korekta nabycia ZCP Brzeszcze i objęcia nowych spółek konsolidacją 12 496 13 200
Pozostałe korekty 5 256 18 541
Zmiana stanu zapasów, w tym: (55 731) 90 497
Bilansowa zmiana stanu zapasów (52 841) 94 317
Korekta o przesunięcie zapasów do/z rzeczowych aktywów trwałych (4 347) (4 502)
Pozostałe korekty 1 457 682
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek, w tym: 156 247 (180 636)
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec dostawców 39 023 (126 038)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń i pozostałych zobowiązań finansowych (1 536) (74 211)
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań niefinansowych 27 257 (3 649)
Zmiana stanu zobowiązań podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego 64 280 2 174
Korekta nabycia ZCP Brzeszcze i objęcia nowych spółek konsolidacją (24 610) (9 395)
Korekta o zmianę stanu podatku od towarów i usług dot. zobowiązań inwestycyjnych 50 570 33 574
Pozostałe korekty 1 263 (3 091)
Zmiana stanu pozostałych aktywów długo- i krótkoterminowych, w tym: 341 335 (104 176)
Bilansowa zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych długo i krótkoterminowych 176 026 95 543
Zmiana stanu należności podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego 47 050 (94 481)
Zmiana stanu praw do emisji zanieczyszczeń długo i krótkoterminowych (8 727) (157 717)
Zmiana stanu praw majątkowych pochodzenia energii długo i krótkoterminowych 218 347 47 037
Zmiana stanu zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (84 372) (49 172)
Reklasyfikacja do/z aktywów przeznaczonych do zbycia 39 758
Pozostałe korekty (6 989) 14 856
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych, w tym: (140 063) (73 962)
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych (82 746) (2 891)
Korekta o nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne (18 919) (21 348)
Korekta o otrzymane dotacje (29 220) (41 941)
Pozostałe korekty (9 178) (7 782)
Zmiana stanu rezerw, w tym: (28 173) 141 843
Bilansowa zmiana stanu rezerw długo i krótkoterminowych (169 061) 127 291
Korekta o zyski/straty aktuarialne od rezerw po okresie zatrudnienia ujmowane w pozostałe całkowite dochody 204 597 64 523
Korekta nabycia ZCP Brzeszcze (92 454)
Korekta o zmianę stanu rezerw na rekultywację i demontaż ujmowane w korespondencji z rzeczowymi aktywami trwałymi 33 415 10 699
Reklasyfikacja do/z aktywów przeznaczonych do zbycia (59 375)
Pozostałe korekty (4 670) (1 295)
Razem 227 335 (7 628)

Podatek dochodowy zapłacony

Podatek dochodowy zapłacony w kwocie 394 792 tysiące złotych wynika w głównej mierze z zapłaty przez Podatkową Grupę Kapitałową w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku zaliczek podatku dochodowego za rok 2016 w kwocie 300 054 tysiące złotych oraz zaliczki za czwarty kwartał roku 2015 w kwocie 88 784 tysiące złotych.

867 109 3 595 895
Odsetki i prowizje   249 719 273 502
Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem   (2 703) 329
Zmiana stanu kapitału obrotowego 44.1
44.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i wartości firmy

Odpisy aktualizujące w kwocie 867 109 tysięcy złotych, które korygują wynik przed opodatkowaniem Grupy zostały szerzej opisane w nocie 11 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zmiana stanu kapitału obrotowego

Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Zmiana stanu należności, w tym: (46 280) 118 806
Bilansowa zmiana stanu należności od odbiorców (64 032) 87 065
Korekta nabycia ZCP Brzeszcze i objęcia nowych spółek konsolidacją 12 496 13 200
Pozostałe korekty 5 256 18 541
Zmiana stanu zapasów, w tym: (55 731) 90 497
Bilansowa zmiana stanu zapasów (52 841) 94 317
Korekta o przesunięcie zapasów do/z rzeczowych aktywów trwałych (4 347) (4 502)
Pozostałe korekty 1 457 682
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek, w tym: 156 247 (180 636)
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec dostawców 39 023 (126 038)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń i pozostałych zobowiązań finansowych (1 536) (74 211)
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań niefinansowych 27 257 (3 649)
Zmiana stanu zobowiązań podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego 64 280 2 174
Korekta nabycia ZCP Brzeszcze i objęcia nowych spółek konsolidacją (24 610) (9 395)
Korekta o zmianę stanu podatku od towarów i usług dot. zobowiązań inwestycyjnych 50 570 33 574
Pozostałe korekty 1 263 (3 091)
Zmiana stanu pozostałych aktywów długo- i krótkoterminowych, w tym: 341 335 (104 176)
Bilansowa zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych długo i krótkoterminowych 176 026 95 543
Zmiana stanu należności podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego 47 050 (94 481)
Zmiana stanu praw do emisji zanieczyszczeń długo i krótkoterminowych (8 727) (157 717)
Zmiana stanu praw majątkowych pochodzenia energii długo i krótkoterminowych 218 347 47 037
Zmiana stanu zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (84 372) (49 172)
Reklasyfikacja do/z aktywów przeznaczonych do zbycia 39 758
Pozostałe korekty (6 989) 14 856
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych, w tym: (140 063) (73 962)
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych (82 746) (2 891)
Korekta o nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne (18 919) (21 348)
Korekta o otrzymane dotacje (29 220) (41 941)
Pozostałe korekty (9 178) (7 782)
Zmiana stanu rezerw, w tym: (28 173) 141 843
Bilansowa zmiana stanu rezerw długo i krótkoterminowych (169 061) 127 291
Korekta o zyski/straty aktuarialne od rezerw po okresie zatrudnienia ujmowane w pozostałe całkowite dochody 204 597 64 523
Korekta nabycia ZCP Brzeszcze (92 454)
Korekta o zmianę stanu rezerw na rekultywację i demontaż ujmowane w korespondencji z rzeczowymi aktywami trwałymi 33 415 10 699
Reklasyfikacja do/z aktywów przeznaczonych do zbycia (59 375)
Pozostałe korekty (4 670) (1 295)
Razem 227 335 (7 628)

Podatek dochodowy zapłacony

Podatek dochodowy zapłacony w kwocie 394 792 tysiące złotych wynika w głównej mierze z zapłaty przez Podatkową Grupę Kapitałową w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku zaliczek podatku dochodowego za rok 2016 w kwocie 300 054 tysiące złotych oraz zaliczki za czwarty kwartał roku 2015 w kwocie 88 784 tysiące złotych.

227 335 (7 628)
Podatek dochodowy zapłacony 44.1
44.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i wartości firmy

Odpisy aktualizujące w kwocie 867 109 tysięcy złotych, które korygują wynik przed opodatkowaniem Grupy zostały szerzej opisane w nocie 11 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zmiana stanu kapitału obrotowego

Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Zmiana stanu należności, w tym: (46 280) 118 806
Bilansowa zmiana stanu należności od odbiorców (64 032) 87 065
Korekta nabycia ZCP Brzeszcze i objęcia nowych spółek konsolidacją 12 496 13 200
Pozostałe korekty 5 256 18 541
Zmiana stanu zapasów, w tym: (55 731) 90 497
Bilansowa zmiana stanu zapasów (52 841) 94 317
Korekta o przesunięcie zapasów do/z rzeczowych aktywów trwałych (4 347) (4 502)
Pozostałe korekty 1 457 682
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek, w tym: 156 247 (180 636)
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec dostawców 39 023 (126 038)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń i pozostałych zobowiązań finansowych (1 536) (74 211)
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań niefinansowych 27 257 (3 649)
Zmiana stanu zobowiązań podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego 64 280 2 174
Korekta nabycia ZCP Brzeszcze i objęcia nowych spółek konsolidacją (24 610) (9 395)
Korekta o zmianę stanu podatku od towarów i usług dot. zobowiązań inwestycyjnych 50 570 33 574
Pozostałe korekty 1 263 (3 091)
Zmiana stanu pozostałych aktywów długo- i krótkoterminowych, w tym: 341 335 (104 176)
Bilansowa zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych długo i krótkoterminowych 176 026 95 543
Zmiana stanu należności podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego 47 050 (94 481)
Zmiana stanu praw do emisji zanieczyszczeń długo i krótkoterminowych (8 727) (157 717)
Zmiana stanu praw majątkowych pochodzenia energii długo i krótkoterminowych 218 347 47 037
Zmiana stanu zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (84 372) (49 172)
Reklasyfikacja do/z aktywów przeznaczonych do zbycia 39 758
Pozostałe korekty (6 989) 14 856
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych, w tym: (140 063) (73 962)
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych (82 746) (2 891)
Korekta o nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne (18 919) (21 348)
Korekta o otrzymane dotacje (29 220) (41 941)
Pozostałe korekty (9 178) (7 782)
Zmiana stanu rezerw, w tym: (28 173) 141 843
Bilansowa zmiana stanu rezerw długo i krótkoterminowych (169 061) 127 291
Korekta o zyski/straty aktuarialne od rezerw po okresie zatrudnienia ujmowane w pozostałe całkowite dochody 204 597 64 523
Korekta nabycia ZCP Brzeszcze (92 454)
Korekta o zmianę stanu rezerw na rekultywację i demontaż ujmowane w korespondencji z rzeczowymi aktywami trwałymi 33 415 10 699
Reklasyfikacja do/z aktywów przeznaczonych do zbycia (59 375)
Pozostałe korekty (4 670) (1 295)
Razem 227 335 (7 628)

Podatek dochodowy zapłacony

Podatek dochodowy zapłacony w kwocie 394 792 tysiące złotych wynika w głównej mierze z zapłaty przez Podatkową Grupę Kapitałową w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku zaliczek podatku dochodowego za rok 2016 w kwocie 300 054 tysiące złotych oraz zaliczki za czwarty kwartał roku 2015 w kwocie 88 784 tysiące złotych.

(394 792) (111 716)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   3 064 215 3 387 458
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 44.2
44.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 590 348) (3 877 348)
Nabycie aktywów niematerialnych (127 446) (117 145)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych skorygowanych o VAT 214 984 138 635
Zmiana stanu zaliczek 84 372 49 172
Koszty remontów oraz wytworzenie we własnym zakresie (99 017) (180 912)
Pozostałe 1 159 14 088
Razem (3 516 296) (3 973 510)
Zwrot pomocy publicznej

Wydatki z tytułu zwrotu pomocy publicznej w kwocie 131 077 tysięcy złotych związane są z dokonanym przez spółkę Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o., na podstawie postanowień umowy o zwrot pomocy publicznej, zwrotem środków pieniężnych, co zostało szerzej opisane w nocie 32 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nabycie aktywów finansowych

Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 36 621 tysięcy złotych obejmują przede wszystkim nabycie przed jednostkę dominującą jednostek uczestnictwa w wysokości 25 000 tysięcy złotych.

Udzielenie pożyczek

Wydatki z tytułu udzielenia pożyczek związane są z przekazaniem przez jednostkę dominującą dla spółki współzależnej Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. transz pożyczek w łącznej kwocie 23 575 tysięcy złotych na podstawie umów zawartych w listopadzie 2015 roku oraz w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku, co zostało szerzej opisane w nocie 23 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dywidendy otrzymane

Wpływy z tytułu dywidend otrzymanych w kwocie 29 728 tysięcy złotych związane są w głównej mierze z otrzymaniem przez Spółkę dywidendy od jednostki współzależnej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. w kwocie 24 000 tysięcy złotych.

(3 516 296) (3 973 510)
Zwrot pomocy publicznej 44.2
44.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 590 348) (3 877 348)
Nabycie aktywów niematerialnych (127 446) (117 145)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych skorygowanych o VAT 214 984 138 635
Zmiana stanu zaliczek 84 372 49 172
Koszty remontów oraz wytworzenie we własnym zakresie (99 017) (180 912)
Pozostałe 1 159 14 088
Razem (3 516 296) (3 973 510)
Zwrot pomocy publicznej

Wydatki z tytułu zwrotu pomocy publicznej w kwocie 131 077 tysięcy złotych związane są z dokonanym przez spółkę Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o., na podstawie postanowień umowy o zwrot pomocy publicznej, zwrotem środków pieniężnych, co zostało szerzej opisane w nocie 32 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nabycie aktywów finansowych

Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 36 621 tysięcy złotych obejmują przede wszystkim nabycie przed jednostkę dominującą jednostek uczestnictwa w wysokości 25 000 tysięcy złotych.

Udzielenie pożyczek

Wydatki z tytułu udzielenia pożyczek związane są z przekazaniem przez jednostkę dominującą dla spółki współzależnej Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. transz pożyczek w łącznej kwocie 23 575 tysięcy złotych na podstawie umów zawartych w listopadzie 2015 roku oraz w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku, co zostało szerzej opisane w nocie 23 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dywidendy otrzymane

Wpływy z tytułu dywidend otrzymanych w kwocie 29 728 tysięcy złotych związane są w głównej mierze z otrzymaniem przez Spółkę dywidendy od jednostki współzależnej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. w kwocie 24 000 tysięcy złotych.

(131 077)
Nabycie aktywów finansowych 44.2
44.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 590 348) (3 877 348)
Nabycie aktywów niematerialnych (127 446) (117 145)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych skorygowanych o VAT 214 984 138 635
Zmiana stanu zaliczek 84 372 49 172
Koszty remontów oraz wytworzenie we własnym zakresie (99 017) (180 912)
Pozostałe 1 159 14 088
Razem (3 516 296) (3 973 510)
Zwrot pomocy publicznej

Wydatki z tytułu zwrotu pomocy publicznej w kwocie 131 077 tysięcy złotych związane są z dokonanym przez spółkę Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o., na podstawie postanowień umowy o zwrot pomocy publicznej, zwrotem środków pieniężnych, co zostało szerzej opisane w nocie 32 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nabycie aktywów finansowych

Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 36 621 tysięcy złotych obejmują przede wszystkim nabycie przed jednostkę dominującą jednostek uczestnictwa w wysokości 25 000 tysięcy złotych.

Udzielenie pożyczek

Wydatki z tytułu udzielenia pożyczek związane są z przekazaniem przez jednostkę dominującą dla spółki współzależnej Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. transz pożyczek w łącznej kwocie 23 575 tysięcy złotych na podstawie umów zawartych w listopadzie 2015 roku oraz w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku, co zostało szerzej opisane w nocie 23 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dywidendy otrzymane

Wpływy z tytułu dywidend otrzymanych w kwocie 29 728 tysięcy złotych związane są w głównej mierze z otrzymaniem przez Spółkę dywidendy od jednostki współzależnej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. w kwocie 24 000 tysięcy złotych.

(36 621) (29 067)
Udzielenie pożyczek 44.2
44.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 590 348) (3 877 348)
Nabycie aktywów niematerialnych (127 446) (117 145)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych skorygowanych o VAT 214 984 138 635
Zmiana stanu zaliczek 84 372 49 172
Koszty remontów oraz wytworzenie we własnym zakresie (99 017) (180 912)
Pozostałe 1 159 14 088
Razem (3 516 296) (3 973 510)
Zwrot pomocy publicznej

Wydatki z tytułu zwrotu pomocy publicznej w kwocie 131 077 tysięcy złotych związane są z dokonanym przez spółkę Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o., na podstawie postanowień umowy o zwrot pomocy publicznej, zwrotem środków pieniężnych, co zostało szerzej opisane w nocie 32 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nabycie aktywów finansowych

Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 36 621 tysięcy złotych obejmują przede wszystkim nabycie przed jednostkę dominującą jednostek uczestnictwa w wysokości 25 000 tysięcy złotych.

Udzielenie pożyczek

Wydatki z tytułu udzielenia pożyczek związane są z przekazaniem przez jednostkę dominującą dla spółki współzależnej Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. transz pożyczek w łącznej kwocie 23 575 tysięcy złotych na podstawie umów zawartych w listopadzie 2015 roku oraz w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku, co zostało szerzej opisane w nocie 23 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dywidendy otrzymane

Wpływy z tytułu dywidend otrzymanych w kwocie 29 728 tysięcy złotych związane są w głównej mierze z otrzymaniem przez Spółkę dywidendy od jednostki współzależnej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. w kwocie 24 000 tysięcy złotych.

(23 575) (26 100)
Razem płatności   (3 707 569) (4 028 677)
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych   33 260 36 554
Spłata udzielonych pożyczek   14 500
Wykup dłużnych papierów wartościowych   21 732
Dywidendy otrzymane 44.2
44.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 590 348) (3 877 348)
Nabycie aktywów niematerialnych (127 446) (117 145)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych skorygowanych o VAT 214 984 138 635
Zmiana stanu zaliczek 84 372 49 172
Koszty remontów oraz wytworzenie we własnym zakresie (99 017) (180 912)
Pozostałe 1 159 14 088
Razem (3 516 296) (3 973 510)
Zwrot pomocy publicznej

Wydatki z tytułu zwrotu pomocy publicznej w kwocie 131 077 tysięcy złotych związane są z dokonanym przez spółkę Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o., na podstawie postanowień umowy o zwrot pomocy publicznej, zwrotem środków pieniężnych, co zostało szerzej opisane w nocie 32 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nabycie aktywów finansowych

Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 36 621 tysięcy złotych obejmują przede wszystkim nabycie przed jednostkę dominującą jednostek uczestnictwa w wysokości 25 000 tysięcy złotych.

Udzielenie pożyczek

Wydatki z tytułu udzielenia pożyczek związane są z przekazaniem przez jednostkę dominującą dla spółki współzależnej Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. transz pożyczek w łącznej kwocie 23 575 tysięcy złotych na podstawie umów zawartych w listopadzie 2015 roku oraz w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku, co zostało szerzej opisane w nocie 23 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dywidendy otrzymane

Wpływy z tytułu dywidend otrzymanych w kwocie 29 728 tysięcy złotych związane są w głównej mierze z otrzymaniem przez Spółkę dywidendy od jednostki współzależnej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. w kwocie 24 000 tysięcy złotych.

29 728 4 684
Pozostałe wpływy   17 123 9 085
Razem wpływy   80 111 86 555
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (3 627 458) (3 942 122)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   
Wykup dłużnych papierów wartościowych 44.3
44.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wykup dłużnych papierów wartościowych

Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych wynikają z wykupu przez Spółkę w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku obligacji Transzy C w łącznej kwocie 3 000 000 tysięcy złotych oraz wcześniejszego wykupu w dniu 30 września 2016 roku Transzy 300 000 tysięcy złotych, wyemitowanej w marcu 2016 roku.

Spłata pożyczek/kredytów

Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 140 331 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty przez jednostkę dominującą w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku rat kredytu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 132 818 tysięcy złotych.

Odsetki zapłacone
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych (296 949) (286 692)
Odsetki zapłacone od kredytów (53 183) (57 536)
Odsetki zapłacone od leasingu (955) (1 237)
Razem, w tym: (351 087) (345 465)
stanowiące wydatek finansowy (255 116) (276 305)
stanowiące wydatek inwestycyjny (95 971) (69 160)

Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku związane są z:

 • emisją przez Spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej 2 950 000 tysięcy złotych w ramach zawartego w listopadzie 2015 roku programu emisji obligacji, co zostało szerzej opisane w nocie 33.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 • emisją przez Spółkę transz obligacji w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 490 000 tysięcy złotych;
 • emisją przez Spółkę podporządkowanych obligacji hybrydowych w kwocie 844 607 tysięcy złotych.
(3 300 000) (450 000)
Spłata pożyczek/kredytów 44.3
44.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wykup dłużnych papierów wartościowych

Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych wynikają z wykupu przez Spółkę w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku obligacji Transzy C w łącznej kwocie 3 000 000 tysięcy złotych oraz wcześniejszego wykupu w dniu 30 września 2016 roku Transzy 300 000 tysięcy złotych, wyemitowanej w marcu 2016 roku.

Spłata pożyczek/kredytów

Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 140 331 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty przez jednostkę dominującą w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku rat kredytu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 132 818 tysięcy złotych.

Odsetki zapłacone
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych (296 949) (286 692)
Odsetki zapłacone od kredytów (53 183) (57 536)
Odsetki zapłacone od leasingu (955) (1 237)
Razem, w tym: (351 087) (345 465)
stanowiące wydatek finansowy (255 116) (276 305)
stanowiące wydatek inwestycyjny (95 971) (69 160)

Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku związane są z:

 • emisją przez Spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej 2 950 000 tysięcy złotych w ramach zawartego w listopadzie 2015 roku programu emisji obligacji, co zostało szerzej opisane w nocie 33.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 • emisją przez Spółkę transz obligacji w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 490 000 tysięcy złotych;
 • emisją przez Spółkę podporządkowanych obligacji hybrydowych w kwocie 844 607 tysięcy złotych.
(140 331) (140 585)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej   (262 882)
Odsetki zapłacone 44.3
44.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wykup dłużnych papierów wartościowych

Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych wynikają z wykupu przez Spółkę w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku obligacji Transzy C w łącznej kwocie 3 000 000 tysięcy złotych oraz wcześniejszego wykupu w dniu 30 września 2016 roku Transzy 300 000 tysięcy złotych, wyemitowanej w marcu 2016 roku.

Spłata pożyczek/kredytów

Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 140 331 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty przez jednostkę dominującą w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku rat kredytu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 132 818 tysięcy złotych.

Odsetki zapłacone
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych (296 949) (286 692)
Odsetki zapłacone od kredytów (53 183) (57 536)
Odsetki zapłacone od leasingu (955) (1 237)
Razem, w tym: (351 087) (345 465)
stanowiące wydatek finansowy (255 116) (276 305)
stanowiące wydatek inwestycyjny (95 971) (69 160)

Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku związane są z:

 • emisją przez Spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej 2 950 000 tysięcy złotych w ramach zawartego w listopadzie 2015 roku programu emisji obligacji, co zostało szerzej opisane w nocie 33.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 • emisją przez Spółkę transz obligacji w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 490 000 tysięcy złotych;
 • emisją przez Spółkę podporządkowanych obligacji hybrydowych w kwocie 844 607 tysięcy złotych.
(255 116) (276 305)
Pozostałe płatności   (29 697) (44 059)
Razem płatności   (3 725 144) (1 173 831)
Emisja dłużnych papierów wartościowych 44.3
44.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wykup dłużnych papierów wartościowych

Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych wynikają z wykupu przez Spółkę w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku obligacji Transzy C w łącznej kwocie 3 000 000 tysięcy złotych oraz wcześniejszego wykupu w dniu 30 września 2016 roku Transzy 300 000 tysięcy złotych, wyemitowanej w marcu 2016 roku.

Spłata pożyczek/kredytów

Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 140 331 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty przez jednostkę dominującą w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku rat kredytu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 132 818 tysięcy złotych.

Odsetki zapłacone
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych (296 949) (286 692)
Odsetki zapłacone od kredytów (53 183) (57 536)
Odsetki zapłacone od leasingu (955) (1 237)
Razem, w tym: (351 087) (345 465)
stanowiące wydatek finansowy (255 116) (276 305)
stanowiące wydatek inwestycyjny (95 971) (69 160)

Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku związane są z:

 • emisją przez Spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej 2 950 000 tysięcy złotych w ramach zawartego w listopadzie 2015 roku programu emisji obligacji, co zostało szerzej opisane w nocie 33.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 • emisją przez Spółkę transz obligacji w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 490 000 tysięcy złotych;
 • emisją przez Spółkę podporządkowanych obligacji hybrydowych w kwocie 844 607 tysięcy złotych.
4 284 607 310 000
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek   914 295 000
Otrzymane dotacje   29 884 43 139
Razem wpływy   4 315 405 648 139
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   590 261 (525 692)
Zwiększenie/ (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów    27 018 (1 080 356)
Różnice kursowe netto   1 283 1 169
Środki pieniężne na początek okresu 29
29. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Środki pieniężne w banku i w kasie 368 274 353 428
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 16 450 10 722
Inne 157 762
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 384 881 364 912
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 144 404 206 254
Kredyt w rachunku bieżącym (15 156) (10 206)
Cash pool (16 095) (29 377)
Różnice kursowe 1 103 2 386
Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 354 733 327 715

Różnica pomiędzy stanem środków pieniężnych wykazywanym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej a stanem wykazywanym w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wynika z kwoty kredytów w rachunkach bieżących, pożyczek z tytułu cash pool od jednostek nie objętych konsolidacją ze względu na sumaryczną nieistotność oraz różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych na rachunkach walutowych.

Stan środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowią w głównej mierze salda rachunków wadialnych w łącznej kwocie 79 227 tysięcy złotych, jak również saldo środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych do obsługi obrotu energią elektryczną oraz prawami do emisji na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w łącznej kwocie 49 000 tysięcy złotych.

327 715 1 408 071
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 29
29. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Środki pieniężne w banku i w kasie 368 274 353 428
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 16 450 10 722
Inne 157 762
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 384 881 364 912
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 144 404 206 254
Kredyt w rachunku bieżącym (15 156) (10 206)
Cash pool (16 095) (29 377)
Różnice kursowe 1 103 2 386
Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 354 733 327 715

Różnica pomiędzy stanem środków pieniężnych wykazywanym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej a stanem wykazywanym w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wynika z kwoty kredytów w rachunkach bieżących, pożyczek z tytułu cash pool od jednostek nie objętych konsolidacją ze względu na sumaryczną nieistotność oraz różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych na rachunkach walutowych.

Stan środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowią w głównej mierze salda rachunków wadialnych w łącznej kwocie 79 227 tysięcy złotych, jak również saldo środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych do obsługi obrotu energią elektryczną oraz prawami do emisji na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w łącznej kwocie 49 000 tysięcy złotych.

354 733 327 715
o ograniczonej możliwości dysponowania 29
29. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Eksportuj do Excela Powiększ
Stan na
31 grudnia 2016
Stan na
31 grudnia 2015
Środki pieniężne w banku i w kasie 368 274 353 428
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 16 450 10 722
Inne 157 762
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 384 881 364 912
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 144 404 206 254
Kredyt w rachunku bieżącym (15 156) (10 206)
Cash pool (16 095) (29 377)
Różnice kursowe 1 103 2 386
Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 354 733 327 715

Różnica pomiędzy stanem środków pieniężnych wykazywanym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej a stanem wykazywanym w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wynika z kwoty kredytów w rachunkach bieżących, pożyczek z tytułu cash pool od jednostek nie objętych konsolidacją ze względu na sumaryczną nieistotność oraz różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych na rachunkach walutowych.

Stan środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowią w głównej mierze salda rachunków wadialnych w łącznej kwocie 79 227 tysięcy złotych, jak również saldo środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych do obsługi obrotu energią elektryczną oraz prawami do emisji na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w łącznej kwocie 49 000 tysięcy złotych.

144 404 206 254

Wskaźniki GRI