Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń
Eksportuj do Excela Powiększ
Nota Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 12
12. Przychody ze sprzedaży
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów bez wyłączenia akcyzy 11 575 033 12 080 940
Podatek akcyzowy (395 601) (425 691)
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów, w tym: 11 179 432 11 655 249
Energia elektryczna 9 521 948 10 099 333
Energia cieplna 650 625 613 660
Świadectwa pochodzenia energii 127 791 272 896
Węgiel 467 962 439 608
Gaz 230 466 117 867
Pozostałe towary, produkty i materiały 180 640 111 885
Przychody ze sprzedaży usług, w tym: 6 409 430 6 552 945
Usługi dystrybucyjne i handlowe 6 051 410 6 184 958
Opłaty za przyłączanie odbiorców 102 657 124 866
Usługi konserwacji oświetlenia drogowego 116 463 116 042
Pozostałe usługi 138 900 127 079
Pozostałe przychody 57 627 56 246
Razem przychody ze sprzedaży 17 646 489 18 264 440
Doszacowanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych w segmencie Sprzedaż

Informacje na temat zasad doszacowania przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych znajdują się w nocie 9.26 Przychody ze sprzedaży.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku doszacowanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych w segmencie Sprzedaż wyniosło 353 065 tysięcy złotych, przy czym uwzględniając odwrócenie szacunków z roku poprzedniego wpływ na wynik finansowy bieżącego roku wyniósł 104 592 tysiące złotych.

17 646 489 18 264 440
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług, w tym: 13 (15 717 462) (19 028 962)
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych 13.3
13.3. Koszty amortyzacji oraz odpisy aktualizujące
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży: (2 409 461) (5 337 505)
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych (1 532 717) (1 703 932)
Odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe (757 974) (3 437 907)
Amortyzacja aktywów niematerialnych (43 487) (36 909)
Odpis aktualizujący aktywa niematerialne (22 215) (1 749)
Odpis aktualizujący wartość firmy (51 903) (154 998)
Pozostałe (1 165) (2 010)
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży: (33 318) (33 291)
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych (17 639) (16 999)
Amortyzacja aktywów niematerialnych (15 679) (16 292)
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu: (75 640) (42 354)
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych (27 868) (25 286)
Odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe (33 245) (2 262)
Amortyzacja aktywów niematerialnych (14 308) (14 806)
Odpis aktualizujący aktywa niematerialne (219)
Pozycje ujęte w koszcie wytworzenia świadczeń na własne potrzeby: (17 416) (18 466)
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych (16 751) (18 117)
Odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe (388)
Amortyzacja aktywów niematerialnych (277) (349)
Razem amortyzacja i odpisy aktualizujące, w tym: (2 535 835) (5 431 616)
Amortyzacja (1 668 726) (1 832 690)
Odpisy aktualizujące (867 109) (3 598 926)

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku Grupa ujęła odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz wartość firmy oraz rozwiązała w części utworzone wcześniej odpisy w segmencie Wytwarzanie, co jest wynikiem przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 30 czerwca 2016 roku testów na utratę wartości. Łączny wpływ na wynik finansowy brutto Grupy roku 2016 wyniósł 786 595 tysięcy złotych (nadwyżka utworzenia nad rozwiązaniem). Testy i ich wyniki zostały szerzej opisane w nocie 11 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dodatkowo w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 spółki Grupy tworzyły i rozwiązywały odpisy na aktywa indywidualne, co obciążyło łącznie koszty operacyjne Grupy w kwocie 80 514 tysięcy złotych. Najistotniejsze pozycje dotyczą utworzenia przez spółkę z segmentu Wytwarzanie odpisów dotyczących składników rzeczowych aktywów trwałych związanych z przyznaną dotacją w ramach umów na dofinansowanie projektów budowy jednostek OZE w kwocie 68 875 tysięcy złotych oraz aktywów niematerialnych dotyczących nieruchomości gruntownych stanowiących tereny magazynowania odpadów w wysokości 22 734 tysiące złotych.

Stawki amortyzacyjne

Przeprowadzona w 2016 roku weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych i aktywów niematerialnych wpłynęła istotnie na koszty amortyzacji w następujących segmentach operacyjnych:

Eksportuj do Excela Powiększ
Wzrost/(spadek) kosztów amortyzacji Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
Wydobycie (13 286) (1 744)
Wytwarzanie 520 5 567
Dystrybucja (25 900) (10 000)

Weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności w pozostałych segmentach nie miała istotnego wpływu na koszty amortyzacji.

(832 092) (3 594 654)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży   1 929 027 (764 522)
Koszty sprzedaży 13 (459 191) (489 963)
Koszty ogólnego zarządu 13 (652 827) (618 969)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 14
14. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Otrzymane lub należne kary, grzywny, odszkodowania 48 256 28 043
Nadwyżka (utworzenia)/ rozwiązania rezerw aktuarialnych dla obecnych emerytów i rencistów 58 528 45 557
Nadwyżka (utworzenia)/ rozwiązania pozostałych rezerw (115 733) (12 616)
Dotacje oraz przychody stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych od dotacji do lub nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 38 434 39 404
Nadwyżka odpisanych dotacji nad utworzoną rezerwą na ich zwrot 29 684
Wynik ze zbycia środków trwałych / aktywów niematerialnych oraz koszty szkód w majątku trwałym (116) (14 973)
Odpisanie zaniechanych inwestycji i produkcji oraz likwidowanych materiałów (2 821) (81 540)
Koszty postępowania sądowego oraz kary i odszkodowania (24 675) (12 322)
Koszty udziału w Polskiej Fundacji Narodowej (32 500)
Pozostałe przychody operacyjne 22 208 43 878
Pozostałe koszty operacyjne (36 752) (63 193)
 Razem pozostałe przychody i koszty operacyjne  (15 487) (27 762)

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku ze względu na wprowadzone zmiany w Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy część spółek Grupy dokonała rozwiązania rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia dla obecnych emerytów. Z tego tytułu ujęto w pozostałych przychodach operacyjnych kwotę 58 528 tysięcy złotych.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku w Grupie wystąpiła nadwyżka utworzenia rezerw nad ich rozwiązaniem w wysokości 115 733 tysiące złotych. Tytuły rezerw, które zostały utworzone lub zaktualizowane i istotnie wpłynęły na wynik finansowy Grupy zostały opisane w nocie 37 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Spadek kosztów odpisania zaniechanych inwestycji związany jest z odpisaniem w okresie porównywalnym, ze względu na utratę przydatności ekonomicznej, aktywowanych kosztów z tytułu prac związanych z drążeniem wyrobisk chodnikowych produkcyjnych oraz z tytułu zbrojenia ścian w kwocie 78 610 tysięcy złotych.

(15 487) (27 762)
Zysk (strata) operacyjna   801 522 (1 901 216)
Udział w zyskach (stratach) wspólnych przedsięwzięć 22
22. Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach
Eksportuj do Excela Powiększ
Elektrociepłownia
Stalowa Wola S.A.
Elektrownia
Blachownia Nowa
Sp. z o.o.
w likwidacji
TAMEH HOLDING
Sp. z o.o.*
Stan na
31 grudnia 2016
Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 126 668 1 479 845 2 606 513
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), w tym: 5 739 37 056 501 547 544 342
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 809 37 009 196 442 237 260
Zobowiązania długoterminowe (-), w tym: (1 028 954) (664 603) (1 693 557)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (980 977) (536 585) (1 517 562)
Zobowiązania krótkoterminowe (-), w tym: (132 395) (97) (349 101) (481 593)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (65 752) (1 647) (67 399)
Razem aktywa netto (28 942) 36 959 967 688 975 705
Udział w aktywach netto (14 471) 18 479 483 844 487 852
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 18 479 442 869 461 348
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 6 675 449 559 624 566 748
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć 18 60 022 60 040
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć (1 040) (1 040)

* Zaprezentowane informacje dotyczą grupy kapitałowej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. Wartość posiadanego udziału w TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest różna od wartości aktywów netto przypadających Grupie, ze względu na fakt, iż cena nabycia udziałów TAMEH HOLDING Sp. z o.o. została skalkulowana przy uwzględnieniu wartości godziwej udziału wnoszonego do wspólnego przedsięwzięcia przez spółki Grupy ArcelorMittal.

Eksportuj do Excela Powiększ
Elektrociepłownia
Stalowa Wola S.A.
Elektrownia
Blachownia Nowa
Sp. z o.o.
TAMEH HOLDING
Sp. z o.o.*
Stan na
31 grudnia 2015
Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 085 917 1 295 743 2 381 660
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), w tym: 12 387 37 008 341 716 391 111
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 91 36 943 14 880 51 914
Zobowiązania długoterminowe (-), w tym: (965 514) (378 507) (1 344 021)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (963 766) (295 503) (1 259 269)
Zobowiązania krótkoterminowe (-), w tym: (125 610) (85) (377 432) (503 127)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (40 149) (2 134) (42 283)
Razem aktywa netto 7 180 36 923 881 520 925 623
Udział w aktywach netto 3 590 18 461 440 760 462 811
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 18 461 399 666 418 127
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 18 490 545 175 545 683
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć (1 474) (13 644) 23 051 7 933
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć (387) (387)

* Zaprezentowane informacje dotyczą grupy kapitałowej TAMEH HOLDING Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. jest spółką celową utworzoną w 2010 roku z inicjatywy TAURON Polska Energia S.A. oraz PGNiG S.A., poprzez którą partnerzy zamierzają zrealizować inwestycję polegającą na budowie bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli opalanego gazem ziemnym o mocy elektrycznej brutto 400 MWe i mocy cieplnej netto 240 MWt.

W dniu 27 października 2016 roku podpisane zostały pomiędzy Spółką, PGNiG S.A. oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. warunkowe porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu oraz warunkowy aneks do umowy sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto, pomiędzy PGNiG S.A. oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. zawarty został warunkowy aneks do umowy na dostawy paliwa gazowego, co zostało szerzej opisane w nocie 35 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Porozumienie stanowi odzwierciedlenie woli Spółki oraz PGNiG S.A. co do kontynuacji budowy bloku gazowo-parowego. Zdaniem Zarządu Spółki podpisane dokumenty umożliwiają dokończenie inwestycji w terminie wstępnie szacowanym na 2019 rok.

TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział na poziomie 50% w kapitale spółki i w organie stanowiącym wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A. W związku z faktem, iż w trakcie 2015 roku, dotychczasowy udział w stratach wspólnego przedsięwzięcia oraz korekta wyników z transakcji „odgórnych” pomiędzy spółkami Grupy a wspólnym przedsięwzięciem przewyższyły wartość posiadanych udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, Spółka zaprzestała ujmowania swojego udziału w dalszych stratach wspólnego przedsięwzięcia.

Dodatkowo, Spółka posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. w wysokości 256 067 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 23 oraz rezerwy na umowy rodzące obciążenia z tytułu zawartych kontraktów handlowych w wysokości 198 844 tysiące złotych, o których mowa w nocie 35.3.

Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. w likwidacji

W dniu 5 września 2012 roku spółka zależna TAURON Wytwarzanie S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. zawiązały spółkę celową pod nazwą Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu. Spółka ta została powołana w celu kompleksowej realizacji inwestycji, która obejmować miała przygotowanie, budowę oraz eksploatację bloku gazowo-parowego o mocy ok. 850 MWe na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Blachownia.

TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział na poziomie 50% w kapitale spółki i w organie stanowiącym wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A.

W dniu 28 lipca 2016 roku TAURON Polska Energia S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. podpisały porozumienie, na mocy którego zgodnie postanawiają odstąpić od realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Blachownia Nowa Sp. z o.o. i rozwiązać łączącą KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. umowę wspólników, co oznacza wygaśnięcie wszelkich określonych w niej zobowiązań oraz zakończenie wszelkich prac w niej przewidzianych. KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. zgodnie postanawiają, iż przystąpią do likwidacji spółki, która przeprowadzona zostanie zgodnie z postanowieniami umowy spółki oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W dniu 11 października 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki rozwiązało i postawiło spółkę Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. w stan likwidacji, a także powołało likwidatora. W związku z faktem, iż spółka Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. w likwidacji posiada aktywa krótkoterminowe, które mogą w istotnym stopniu podlegać podziałowi pomiędzy wspólników przedsięwzięcia, Grupa nie tworzy dodatkowych odpisów aktualizujących na wartość posiadanych udziałów w spółce.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. i spółki zależne

W 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Grupą TAURON i Grupą ArcelorMittal. Jest to umowa wspólników w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o., która odpowiada za zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia. W konsekwencji przeprowadzonych w roku 2014 transakcji, obie grupy kapitałowe posiadają w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o. po 50% udziałów.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest właścicielem 100% udziałów w TAMEH POLSKA Sp. z o.o., którą utworzyły wniesione aportem przez Grupę TAURON: Zakład Wytwarzania Nowa oraz Elektrownia Blachownia, a także wniesiona przez Grupę ArcelorMittal – Elektrociepłownia w Krakowie. Ponadto TAMEH HOLDING Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w TAMEH Czech s.r.o.

W dniu 29 czerwca 2016 roku Zgromadzenie Wspólników TAMEH HOLDING Sp. z o.o. zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 48 000 tysięcy złotych na wypłatę dywidendy dla udziałowców. Udział Grupy we wspólnym przedsięwzięciu TAMEH HOLDING Sp. z o.o. został pomniejszony o wartość dywidendy przypadającej dla Grupy w kwocie 24 000 tysięcy złotych.

60 040 7 933
Koszty odsetkowe od zadłużenia 15
15. Przychody i koszty finansowe
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
(dane przekształcone)
 Przychody i koszty z tytułu instrumentów finansowych, w tym:  (252 206) (242 535)
Przychody odsetkowe 35 314 60 385
Koszty odsetkowe (259 564) (279 673)
Prowizje związane z kredytami i papierami dłużnymi (18 767) (12 514)
Wynik na instrumentach pochodnych 14 138 (7 089)
Różnice kursowe (30 261) 524
Przychody z tytułu dywidendy 5 728 4 684
Pozostałe 1 206 (8 852)
Pozostałe przychody i koszty finansowe, w tym: (100 495) (51 953)
Odsetki od świadczeń pracowniczych (50 101) (44 491)
Odsetki z tytułu dyskonta pozostałych rezerw (19 106) (5 272)
Pozostałe (31 288) (2 190)
Razem przychody i koszty finansowe, w tym w sprawozdaniu
z całkowitych dochodów:
(352 701) (294 488)
Koszty odsetkowe od zadłużenia (259 564) (279 673)
Pozostałe przychody i koszty finansowe (93 137) (14 815)

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku wystąpiła nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w wysokości 30 261 tysięcy złotych, co związane jest w głównej mierze z wystąpieniem ujemnych różnic kursowych od pożyczki wewnątrzgrupowej w euro.

(259 564) (279 673)
Pozostałe przychody i koszty finansowe 15
15. Przychody i koszty finansowe
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
(dane przekształcone)
 Przychody i koszty z tytułu instrumentów finansowych, w tym:  (252 206) (242 535)
Przychody odsetkowe 35 314 60 385
Koszty odsetkowe (259 564) (279 673)
Prowizje związane z kredytami i papierami dłużnymi (18 767) (12 514)
Wynik na instrumentach pochodnych 14 138 (7 089)
Różnice kursowe (30 261) 524
Przychody z tytułu dywidendy 5 728 4 684
Pozostałe 1 206 (8 852)
Pozostałe przychody i koszty finansowe, w tym: (100 495) (51 953)
Odsetki od świadczeń pracowniczych (50 101) (44 491)
Odsetki z tytułu dyskonta pozostałych rezerw (19 106) (5 272)
Pozostałe (31 288) (2 190)
Razem przychody i koszty finansowe, w tym w sprawozdaniu
z całkowitych dochodów:
(352 701) (294 488)
Koszty odsetkowe od zadłużenia (259 564) (279 673)
Pozostałe przychody i koszty finansowe (93 137) (14 815)

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku wystąpiła nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w wysokości 30 261 tysięcy złotych, co związane jest w głównej mierze z wystąpieniem ujemnych różnic kursowych od pożyczki wewnątrzgrupowej w euro.

(93 137) (14 815)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem   508 861 (2 187 771)
Podatek dochodowy 16 (138 724) 383 556
Zysk (strata) netto   370 137 (1 804 215)
  
Wycena instrumentów zabezpieczających 30.5
30.5. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających
Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Na początek okresu (73 414) (143 019)
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających 132 108 85 466
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających odniesiona do wyniku finansowego okresu (4 856) 466
Podatek odroczony (24 178) (16 327)
Na koniec okresu 29 660 (73 414)

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających wynika z wyceny instrumentów Interest Rate Swap (IRS) zabezpieczających ryzyko stopy procentowej z tytułu wyemitowanych obligacji, co zostało szerzej opisane w nocie 45.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dla zawartych transakcji zabezpieczających objętych polityką zarządzania ryzykiem specyficznym w obszarze finansowym, Spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w kapitale z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Spółka rozpoznała kwotę 29 660 tysięcy złotych. Kwota ta stanowi należność z tytułu wyceny instrumentów IRS na dzień bilansowy w kwocie 36 641 tysięcy złotych, skorygowaną o część wyceny dotyczącą naliczonych na dzień bilansowy odsetek z tytułu obligacji z uwzględnieniem podatku odroczonego.

Wynik finansowy bieżącego okresu obciążony został kwotą 80 658 tysięcy złotych, z czego kwota 85 514 tysięcy złotych stanowi zapłaconą kwotę zrealizowanego zabezpieczenia dotyczącą zakończonych okresów odsetkowych, natomiast kwota (4 856) tysięcy złotych stanowi zmianę wyceny instrumentów dotyczącą naliczonych na dzień bilansowy odsetek z tytułu obligacji. W sprawozdaniu z całkowitych dochodów powyższe koszty z tytułu transakcji zabezpieczających IRS skorygowały wartość kosztów finansowych wynikające z odsetek od wyemitowanych obligacji.

127 252 85 932
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej   9 991 595
Podatek dochodowy 16 (24 178) (16 327)
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy    113 065  70 200
Zyski/(straty) aktuarialne 34.1
34.1. Rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe
Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze, rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
Eksportuj do Excela Powiększ
Rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne Taryfa pracownicza ZFŚS Rezerwa na deputaty węglowe Nagrody jubileuszowe Rezerwy razem
Bilans otwarcia 341 124 722 734 131 110 2 242 653 165 1 850 375
Koszty bieżącego zatrudnienia 17 093 14 003 2 170 37 519 70 785
Zyski i straty aktuarialne, w tym: (27 145) (148 051) (29 401) (40 296) (244 893)
powstałe na skutek zmian założeń finansowych (6 026) (54 665) (15 892) (7 245) (83 828)
powstałe na skutek zmian założeń demograficznych 10 566 (32 751) (3 966) 3 035 (23 116)
powstałe na skutek innych zmian (31 685) (60 635) (9 543) (36 086) (137 949)
Wypłacone świadczenia (22 065) (22 432) (3 677) (2 241) (74 090) (124 505)
Koszty przeszłego zatrudnienia (20 470) (53 901) 8 677 (84 487) (150 181)
Koszty odsetek 9 308 19 831 3 590 17 372 50 101
Nabycie ZCP Brzeszcze 9 436 17 026 26 462
Pozostałe zmiany 2 247 2 247
Bilans zamknięcia 307 281 532 184 112 469 2 248 526 209 1 480 391
Rezerwy długoterminowe 271 934 512 671 108 116 468 963 1 361 684
Rezerwy krótkoterminowe 35 347 19 513 4 353 2 248 57 246 118 707
Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze, rok zakończony 31 grudnia 2015 roku
Eksportuj do Excela Powiększ
Rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne Taryfa pracownicza ZFŚS Rezerwa na deputaty węglowe Nagrody jubileuszowe Rezerwy razem
Bilans otwarcia 357 017 769 975 170 242 67 661 679 510 2 044 405
Koszty bieżącego zatrudnienia 14 533 8 144 2 960 983 39 023 65 643
Zyski i straty aktuarialne, w tym: (11 222) (47 439) (6 084) 222 (8 683) (73 206)
powstałe na skutek zmian założeń finansowych (29 065) (63 451) (12 090) (39 657) (144 263)
powstałe na skutek zmian założeń demograficznych 2 439 15 946 3 749 6 687 28 821
powstałe na skutek innych zmian 15 404 66 2 257 222 24 287 42 236
Wypłacone świadczenia (24 011) (22 784) (3 943) (1 321) (61 515) (113 574)
Koszty przeszłego zatrudnienia (3 115) (2 321) (35 561) (68 432) (10 197) (119 626)
Koszty odsetek 7 922 17 159 3 496 887 15 027 44 491
Pozostałe zmiany 2 242 2 242
Bilans zamknięcia 341 124 722 734 131 110 2 242 653 165 1 850 375
Rezerwy długoterminowe 318 390 699 207 126 824 581 372 1 725 793
Rezerwy krótkoterminowe 22 734 23 527 4 286 2 242 71 793 124 582

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku Grupa zmniejszyła rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia i nagrody jubileuszowe z tytułu kosztów przeszłego zatrudnienia o łączną wartość 150 181 tysięcy złotych, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego Grupy. Koszty przeszłego zatrudnienia były skutkiem przede wszystkim:

  • zmian w Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy w spółkach głównie z segmentu Dystrybucja – kwota rozwiązania rezerw z tego tytułu wyniosła 156 792 tysiące złotych;
  • zmian wieku emerytalnego – zwiększenie rezerw o 7 174 tysiące złotych.

W związku ze zmianą założeń aktuarialnych przyjętych do wyceny aktuarialnej na dzień 31 grudnia 2016 roku zmniejszono rezerwy o 244 893 tysiące złotych, co wpłynęło na zwiększenie pozostałych całkowitych dochodów o 204 597 tysięcy złotych (rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia) oraz na zwiększenie wyniku finansowego Grupy o 40 296 tysięcy złotych (rezerwy na nagrody jubileuszowe).

Wycena rezerw na świadczenia pracownicze

Rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe zostały oszacowane na podstawie metod aktuarialnych. Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:

 

Eksportuj do Excela Powiększ
31 grudnia 2016 roku 31 grudnia 2015 roku
Stopa dyskontowa (%) 3,00% 2,75%
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 2,50% 2,35%
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 0,04% – 7,95% 1,14% – 9,10%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%)  1,00% – 3,50%  0,23% – 2,43%
Przewidywana stopa wzrostu cen energii elektrycznej (%) 3,50% 4,30%
Przewidywana stopa wzrostu wartości odpisu na ZFŚS (%) 3,50% 4,50%
Pozostały średni okres zatrudnienia 9,27 – 25,00 9,80 – 14,90
Analiza wrażliwości

Na dzień 31 grudnia 2016 roku została przeprowadzona analiza wrażliwości wyników wyceny na zmianę stopy dyskonta finansowego oraz na zmiany planowanych wzrostów podstaw w przedziale -0,5 p.p./+0,5 p.p.

Poniższa tabela prezentuje wartość bilansową poszczególnych tytułów rezerw oraz wartości rezerw wyliczone przy zmienionych założeniach:

Eksportuj do Excela Powiększ
 Tytuł rezerwy  Wartość bilansowa na dzień
31 grudnia 2016
Stopa dyskonta
finansowego
Planowane wzrosty
podstaw
-0,5 p.p. +0,5 p.p. -0,5 p.p. +0,5 p.p.
Odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 307 281 321 730 293 961 294 146 321 401
Taryfa pracownicza 532 184 575 395 493 934 493 934 574 953
Koszty odpisu na ZFŚS 112 469 123 616 106 232 106 294 123 453
Nagrody jubileuszowe 526 209 544 509 509 054 512 185 541 052
Razem   1 565 250 1 403 181 1 406 559 1 560 859

Poniższa tabela prezentuje wartość bilansową poszczególnych tytułów rezerw oraz prezentuje jak zmieniłaby się wartość bilansowa przy innych założeniach:

Eksportuj do Excela Powiększ
Tytuł rezerwy Wartość bilansowa Odchylenia
Stopa dyskonta
finansowego
Planowane wzrosty
podstaw
-0,5 p.p. +0,5 p.p. -0,5 p.p. +0,5 p.p.
Odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 307 281 14 449 (13 320) (13 135) 14 120
Taryfa pracownicza 532 184 43 211 (38 250) (38 250) 42 769
Koszty odpisu na ZFŚS 112 469 11 147 (6 237) (6 175) 10 984
Nagrody jubileuszowe 526 209 18 300 (17 155) (14 024) 14 843
Razem, w tym:   87 107 (74 962) (71 584) 82 716
wpływ na wynik finansowy 18 300 (17 155) (14 024) 14 843
wpływ na pozostałe całkowite dochody 68 807 (57 807) (57 560) 67 873

Podziału rezerw na długo i krótkoterminowe Grupa dokonuje na podstawie szacunków dotyczących rozkładu wypłat w czasie przygotowanego przy pomocy technik aktuarialnych.

Okresy zapadalności rezerw na świadczenia pracownicze
Eksportuj do Excela Powiększ
Odprawy emerytalne,
rentowe i podobne
Taryfa pracownicza ZFŚS Deputat węglowy Nagrody jubileuszowe Razem rezerwy
2017 35 347 19 513 4 353 2 248 57 246 118 707
2018 14 346 21 557 4 421 48 304 88 628
2019 14 675 21 067 4 321 44 081 84 144
2020 14 167 20 606 4 227 39 598 78 598
2021 13 702 20 130 4 134 37 973 75 939
Pozostałe lata 215 044 429 311 91 013 299 007 1 034 375
Razem 307 281 532 184 112 469 2 248 526 209 1 480 391
204 597 64 523
Podatek dochodowy 16 (38 874) (12 260)
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć 22
22. Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach
Eksportuj do Excela Powiększ
Elektrociepłownia
Stalowa Wola S.A.
Elektrownia
Blachownia Nowa
Sp. z o.o.
w likwidacji
TAMEH HOLDING
Sp. z o.o.*
Stan na
31 grudnia 2016
Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 126 668 1 479 845 2 606 513
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), w tym: 5 739 37 056 501 547 544 342
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 809 37 009 196 442 237 260
Zobowiązania długoterminowe (-), w tym: (1 028 954) (664 603) (1 693 557)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (980 977) (536 585) (1 517 562)
Zobowiązania krótkoterminowe (-), w tym: (132 395) (97) (349 101) (481 593)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (65 752) (1 647) (67 399)
Razem aktywa netto (28 942) 36 959 967 688 975 705
Udział w aktywach netto (14 471) 18 479 483 844 487 852
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 18 479 442 869 461 348
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 6 675 449 559 624 566 748
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć 18 60 022 60 040
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć (1 040) (1 040)

* Zaprezentowane informacje dotyczą grupy kapitałowej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. Wartość posiadanego udziału w TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest różna od wartości aktywów netto przypadających Grupie, ze względu na fakt, iż cena nabycia udziałów TAMEH HOLDING Sp. z o.o. została skalkulowana przy uwzględnieniu wartości godziwej udziału wnoszonego do wspólnego przedsięwzięcia przez spółki Grupy ArcelorMittal.

Eksportuj do Excela Powiększ
Elektrociepłownia
Stalowa Wola S.A.
Elektrownia
Blachownia Nowa
Sp. z o.o.
TAMEH HOLDING
Sp. z o.o.*
Stan na
31 grudnia 2015
Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 085 917 1 295 743 2 381 660
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), w tym: 12 387 37 008 341 716 391 111
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 91 36 943 14 880 51 914
Zobowiązania długoterminowe (-), w tym: (965 514) (378 507) (1 344 021)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (963 766) (295 503) (1 259 269)
Zobowiązania krótkoterminowe (-), w tym: (125 610) (85) (377 432) (503 127)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (40 149) (2 134) (42 283)
Razem aktywa netto 7 180 36 923 881 520 925 623
Udział w aktywach netto 3 590 18 461 440 760 462 811
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 18 461 399 666 418 127
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 18 490 545 175 545 683
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć (1 474) (13 644) 23 051 7 933
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć (387) (387)

* Zaprezentowane informacje dotyczą grupy kapitałowej TAMEH HOLDING Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. jest spółką celową utworzoną w 2010 roku z inicjatywy TAURON Polska Energia S.A. oraz PGNiG S.A., poprzez którą partnerzy zamierzają zrealizować inwestycję polegającą na budowie bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli opalanego gazem ziemnym o mocy elektrycznej brutto 400 MWe i mocy cieplnej netto 240 MWt.

W dniu 27 października 2016 roku podpisane zostały pomiędzy Spółką, PGNiG S.A. oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. warunkowe porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu oraz warunkowy aneks do umowy sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto, pomiędzy PGNiG S.A. oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. zawarty został warunkowy aneks do umowy na dostawy paliwa gazowego, co zostało szerzej opisane w nocie 35 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Porozumienie stanowi odzwierciedlenie woli Spółki oraz PGNiG S.A. co do kontynuacji budowy bloku gazowo-parowego. Zdaniem Zarządu Spółki podpisane dokumenty umożliwiają dokończenie inwestycji w terminie wstępnie szacowanym na 2019 rok.

TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział na poziomie 50% w kapitale spółki i w organie stanowiącym wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A. W związku z faktem, iż w trakcie 2015 roku, dotychczasowy udział w stratach wspólnego przedsięwzięcia oraz korekta wyników z transakcji „odgórnych” pomiędzy spółkami Grupy a wspólnym przedsięwzięciem przewyższyły wartość posiadanych udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, Spółka zaprzestała ujmowania swojego udziału w dalszych stratach wspólnego przedsięwzięcia.

Dodatkowo, Spółka posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. w wysokości 256 067 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 23 oraz rezerwy na umowy rodzące obciążenia z tytułu zawartych kontraktów handlowych w wysokości 198 844 tysiące złotych, o których mowa w nocie 35.3.

Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. w likwidacji

W dniu 5 września 2012 roku spółka zależna TAURON Wytwarzanie S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. zawiązały spółkę celową pod nazwą Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu. Spółka ta została powołana w celu kompleksowej realizacji inwestycji, która obejmować miała przygotowanie, budowę oraz eksploatację bloku gazowo-parowego o mocy ok. 850 MWe na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Blachownia.

TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział na poziomie 50% w kapitale spółki i w organie stanowiącym wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A.

W dniu 28 lipca 2016 roku TAURON Polska Energia S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. podpisały porozumienie, na mocy którego zgodnie postanawiają odstąpić od realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Blachownia Nowa Sp. z o.o. i rozwiązać łączącą KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. umowę wspólników, co oznacza wygaśnięcie wszelkich określonych w niej zobowiązań oraz zakończenie wszelkich prac w niej przewidzianych. KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. zgodnie postanawiają, iż przystąpią do likwidacji spółki, która przeprowadzona zostanie zgodnie z postanowieniami umowy spółki oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W dniu 11 października 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki rozwiązało i postawiło spółkę Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. w stan likwidacji, a także powołało likwidatora. W związku z faktem, iż spółka Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. w likwidacji posiada aktywa krótkoterminowe, które mogą w istotnym stopniu podlegać podziałowi pomiędzy wspólników przedsięwzięcia, Grupa nie tworzy dodatkowych odpisów aktualizujących na wartość posiadanych udziałów w spółce.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. i spółki zależne

W 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Grupą TAURON i Grupą ArcelorMittal. Jest to umowa wspólników w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o., która odpowiada za zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia. W konsekwencji przeprowadzonych w roku 2014 transakcji, obie grupy kapitałowe posiadają w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o. po 50% udziałów.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest właścicielem 100% udziałów w TAMEH POLSKA Sp. z o.o., którą utworzyły wniesione aportem przez Grupę TAURON: Zakład Wytwarzania Nowa oraz Elektrownia Blachownia, a także wniesiona przez Grupę ArcelorMittal – Elektrociepłownia w Krakowie. Ponadto TAMEH HOLDING Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w TAMEH Czech s.r.o.

W dniu 29 czerwca 2016 roku Zgromadzenie Wspólników TAMEH HOLDING Sp. z o.o. zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 48 000 tysięcy złotych na wypłatę dywidendy dla udziałowców. Udział Grupy we wspólnym przedsięwzięciu TAMEH HOLDING Sp. z o.o. został pomniejszony o wartość dywidendy przypadającej dla Grupy w kwocie 24 000 tysięcy złotych.

(1 040) (387)
Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy 164 683 51 876
Pozostałe całkowite dochody netto   277 748 122 076
Łączne całkowite dochody   647 885 (1 682 139)
Zysk (strata) netto przypadający: 
Akcjonariuszom jednostki dominującej   367 468 (1 807 317)
Udziałom niekontrolującym   2 669 3 102
Całkowity dochód przypadający: 
Akcjonariuszom jednostki dominującej   644 944 (1 685 301)
Udziałom niekontrolującym   2 941 3 162
Zysk (strata) na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w złotych) 17
17. Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję
Eksportuj do Excela Powiększ
Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych) Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Podstawowy i rozwodniony z zysku (straty) za rok obrotowy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0,21 (1,03)

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku (straty) oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zaprezentowanego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Eksportuj do Excela Powiększ
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 367 468 (1 807 317)
Liczba akcji zwykłych 1 752 549 394 1 752 549 394
0,21 (1,03)

Wskaźniki GRI