Wyniki wyszukiwania
Nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
usuń
Zarządzanie majątkiem trwałym i aktywami niematerialnymi
Eksportuj do Excela Powiększ
Co to jest? Podejście do zarządzania Ważne aspekty
Kapitał finansowy Zasoby finansowe, które firma posiada lub uzyskuje w toku finansowania Tworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez budowę stabilnej i silnej grupy kapitałowej
 • Relacja z klientem jako podstawa długoterminowego wzrostu Grupy
 • Stabilna baza aktywów regulowanych
 • Efektywne aktywa konwencjonalne
Kapitał ludzki Wiedza pracowników, umiejętności, doświadczenie i motywacja
 • Budowa kultury organizacyjnej zorientowanej na osiąganie wyników
 • Przyciąganie i utrzymywanie wartościowych pracowników
 • Promowanie kultury etycznej i zaangażowania pracowników
 • Rozwijanie kompetencji pracowników w oparciu o wartości Grupy TAURON
 • Działania mające na celu ograniczenie liczby wypadków w miejscu pracy
 • Zarządzanie potencjałem
 • Współpraca ze szkołami i uczelniami (praktyki, staże, program ambasadorski)
Kapitał naturalny Zasoby naturalne, z których firma korzysta i na które ma wpływ Odpowiedzialna, racjonalna, uregulowana i zrównoważona eksploatacja złóż
 • Wdrażanie rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia zasobów nieodnawialnych
 • Dążenie do wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywne gospodarowanie odpadami
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez uzupełnienie oferty o wysokosprawne wytwarzanie energii i ciepła w układzie kogeneracji oraz energię ze źródeł odnawialnych
 • Doskonałość operacyjna i efektywność energetyczna
 • Edukowanie społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska
Kapitał intelektualny Majątek niematerialny oparty na wiedzy Traktowanie innowacji jako strategicznego filaru rozwoju firmy
 • Promocja badań i rozwoju
 • Efektywność działania i nowe produkty oraz usługi; stały rozwój oferty w odpowiedzi na potrzeby klientów
 • Rozwijanie kultury innowacyjności wśród pracowników
 • Poszukiwanie przełomowych technologii i modeli biznesowych
 • Aktywna współpraca ze środowiskiem akademickim
Kapitał produkcyjny Aktywa rzeczowe lub dobra wykorzystywane przez spółkę w celu prowadzenia działalności Zintegrowane zarządzanie procesowe aktywami jako priorytet efektywnego i zoptymalizowanego wykorzystania majątku
 • Efektywne aktywa konwencjonalne:
  • wydobycie
  • wytwarzanie
 • Stabilna baza biznesów regulowanych:
  • dystrybucja
  • ciepło
  • OZE
 • Dostosowywanie aktywów produkcyjnych do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego i rynkowego
Kapitał społeczny Umiejętność dzielenia się, budowania dobrych relacji i współpracy z interesariuszami. Promowanie zaangażowania społecznego oraz zdrowego stylu życia Promowanie relacji z interesariuszami opartych na dialogu i  zaufaniu; podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia ludzi na obszarach, na których funkcjonuje firma; partnerstwo społeczno-biznesowe
 • Regularny dialog z otoczeniem będący podstawą budowania relacji; przestrzeganie wysokich standardów etycznych w komunikacji
 • Inicjatywy na rzecz wsparcia lokalnych społeczności oraz programy dostępu do energii elektrycznej
 • Fundacja korporacyjna – Fundacja TAURON
 • Transparentna polityka informacyjna; cykliczne raportowanie działań w obszarze pozafinansowym

Tworzymy wartość dla akcjonariuszy, jednocześnie wzmacniając siłę i stabilność Grupy Kapitałowej.

Osiągamy to dzięki konsekwentnej realizacji Programu Poprawy Efektywności, przemyślanym Inicjatywom Strategicznym oraz nowemu modelowi operacyjnemu, zorientowanemu na procesy. Wybiegając w przyszłość, coraz silniej angażujemy się w działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną, w tym projekty oparte o dedykowany fundusz typu Corporate Venture Capital. Wszystkie nakłady inwestycyjne w Grupie są analizowane z perspektywy efektywności. Dużą rolę w budowie kapitału finansowego mają stabilna baza dystrybucyjnych aktywów regulowanych oraz dbałość o efektywność aktywów konwencjonalnych. Wszystkie powyższe inicjatywy nie byłyby skuteczne bez konsekwentnego budowania pozytywnych relacji z klientami, bazujących na zintegrowanej obsłudze.

 

KLUCZOWE DANE DOTYCZĄCE KAPITAŁU

 • Aktywa trwałe: 29,1 mld zł
 • WRA Segmentu Dystrybucja: 15,6 mld zł
 • Wartość aktywów wytwórczych: 10,9 mld zł
 • Poziom zadłużenia: 7,7 mld zł
 • Stabilny CAPEX: 3,8 mld zł

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

 • Liczba klientów Sprzedaży: 5,3 mln
 • Liczba klientów Dystrybucji: 5,5 mln
Eksportuj do Excela Powiększ
2016 2015
Przychody ze sprzedaży [mld zł] 17,6 18,3
EBITDA [mld zł] 3,3 3,5
Marża EBITDA [%] 18,9 19,3
Przepływy z działalności operacyjnej [mld zł] 3,1 3,4
Dług netto/EBITDA 2,32 2,20
PPE (2013-2015)
realizacja 139% [mld zł]
1,2
PPE (2016-2018)
realizacja 37% [mld zł]
0,5
Zysk netto na akcję 0,21 (1,03)
ROIC [%] 2,95 (6,64)
ROE [%] 2,2 (11,2)
Długoterminowy rating* BBB BBB

* 14 listopada 2016 r. agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowe ratingi spółki TAURON Polska Energia w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” oraz zmieniła perspektywę z negatywnej na stabilną.

 

 

ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Z KAPITAŁU

 • Utrzymujemy stabilność finansową dzięki działaniom optymalizującym wydatki i strukturę aktywów
 • Przygotowaliśmy wariantowy plan ograniczenia programu inwestycyjnego, uwzględniający spodziewaną efektywność nakładów inwestycyjnych
 • Podczas realizacji programu inwestycyjnego nieprzerwanie racjonalizujemy ponoszone nakłady
 • Konsekwentnie realizujemy plan optymalizacji finansowania Grupy
 • Rozwijamy partnerstwo kapitałowe w ramach inicjatyw Corporate Venture Capital
 • Wdrażamy nowe modele biznesowe

Dla Grupy TAURON kapitał ludzki to nasi pracownicy, stanowiący serce organizacji, którzy codzienną pracą dążą do osiągnięcia założonych celów biznesowych i przyczyniają się do realizacji Strategii.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Grupie TAURON opiera się na wspólnie wypracowanych przez pracowników wartościach PRO (Partnerstwo, Rozwój, Odwaga). Zależy nam na spójnym podejściu do rozwoju pracowników, na promowaniu postaw, które łączą doświadczenie, wiedzę i proaktywne działanie.

 

KLUCZOWE DANE DOTYCZĄCE KAPITAŁU

 • Kultura organizacyjna oparta o kompetencje i wartości PRO, które wspierają osiąganie wyników
 • Działania i procesy HR, które wspierają biznes i realizację Strategii TAURON
 • Wysokie standardy BHP

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Eksportuj do Excela Powiększ
2016 2015
Liczba pracowników 25 542 24 277
Liczba godzin szkoleniowych 451 236 356 947
Liczba wypadków przy pracy 199 183

 

 • 443 pracowników TAURON Obsługa Klienta skorzystało z 46 szkoleń w ramach Programu Trenerów Wewnętrznych
 • Współpraca z ponad 50 placówkami edukacyjnymi (szkoły wyższe, średnie i zawodowe) na terenie całego kraju
 • 1 084 osoby skorzystały z możliwości praktyk zawodowych i staży w spółkach TAURON w ramach współpracy z placówkami edukacyjnymi
 •  W ramach Uniwersytetu Otwartego przeprowadzono 12 wykładów, w których wzięło udział ponad 2 000 pracowników Grupy TAURON
 • Uruchomienie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim dla pracowników Grupy
 • Piąta edycja Programu Zarządzania Talentami, dzięki któremu 60% absolwentów awansowało w ramach struktury Grupy. Liczba uczestników w 5 edycjach wynosi 49 osób
 • Zainaugurowano Program Adaptacji dla nowych pracowników
 • 20 000 szkoleń ukończonych przez pracowników Grupy za pośrednictwem platformy e-learningowej
 • 1 194 pracowników na 1 217 uprawnionych do kierowania pojazdami służbowymi ukończyło z pozytywnym wynikiem szkolenie e-learningowe „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

 

ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Z KAPITAŁU

 • Wspieramy liderów poprzez specjalne programy rozwojowe
 • Uruchomiliśmy inicjatywę HR – Partner dla biznesu, w ramach której powstały stanowiska jednocześnie wspierające biznes i realizację Strategii Grupy
 • Wspieramy dzielenie się wiedzą i kompetencjami poprzez Program Trenerów Wewnętrznych
 • Współpracujemy z licznymi placówkami edukacyjnymi i oferujemy młodym ludziom praktyki i staże w naszych spółkach
 • Prowadzimy eksperckie wykłady w ramach Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON
 • Prowadzimy dla naszych pracowników studia podyplomowe we współpracy z uczelniami w Krakowie
 • Realizujemy wspólną dla wszystkich spółek Politykę Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników, która zapewnia jednolite standardy i jakość procesów rekrutacyjnych, a także nakazuje przeprowadzanie w pierwszej kolejności rekrutacji wewnętrznych
 • Obejmujemy pracowników z wybitnymi talentami, potencjałem i wynikami Programem Zarządzania Talentami
 • Dla nowych pracowników prowadzimy Program Adaptacji
 • Udostępniamy pracownikom platformę e-learningową, poprzez którą mogą rozwijać wiedzę branżową i umiejętności interpersonalne

W naszej działalności koncentrujemy się na odpowiedzialności i minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Dysponujemy stabilną bazą paliw, zapewniającą zaopatrzenie naszych konwencjonalnych aktywów energetycznych oraz zewnętrznych odbiorców. Baza w postaci paliw kopalnych jest również gwarantem stabilnego wytwarzania w okresach zmiennych lub ekstremalnych warunków pogodowych, powodujących rozchwianie systemów elektroenergetycznych.

 

KLUCZOWE DANE DOTYCZĄCE KAPITAŁU

Kapitał naturalny Grupy TAURON obejmuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne. Odnawialnymi zasobami naturalnymi, z których korzysta Grupa, są:

 • woda wykorzystywana w elektrowniach przepływowych i zbiornikowych;
 • wiatr zasilający 4 farmy (Lipniki, Zagórze, Wicko, Marszewo);
 • biomasa.

Złoża zasobów nieodnawialnych są eksploatowane w sposób odpowiedzialny, racjonalny, uregulowany, usystematyzowany i zrównoważony.

 

Eksportuj do Excela Powiększ
Ilość złóż Kopalina Liczba
Zakładów Górniczych
Sumaryczna powierzchnia
obszarów górniczych
km2
Zasoby
operatywne
mln ton
8 Kopalina podstawowa węgiel kamienny 3 184,03 206
kamień wapienny 1 1,34 85,6
1 Kopalina towarzysząca metan

 

Eksportuj do Excela Powiększ
2016 2015
[G4-EN1] Węgiel netto [tony] 14 039 500 13  113 044
[G4-EN1] Gaz ziemny [m3] 8 409 358 4 152 804
[G4-EN1] Olej opałowy [tony] 30 318 32 574
[G4-EN1] Olej napędowy [m3] 1 739 1 567
[G4-EN1] Wapień [tony] 2 024 931 2 471 017
[G4-EN1] Biomasa (leśna i agro) [tony] 545 080
suma
826 450
suma
[G4-EN8] Całkowite zużycie wody [m3] 183 880 440
(łączna objętość wody)
217 559 120
(łączna objętość wody)
[G4-EN3] Całkowite zużycie energii [GJ]* 9 302 573 7 377 248

* Obejmuje wyłącznie zużycie energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne.

 

 

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Eksportuj do Excela Powiększ
2016 2015
[G4-EN15] Emisja bezpośrednia gazów cieplarnianych – CO2 [tony] 14 935 501 16 369 339
[G4-EN21] Tlenki azotu – NOx [tony] 15 131 19 046
[G4-EN21] Dwutlenek siarki – SO2 [tony] 15 595 26 017
[G4-EN21] Pył całkowity 995 1 312
[G4-EN21] Inne (np. HCl, HF, metale, tlenek węgla) 30 074 12 241
[G4-EN22] Całkowita objętość ścieków [m3] 164 822 556 198 686 258
[G4-EN23] Całkowita ilość odpadów innych niż niebezpieczne (w tym UPS i UPW)* [tony] 3 172 849 4 803 338
[G4-EN23] Odpady składowane [tony] 4 969 20 801

* UPS i UPW – uboczne produkty spalania i uboczne produkty wydobywcze.

 • W 2016 r. zakończono modernizację instalacji odpylania składowiska otwartego, ograniczono emisję hałasu do środowiska oraz zmodernizowano układ chłodzenia kruszarek w Łamiarni Wstępnej (KW „Czatkowice”)
 • Zakończono budowę systemu podczyszczania kwaśnych odcieków pochodzących z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ZG Janina (TAURON Wydobycie)

 

ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Z KAPITAŁU

 • W celu ograniczania zużycia zasobów nieodnawialnych wdrażamy rozwiązania pozwalające na oszczędność energii i wykorzystywanie różnych jej źródeł
 • Aby ograniczyć zużycie surowców naturalnych oraz zmniejszyć ślad węglowy naszych produktów, planujemy wykorzystywać maksimum  wytwarzanych odpadów procesowych
 • W podstawowym wolumenie produkcji uwzględniamy wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w układzie kogeneracji
 • Stale uzupełniamy ofertę o energię ze źródeł odnawialnych i z generacji opartej o gaz
 • Dążymy do wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Kontynuujemy budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, którego oddanie do eksploatacji znacząco wpłynie na zmniejszenie emisji do atmosfery NOX, SO2, CO2 oraz pyłów
 • Modernizujemy elektrofiltr bloku nr 5 w Elektrowni Jaworzno III w celu obniżenia emisji pyłu
 • Modernizujemy Stację Demineralizacji Wody TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia Stalowa Wola
 • Prowadzimy działania mające na celu ograniczenie powstawania odpadów wydobywczych poprzez produkcję kruszyw
 • Modernizujemy elektrownie wodne, co ma na celu m.in. zmniejszenie zagrożenia skażeniem środowiska naturalnego olejami
 • Budujemy zabezpieczenia przed skażeniem gleby i wód substancjami ropopochodnymi
 • Zamontowaliśmy osłony izolacyjne na elementach transformatorów i słupów w celu ochrony ptaków siadających na konstrukcjach wsporczych linii napowietrznych

Rozwijając Grupę, uwzględniamy wyzwania energetyki przyszłości. Kluczem do zachowania konkurencyjności jest koncentracja na innowacyjności.

Rozwijamy ją dwiema drogami – inwestując w nasze wewnętrzne zasoby oraz poprzez współpracę z zewnętrznymi partnerami, m.in. uczelniami, szkołami zawodowymi, placówkami naukowymi oraz startupami. Dopasowujemy wiedzę i umiejętności pracowników do pełnionych funkcji. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia do budowania kompetencji, m.in. system Tauronet, do którego ma dostęp ok. 16 000 naszych pracowników.

 

KLUCZOWE DANE DOTYCZĄCE KAPITAŁU

Na kapitał intelektualny Grupy TAURON składają się:

 • Strategia ukierunkowana na kreowanie innowacji
 • Wiedza i kompetencje naszych pracowników
 • Katalog najlepszych praktyk związanych z wdrożonymi systemami zarządzania i wewnętrznymi procedurami
 • System wspierania działań z zakresu badań, rozwoju oraz innowacji, gwarantujący nakłady w wysokości 0,4% skonsolidowanych przychodów Grupy
 • Wypracowany model współpracy z uczelniami wyższymi i szkołami zawodowymi

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

 • Strategia na lata 2016-2025, w której na rozwój działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przewiduje się wydatki w wysokości 0,4%  skonsolidowanych przychodów rocznie, co stanowi ok. 80 mln zł rocznie
 • Wdrożenie nowego modelu operacyjnego działalność BRI z centralnym budżetem
 • Utworzenie Programu Sektorowego NCBiR pn. „Program Badawczy Sektora Elektroenergetycznego” (PBSE). Program  obejmuje tematy badawcze z zakresu energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej, sieci elektroenergetycznych oraz nowych produktów i usług
 • Przygotowanie 18 wniosków projektów do konkursu w ramach PBSE. 8 wniosków złożono w roku 2016, pozostałe w 2017
 • Uruchomienie, w ramach konkursu ScaleUP PARP, pierwszego w Polsce programu akceleracji oraz scoutingu startupów pn. „Pilot Maker” odpowiadającego na potrzeby przedsiębiorstwa energetycznego
 • Stworzenie i uruchomienie platformy „Strefa Innowacji”, pozwalającej na organizację konkursów wspierających innowacje pracownicze
 • Uruchomienie 1 konkursu dla pracowników w „Strefie Innowacji” pn. „Bezpieczni w Pracy”
 • Uruchomienie 3 nowych międzynarodowych projektów B+R

 

ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Z KAPITAŁU

 • Realizujemy projekty z obszaru B+R+I we wszystkich obszarach naszej działalności, skupiając się na następujących dziedzinach:
  • klient i jego potrzeby;
  • inteligentne usługi sieciowe;
  • energetyka rozproszona;
  • niskoemisyjne technologie wytwarzania.
 • W działalności B+R+I wykorzystujemy potencjał intelektualny naszych pracowników oraz zewnętrznych partnerów:
  • wspieramy innowacje pracownicze poprzez platformę „Strefa Innowacji”;
  • prowadzimy cykliczne warsztaty z dziekanami wydziałów elektrycznych i energetycznych;
  • współpracujemy z wiodącymi uczelniami oraz jednostkami badawczymi z kraju i UE;
  • wspieramy startupy poprzez mentoring oraz udostępnienie infrastruktury testowej;
  • współpracujemy z polskimi i zagranicznymi firmami technologicznymi;
  • realizujemy krajowe i międzynarodowe projekty B+R w ramach programów NCBiR, Horyzont 2020, KIC InnoEnergy, Funduszu Badawczego Węgla i Stali RFCS;
  • organizujemy konkursy dla pracowników Grupy wspierające innowacyjność;
  • opracowujemy koncepcje nowych biznesów, produktów i usług umożliwiających uzyskanie dodatkowych przychodów;
  • dążymy do pozyskania dodatkowego, zewnętrznego i bezzwrotnego finansowania projektów B+R+I.

Grupa TAURON jest pionowo zintegrowanym koncernem, prowadzącym działalność we wszystkich kluczowych segmentach rynku energetycznego, tj. w obszarze wydobycia węgla kamiennego i wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną i ciepłem.

Wartość bilansowa wszystkich aktywów Grupy TAURON to ponad 33 mld zł.

 

KLUCZOWE DANE DOTYCZĄCE KAPITAŁU

 • 3 zakłady górnicze
 • 5 elektrowni węglowych
 • 3 elektrociepłownie (2,4 GW mocy cieplnej)
 • 34 elektrownie wodne (moc zainstalowana: 142,7 MW)
 • 4 farmy wiatrowe (moc zainstalowana: 200,8 MW)
 • 261 tys. km linii dystrybucyjnych
 • 58,2 tys. transformatorów
 • 54,8 tys. stacji SN/nN
 • 483 stacje WN/SN

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

 • 6,4 mln Mg wyprodukowanego węgla handlowego w grupach segmentowych: miały, średnie, grube, eko
 • 16,8 TWh wyprodukowanej energii elektrycznej
 • 11,5 PJ wytworzonego ciepła
 • 49,7 TWh dystrybuowanej energii

 

ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Z KAPITAŁU

 • Inwestujemy w aktywa górnicze, aby zapewnić stabilne i efektywne wydobycie:
  • budujemy szyb „Grzegorz” w Zakładzie Górniczym Sobieski wraz z infrastrukturą i wyrobiskami towarzyszącymi;
  • budujemy poziom 800 m w Zakładzie Górniczym Janina;
  • prowadzimy Program Inwestycyjny Brzeszcze.
 • Budujemy nowoczesne moce wytwórcze, kluczowe dla działań w obszarze regulowanym, m.in.:
  • blok węglowy o mocy 910 MWe w Elektrowni Jaworzno III;
  • blok parowo-gazowy 450 MWe w Stalowej Woli;
  • blok węglowy BC50 o mocy 66 MWe w Tychach (oddany do eksploatacji w 2016 r.).
 • Rozwijamy sieć ciepłowniczą, uwzględniając Program Likwidacji Niskiej Emisji
 • Przeznaczamy znaczne nakłady na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku sieciowego oraz na przyłączenia nowych odbiorców energii elektrycznej
 • Jesteśmy gotowi na rentowny wzrost mocy zainstalowanej OZE

 

Eksportuj do Excela Powiększ
mld zł 2016 2015
Nakłady inwestycyjne 3,8 4,2
Amortyzacja 1,7 1,8
Odpisy aktualizacyjne 0,9 3,6

Spółki Grupy TAURON budują relacje ze społecznościami lokalnymi, dostawcami, uczelniami.

Podejmują działania mające na celu wzrost bezpieczeństwa pracy, minimalizację oddziaływania na środowisko naturalne, a także w obszarze zaangażowania pracowników i mieszkańców sąsiadujących z zakładami Grupy.

 

KLUCZOWE DANE DOTYCZĄCE KAPITAŁU

 • Posiadamy i stosujemy Kodeks Etyki Biznesowej Grupy TAURON. Rozwijamy kulturę etyczną wśród pracowników
 • Prowadzimy aktywne relacje i dialog z otoczeniem
 • Dbamy o współpracę z dostawcami
 • Dbamy o równe szanse w miejscu pracy
 • Angażujemy pracowników w rozwój firmy
 • Stawiamy na edukację i rozwój wszystkich pracowników
 • Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

 • 384 spotkania z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy
 • 80% powrotów do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego
 • Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim na poziomie 98%
 • Wskaźnik częstości wypadków przy pracy na poziomie 7,7
 • Poprawa efektywności w obszarze zakupów dzięki wprowadzeniu aukcji elektronicznych wyniosła 9,32%, co przekłada się na ponad 48 mld zł
 • Regularne spotkania ze społecznościami lokalnymi w celu przekazania informacji na temat prowadzonej działalności wydobywczej i jej wpływu na  mieszkańców

 

ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Z KAPITAŁU

 • Niedopuszczalne są jakiekolwiek przejawy dyskryminacji w miejscu pracy – na straży przestrzegania zasad stoi Komisja Etyczna funkcjonująca w każdej spółce Grupy
 • Wdrożyliśmy i rozwijamy System Wsparcia Organizacji Zakupowej zwany Platformą Zakupową Grupy TAURON
 • Ściśle współpracujemy ze związkami zawodowymi, tworząc perspektywę pracy na dłuższe lata
 • Powołaliśmy Rzecznika Dialogu Społecznego, który będzie czuwał nad relacjami z interesariuszami społecznymi
 • Stale prowadzimy dialog z interesariuszami i rozwijamy aktywną politykę dobrego sąsiedztwa

 

 

białe certyfikaty białych certyfikatów "białe" certyfikaty "białych" certyfikatów Świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.
biomasa Biomasa biomasy biomasowe biomasą biomasowych Oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.
bloki podszczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane w okresie zwiększonego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są od 2000 do 4000 godzin w roku.
bloki szczytowe Bloki energetyczne wykorzystywane tylko w okresie największego zapotrzebowania systemu energetycznego na moc. Bloki z tej kategorii wykorzystywane są poniżej 2000 godzin w roku.
błękitne certyfikaty błękitnych certyfikatów "błękitne" certyfikaty "błękitnych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z biogazu rolniczego.
CAPEX Nakłady inwestycyjne.
czerwone certyfikaty czerwonych certyfikatów "czerwone" certyfikaty "czerwonych" certyfikatów Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii w wysokosprawnej kogeneracji węglowej.
dług netto Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów.
dywidenda dywidendę dywidendy Przypadająca na 1 akcję część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy lub wspólników.
EBITDA Wynik na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).
elektromobilność elektromobilności Korzystanie z pojazdów elektrycznych, zarówno indywidualnych, takich jak samochód elektryczny, skuter elektryczny, motocykl elektryczny czy rower elektryczny, jak i środków transportu publicznego: tramwajów, trolejbusów, pociągów. Założenia Planu Rozwoju Elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zakładają, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. TAURON prowadzi badania i analizy w zakresie rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności Polaków, rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce, a w szczególności współdziałania w uruchamianiu i we wdrażaniu wyników prac naukowo-technicznych w tym zakresie. Ponadto wraz z PGE, Energą i Eneą TAURON złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na utworzenie spółki ElectroMobilityPoland, której celem ma być stworzenie podstaw do rozwoju elektromobilności.
EMAS System ekozarządzania i audytu (ang. Eco Management and Audit Scheme), będący unijny instrumentem mającym na celu zachęcanie wszelkiego typu organizacji do ciągłego doskonalenia się w sferze ochrony środowiska. Funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Wymagania EMAS stanowią wskazówki, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami. EMAS to także system raportowania wpływu organizacji na środowisko, ułatwiający prowadzenie dialogu z interesariuszami w tym obszarze. Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań środowiskowych.
energetyka prosumencka energetykę prosumencką energetyki prosumenckiej Wytwarzanie energii elektrycznej, przede wszystkim na potrzeby własne, na małą skalę, z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które się tego podejmują, nazywane są prosumentami, czyli jednocześnie odgrywają rolę producenta i konsumenta energii.
energia ze źródeł rozproszonych źródeł rozproszonych energii ze źródeł rozproszonych energetyka rozproszona rozproszone wytwarzanie generacja rozproszona energetyki rozproszonej generacji rozproszonej Wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy, zwykle produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne.
fioletowe certyfikaty "fioletowe" certyfikaty "fioletowych" certyfikatów Fioletowe certyfikaty Certyfikaty potwierdzające wytworzenie energii z metanu pozyskiwanego z kopalń.
grid parity Oznacza zrównanie się kosztów produkcji energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w porównaniu z energią produkowaną w elektrowniach konwencjonalnych.
Global Reporting Index GRI Niezależna międzynarodowa organizacja, której misją jest stworzenie wspólnych w skali świata ram dla komunikowania odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wytyczne GRI stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania dla organizacji niezależnie od wielkości, sektora działalności oraz lokalizacji. Ich stosowanie gwarantuje spójność języka i wskaźników.
International Integrated Reporting Council IIRC Międzynarodowa Rada ds. Raportowania Zintegrowanego, organizacja, której celem jest stworzenie globalnie akceptowanych wytycznych do raportowania zintegrowanego, opartych na połączeniu raportowania finansowego, środowiskowego, społecznego oraz dotyczącego ładu korporacyjnego w jasnym, zwięzłym, spójnym oraz porównywalnym formacie. Zrzesza globalnych liderów z organizacji takich jak Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych, Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju czy Global Reporting Initiative (GRI).
Indeksy RTT TGE indeksów RTT TGE Towarowa Giełda Energii (TGE) jest giełdą energii, która prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy – RTT, Rynek Dnia Następnego – RDN, Rynek Dnia Bieżącego – RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych.
interesariusz interesariuszy interesariusze interesariuszami Podmiot (osoba, społeczność, instytucja, organizacja, urząd), która może wpływać na przedsiębiorstwo lub pozostać pod wpływem jego działalności.
IoT Internet rzeczy (również internet przedmiotów, ang. Internet of Things – IoT) – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.
Interwencyjna Rezerwa Zimna IRZ Mechanizm wprowadzany przez operatora systemu przesyłowego od 2016 r. - polega na tym, że OSP płaci właścicielom planowanych do wycofania źródeł wytwórczych za utrzymywanie ich w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy.
ISO 14001 norma PN-EN ISO 14001:2005 Jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu ochroną środowiska. Norma, przeznaczona dla wszystkich organizacji niezależnie od ich rodzaju i wielkości, określa wymagania, których spełnienie wspiera osiąganie celów środowiskowych (np. zapobieganie emisji zanieczyszczeń) i ekonomicznych.
jednostki EUA jednostek EUA Jednostka emisji CO2. 
Kowenant kowenantu kowenantów Klauzula umowna, nakaz lub zakaz nakładany na kredytobiorcę w celu minimalizacji ryzyka jego niewypłacalności. Najczęściej kowenanty stanowią ochronę źródeł spłaty długu wobec wierzycieli, np. poprzez zakaz zaciągania kolejnych zobowiązań lub rozporządzania aktywami.
kruszywo kruszyw kruszywa kruszywowo Materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.
Linie WN i SN linii WN i SN sieci WN i SN WN – Sieć wysokiego napięcia, w której napięcie wynosi od 110 kV. Sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. SN – Sieć średniego napięcia, czyli sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 110 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.
Lojalizacja klienta Strategia pozwalająca pozyskać i utrzymać klienta w dobie rosnącej konkurencji.
Micro-grid micro-grid Mikrosieć elektroenergetyczna – zbiór urządzeń wytwórczych, zasobników i odbiorników energii elektrycznej połączonych we wspólną sieć, mającą na celu zapewnienie niezawodnej dostawy energii elektrycznej oraz zminimalizowanie jej kosztu.
Mikrokogeneracja mikrokogeneracja Proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy. Mikrokogeneracja może być stosowana we wszystkich obiektach, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną. Największe korzyści ze stosowania mikrokogeneracji uzyskuje się w obiektach, w których zapotrzebowanie na te dwa typy energii jest mało zmienne bądź stałe. Dlatego też najczęstszymi użytkownikami układów skojarzonych są zarówno odbiorcy indywidualni, jak również szpitale i ośrodki edukacyjne, centra sportowe, hotele i obiekty użyteczności publicznej.
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index Indeks obejmujący kluczowe spółki notowane na rynkach wschodzących w Europie.
MSCI Poland Index Indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW.
MSSF MSR Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (ang. International Financial Reporting Standards (IFRS) – standardy i ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards Board).
Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) BAT Najlepsza dostępna technologia (ang. Best Available Technology – BAT) - najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. BAT wyznaczane są dla różnych gałęzi przemysłu. W energetyce stanowi on podstawę ustalania m.in. granicznych wielkości emisyjnych, które mają na celu eliminowanie lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość.
Norma PN-EN 14001 normy PN-EN 14001 Międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Norma przeznaczona jest dla wszystkich organizacji niezależnie od rodzaju i wielkości.
odbiorca wrażliwy odbiorców wrażliwych Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne jest nim osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, będąca stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Odpisy aktualizujące odpisy aktualizujące odpisów aktualizacyjnych Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przeprowadzane zgodnie z przepisami MSSF (MSR).
odpowiedzialność społeczna CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – Filozofia prowadzenia biznesu oraz strategia zarządzania zakładająca odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Jej podstawami jest etyczne i transparentne postępowanie, uwzględnianie oczekiwań interesariuszy oraz budowanie dobrych i trwałych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem. Odpowiedzialność społeczna biznesu jest jednym z kluczowych sposobów urzeczywistniania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
ogniwa PV Ogniwo fotowoltaiczne (PV) – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
omni-channel Zgodnie z ideą omni-channel, przyszłością handlu jest prowadzenie sprzedaży online, równocześnie zachęcając klientów do tradycyjnych zakupów. Sprzedaż online i offline w dobie rewolucji cyfrowej powinna płynnie się przenikać.
Operacyjna Rezerwa Mocy ORM Mechanizm polegający na dostarczeniu rezerwy operacyjnej przez Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane (JWCD), w przypadku gdy miały one zdolność do dostawy energii elektrycznej do systemu, ale z powodów rynkowych nie zostały wykorzystane. W Polsce został wprowadzony w 2014 r.
OZE Odnawialne źródła energii.
PMOZE Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE.
poligeneracja poligeneracji Równoległe wytwarzanie energii i mediów chemicznych
RESPECT Index Indeks spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wyodrębniający podmioty zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Uwzględnia m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich, ład korporacyjny i płynność, dzięki czemu stanowi jednocześnie realną referencję atrakcyjności inwestycyjnej spółek.
RFX Zapytanie ofertowe.
Rynek bilansujący rynku bilansującym Rynku Bilansującym Rynek bilansujący jest tzw. rynkiem technicznym, czyli nie jest miejscem handlu energią. Jego celem jest fizyczna realizacja zawartych przez uczestników umów kupna/sprzedaży energii i bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Istnienie rynku bilansującego jest niezbędne dla funkcjonowania rynku energii, a udział w nim podmiotów kupujących energię jest obowiązkowy.
Rynek CATALYST rynku Catalyst Rynek obligacji. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot.
SAIDI Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerw długich w dostawach energii elektrycznej, liczonych w minutach na odbiorcę. Jest to współczynnik niezawodności, którego wartość stanowi suma iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci.
SAIFI Wskaźnik przeciętnej systemowej częstotliwości przerw długich w dostawie energii. Jest to wskaźnik niezawodności, którego wartość stanowi liczba odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw w ciągu roku podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
Skała płona skały płonej Skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną.
Smart City smart city Inteligentne miasto to projekt polegający na wprowadzeniu konkretnych rozwiązań mających realny wpływ na obywateli. Przykładem może być dostarczenie mieszkańcom miast narzędzi m.in. do monitorowania zużycia energii. Jest to możliwe dzięki specjalnej platformie eLicznik. TAURON dostarcza inteligentne liczniki np. w ramach projektu Smart City Wrocław.
smart grid Smart grid System to control a smart home. SMART HOME technologies control burglar alarms, temperature control and electricity supply systems. This is a real-time power consumption monitoring solution that TAURON offers via a platform to check readings from the smart power meter.
Smart Home smart home System sterowania inteligentnym domem. Technologie SMART HOME kontrolują m.in. alarmy antywłamaniowe, regulację temperatury czy dostawę energii elektrycznej. Rozwiązanie pozwalające na obserwacje zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, które oferuje TAURON za sprawą platformy pozwalającej na sprawdzanie odczytów z inteligentnego licznika poboru prądu.
smart metering smart meteringu Smart metering Inteligentny system pomiarowy – system elektroniczny, za pomocą którego można zmierzyć zużycie energii, uzyskując więcej informacji niż w przypadku konwencjonalnego licznika, a także przesyłać i otrzymywać dane przy wykorzystaniu łączności elektronicznej.
sorbent węglanowy drobny Sorbent węglanowy drobny (mączka kamienia wapiennego) – jest produktem otrzymywanym w procesie suszenia i głębokiego przemiału kamienia wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Sorbent węglanowy drobny stosowany jest w procesach odsiarczania spalin – usuwanie SOx.
system zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) systemu ERM Zbiór zasad, standardów oraz narzędzi pozwalających na realizację podstawowego celu zarządzania ryzykiem, jakim jest szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Grupy TAURON. System ten regulowany jest poprzez dokument pn. Strategia Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON, który definiuje ramy oraz zasady zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON
Tauronet Tauronetem Korporacyjny portal intranetowy Grupy TAURON, jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji z pracownikami. W chwili opublikowania Raportu jedna z największych tego typu platform w Polsce.
technologia CCS Technologia wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla.
technologie CCU Technologia wychwytywania i wykorzystania (zagospodarowania) dwutlenku węgla, np. w przemyśle chemicznym.
Technologia smart Technologie smart technologii smart technologie smart technologia smart System sterowania m.in. w inteligentnym domu – odpowiada za bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
Towarowa Giełda Energii S.A. TGE Towarowej Giełdzie Energii S.A. Towarowa Giełda Energii (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Obecnie TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego (RDN), Rynek Terminowy Towarowy (RTT) z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi także Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2. Giełda towarowa z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem obrotu na TGE jest energia elektryczna, paliwa ciekłe i gazowe, a także limity wielkości emisji zanieczyszczeń.
Urząd Regulacji Energetyki URE Urzędu Regulacji Energetyki Organ administracji państwowej, regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu).
Urobek węgla Materiał skalny wybrany w przodku górniczym. Obejmuje zarówno kopalinę, jak i skałę płonną.
WACC Wskaźnik finansowy – średni ważony koszt kapitału (weighted average cost of capital).
WIBOR (ang. Warsaw Inter Bank Offered Rate) – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych.
WIG Indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
WIG20 Indeks obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG30 Indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
WIG-Energia Indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki.
WIG-Poland Indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
Wyrobisko wyrobisk wyrobiskami wyrobiskach Przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych.
Wysokosprawna kogeneracja wysokosprawnej kogeneracji Wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych lub w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.
Zielone certyfikaty "zielone" certyfikaty „zielonych” certyfikatów Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).Świadectwa pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 r. (zmienił się w nowej ustawie o OZE).
Żółte certyfikaty "żółte" certyfikaty "żółtych" certyfikatów żółtych certyfikatów Certyfikat poświadczający pochodzenie energii. Żółtymi certyfikatami mogą być wynagradzani operatorzy jednostek kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW.
Zasady TPA zasady TPA Zasada TPA zasadą TPA zasada TPA TPA jest jedną z najważniejszych zasad (obok unbundlingu), na których opiera się zliberalizowany rynek energii. TPA, z ang. Third Party Access (zasada dostępu stron trzecich), daje prawo odbiorcy energii do jej zakupu od dowolnie wybranego sprzedawcy energii.
raportowania zintegrowanego raportowanie zintegrowane Międzynarodowy standard raportowania zintegrowanego, a więc obejmującego zarówno dane finansowe, jak i pozafinansowe, opracowany przez organizację IIRC.

Wskaźniki GRI